BiRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1


BAYRAK DEVLETİ VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARIYüklə 276,49 Kb.
səhifə2/3
tarix22.01.2018
ölçüsü276,49 Kb.
1   2   3

BAYRAK DEVLETİ VE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARIUlusal Gereklilikler

MADDE 30- (1) Her işletici, ISM Kod gerekliliklerine uygun olarak SMS’i geliştirmek, kurmak, uygulamak ve sürdürmek zorundadır.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümlerin uygulanamaması, SOLAS Bölüm IX’un ihlali olarak değerlendirilir ve işleticinin gemilerinin belgeleri iptal edilir.Ön sörvey ve program dışı ileri sörvey

MADDE 31– (1) Ön sörvey ve program dışı ileri sörveylerde aşağıdaki hususlar kontrol edilir.

a) Gemide, işleticinin emniyet ve çevre politikası ile ilgili beyanın bulunduğu,

b) Gemi kaptanının SMS’ni tam olarak biliyor olması,

c) Gemi personelinin SMS’nin ilgili bölümlerini biliyor olması,

ç) SMS’de kaptanın otoritesi ile ilgili açık düzenleme bulunduğu,

d) Zabit ve gemicilerin belgelendirilmesi ve eğitimi,

e) Gemiye yeni katılan personelin SMS’ne adaptasyonunun uygun şekilde sağlandığı,

f) Gemide prosedür ve talimatların açıkça uygulandığı,

g) Yerinde talimlerin yaptırıldığı,

h) Bakım ve tutumun planlı şekilde yapıldığı,

ı) Gemide personelin anlaşabileceği şekilde iletişimin sağlandığı,

i) Gemi belgelerinin geçerliliği,

j) Uygunsuzlukların ve kazaların rapor edildiği,

Ön sörvey ve program dışı ileri sörvey neticesinde yapılacak işlemler

MADDE 32– (1) Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörvey ve programdışı ileri sörveylerde uygunsuzluk veya büyük uygunsuzluk bulunursa, gemi denetim uzmanı bu Yönerge’nin Ek-11’inde düzenlenen hususlar dahilinde işlem yapmalıdır. Bu denetimlerde kullanılan formlara, aşağıda belirtilen eksiklik ve/veya tutulma maddeleri yazılır ve veritabanına işlenir.

a) Bulunan büyük uygunsuzluğun tamamen giderilmesi halinde, gemi tutulup serbest bırakılmış olarak kayıtlara geçirilir ve ön sörvey veya programdışı ileri sörvey formunda 19/30/10 kodları kullanılır ve ISM belgesini düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilir.

b) Bulunan büyük uygunsuzluğun kısmen giderilip uygunsuzluğa dönüştüğüne kanaat getirilirse, 19/30/10 ve 18 kodları kullanılır. Gemide bulunan ve tutulmaya sebep büyük uygunsuzluk kısmen giderilir ise, önemli uygunsuzluk giderilmiş kabul edilse de uygunsuzluk devam edeceğinden, her iki durum da raporda belirtilir.

c) Uygunsuzluk bulunduğu takdirde 18 kodu kullanılır ve geminin ISM belgesini düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluşa haber verilir.

ç) Bu durumların dışında, ISM ile ilgili değerlendirilmeyen eksiklikler için yapılan işlemlerde 18 ve 19 kodları kullanılmaz.

(2) Önsörvey ve program dışı ileri sörveylerde, aşağıdaki eksikliklerin tespit edilmesi halinde gemi tutulur.

a) Gemide ISM sertifikasının olmaması,

b) DoC ve SMC üzerindeki işletici isimlerinin veya adreslerinin farklı olması,

c) Gemi personelinin ortak bir dilde anlaşamaması,

ç) Gemide personelin atanmış kişiyi tanımaması,

d) Acil durumda İşletici ile iletişim prosedürlerinin belirlenmemesi,

e) Talimlerin programa göre yapılmaması,

f) Yeni personelin görevlerine SMS çerçevesinde aşina olmaması,

g) Kaptanın yetkilerinin belirlenmemiş olması ve kaptanın yetki ve sorumluluğunu bilmemesi,

ğ) Bakım tutum kayıtlarının yapılmaması,

h) Gemi denetim uzmanı tarafından ISM Koda ilişkin eksikliklerin tespit edilmesi.


Türk Bayraklı gemilere yapılan liman devleti kontrolü uygulamaları

MADDE 33– (1) Bir yetkilendirilmiş kuruluş, ISM Kod eksikliği ile ilgili başka bir yetkilendirilmiş kuruluşun düzenlediği belge hakkında bilgilendirilmişse, ISM sertifikasını düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluşu bilgilendirecektir.

(2) Liman devleti denetimi uzmanı ISM Kodu ile ilgili eksiklikler nedeniyle ISM Kod kapsamında ilave denetim istemesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş İdare’nin talimatını beklemeden geminin kalkışından önce gemide ilave denetim yapabilir. ISM Kodu ile ilgili gemide bulunan eksiklik tutulma maddesi olarak denetim raporuna yazılmış ise, yetkilendirilmiş kuruluş İdarenin talimatını beklemeden geminin yanı sıra işleticide de yıllık denetimi kapsayacak şekilde ilave denetim yapabilir. Denetim raporları yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, denetimin bittiği tarih itibariyle İdareye gönderilmelidir. Gemi tutulduğunda ve liman devleti denetimi raporu ISM ile ilgili büyük uygunsuzlukları gösteriyorsa, yetkilendirilmiş kuruluşun denetim uzmanı gemide SMC ilave denetimi yapmalıdır.

(3) İdare, liman devleti denetiminde doğrudan ISM Kod ile ilgili bir eksiklik bulunmasa bile, gerek gördüğü durumlarda gemi veya işletici için ilave ISM Kod denetimi yapabilir veya yetkilendirilmiş kuruluşu bu ilave denetimi yapmasını isteyebilir.

(4) İlave denetim yapan İdare’nin veya yetkilendirilmiş kuruluşun denetim uzmanı, büyük uygunsuzluğun olduğunu düşündüğü durumlarda işleticiyi bilgilendirir ve acil olarak düzeltici faaliyette bulunulmasını talep eder. İlave denetim başlangıç veya ara denetim kadar kapsamlı olabilir. Denetim uzmanı:

a) Belirlenen eksikliklerin raporlanması ve işletici analizlerini de kapsayacak şekilde takibi,

b) Bu eksiklikler ile, liman devleti denetiminden önce neden işletici/gemi tarafından ilgilenilmediğinin soruşturulması,

c)Liman devleti denetimi süresince belirlenen eksiklikler ile ilgili yönetim sistemleri,

ç) Gemideki kaynakların yetersizliği ve işleticinin desteği,

d) Gemi sertifikaları ve DoC’nin geçerliliği,

e) Gemi personelinin yeterlilik sertifikalarının geçerliliği,

f) Güvenli gemi operasyonu için, gemi personeline talimler yaptırılmak suretiyle gemi güvenlik ekipmanlarının bakım ve tamiri ile acil durum hazırlıklarına aşinalığının kontrolü,

g) Gemi ve ekipmanlarının bakımı,

ğ) Uluslararası kurallar, sözleşmeler ve Bayrak Devleti gereklilikleri gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

(5) Liman devleti denetimi raporu veya talimler hatalı/zayıf acil durum hazırlığını gösteriyorsa, can filikası ve yangın talimi yaptırılır ve talimler gözlenerek değerlendirilir.

(6) Denetim uzmanı, liman devleti denetimi uzmanı tarafından tespit edilen eksikliklerle sınırlı kalmayıp SMS’deki eksiklerin neler olduğunu araştırmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Sorumluluk

MADDE 34– (1) İdare, ISM Kod hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. İdare, yetkilendirilmiş kuruluşlara, İdare adına ISM Kodun uygunluğunun doğrulanması ve ISM Kod belgelerinin düzenlenmesi yetkisini devredebilir. İdare, her durumda, ISM Kodu hükümlerinin usule uygun olarak uygulandığını tespit etmek için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte veya kendi başına denetimler yapabilir.
Belgenin idareye teslimi

MADDE 35– (1) Aşağıdaki durumlarda, işleticinin belgeleri İdare’ye teslim etmesi gereklidir.

a) Yeni belge yayınlandığında veya belgeye yeni bilgiler işlendiğinde

b) Belgenin geçersiz kalması veya bitmesi durumunda

c) Geminin hurdaya ayrılması veya satılması nedeni ile işleticinin işletme faaliyetine son vermesi durumunda.


Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönerge Bakanlık Makamı’nın onayı tarihi itibarinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38- (1) Bu Yönerge hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1
T.C.

BAŞBAKANLIK

Denizcilik Müsteşarlığı

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM)

Kodu İşletici Bildirimi

ISM Koda göre, “İşletici” idare’ye bildirilmiş olmalıdır. IMO Kararı A741(18) Bölüm 1.1.2.’ye göre “işletici”, geminin armatöründen, geminin operasyonu ile ilgili tüm sorumlulukları üzerine almış olan ve ISM Kodu tarafından istenen tüm görev ve sorumlulukları üstlenmiş kabul etmiş olan “gemi sahibi”, “işleticisi” yada “bareboat kiracısı”ndan birisidir.


İsim:……………………………………………………………………………….


Adres:…………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………
Faks:…...……………………………………..
E-Posta:……………………………………………………………………………

IMO Gemi Sahibi No:……………………………………………………

Yukarıda bilgileri verilen işletici aşağıdaki Türk Bayraklı gemilerin, onaylı sahibidir.
Gemi Adı Gemi Sicil No IMO No
……………………… ………………………. ………………….
……………………… ………………………. ………………….
……………………… ………………………. ………………….

T.C.

BAŞBAKANLIK

Denizcilik Müsteşarlığı

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM)

Kodu İşletici Bildirimi

IMO kararı 741(18) Bölüm 3.1’e göre, eğer geminin operasyonundan sorumlu kişi yukarıda belirtilen gemi sahibinden farklı ise, gemi sahibi bu kişinin/organizasyonun tam adını ve detaylı bilgilerini idareye bildirmelidir. Bu durumda;

İsim:……………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………
Faks:…...………………………………………
E-Posta:……………………………………………………………………………
IMO ISM Kod İşletici No:…………………………………………………………

Yukarıda bilgileri verilen işletici, yukarıda belirtilen Türk Bayraklı gemiler için Kod’da belirtilen gereklilikler için tam sorumlu olduğunu kabul eder.

Aşağıda imzası bulunan kişi …………………………………………………….
..............................................’nin işleticiye, Uygunluk Belgesi (DoC) yayımlaması amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş olarak tayin edildiğini kabul eder.
Aşağıda imzası bulunan kişi “İşletici” veya “Yetkilendirilmiş Kuruluş(lar)la” ilgili herhangi bir değişikliği yazılı olarak en az iki iş günü içerisinde İdare’ye bildireceğini kabul eder.

İşletici Genel Müdürü

İsim-İmza Tarih
…………………………………………………………………………………….

Bu belge GMK Bulvarı No:128 Maltepe / ANKARA adresine gönderilecektirEK – 2
T.C.

BAŞBAKANLIK

Denizcilik Müsteşarlığı

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM)

Kodu Atanmış Kişi Bildirimi

Her işletici tüm gemilerinin emniyetli olarak çalışmasından emin olmak ve gemi ile işletici arasında bir bağ oluşturmak için, kendi yapısına uygun ve işleticinin en üst düzey yetkilisiyle direk temas kurabilen “belirlenmiş kişi” yada kişileri atamalıdır.


Aşağıda imzası bulunan kişi(ler) ,……………………………………………………………………………….ve ………………………………………………………………………………..,
IMO A741 (18) sayılı kararına ve ISM Kod’un Bölüm 4’e uygun olarak, aşağıdaki Türk Bayraklı gemilere “Belirlenmiş Kişi(ler)” olarak atanmış olduğunu kabul eder.

Gemi Adı: Gemi Sicil No: IMO No: SMC düzenleyen

Yetkilendirilmiş kuruluş
…………………. ……………….. ………….. …………………….

…………………. ……………….. ………….. …………………….


…………………. ……………….. ………….. …………………….

yukarıda adı geçen “Belirlenmiş Kişi(ler)” Denizcilik Müsteşarlığı’yla irtibat için sürekli hazır olacağını kabul eder.


“Atanmış Kişi(ler)e” resmi yazışmaların gönderilebileceği açık adres;
İşletici Adı;………………………………………………………………………..
Adres;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gündüz Telefon No:………………….. Cep Tel. No:……………………………

Faks No:……………………………….. Gece Tel. No:…………………………..

(eğer varsa) E-posta:…………………..................................................................

(eğer varsa) Çağrı Cihazı No:…………………………………………………….

T.C.

BAŞBAKANLIK

Denizcilik Müsteşarlığı

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM)

Kodu Atanmış Kişi Bildirimi

Aşağıda imzası bulunan kişi, “Atanmış Kişi(ler)le” veya “Yetkilendirilmiş Kuruluş(lar)la” ilgili herhangi bir değişikliği yazılı olarak en az iki iş günü içerisinde İdare’ye bildireceğini kabul eder.

Atanmış Kişi

İsim-İmza


…………………………………………………………………………………

İşletici Genel Müdürü

İsim-İmza
……………………………

Bu belge GMK Bulvarı No:128 Maltepe / ANKARA adresine gönderilecektirEK – 3 / A
YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ ŞİRKET BİLDİRİM FORMU (AYLIK)UYGUNLUK BELGESİ (DoC)

NO

İŞLETİCİ BİLGİLERİ

DÜZENLEME TARİHİ VE BELGE NUMARASI*

1

2

3

4

5

6

7

* Belgenin tam süreli, geçici veya kısa süreli olduğu belirtilecektir.EK – 3 / B
YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ GEMİ BİLDİRİM FORMU (AYLIK)


EMNİYETLİ YÖNETİM BELGESİ (SMC)

NO

GEMİ ADI

IMO NO

İŞLETİCİ

DÜZENLEME TARİHİ VE BELGE NUMARASI*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Belgenin tam süreli, geçici veya kısa süreli olduğu belirtilecektir


EK-4

Tarih :DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI .......................................BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNEİşletici İçin SMS Denetim Başvuru Formu


Denetim Tipi :

 Başlangıç*  Yıllık  Yenileme  Geçici DoC Yayınlama*

 İlave( Not )İşleticinin

Adı:


Adresi:


Sertifikanın Numarası (DoC) (Varsa :


Telefon No.:
Faks No.:


Atanmış Kişi(ler):


Yetkili Kişi:
(Resmi Pozisyonu):

İşletilen Gemi Cinsleri

 Petrol Tankeri  Yüksek Hızlı Yolcu Teknesi

 Kimyasal Tanker  Yüksek Hızlı Yük Teknesi

 Gaz taşıyıcı  Hareketli Kıyısal Sondaj Ünitesi (MODU)

 Dökme Yük  Diğer Yük Gemileri

 Yolcu Gemisi

Denetim Zamanı

Öngörülen Tarih :

Başvuru Sahibinin imzası:*: Başlangıç veya Geçici DoC denetimi olduğu takdirde; Emniyetli Yönetim El Kitabı ve SMS ile ilgili Prosedürleri, İşleticinin Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi ve İşletilen Gemiler Listesini sunması gereklidir.EK-5
İŞLETİCİ ADI:

İŞLETİCİ ADRESİ:


VERGİ NO:

SİCİL NO:

TEL NO :

FAX NO:


İŞLETİCİ TARAFINDAN İŞLETİLEN GEMİLER LİSTESİ


İŞLETİLEN GEMİCinsi:
Adı :
IMO no:
İnşaa yılı:
Klası
Bayrak:
Gros Tonaj
**Kullanım amacı


İŞLETİLEN GEMİCinsi:
Adı :
IMO no:
İnşa yılı:
Klası
Bayrak:
Gros Tonaj
**Kullanım amacı


İŞLETİLEN GEMİCinsi:
Adı :
IMO no:
İnşaa yılı:
Klası
Bayrak:
Gros Tonaj
**Kullanım amacı
Yukarda detayları verilen gemiler işletmemizce ISM Koda uygun olarak işletilmektedir.

İşletici yetkilisi imzası:..............................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**: Gemi cinsi “diğer yük gemileri” olarak belirtildiğinde geminin kullanım amacı belirtilecekYüklə 276,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə