BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1Yüklə 276,49 Kb.
səhifə1/3
tarix22.01.2018
ölçüsü276,49 Kb.
#39927
  1   2   3

ULUSLARARASI EMNİYETLİ YÖNETİM KODUNUN TÜRK BAYRAKLI GEMİLERE VE İŞLETİCİLERİNE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk Bayraklı gemiler, deniz araçları ve bunların işleticilerinin Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Kod) kapsamında denetimlerinin yapılması ve sertifikalarının düzenlenmesi için ulusal gereklilikler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı;

a) Yüksek süratli yolcu gemileri dahil tüm yolcu gemilerini,

b) 500 groston ve üstü tonaja sahip yüksek süratli yük tekneleri dahil tüm yük gemilerini,

c) 500 groston ve üstü tonaja sahip hareketli açık deniz sondaj ünitesi (MODU-Mobil offshore drilling unit) cinsinden olan deniz araçlarını,

kapsar.

(2) Bu yönerge hükümleri; savaş gemileri, ticari maksat ile kullanılmayan devlet gemileri, balıkçı gemileri ve yürütücü gücü mekanik olmayan hareketli açık deniz sondaj ünitelerine uygulanmaz.
Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) bendi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

(2) 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) Bölüm 9 ve 01/07/1998 yılında yürürlüğe giren ISM Kod paralelinde

hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a) Atanmış Kişi (DPA) : Her bir geminin emniyetini izlemekten ve gemi operasyonları için yeterli sahil kaynağını sağlamaktan sorumlu olan, gemi ile işletici arasında bir bağ oluşturmak için en üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere işleticinin tüm yönetim seviyeleri ile direkt temas kurabilen ve işletici tarafından atanmış kişiyi,

b) Bölge Müdürlüğü : Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlüklerini,

c) Büyük uygunsuzluk (MNC): Personel, gemi emniyeti veya çevre için ciddi bir tehlike oluşturan, derhal önlem alınmasını gerektiren ve ISM Kod’un bir gereksiniminin etkili ve sistematik uygulama eksikliğini de içeren tanımlanabilir bir ihmali,

ç) Emniyetli Yönetim Denetimi: Emniyetli Yönetim Sisteminde belirtilen faaliyetlerin ve bu faaliyetlere bağlı sonuçların planlanan düzenlemelere uygunluğunun, bu düzenlemelerin verimli bir şekilde uygulandığının ve amaçlanan hedeflere ulaşılması açısından uygunluğunun tespiti için yapılan bağımsız ve sistematik denetimi,

d) Emniyetli Yönetim Sistemi (SMS): İşleticinin emniyet ve çevre koruma politakalarının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla, işletici personeline olanak sağlayan, yapılandırılmış ve dokümante edilmiş bir sistemi,

e) Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC): Gemide tesis edilen Emniyetli Yönetim Sisteminin ISM Kodu gereklerini karşıladığını gösteren belgeyi,

f) Gözlem: Emniyetli yönetim denetimi sırasında bulunan, objektif kanıtla doğrulanan ve düzeltilmediği taktirde ileride bir uygunsuzluğa dönüşme riski taşıyan bir tespiti,

g) Gros ton (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini (2.83m3=1) gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirlenen hacmini,

ğ) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nı,

h) İşletici : Geminin yönetim sorumluluğunu alan ve ISM Kodun yüklediği tüm görevleri ve sorumlulukları devralmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Liman Başkanlığı: Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Liman Başkanlıklarını,

i) Objektif kanıt: Doğrulanabilir gözlem, ölçüm ve teste dayanan ve uygulanan Emniyetli Yönetim Sistemi unsuruna ait somut veya soyut bilgi, kayıt veya tespiti,

j) Ön sörvey : Yurt dışına çıkış yapacak Türk Bayraklı gemilere Bölge Müdürlükleri veya Liman Başkanlıkları tarafından yapılan ve geminin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tam olarak uyum sağladığının kontrol edildiği denetimi,

k) Örgüt: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nü (IMO),

l) Programdışı İleri Sörvey : Yurt dışındaki liman devleti denetimlerinde eksiklikleri nedeniyle tutulan Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarına geldiğinde Bölge Müdürlükleri veya Liman Başkanlıkları tarafından yapılan, geminin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tam olarak uyum sağladığının ve liman devleti denetiminde bulunan eksikliklerinin tam olarak giderildiğinin kontrol edildiği denetimi,

m) Sözleşme : Uluslararası Denizde Can Emniyeti (SOLAS-74) Sözleşmesini,

n) Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Kod): Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından A.741(18) sayılı karar ile kabul edilen gemilerin emniyetli yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Uluslararası Yönetim Kodunu,

o) Uluslararası Sefer: Bir Türk limanından yabancı bir limana veya yabancı bir limandan bir Türk limanına veyahut iki yabancı liman arasında yapılan seferi,

ö) Uygunsuzluk (NC): Belirlenmiş bir gerekliğin tam olarak yerine getirilmediğinin objektif olarak belirlenmesini,

p) Uygunluk Belgesi (DoC): İşleticide tesis edilen Emniyetli Yönetim Sisteminin ISM Kod gereklerinin karşıladığını gösteren belgeyi,

r) Yeniden Aktif Hale Getirme Denetimi (Re-Activation Audit): En az 3 ay servis dışı durumunda beklemekte olan bir gemiye yapılan denetimi,

s) Yetkilendirilmiş Kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, sörvey yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

ş) Yıldönümü tarihi: DoC ve SMC’nin bitiş tarihinden geriye doğru her bir yıla karşılık gelen gün-ay olarak hesaplanan tarihi,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

BELGELENDİRMEBildirim

MADDE 5– (1) Bu Yönerge kapsamındaki gemiler ve işleticileri, ISM Kod ve bu Yönerge gereklerini yerine getirerek durumuna uygun belgelerden birini almak zorundadır. Belge düzenlenebilmesi için gemi işleticisi; bu Yönerge’nin Ek-1’inde düzenlenen ve ilgili bilgileri içeren form ile, Ek-2’de düzenlenen atanmış kişi ile ilgili bilgileri içeren formu doldurarak İdare’ye bildirimde bulunur.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Uygunluk Belgesi (DoC) düzenledikleri işleticilere ve Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC) düzenledikleri gemilere ilişkin bilgileri Ek-3’de düzenlenen formu kullanarak üçer aylık dönemlerde İdare’ye bildirmelidir. Bu bildirim, ISM Kod’u kapsamında iptal edilen yeni ve mevcut belgeleri de kapsar.

(3) Bildirim yükümlülüğü, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ISM Kodu kapsamında Uygunluk Belgesi (DoC) düzenlenmiş işleticileri de kapsar.
ISM Kod kapsamında düzenlenen belgeler

MADDE 6 – (1) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ISM Kod kapsamında aşağıdaki belgeler düzenlenir.

a) Geçici Uygunluk Belgesi (Interim DoC)

b) Uygunluk Belgesi (DoC)

c) Geçici Emniyetli Yönetim Belgesi (Interim SMC)

ç) Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC)
İşletici Belgeleri

MADDE 7 – (1) DoC; İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ISM Kod’da belirtilen gerekleri sağlayan işleticiye, geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde düzenlenen belgedir. Bu belge, işleticinin ISM Kod gereklerini yerine getirebileceğinin kanıtı olarak kabul edilir.

a) DoC, SMS’nin işleticide ve herbir gemi tipinde en az üç ay uygulandıktan sonra yapılacak olan başlangıç denetiminin tatminkar bulunması durumunda düzenlenir.

b) Gemi; DoC veya Geçici DoC düzenlenmiş bir işletici tarafından işletilir.

c) DoC sadece, açık şekilde belgede belirtilen gemi tipleri için geçerlidir. Diğer gemi tipleri, işleticinin ISM Kod’un gemi tipleri için uygulanan gereklere uygunluğunun doğrulanmasından sonra DoC’ye eklenir.

ç) DoC’nin geçerliliği, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yıldönümü tarihinin öncesindeki veya sonrasındaki üç ay içinde yapılacak olan yıllık denetimin tatminkar bulunmasına bağlıdır. Yıllık denetimler belge üzerine işlenir ve onaylanır.

d) DoC, yıllık denetimlerin yapılmaması veya ISM Koda yönelik büyük uygunsuzluğun bulunması durumunda İdare tarafından iptal edilir.

e) DoC’nin iptal edilmesi durumunda, bu belgeyle bağlantısı bulunan SMC ve/veya Geçici SMC’nin belgeleri de iptal edilir.

f) DoC’nin bitim tarihine kadar yenileme denetimi için başvuruda bulunulmaması durumunda, o işletmeci için DoC belgesi düzenlenmez.

g) Yenileme denetimi mevcut DoC’nin sona erme tarihi öncesinden üç ay içinde tamamlanması durumunda düzenlenecek olan yeni DoC yenileme denetiminin tamamlanma tarihi ile mevcut DoC’nin sona erme tarihini beş yıl geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir. Yenileme denetimi mevcut DoC’nin sona erme tarihinden üç aydan fazla bir zaman öncesinde tamamlanması durumunda düzenlenecek olan yeni DoC’nin geçerlik süresi yenileme denetiminin tamamlanma tarihinden itibaren beş yıldır.

ğ) Süresi dolan DoC belgesi hiçbir halde uzatılmaz.


(2) Geçici DoC, ISM Kod’un uygulanmasının kolaylaştırılması için İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından en fazla oniki aylık bir süre için aşağıda belirtilen hallerde düzenlenen belgedir.

a) SMS’nin yeni uygulanmaya başlandığı veya işleticinin yeni faaliyete geçtiği durumlarda.

b) İşleticinin, envanterinde bulunan gemi cinslerine yeni bir gemi cinsi ilave etmesi durumunda.

c) ISM Kod hükümlerine yapılacak eklerin veya değişikliklerin uygulanabilmesi için İdare tarafından geçici DoC düzenlenmesi gerekli görüldüğünde.

b) Geçici DoC, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından en fazla oniki aylık bir süre için düzenlenir.

(3) Bu maddede yer alan belgelerin geçerli bir kopyası, SMS’nin uygulandığı gemilerde bulundurulur.

(4) Yabancı bayraklı gemi/gemiler işleten işletici, filosuna Türk Bayraklı bir gemi dahil ettiğinde, işleticiye yeni kurulmuş bir işletme gibi ISM Kod hükümleri uygulanır.
Gemi belgeleri

MADDE 8 – (1) SMC: İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından süresi beş yılı geçmeyecek şekilde gemiye verilmek üzere düzenlenen belgedir.

a) SMC, işletici ve geminin, onaylanan SMS’ne uygun olarak işletildiğinin doğrulanmasından sonra düzenlenir.

b) Bu belge, geminin ISM Kod gereklerini yerine getirebileceğinin kanıtı olarak kabul edilir.

c) SMC’nin geçerliliği, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak bir ara denetiminin sonucunun tatminkar bulunmasına bağlıdır. Ara denetim, SMC’nin ikinci ve üçüncü yıldönümü tarihleri arasında yapılr.

ç) Yenileme denetimi, mevcut SMC’nin sona erme tarihi öncesinden üç ay içinde tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni SMC, yenileme denetiminin tamamlanma tarihi ile mevcut SMC’nin sona erme tarihini beş yıl geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir.

Yenileme denetiminin mevcut SMC’nin sona erme tarihinden üç aydan fazla bir zaman öncesinden tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni SMC’nin geçerlik süresi yenileme denetiminin tamamlama tarihinden itibaren beş yıldır.

d) Geçici DoC’ye sahip bir işleticinin hiçbir gemisi tam süreli SMC alamaz.

(2) Geçici SMC: söz konusu gemi cinsi için Geçici DoC veya DoC belgelerinden birine sahip işleticinin gemisine yapılan denetimin olumlu bulunması şartı ile düzenlenen belgedir.

a) Geçici SMC aşağıdaki şartların birinin oluşması durumunda düzenlenir.

1) Yeni inşa bir gemi teslim alındığında.

2) İşleticinin, işletmek üzere sorumluluğu altına yeni bir gemi aldığında.

3) Geminin tipinin değişmesi durumunda.

4) Geminin yabancı bir bayraktan Türk Bayrağına geçmesi durumunda.

5) Geminin tadilat,sefer bölgesinin değişmesi gibi sebepler ile bu Yönerge kapsamına girmesi durumunda,.

b) Geçici SMC’nin düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1) İşleticinin DoC’ye veya Geçici DoC’ye sahip olması.

2) Gemi için işletici tarafından kurulan SMS’in, ISM Kodda belirtilen ana unsurları içerdiğinin DoC’nin veya Geçici DoC’nin düzenlenmesi için yapılan denetim sırasında değerlendirilmesi.

3) İşleticinin üç ay içinde gemi için iç denetimi planlaması.

4) İlgili gemi kaptanının ve zabitlerinin emniyetli yönetim sistemine aşina olması.

5) Seyire çıkmadan önce bulundurulması zorunlu olan talimatların oluşturulması.

6) SMS’nin gemi çalışma dilinde yada personelin anlayacağı dillerde hazırlanması.

c) Geçici SMC, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından altı ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir.

ç) Geçici SMC, bitim tarihinden itibaren İdare tarafından altı aya kadar uzatılabilir.
Uygunsuzluklar

MADDE 9- (1) Yapılan denetimlerde uygunsuzluklar bulunması durumunda belgelendirme işlemlerinde aşağıdaki hususlar uygulanır.

a) Büyük Uygunsuzluk (MNC) : Büyük uygunsuzluğun mevcut olduğu ve düzeltici faaliyetin yapılamadığı durumda SMC veya DoC düzenlenmez ve onaylanmaz. Ancak denetim süresi içerisinde büyük uygunsuzluklar (MNC) giderilir veya uygunsuzluğa (NC) düşürülürse işletici veya gemide ilave denetim yapılarak belgenin geçerliliğinin devam edip etmeyeceğine karar verilir. İlave denetim, aşağıdaki şartlarda yapılır;

1) Gemide, can ve mal emniyetini tehdit eden veya çevreye zarar verecek nitelikte ivedi düzeltici faaliyet gerektiren mevcut veya muhtemel eksiklik bulunması,.

2) ISM Kod hükümlerine uyulmamış olması.

b) Uygunsuzluk (NC) : Uygunsuzluk bulunması durumunda geçici DoC ve geçici SMC dışındaki belgeler düzenlenebilir veya onaylanabilir. Ancak bu durumda denetim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliğin üç ayı aşmayacak sürede tamamlanacağına dair düzeltici faaliyet planı denetim yapan uzmana sunulmalıdır.

(2) Uygunsuzluk derecesini düşürmek: Tespit edilen büyük uygunsuzluk, işleticinin denetçiye uygun bir düzeltici faaliyet planı sunması ve eksikliğin tamamlanma tarihini bildirmesinden sonra denetim uzmanı tarafından uygun görülürse uygunsuzluğa çevrilebilir. Uygunsuzluk derecesinin düşürülemediği ve düzeltici faaliyetin yapılamadığı durumda, denetim uzmanı ilgili ISM belgesini iptal eder.

(3) Bir DoC veya SMC, denetim sırasında bulunan bir uygunsuzluğun kapatılmasından önce düzenlenebilir. Uygunsuzluklar belirtilmiş bir süre içinde veya belgenin bitim tarihine kadar işletici tarafından düzeltilmek zorundadır. Düzeltilmeyen uygunsuzluklar büyük uygunsuzluk olarak kabul edilir.

(4) Düzeltici faaliyet : Denetim uzmanı, ISM Kod veya SMS gerekliliklerine karşı herhangi bir ihlalin olduğuna kanaat getirirse, objektif kanıtlarla birlikte, Ek-8’de düzenlenen Uygunsuzluk Bildirim Formuna bunları kaydeder ve gemi kaptanına veya atanmış kişiye bildirir. Bu durumda;

a) İşletici tarafından Ek-10’da düzenlenen ‘Düzeltici Faaliyet Planı’ hazırlanarak Denetim Uzmanına sunulur.

b) İşletici, uygunsuzluğun sebeplerini araştırmakla sorumlu olup, bu konuda uygunsuzluğun çözümünü teminen araştırma ve analiz yapmak zorundadır.

c) İşletici, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen araştırma ve analiz sonuçlarını temel alarak, düzeltici faaliyetleri nasıl uygulayacağını karar vermekle yükümlüdür.

ç) Düzeltici faaliyetten sonra işletici veya gemide bir doğrulama denetimi gerekirse, bunun için talepte bulunmak işleticinin sorumluluğundadır. İşletici tarafından yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliği en geç bir sonraki takip eden yıllık, ara veya yenileme denetimlerinde doğrulanmalıdır.

d) Ek-8’de düzenlenen uygunsuzluk raporu, işleticinin SMS veya ISM kod gerekleri ile uygun olmadığını açıkça belirtmek için kullanılmalıdır.

e) Uygunsuzluk raporunun içeriği tam ve kısa olmalı, raporu gözden geçiren kişiler tarafından kolayca anlaşılabilecek bir üslupta yazılmalıdır.

f) Bir işleticinin SMS’sindeki bir gerekliğe bağlı bir uygunsuzluk yazılacağı zaman konunun açıklığa kavuşması için, gerekli raporda tekrar belirtilmelidir.

g) Uygunsuzluklar, ISM Kodun geçerli gereklerine referans verecek bir şekilde sınıflandırılmalıdır.

ğ) İşletici, Düzeltici Faaliyet Planı formunu doldurduktan sonra onbeş gün içerisinde denetim uzmanına verir. Plan hazırlanırken gerekli düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesi için üç ayı geçmeyecek bir süre verilir. Onbeş gün içerisinde düzeltici faaliyet planının sunulmaması durumunda belge iptal edilir. Gemi denetiminde, Düzeltici Faaliyet Planı DPA üzerinden denetim uzmanına sunulur.

h) Her uygunsuzluk maddesi için düzeltici faaliyetin uygulanacağı tarih belirtilir ve tüm uygunsuzluk maddelerinin üç ay için düzeltici faaliyet ile giderilmesi için plan yapılır.

ı) Denetim uzmanı Düzeltici Faaliyet Planını uygun bulursa işleticiye uygunluğu bildirir. Gemi denetiminde, gemiye faks ile teyit gönderilir.

i) Büyük Uygunsuzluk tespit edilmiş ise, DoC veya SMC düzenlenmez ve onaylanmaz. Büyük uygunsuzluğun gemi personeline, gemiye veya çevreye tehdit oluşturmasını önlemek için, en azından uygunsuzluğa çevrilmesini amacıyla gerekli acil düzeltici faaliyetler yapılmalıdır. Bu durumda, denetim uzmanı bulunan büyük uygunsuzluğun içeriğini, giderilmesi için neler yapılacağını ve uygunsuzluğa çevrilen büyük uygunsuzlukları Ek-9’da düzenlenen forma sırayla yazmalıdır. Gemide tespit edilen büyük uygunsuzluk gemi seyre çıkmadan önce düzeltilerek uygunsuzluğa çevrilmelidir. Büyük uygunsuzluk, uygunsuzluğa dönüştürülmüş ise DPA veya gemi kaptanı, üç ayı geçmeyecek bir zaman dilimi içerisinde düzeltici faaliyetlerin yapılacağını gösteren plan sunar. Bu plan Ek-10’da düzenlenen forma yazılır. Öngörülen zaman süresince, sunulan düzeltici faaliyet planının verimli bir şekilde yürütüldüğünü görmek için en az bir defa ek denetim yapılmalıdır.

j) İşletici ve denetim uzmanının gerekli düzeltici faaliyetlerin tamamlanması hususunda bir planda anlaşmaya varması şartıyla, DoC veya SMC düzenlenir veya onaylanır.

k) Gemi ve/veya işletici SMS’deki değişikliklerin içeriğine ve uygunsuzluklara bağlı olarak, DoC ve/veya SMC’nin geçerliliğinin teyidi için ilave denetimler yapılabilir.

l) İşletici, denetim uzmanı tarafından belirlenen uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur. Uygulamadan evvel, belirlenen zaman aralığında düzeltici faaliyet planı, denetim uzmanına sunulmalıdır. Gerekli düzeltici faaliyetlerin uygulanması için üç ayı geçmeyen bir süre kullanılır. Düzeltici faaliyetlerin verimliliğinin kontrolü, bir sonraki yıllık, ara ve yenileme denetimi zamanı gelmeden yapılmalıdır.

(5) Bir uygunsuzluk yazılabilmesi için;

a) ISM Kodu, SMS gibi uygulanması zorunlu tanımlanmış kurallar olması gereklidir.

b) Tanımlanmış kurallara uyulmamasından dolayı bir uygunsuzluğun ortaya çıkması ve uygunsuzluğun somut delillerle desteklenmesi gereklidir.

c) Uygunsuzluğun ISM Kod veya SMS gibi dayanak metinlerde yer alan hangi kuralı karşılamadığı mutlaka belirtilmelidir.

(6) İşletici, denetim uzmanı tarafından rapor edilen bir uygunsuzluğun kaynağını belirlemek ve düzeltici faaliyetleri başlatmakla yükümlüdür. Bu düzeltici faaliyetlerle ilgili denetim uzmanı ile mutabık kalınmalı ve öngörülen süre içerisinde düzeltici faaliyet yapılmalıdır.

(7) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde, bu Yönergenin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ve 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hususlar ile ilgili uygunsuzluklar derhal İdare’ye bildirilmelidir.
Belgelerin geçerlik sürelerinin uzatılması

MADDE 10– (1) Geçici SMC haricinde diğer hiçbir belgenin geçerlik süresi uzatılmaz. Geçici SMC’nin geçerlik süresi ise, mücbir sebeplerin varlığı halinde en fazla altı ay uzatılır.
DoC belgelerinin iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi

MADDE 11- (1) DoC iptal edildiğinde Ek-7’de düzenlenen form kullanılarak gerekli bildirimler yapılır. DoC’un iptali bir işleticinin işletmesini yaptığı bütün gemilerin SMC’lerinin iptal edilmesini gerektirir. Eğer işleticinin filosunda SMC’si başka bir yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen gemi veya gemiler varsa, ilgili yetkilendirilmiş kuruluş bilgilendirilir ve SMC’ler iptal edilir.

(2)Aşağıdaki durumların oluşması durumunda DoC iptal edilir;

a) İşleticinin zamanında yıllık denetime girmemesi.

b) Büyük uygunsuzluğun giderilemeyeceğine dair kanıt bulunması.

c) Kararlaştırılan süre içerisinde uygunsuzluk veya uygunsuzluklar için düzeltici faaliyette bulunulmaması.

ç) ISM Kod hükümlerinde yapılan değişikliklerin işletici tarafından dikkate alınmaması ve bu değişikliklerin SMS’ye dahil edilmemesi.

d) Geminin ticari olarak çalışması için gerekli olan zorunlu belgeleri almaması.

e) İşleticinin gemilerinden birisinin personel veya teçhizat yönünden geçerli belgelere sahip olmadığı sefer bölgesine gitmesi.

f) DoC belgesine sahip işleticinin işlettiği SMC belgesine sahip gemilerinin, bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt dışında tâbi olduğu ilk liman devleti denetimi sonucu tutulduğu tarihten itibaren, bu tutulma da dahil olmak üzere son yirmidört ayda yurtdışında yapılan liman devleti denetimlerinde eksiklikleri nedeniyle toplam üç defa tutulması.

(3) Geçici DoC aşağıdaki şartlardan biri oluştuğunda iptal edilir;

a) Geminin, ticari olarak çalışması için gereken zorunlu belgeleri almamış olması.

b) İşletmecinin gemilerinden herhangi birinin, personel veya teçhizat yönünden geçerli belgelere sahip olmadığı sefer bölgesine gitmesi.

c) DoC belgesine sahip işleticinin işlettiği SMC belgesine sahip gemilerinin, bu Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yurt dışında tâbi olduğu ilk liman devleti denetimi sonucu tutulduğu tarihten itibaren, bu tutulma da dahil olmak üzere son oniki ayda yurtdışında yapılan liman devleti denetimlerinde eksiklikleri nedeniyle toplam iki defa tutulması.

(4) DoC’u iptal edilen işleticiye yeniden başlangıç denetimi yapılır ve uygun bulunursa geçerlilik süresi 5 yılı geçmeyecek şekilde DoC düzenlenir. Belgelerin iptalini gerektiren uygunsuzlukların ve başlangıç denetiminde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla düzeltici faaliyet planı oluşturulur ve bu uygunsuzlukların giderileceği süre belirlenir. Düzeltici faaliyet planında belirtilen sürenin sonunda ilave denetim yapılmalıdır.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmiş DoC’nin veya Geçici DoC’nin yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan denetimlerde, SMS’nin işleyişindeki uygunsuzluklar veya bu Yönerge’nin 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (f) bendinde veya 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen nedenlerden dolayı iptal edilmesi durumunda, yeni DoC’nin düzenlenmesi için İşletici tarafından İdare’ye başvuruda bulunulur. İdare’nin yapacağı değerlendirme neticesinde, işleticinin yeni DoC alması için denetimler İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılır.
SMC’nin iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi

Madde 12- (1) SMC belgeleri sadece İdare tarafından iptal edilir. SMC İdare tarafından iptal edilmesi durumunda Ek-7’de düzenlenen form kullanılarak gerekli bildirimler yapılmalıdır. Aşağıdaki durumlarda SMC iptal edilir.

a)İşleticinin, gemi için gerekli ara denetimi zamanında yaptırmaması.

b) Büyük uygunsuzluğun giderilemeyeceğine dair kanıt bulunması.

c) Kararlaştırılan süre içerisinde uygunsuzluk/ uygunsuzluklar için düzeltici eylem yapılmaması.

ç) ISM Koda gelen değişikliklerin işletici tarafından dikkate alınmaması, ve bu değişikliklerin SMS’e dahil edilmemesi.

d) Bu Yönerge’nin 11(1) maddesinde belirtilen şartların oluşması.

e) Geminin ticari olarak çalışması için zorunlu belgeleri almaması.

(2) Geçici SMC aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

a) DoC veya geçici DoC olmadığı durumlarda.

b) Gemide uluslararası zorunlu sertifikaların olmadığı durumlarda.

(3) İptal edilen SMC’nin yeniden düzenlenebilmesi için, gemiye başlangıç denetimi yapılır, uygun bulunursa geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde SMC düzenlenir. Belgelerin iptal edilmesini gerektiren uygunsuzlukların ve başlangıç denetiminde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla düzeltici faaliyet planı oluşturulur ve bu uygunsuzlukların giderileceği süre belirlenir. Düzeltici faaliyet planında belirtilen sürenin sonunda ilave denetim yapılır.
Geçici Süre Servis Dışı Kalan Gemiler

Madde 13– (1) Geçici bir süre servis dışı kaldıktan sonra tekrar servise çıkacak olan gemilere;

a) En az üç ay servis dışı durumunda beklemekte olan geminin belgesini tekrar aktif hale geçirmek için aktif hale getirme (Re-activation Audit) denetimi yapılır. Bu denetim Geçici Belgelendirme denetimi düzeyin olur. Buna ilave olarak ISM Kodun 3., 4., 5., 6. ve 10 uncu maddelerinin uygulamaları kontrol edilir. Tekrar aktif hale getirme denetlemesi, ilave denetim (additional audit) olarak adlandırılarak mevcut belgeye giriş yapılır.

b) Eğer aktif hale getirme denetim tarihi, Yenileme veya Ara denetim zaman dilimi içinde ise buradaki denetleme ara veyahut yenileme denetimi kapsamında yapılır. Belgenin yenileme veya ara denetim bölümleri tasdik edilir, ilave denetim bölümüne giriş yapılmaz.

c) Yenileme veya ara denetim tarihi geçmiş veya belgenin geçerlilik süresi geminin servis dışı kaldığı dönemde sona ermiş ve gemi servis dışında oniki aydan az bir süre kalmış ise, ara veyahut yenileme denetimi kapsamında denetim yapılır ve belgenin yenileme veya ara denetim bölümleri tasdik edilir. Şayet, geminin servis dışı kalma süresi oniki aydan fazla sürmüş ise gemi işletici için "yeni gemi" olarak değerlendirilir.

(2) En az üç ay süre ile servis dışı kalacak geminin işleticileri ilgili liman başkanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMNİYETLİ YÖNETİM SİSTEMİNİN DENETİMİ
Başlangıç Denetimi

MADDE 14- (1) İlk kez DoC düzenlenebilmesi için işleticinin SMS’ne veya ilk kez SMC düzenlenebilmesi için geminin SMS’ne başlangıç denetimi yapılmalıdır. İşletici, Geçici DoC veya Geçici SMC’nin geçerlilik süresi içinde bu denetimi yaptırmak ile yükümlüdür.

Geçici belgelerin yayınlanması için yapılan denetimler

MADDE 15- (1) Geçici DOC veya Geçici SMC düzenlenmesi için aşağıda belirtilen hallerde denetim yapılır;

a) İşletici için denetim:

1) İşletici yeni kurulduğunda,

2) DoC’ye yeni gemi cinsi eklendiğinde,

b) Gemi için denetim:

1) Yeni inşa edilen gemiye SMS uygulandığında,

2) İşleticinin işletmesi altına yeni bir gemi girmesi durumunda,

3) SMS’nin uygulandığı gemi cinsinin değişmesi durumunda,

4) Geminin Türk bayrağına geçmesi durumunda,

5) İşletici değiştiğinde.Periyodik denetimler

MADDE 16– (1) Yenileme denetimleri ilgili belgenin bitiş tarihinden önce gerçekleştirilmelidir. Yenileme denetiminin DoC’nin bitiş tarihinden önceki üç aylık periyot içinde tamamlanması durumunda belgenin geçerlilik süresi mevcut belgenin bitiş tarihinden itibaren beş yıldır. Yenileme denetimi mevcut belgenin bitiş tarihinden üç aydan daha fazla bir süre öncesinde tamamlanması durumunda yeni belgenin geçerlilik süresi yenileme denetiminin tamamlanma tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Gemi ara denetimi : SMC’nin geçerliliğinin devam etmesi için gemi ara denetimi yapılmalıdır. Ara denetim; geminin normal operasyon şartları altında, belgelerinde belirtilen personel ile donatılmış halde ve geminin ticari faaliyetini durdurmadan, SMC’nin ikinci ve üçüncü yıl dönümü tarihleri arasında yapılır.

(3) Yıllık işletici denetimi: DoC’nin geçerliğinin devamı için yıl dönümü tarihinin üç ay öncesi ve üç ay sonrası arasında kalan sürede başlangıç denetiminin benzeri yıllık emniyetli yönetim denetimleri yapılır. Yıllık denetim, SMS’nin etkili ve verimli olarak uygulandığının, sistem içindeki düzeltmelerin ISM Kod’a uygunluğunun, kayıtların sisteme uygun tutulduğunun, düzeltici faaliyetlerin takibinin, organizasyon yapısındaki değişikliğin, son denetimden bu yana yaşanan tutulma, kaza ve uygunsuzluk gibi sorunların incelenmesinin sağlanmasını ve kontrolünü amacıyla yapılır. Yıllık denetim tarihi geçen belge İdare tarafından iptal edilir.
İlave Denetimler

MADDE 17- (1) Bu Yönerge’nin 14 üncü, 15 inci ve 16 ıncı maddelerinde belirtilen denetimlerden hariç olarak, aşağıdaki durumlar için işleticinin, İdare’nin veya yetkilendirilmiş kuruluşun talebi halinde, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından aşağıda belirtilen durumlarda yapılan denetimdir.

a) SMS’de değişiklikler yapılması durumunda,

b) Yeni gemi cinsi ilavesi nedeni ile alınmış olan Geçici DoC’nin tekrar DoC’ye çevrilmesi ve tekrar başlangıç denetimi yapılmaması amacı ile,

c) Geminin yurtdışındaki liman devleti denetimlerinde eksiklikleri nedeniyle tutulması veya SMS’nin işleyişinde aksaklık olduğuna delil olabilecek eksiklikler bulunduğunda,

ç) Yönetim sisteminde yapısal değişiklik olduğunda,

d) Rapor edilen büyük uygunsuzluk nedeniyle düzeltici faaliyetin onaylanması amacıyla,

e) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından gemi denetimi esnasında işletici denetimi yapılması gerekli görüldüğünde,

f) Yurt içinde yapılan ön sörvey, program dışı ileri sörveylerde SMS’nin işleyişinde aksaklık tespit edilmesi durumunda,

g) İdarenin gerekli görmesi durumunda

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EMNİYETLİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİNDE UYULACAK HUSUSLAR

İşletici denetimindeki dökümanlar

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin Ek-4 de düzenlenen başvuru formuna ilave olarak aşağıda belirtilen dokümanlar işletici tarafından denetimi yapan İdare’ye veya yetkilendirilmiş kuruluşa verilmelidir.

a) ISM Kod bölüm 11.3 de tanımlanan Emniyetli Yönetim El Kitabının kontrollü kopyası, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürler,

b) Ek-5’de düzenlenen, SMS altında işletilen gemi cinsleri ve gemi isimleri listesi,

c) İşleticiye ait onaylı ticari sicil gazete sureti,

ç) İdare’nin veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda talimatlar, kontrol listeleri, prosedürler gibi istenen diğer belge ve dokümanlar.

İşletici başlangıç denetimi

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin 18 nci maddesine göre işletici tarafından verilen dokümanlar incelenerek, SMS’nin ISM Kod gereklerini karşıladığı doğrulanmalıdır. Bu incelemeden sonra işleticide yapılan denetimde SMS’nin etkili bir şekilde uygulandığı doğrulanır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzlukların giderilmesine dair düzeltici eylem planlarının oluşturularak sunulmalı ve sunulan planın uygun görülmesi halinde zaman geçirmeden gerçekleştirilmesi gereklidir. Uygunsuzlukların giderildiğinin denetimi için, işletici başvuruda bulunmalıdır.

(2) İşletici tarafından istihdam edilen gemiadamlarının pozisyonlarına uygun güncel mesleki bilgi, uluslarası liman devleti denetimi uygulamaları ve Uluslarası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu Tavsiye Kararında (IMO A.918(22)) belirtilen “İngilizce Standart Denizcilik Terimlerini” içeren hizmet içi eğitim programlarını oluşturduğu başlangıç denetiminde görülmelidir.


İşletici geçici DoC denetimi

MADDE 20- (1) Bu Yönerge’nin 15 inci maddesinde belirtilen durumlar için Geçici DoC talebinde bulunan işletici tarafından, bu Yönerge’nin Ek-4’ünde düzenlenen başvuru formu ve 18 inci maddesinde belirtilen belgelere ilave olarak “SMS Uygulama Planı” sunulur. SMS uygulama planı asgari olarak SMS belgelerinin işletici ve gemi için dağıtım tarihini, SMS’nin gemi ve işletici için uygulama tarihini, işletici ve gemi için iç denetim ve başlangıç denetim takvimini içerir. Belgelerin incelenmesinden sonra uygulanan SMS’nin ISM Kodun 1.2.3 maddesinde tanımlanan hedefleri karşıladığının doğrulanması durumunda işleticiye Geçici DoC düzenlenir.

(2) DoC’ye yeni gemi cinsinin eklenmesi için yapılan Geçici DoC denetiminde; eklenmesi düşünülen yeni gemi cinsi için “SMS El kitabının, prosedürlerin revize edilen kısımları, işletilen gemi listesi ve SMS uygulama planı İdare’ye veya yetkilendirilmiş kuruluşa sunulur.


İşletici yıllık denetimi

MADDE 21- (1) İşleticinin başvurusu ile SMS’nin etkin bir biçimde uygulanabildiğinin doğrulanması ve SMS’e yapılan olası düzeltmelerin ISM Kod gereksinimlerine uygunluğunun kontrolü amacı ile yapılır.

(2) İşletici tarafından istihdam edilen gemiadamlarının pozisyonlarına uygun güncel mesleki bilgi, uluslarası liman devleti denetimi uygulamaları ve Uluslarası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu Tavsiye Kararında (IMO A.918(22)) belirtilen “İngilizce Standart Denizcilik Terimlerini” içeren hizmet içi eğitim programlarını oluşturduğu yıllık denetimlerde görülmelidir.


İşletici yenileme denetimi

MADDE 22– (1) SMS ile ilgili bütün hususların gözden geçirilmesi, değişiklerin doğrulanmasını da içeren, SMS’nin ISM Kod gereklerine uygun olarak uygulandığının doğrulanması amacı ile yapılır.
İşletici ilave denetim

MADDE 23– (1) Bu Yönerge’nin 17 inci maddesinde belirtilen durumlarda, SMS’nin ISM Kod gereklerine uygun olarak etkili bir şekilde uygulandığının doğrulanması için yapılır.
Müteakip denetim

MADDE 24- (1) İşletici, bu Yönerge’nin 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için uygun eylem planı hazırlayıp, uygulamaya koyarak denetim için başvuruda bulunur. Bu durumda müteakip denetim, eksikliklerin doğrulanması için yapılır.
Gemi denetiminde dökümanlar

MADDE 25– (1) Gemiye yapılacak başlangıç denetimi için, bu Yönergenin Ek-6’da düzenlenen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeler, firma tarafından denetimi yapan İdare veya yetkilendirilmiş kuruluşa verilir.

a) Geçerli DoC sureti,

b) ISM Kod Bölüm 11.3’te tanımlanan ve aslı gibi onaylanmış emniyetli yönetim el kitabı, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürlerden birer nüsha,

c) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında verilen Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) sureti,

ç) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda istenen diğer belgeler.
Gemi başlangıç denetimi

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge’nin 25 inci maddesinde belirtilen ve işletici tarafından sunulan belgeler incelenerek, DoC’nin geçerli olduğu ve SMS’nin ISM Kod gereklerini sağladığı doğrulanır. Bu incelemeden sonra gemiye yapılan denetimde SMS’nin etkili bir şekilde uygulandığı doğrulanır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzlukların giderilmesine dair düzeltici faaliyet planlarının oluşturularak sunulması, sunulan planın uygun görülmesi halinde zaman geçirmeden gerçekleştirilmesi gerekir. Uygunsuzlukların giderildiğine dair müteakip denetim için işletici tarafından başvuruda bulunulmalıdır.
Gemi geçici SMC denetimi

MADDE 27– (1) Gemi için SMS’nin yeni kurulması durumunda Geçici SMC düzenlenmesi için yapılan denetimdir. Bu denetimde aşağıda belirtilen hususlar incelenir.

a) Gemi ile ilgili DoC veya Geçici DoC belgesinin olup olmadığı,

b) Gemi için işletici tarafından sağlanan SMS’nin, ISM Kodunun temel gereklerini içerdiği,

c) Kaptan ve ilgili zabitlerin SMS ve uygulaması için planlanmış düzenlemeleri bildiği,

ç) Önemli olarak tanımlanan talimatların sefer öncesinde verilmekte olduğu,

d) Üç ay içinde geminin işletici tarafından denetimi için planların mevcut olduğu,

e) SMS uygulama kitabının çalışma lisanında düzenlenmş olduğu.

Gemi ara denetimi

MADDE 28- (1) SMC’nin geçerliliğinin devamı için SMS’nin etkin olarak uygulandığının ve SMS’e yapılacak düzeltmelerin ISM Kod gereksinimlerine uygunluğunun kontrolü amacı ile yapılır.
Gemi yenileme denetimi

MADDE 29– (1) SMS ile ilgili bütün hususların gözden geçirilmesi, değişiklerin doğrulanması, SMS’nin ISM Kod gereklerine uygun olarak yürütüldüğünün tespiti amacı ile yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜMYüklə 276,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə