Биринҹи фәсилYüklə 8,85 Mb.
səhifə63/65
tarix08.03.2020
ölçüsü8,85 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

HƏYATIN SONU


Enişli-yoxuşlu həyat yolunun sonu ölüm, əzəmət dolu bir dünyaya keçmək və öz əqidələrinin, əməllərinin səmərəsi, məhsulu ilə qarşılaşmaqdır.

Quran qadın və kişilərə diri ikən axirətləri haqqında düşünməyi tövsiyə edir:

«Hər kəs sabah üçün etdiyinə (axirət üçün özünə hazırladığına) nəzər salsın»1.

İnsanın həyatı sona yetməzdən öncə həyata keçirməli olduğu çox mühüm məsələlərdən biri də, var-dövlətinin üçdə bir hissəsi haqqındakı vəsiyyətidir. Bunun xeyiri insan öldükdən sonra onun özünə aiddir. Vəsiyyət edən şəxsin vəsisi bu pulu mərhumun malından ayırıb, vəsiyyətnamədə göstərilən qaydada xərcləməlidir.

Bütün ənbiya və övliyalar vəsiyyət məsələsinə xüsusi diqqət yetirmiş və dünyadan vəsiyyətsiz getməmişlər.

Vəsiyyət Quranın «Bəqərə» surəsinin 180-cı ayəsinin buyuruğu və Peyğəmbərin (s), məsum imamların şiələrə olan tapşırığıdır.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Vəsiyyət etmək hər bir müsəlman üçün zəruridir»;2 «Müsəlman gecə yatarkən vəsiyyətnaməsinin başının altında olmaması yaxşı iş deyil»;3 «Vəsiyyət edərək dünyasını dəyişən şəxs düzgün qaydada, Peyğəmbərin (s) sünnəsi, təqva və şəhadət əsasında dünyasını dəyişmişdir. Allah onu bağışlayacaqdır».4

Çox yaxşı olar ki, vəsiyyətə çox az əməl olunduğu bir vaxtda insan özü öz vəsiyyətini həyata keçirsin. Yəni, pulunu sərf olunacağı qaydada özü xərcləsin.

Əli (ə) bu məsələyə toxunaraq buyurur: «Adəm övladı özü öz vəsiyyətini həyata keçirsin. Öldükdən sonra pulunun xərclənməsini istədiyin qaydada, bu gün özün sağ ikən xərclə».5
Bərge eyşi be qure xişe ust

Kəsi nəyarəd ze pəse to pişe ust.

Tərcüməsi:

Öz qəbrinə azuqəni özün göndər,

Səndən sonra bir kimsə onu göndərməyəcəkdir, özün göndər.


Hər halda çalışmaq lazımdır ki, özünüzdən sonra istifadə olunmaq üçün qoyduğunuz pul halal olsun. Haramdan irs olmaz. Özünüzdən sonra müəyyən yerlərə xərclənmək üçün vəsiyyət etdiyiniz pul da halal olmalıdır. Əks təqdirdə, onun sizin axirətinizə heç bir xeyiri dəyməyəcək. Var-dövlətinizin qalan üçdə iki hissəsini isə Qurana əsasən bölün ki, varislərinizə zülm olmasın.

Vəsi və vərəsə (varis) Quran əsasında tənzimlənmiş vəsiyyətnaməyə düzgün əməl etməlidirlər. Bu, vacib bir əməl olaraq ibadət sayılır.

Varisin pulu bölməzdən öncə mərhumun bütün borclarını ödəməsi vacibdir. Digərinin haqqı ilə qarışmış var-dövlətdən istifadə etmək haramdır.

Miras bölünərkən mərhumun həyat yoldaşının, ata-anasının, övladlarının hüquqları Quranda buyurulduğu qaydada qorunmalıdır. Əks təqdirdə, ilahi göstərişlərin hüdudlarından kənara çıxaraq, qiyamət əzabına düçar olacaqlar.

İrsin bölünməsi məsələsində risalələrə və yaxud fiqh elmi sahəsində mütəxəssis olan şəxslərə müraciət edin. Əgər irs düzgün qaydada bölünərsə, mərhumun ruhu şad olar.

Mərhumun varisləri bilməlidirlər ki, o, yaşadığı dövrdə onlar üçün hər bir zəhmətə qatlaşmışdır. Ola bilər ki, bu yolda bəzi günahlara aludə olmuşdur. Ona görə də onu unutmamalı, onun üçün namaz qılıb, dua etməli və bəzən qəbri üstünə getməlidirlər. Çünki Allah-təala onun ruhuna sizinlə ünsiyyətdə olmağa icazə verir və bu, onların bərzəxdə sizin üçün dua etmələrinə səbəb olur.

Dostlarımdan biri deyirdi: «Bir dostum problemlə qarşılaşdıqda yubanmadan Tehrandan Quma gələr, bir az valideynlərinin qəbri yanında əyləşərdi. Onlar üçün Fatihə oxuyar, dua edərdi. Valideynlərinin adından sədəqə verər və onlardan özü üçün dua etmələrini xahiş edərdi. Sonra yenidən Tehrana qayıdardı. Beləliklə də, günəş qürub edənə qədər problemi həll olardı».

Valideynin övladı üçün minlərlə zəhmətə qatlaşması, vəfatından sonra isə unudulması düzgün deyil.Mündəricat


MÜQƏDDİMƏ 8

BİRİNCİ FƏSİL 11

CANSIZLARIN CÜTLƏŞMƏ PROSESİ 11

BİTKİLƏRİN BİRGƏ HƏYAT SİSTEMİ 15

HEYVANLARDA CÜTLƏŞMƏ VƏ ARTIM 17

İNSAN VƏ İZDİVAC 19

NİKAH MƏRASİMİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİ ÇƏTİNLƏŞDİRMƏYİN 20

RƏVAYƏTLƏR BAXIMINDAN İZDİVACIN ƏHƏMİYYƏT VƏ DƏYƏRİ 23

İKİNCİ FƏSİL 26

AİLƏ VƏ CƏMİYYƏTDƏ İLAHİ QÜVVƏ OLAN TƏQVA 26

TƏQVANIN HƏQİQƏTİ 26

TƏQVA VƏ ONUN DƏYƏRLİ QİSMLƏRİ 27

HACI SƏBZİVARİ VƏ QƏNAƏT 28

İSRAF 29


BİR-BİRİNİZİ TƏQVALI OLMAĞA ÇAĞIRIN 31

TƏQVA ƏHLİNİN ƏLAMƏTLƏRİ 33

TƏQVALI QADIN VƏ KİŞİ 34

NÜMUNƏ KƏSBÇİ 36

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 37

İSLAMDA AİLƏ QURMAĞIN ÜLVİ MƏQSƏDLƏRİ 37

PAK AİLƏ 37

CAMAATIN ƏN PİSİ 38

İSTEDADIN ÇİÇƏKLƏNMƏSİ 39

EV VƏ AİLƏ ÜÇÜN ÇALIŞMAQ İBADƏTDİR 41

ÜLVİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN AİLƏ QURUN 43

QƏRBDƏ AİLƏ QURULUŞU 45

DÖRDÜNCÜ FƏSİL 48

İSLAM VƏ BƏŞƏR TARİXİNDƏ QADININ YERİ 48

AZĞIN İNSANIN QADIN HAQQINDA YANLIŞ TƏSƏVVÜRÜ 48

İSLAMIN AZĞIN İNSANIN QADIN HAQQINDAKI YANLIŞ TƏSƏVVÜRLƏRİNƏ CAVABI 49

YENƏ QADININ HƏYATI VƏ YERİ MÖVZUSUNDA TARİXƏ NƏZƏR SALAQ 57

BEŞİNCİ FƏSİL 62

İSLAMDA QADIN VƏ KİŞİ AZADLIĞI 62

İNSANIN AZADLIĞI 62

AZADLIQ HAQQINDA MARAQLI BİR HEKAYƏ 63

MÜHÜM BİR MƏSƏLƏ 65

LƏYAQƏTLİ VƏ KƏRAMƏTLİ HƏYAT YOLDAŞI 66

İZDİVACDA QADIN VƏ KİŞİNİN AZADLIĞI 71

ALTINCI FƏSİL 73

VƏHY MƏNTİQİNDƏ QADININ MƏQAMI 73

HAQQIN PAK DİNİ 73

İLAHİ ƏNBİYALARIN ALLAHIN RƏHMƏT VƏ MALİKİYYƏTİNƏ SIĞINMALARI 75

HAQQIN İBADƏT VƏ BƏNDƏLİYİNİN ƏZƏMƏTLİ MƏQAMI 77

QADIN VƏHY MƏNTİQİNDƏ 78

ƏQL VƏ ŞƏHVƏT XOŞBƏXTLİK VƏ BƏDBƏXTLİYİN MEYARIDIR 80

MERAC GECƏSİ QADINLAR HAQQINDA MARAQLI BİR HƏDİS 81

YEDDİNCİ FƏSİL 83

İZDİVAC YOLUNUN PROBLEM VƏ MANEƏLƏRİ 83

İZDİVAC MƏSƏLƏSİNİ ÇƏTİNLƏŞDİRMƏK 83

ÖZÜNÜZÜ ONLARIN YERİNƏ QOYUN 85

TƏKƏBBÜR İBLİS SİFƏTİDİR 87

İZDİVACI ASANLAŞDIRMAQ HAQQINDA MARAQLI BİR HADİSƏ 90

BƏHSLƏŞMƏK ŞEYTANİ BİR MƏSƏLƏDİR 93

AĞIR MEHRİYYƏLƏR 94

QURAN İZDİVACIN HƏQİQİ MEHRİYYƏSİ OLUR 96

SƏKKİZİNCİ FƏSİL 98

İZDİVACIN İLAHİ VƏ İSLAMİ ŞƏRAİTİ 98

DİN VƏ DİNDARLIQ 98

ÖZÜNƏ UYĞUN HƏYAT YOLDAŞI 100

HƏZRƏT SƏCCADIN (Ə) «BƏNZƏRLİK» HAQQINDA NƏZƏRİ 103

BİR NEÇƏ ŞƏXSƏ QIZ VERMƏYİN 105

BU QADINLARLA AİLƏ QURMAYIN 106

DOQQUZUNCU FƏSİL 109

HƏYAT YOLDAŞI SEÇMƏYİN YOLU 109

NAQİS HAQQIN RƏHMƏTİNDƏN MƏHRUMDUR 109

KAMİLLİYİN YOLU 111

İSLAMDA HƏYAT YOLDAŞI SEÇMƏYİN YOLU 112

MARAQLI BİR HADİSƏ 114

HƏYAT YOLDAŞI SEÇMƏYİN İNSANİ VƏ İSLAMİ ŞƏRTLƏRİ 115

ONUNCU FƏSİL 121

İSLAMIN İZDİVAC MƏSƏLƏSİNDƏ ƏSASLI PROQRAMLARI 121

İZDİVAC ÜÇÜN DANIŞIQ APARMAQ 121

MEHR VƏ KƏBİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ ZƏRURƏTİ 122

GƏLİNİN CEHİZİ 124

CEHİZ MƏSƏLƏSİNDƏ MƏNƏVİ VƏ İLAHİ ÖRNƏK 125

TOY ƏRƏFƏSİNDƏ DUA 127

TOYUN VAXT VƏ ADƏTLƏRİ 128

ZİFAF ƏNƏNƏLƏRİ 131

ON BİRİNCİ FƏSİL 135

AİLƏ QURULUŞUNDA SAĞLAMLIQ 135

İSLAMDA SƏHİYYƏ VƏ TƏMİZLİYİN DƏYƏRİ 135

AĞIZIN VƏ DİŞLƏRİN TƏMİZLİYİ 139

YEMƏKDƏ NİZAM-İNTİZAM VƏ SAĞLAMLIQ 141

ÇOX YEMƏYİN ZİYANLARI 142

İBRƏTAMİZ BİR DƏRS 143

ON İKİNCİ FƏSİL 146

AİLƏ QURULUŞUNDA İSLAM ƏXLAQI 146

GÖZƏL ƏXLAQIN DƏYƏRİ 146

MƏHƏBBƏT VƏ ONUN ELAN OLUNMASI 148

AZ UMMAQ 150

GÜZƏŞT VƏ ƏFV 152

ÖZÜNÜ UNUTQANLIĞA VURMAQ 153

QƏZƏB 155

FƏXR ETMƏK 156

DAVRANIŞ 157

DANIŞIQ 158

ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL 161

QADININ İFFƏTİ VƏ HİCABI 161

HİCABIN MƏNFƏƏTLƏRİ 161

DƏHŞƏTLİ BİR HADİSƏ 166

QƏRB ZİYALILARININ HAZIRKI QƏRB CƏMİYYƏTİNİN DÜŞDÜYÜ VƏZİYYƏTƏ BAXIŞI 166

İMAM HÜSEYNDƏN (Ə) ALINASI BİR DƏRS 168

QURAN BAXIMINDAN HİCAB VƏ GÖZ GÜNAHI 169

QURAN BAXIMINDAN QADININ MƏHRƏMLƏRİ 171

ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL 173

HƏYATDA ƏMNİYYƏT 173

YAXŞILIQLAR VƏ PİSLİKLƏR 173

CƏHL VƏ SAVADSIZLIQ 174

ELM VƏ BİLİK 175

HƏQİQƏTLƏR QAYNAĞI OLAN QƏLB 176

QİYAMƏT ƏZABI 179

ƏMƏLİSALEH ATA-ANALAR 181

ON BEŞİNCİ FƏSİL 183

AİLƏDƏ FƏZİLƏT CİLVƏLƏRİ 183

İXLASLI NİYYƏT 183

İXLASIN SON HƏDDİ 183

TƏƏCCÜB DOĞURAN İXLAS 184

TƏQVA VƏ ƏDALƏT 186

FƏZİLƏTLİ SİMALAR 189

İBRƏTAMİZ BİR HADİSƏ 191

MARAQLI BİR HADİSƏ 192

ON ALTINCI FƏSİL 195

İSLAM VƏ AİLƏNİN MADDİ MƏSƏLƏLƏRİ 195

SƏRVƏTİN XEYİR VƏ ZİYANI 195

HALAL VƏ HARAM 196

ÖZÜNÜZÜ HALALDAN MƏHRUM ETMƏYİN 198

AİLƏNİZİN XƏRCİNİ HALAL YOLLA QAZANIN 198

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ VƏ HALAL XÖRƏK 199

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ 201

HARAM MAL 202

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR 203

ON YEDDİNCİ FƏSİL 206

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR 206

MƏNƏVİ NEMƏTLƏR 206

ƏQL 206

QURAN 209NÜBUVVƏT (PEYĞƏMBƏRLİK) 211

İMAMƏT 212

DİN ALİMLƏRİ 212

NAMAZ 213

ON SƏKKİZİNCİ FƏSİL 216

AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏS ULİYYƏTİ 216

ÖZÜNÜZÜ VƏ AİLƏNİZİ CƏHƏNNƏM ODUNDAN QORUYUN 216

BEHİŞT 219

DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ 220

ON DOQQUZUNCU FƏSİL 223

İSLAMDA ƏR VƏ ARVADIN HÜQUQLARI 223

AİLƏ HÜQUQU 223

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI 224

1. HƏYAT ÜÇÜN ZƏRURİ OLAN LƏVAZİMATLA TƏMİN ETMƏK 224

2. İNTİM ƏLAQƏ 224

3. YAŞAYIŞDA RİFAH 225

4. QADINA HÖRMƏT 225

5. BƏZƏNMƏK VƏ PAKİZƏLİK 226

6. ŞİRİN DİLLİLİK VƏ GÜZƏŞT 227

7. ÖZ İRADƏ VƏ İXTİYARINIZI ƏLDƏN VERMƏYİN! 227

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI 228

1. İTAƏT 229

2. TƏMKİN (TƏSLİM) 230

3. EVDƏN ÇIXMAQ 231

4. ƏRİNİ İNCİTMƏKDƏN, TÜND XASİYYƏTLİLİKDƏN VƏ ACI DİLLİLİKDƏN UZAQ DURMAQ 232

5. AİLƏYƏ XİDMƏT 233

6. ƏRƏ HÖRMƏT VƏ ONUNLA YAXŞI DAVRANMAQ 234

7. ÖZÜNÜ ƏRİNDƏN QEYRİSİ ÜÇÜN BƏZƏMƏMƏK 235

8. ƏRİNİN İCAZƏSİ OLMADAN ONUN MALINI XƏRCLƏMƏMƏK 235

İYİRMİNCİ FƏSİL 236

HAMİLƏLİK, SÜDVERMƏ VƏ AD QOYMA 236

HAMİLƏLİK DÖVRÜ 236

HAMİLƏ ZAMANI GÖRÜLƏSİ İŞLƏR 239

DOĞUŞ 242

KÖRPƏNİN GEYİMİ 243

KÖRPƏNİN İLK YEMƏYİ 243

AZAN VƏ İQAMƏ 243

UŞAQ DOĞULANDA BUNLARA RİAYƏT EDİN 244

ANA SÜDÜ 245

AD QOYMA 248

İYİRMİ BİRİNCİ FƏSİL 250

İSLAMDA ÖVLAD 250

ÖVLADIN DƏYƏRİ 250

ÖVLADA EŞQ BƏSLƏMƏK 253

ÖVLADLARI ÖPMƏK 253

İYİRMİ İKİNCİ FƏSİL 256

İSLAMDA QIZ ÖVLADININ DƏYƏRİ 256

ÖVLAD BƏXŞ ETMƏKDƏ HAQQIN İRADƏSİ 256

QIZ ÖVLADI HAQQINDA ÇOX MÜHÜM RƏVAYƏTLƏR 258

İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİL 263

ANANIN ÖVLAD TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU 263

ÖVLAD VƏ YAXUD ANA VARLIĞININ MƏHSULU 263

PAKİZƏLİK BAĞININ MEYVƏSİ 266

ANAM MƏNİM BƏDBƏXTLİYİMƏ SƏBƏB OLDU 266

BƏZƏN İBADƏT NURU AZALIR 267

NURANİ BİR İZDİVAC 268

ŞEYX ŞÜŞTƏRİNİN ANASI 268

DAXİLİ VƏ ZAHİRİ PAKLIĞIN TƏRBİYƏDƏKİ ROLU 268

İYİRMİ DÖRDÜNCÜ FƏSİL 270

ATANIN ÖVLADIN İNKİŞAFINDAKI ROLU 270

DÖRD MÜHÜM MƏSƏLƏYƏ DİQQƏT YETİRİN 270

ƏLİ (Ə) GÖZ YAŞI TÖKÜR 271

ƏZAB ƏHLİ 271

ŞƏHİD ŞEYX FƏZLULLAH NURİNİN HƏYATINDAN MARAQLI BİR MƏQAM 273

GƏNCLƏR, AYIQ OLUN 274

AZĞIN ATALAR VƏ ÖVLADLARIN VƏZİFƏSİ 275

FƏZİLƏTLİ ATA 276

PİS ƏMƏLLİ ATA, ƏMƏLİSALEH ÖVLADLAR 277

KƏRAMƏTLİ ATA 278

HARAM YEYƏN ƏLİ ƏKBƏR YETİŞDİRƏ BİLMƏZ 279

İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİL 281

ÖVLADIN ATA VƏ ANA ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQU 281

XEYİRƏ GEDƏN YOL 281

ÖVLADLARIN ATA VƏ ANA ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI 282

HALAL VƏ HARAMIN TƏSİRLƏRİ 283

ŞEYX ZAHİD 284

ŞİRİN BİR XATİRƏ 285

ATA-ANALAR DİQQƏTLİ OLSUNLAR 287

İYİRMİ ALTINCI FƏSİL 288

VALİDEYNLƏRİN ÖVLAD ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI 288

QƏRİBƏ BİR MƏQAM 290

İNCƏ BİR MƏSƏLƏ 290

ATA-ANANIN HÜQUQLARI HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR 291

ZƏKƏRİYYA İBN İBRAHİMİN MÜSƏLMAN OLMASI VƏ ATA-ANASINA QULLUĞU 291

ŞEYX ƏNSARİ VƏ ANASI 295

ANASININ ÜZÜNƏ AĞ OLAN ÖVLAD 295

İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİL 297

ƏR VƏ ARVADIN BİR-BİRLƏRİNİN QOHUMLARINA QARŞI OLAN VƏZİFƏLƏRİ 297

QOHUMLAR 297

İYİRMİ SƏKKİZİNCİ FƏSİL 303

SİLEYİ-RƏHİM 303

QURAN VƏ SİLEYİ-RƏHİM 303

GÖZƏL VƏ FAYDALI BİR TƏKLİF 305

MARAQLI BİR RƏVAYƏT 306

SİLEYİ-RƏHİM HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR 306

QOHUMLARLA ƏLAQƏNİ KƏSMƏK HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR 308

İYİRMİ DOQQUZUNCU FƏSİL 310

AİLƏ XOŞBƏXTLİK VƏ BƏDBƏXTLİYİNİN SƏBƏBLƏRİ 310

XOŞBƏXTLİK VƏ BƏDBƏXTLİK 310

İNSAF 311

MÜLAYİMLİK VƏ KEÇİNMƏ 312

NƏSİHƏT 313

ƏDƏB 313

AİLƏNİ İTTİHAMDAN QORUMAQ 314

ƏHDƏ VƏFA 315

MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ 316

TƏVAZÖKARLIQ 317

KİÇİKLƏRƏ MƏRHƏMƏT VƏ BÖYÜKLƏRƏ EHTİRAM GÖSTƏRMƏK 318

QONAQPƏRVƏRLİK 319

BƏDBƏXTLİYİN SƏBƏBLƏRİ 320

OTUZUNCU FƏSİL 321

BOŞANMA VƏ İRS 321

BOŞANMANIN ÇİRKİNLİYİ 321

BOŞANMANIN SƏBƏBLƏRİ 322

QEYBƏT 323

İFTİRA 324

İBRƏTAMİZ BİR DƏRS 324

QURANIN BOŞANMAYA OLAN BAXIŞI 325HƏYATIN SONU 326
1 «Bəqərə» surəsi, ayə 1.

1 «İbrahim» surəsi, ayə 32-34.

1 «Yasin» surəsi, ayə 40.

2 «Ali-İmran» surəsi, ayə 121.

1 «Nəcm» surəsi, ayə 42.

1 Baş verə bir sıra.

1 «Hud» surəsi, ayə 56.

1 «Rum» surəsi, ayə 21.

2 «Furqan» surəsi, ayə 54.

1 «Nur» surəsi, ayə 32.

1 Hidayətul-elm, 651.

1 İzdivac dər İslam, 17;7;8.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-220.

2 Bihar, 103-cü cild, səh-219.

3 Vəsail, 14-cü cild, səh-7.

4 İzdivac dər İslam, 14.

5 Bihar, 103-cü cild, səh-222.

6 Müstədrəkül-vəsail, 1 babın müqəddiməsi.

7 Bihar, 103-cü cild, səh-221.

1 əl-Məvaizul-ədədiyyə, 180.

1 «Təhrim» surəsi, ayə 6.

1 Kafi, 2-ci cild, səh-340; Məhəccətül-bəyza’, 5-ci cild, səh-140.

1 «Nur» surəsi, ayə 36.

2 İzdivac dər İslam, 26.

3 Bihar, 103-cü cild, səh-220-221.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-220-221.

2 Bihar, 103-cü cild, səh-220-221.

3 İzdivac dər İslam, 27.

4 İzdivac dər İslam, 27.

5 Nisa surəsi, ayə-28.

1 Bihar, 101-ci cild, səh-72.

1 Bihar, 101-ci cild, səh-72.

2 Bihar, 5-ci cild, səh-157.

1 «Rəhman» surəsi, ayə 19-20.

2 Nurus-səqələyn, 5-ci cild, səh-191, 19-cu hədis.

1 «Tin» surəsi, ayə 4.

2 «Nəml» surəsi, ayə 88.

3 «Səcdə» surəsi, ayə 7.

4 «Nisa» surəsi, ayə 1.

5 «Rum» surəsi, ayə 21.

1 «Bəqərə» surəsi, ayə 229.

2 Bihar, 100-cü cild, səh-349.

3 Bəqərə surəsi, ayə-240.

4 «Bəqərə» surəsi, ayə 241.

1 Bəqərə surəsi, ayə-180.

2 «Nisa» surəsi, ayə 7.

3 «Nəhl» surəsi, ayə 97.

4 əl-Məvaziul-ədədiyyə, 201.

1 «Təhrim» surəsi, ayə 10.

2 «Ənam» surəsi, ayə 151.

1 «Nisa» surəsi, ayə 11.

2 «Bəqərə» surəsi, ayə 233.

3 «Qəsəs» surəsi, ayə 7.

4 Bihar, 43-cü cild, səh-23.

5 Səfinətül-bihar, 8-ci cild, səh-580.

1 «Bəqərə» surəsi, ayə 223.

1 Təfsire-nümunə, 1-ci cild, səh-97.

2 Vəsail, 14-cü cild, səh-2.

3 Vəsail, 14-cü cild, səh-11.

1 «Nəhl» surəsi, ayə 58-59.

1 Vəsailüş-şiə, övlad bölümü.

2 Vəsailüş-şiə, övlad bölümü.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-218.

2 əl-Məvaziül-ədədiyyə, 138.

1 Rövzeyi-Kafi, 313.

2 Mizanül-hikmə, 2-ci cild, səh-351.

3 Bihar, 77-ci cild, səh-214.

1 əl-Məvaziül-ədədiyyə, səh-268.

2 Mizanül-hikmə, 2-ci cild, səh. 351-352.

1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 56.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-235.

1 «Əraf» surəsi, ayə 156.

1 «Əraf» surəsi, ayə 23.

2 «Nuh» surəsi, ayə 26.

3 «İbrahim» surəsi, ayə 37.

1 «Qəsəs» surəsi, ayə 24.

2 «Yusif» surəsi, ayə 101.

3 «Ənbiya» surəsi, ayə 89.

4 «Möminun» surəsi, ayə 118.

5 «Ali-İmran» surəsi, ayə 191.

1 Məcməül-bəyan, 8-ci cild, səh-358.

1 «Əhzab» surəsi, ayə 35.

2 Mizanül-hikmə, 9-cu cild, səh-96.

1 Bihar, 57-ci cild, səh-299.

1 Bihar, 100-cü cild, səh-245.

1 «Rəd» surəsi, ayə 21.

1 Bihar, 77-ci cild, səh-203.

2 Mizanül-hikmə, 6-cı cild, səh-316.

1 «Sad» surəsi, ayə 73-74.

2 «Əraf» surəsi, ayə 13.

3 Mizanül-hikmə, 8-ci cild, səh-298.

4 Həmən mənbə, səh. 300-302.

5 Həmən mənbə.

1 Həmən mənbə.

2 Həmən mənbə.

3 Bihar, 73-cü cild, səh-231.

4 Bihar, 73-cü cild, səh. 201-205.

1 Müstədrəkül-vəsail, Nikahın müqəddiməsi bölmləri, 23-cü bölüm.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-347.

2 Həmən mənbə.

3 Mucazatul-nəbəviyyə, 182.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-348.

1 «Bəyyinə» surəsi, ayə 7.

1 «Möminun» surəsi, ayə 2-9.

2 «Furqan» surəsi, ayə 64-74.

3 Mizanüş-hikmə, 1-ci cild, səh-333.

4 Həmən mənbə.

5 Bihar, 67-ci cild, səh-293.

6 Mizanül-hikmə, 1-ci cild, səh-330.

1 Həmən mənbə.

2 Bihar, 71-ci cild, səh-158.

3 «Nur» surəsi, ayə 26.

4 «Nisa» surəsi, ayə 3.

5 Məsələn, bütpərəst, ya Allaha şərik qoşan bir şəxs.

1 Bihar, 100-cü cild, səh-372.

2 Həmən mənbə.

3 Bihar, 100-cü cild, səh-373.

4 Həmən mənbə.

1 İzdivac dər İslam, 32.

1 Bihar, 100-cü cild, səh-374.

2 Həmən mənbə, səh-373.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-371.

2 İzdivac dər İslam, 55.

1 Bihar, 103-cü cild, səh-235.

2 İzdivac dər İslam, 54-55.

3 Həmən mənbə.

4 Bihar, 79-cu cild, səh-142.

5 Vəsail, 17-ci cild, 1-ci bab, səh-81, 22043-cü hədis.

1 Bihar, 103-cü cild, səh. 232-237.

2 Həmən mənbə.

3 İzdivac dər İslam, 75-77.

4 Həmən mənbə.

5 Müstədrək, «Nikah» kitabı, 6-7-ci bölümlər.

6 Həmən mənbə.

1 Bihar, 100-cü cild, səh-235.

1 Bihar, 78-ci cild, səh-327.

2 Bihar, 71-ci cild, səh-173.

3 «Əraf surəsi, ayə 8-9.

1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 14-17.

1 Vəsail, «Nikahın müqəddiməsi» bölümü.

1 Bihar, 100-cü cild, səh-240.

2 Vəsail, «Nikahın müqəddiməsi» 4-cü bölümü.

3 Müstədrəkül-vəsail, «Nikah» 13-cü bölümü.

4 Bihar, 100-cü cild, səh-227.

5 Həmən mənbə.

1 İzdivac dər İslam, 47.

1 Vəsailüş-şiə, «Nikahın müqəddiməsi» 36-cü bölüm.


Yüklə 8,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə