BiRİNCİ kisimYüklə 209,6 Kb.
səhifə3/7
tarix18.01.2018
ölçüsü209,6 Kb.
#39054
1   2   3   4   5   6   7

İKİNCİ BÖLÜM


Diğer İşlemler
Frekans Planlaması, Koordinasyonu, Tahsisi, Tescili, Değişiklik ve İptal İşlemleri

Madde 11-Her türlü telsiz sistem ve cihaz kurma ve kullanma talebinde bulunacaklar gerekli bilgileri Kurum’a bildirerek frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır.

 1. Frekans tahsisleri hazırlanan Milli Frekans Planı’na göre yapılır.

 2. TSK, Kurum tarafından tahsis edilen bandlar içinde kendi frekans planlamasını yapar ve uygular. Bu bandlar dışında, Kurum tarafından TSK’ lerine tahsis edilen frekanslar belirtilen yerler dışında kullanılamaz.

 3. Tahsis ve tescil edilen frekans/frekanslarda haberleşme ortamının sağlanamaması ve teknik düzenlemelere rağmen enterferansın giderilememesi,

Teknolojide meydana gelen gelişmeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların (ITU, CEPT vb) kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde,

Milli Frekans Planında yapılacak olan değişikliklere paralel olarak, ilgili kuruluşlar ile koordine edilmek suretiyle, tahsis edilmiş frekanslarda iptal dahil her türlü değişiklik yapılabilecektir., 1. İlgili ülkelerle uluslararası koordinasyon gerektiren işlemler ile ITU/BR nezdindeki frekans tescil, değişiklik ve iptal işlemleri Kurum tarafından yapılır.

 2. Kurum veya TK Bölge Müdürlüklerince belirli süre içinde kullanılmak üzere frekans/frekanslar tahsis edilebilir. Kullanıcı tahsis edilen frekans/frekanslar hakkında süresi sonunda Kuruma herhangi bir bilgi vermez ise frekans/frekanslar iptal edilir. Ancak verilen süre bitiminden önce Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine müracaat edilmesi durumunda süre tekrar uzatılabilinir.


(Telsiz işletimindeki en önemli unsur olan frekans tahsisi bir tek maddede özetlenmekte, yapılması ve uygulanması ile denetimi iki ayrı dairenin varlığının sebebi olan Milli Frekans Planı tek bir satırla geçiştirilmektedir. Bu maddenin spektrum planlama, band düzenleme, band tahsis, frekans tahsis, tescil, ulusal ve uluslararası koordinasyon, uygulama, değiştirme, iptal ve spektrum yönetimi ile ilgili tüm faaliyetleri, getirilen istisnaları, kısıtlamaları, uluslararası planlar ile farklılıkları gösterecek şekilde detaylı olarak düzenlenmesi ve ilgili iki dairenin görev tanımlamalarına baz oluşturacak şekilde ele alınması gerekir.)

Devir


Madde 12-Telsiz sistemi kullanıcıları mevcut cihazlarını Kurumdan veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerinden telsiz sistemi kurma ve kullanma izni almış veya alacak olan bir başka kuruluşa devir edebilir veya Kurumdan ithal veya imal yetkisi almış olan firmalara cihaz devri yapabilir satabilirler.
( Devir işlemi ancak yeniden kullanım amacıyla olabilir. Cihaz veya sistem yeniden satışa yönlendirilecek ise bunun devir prosedürü ile ilgisi olmaması gerekir. Aşağıdaki fıkrada açıklanan devir prosedürü zaten bunu açıklamaktadır)
Devir işlemlerinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:
a. Devir eden ve devir alan kullanıcılar arasında yapılacak devir protokolü.

b. Devir olacak cihazların türü, marka, model ve seri numaralarının gösterildiği liste.


Madde 13- Devir işlemleri sonucunda gerekli ruhsat değişiklik işlemleri yapılır.

Sistem Nakili ve Sistemde Kullanılan Cihazlardaki Değişiklik


Madde 14-Ruhsat alarak Telsiz sistemi kurma izni almış olan kullanıcılar, kullanmakta oldukları telsiz sistemini veya cihazlarını faaliyetleri gereği verilen izin yeri haricindeki bir yerde , verilen izinde veya ruhsatta belirtilen teknik değerler dışında ve tahsis edilen frekans/frekanslar haricinde kullanamaz. Ayrıca işletme tipinin ve emisyon tipinin değiştirilmesi izne bağlıdır. Sistemde yapılacak hertürlü nakil ve değişiklik için Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine gerekçesi ile müracaat edilir ve aşağıda belirtilen usule göre nakil ve değişiklik işlemi yapılır.

 1. Eğer talep daha önce verilen izin bölgesi haricindeki bir yere nakil ise, Madde-6 da belirtilen usule göre kullanıcının müracaat etmesi gerekir.

 2. Müracaat sistem ve frekans açısından değerlendirilir.

 3. Sistem nakili ve diğer değişiklik işlemleri sonucunda oluşan yeni durum karşısında herhangi bir enterferans olması durumunda, sonradan izin verilen sistem kullanıcısı gerekli önlemleri almak zorundadır.

 4. Değerlendirme sonucunda, nakil ve diğer değişikliklerin uygun görülmesi durumunda gerekli ruhsat değişikliği yapılarak bir yazı ile talep sahibine bildirilir.

 5. Sistem nakli ve cihaz teknik özelliklerinin değiştirilmesi uygun görülmeyen cihazlarla ilgili değişiklik işlemi yapılamaz.

 6. Yapılan nakil ve değişiklikler kullanıcının ruhsatına işlenir.


Telsiz Sistem ve Cihazlarının Kullanımdan Kaldırılması, Satıcı Firmaya İade Edilmesi, Hurda, Kayıp ve Çalıntı İşlemleri

Madde 15- İzin alınarak kullanılan telsiz sisteminin hizmetten kaldırılması halinde; durum en geç bir ay içinde Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve ilgili ruhsatname üzerindeki değişiklik işlemleri yapılır

a. Kullanımdan kaldırma işlemleri:

1. Her türlü telsiz sistem ve cihaz kullanıcıları kullanımdan kaldırmak istedikleri telsiz sistem ve cihazları için Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler.

2. Kullanıcı izinli tüm cihazlarını veya bir kısmını kullanımdan kaldırabilir. Bunun için Kuruma veya İlgili Bölge Müdürlüklerine kullanımdan kaldıracakları cihazlar ile ilgi marka, model ve serinolarını belirtir liste ile müracaat eder.

3. Kurum’un veya ilgili TK Bölge Müdürlüğünün yetkili elemanları bu cihazları usulüne göre mühürler ve kullanıcıya yeddi emin olarak teslim eder.

4. Mühürlenen cihazlar ile ilgli kullanım izinleri iptal olunur ve gerekli ruhsat değişikliği yapılır.

b. Ekonomik ömrünü tamamlamamış telsiz sistem ve cihazlarının kullanımından tamamen vazgeçilmesi halinde, cihazların atıl kapasiteye yol açmaması amacıyla mevcut cihazlar Kurum’dan telsiz ithal, bakım, onarım yetki belgesi alan firmalara devir edilebilir. Ruhsat sahibi ile cihazları iade alacak olan firmanın, cihaz bilgileriyle birlikte Kurum’a müracaat etmesi ve talebin uygun görülmesi gerekmektedir. Talebin uygun görülmesi halinde iade eden kullanıcının ruhsat kayıtları iptal edilir . Eğer kullanıcı tüm cihazlarını devir edecek ise kullanıcının telsiz sistemi kurma izni iptal edilir. Kullanıcı talep etmesi durumunda devir ettiği cihazların yerine cihaz alımı yapabilir

c. Hurda İşlemleri: Telsiz sistemindeki ve cihazları kullanılmayacak duruma geldiği takdirde durum Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine bildirilir ve buralardan alınacak belge ile cihazlar, kullanıcıları veya ruhsat sahipleri tarafından Kurumdan telsiz bakım onarım yetki belgesi alan telsiz bayilerine veya MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilir. Yapılan teslim tutanağını Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne getiren ruhsat sahiplerinin kullandıkları telsiz cihazları üzerindeki sorumlulukları sona erer ve ruhsatları iptal edilir. Kullanıcı talep etmesi durumunda hurdaya ayırdığı cihazların yerine cihaz alımı yapabilir.

d. Kullanıcı kullanılamayacak şekilde bulunan telsiz cihazının durumunu herhangi bir telsiz bakım ve onarım yetki belgesine haiz firmadan alacakları belge ile Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüğüne başvurması halinde, sözkonusu telsiz cihazını yedek parça olarak kullanılmak üzere hurdaya ayırabilir. Ayrıca bu tür cihazlar kuruluşun kendisi tarafından kullanılmasına veya herhangi bir eğitim kuruluşuna eğitim amaçlı kullanılmak üzere hibe etmesine izin verlebilir. Bu tür hurda cihazlar kullanıcı tarafından başvurusunun yapılmasına müteakip cihazların ruhsat kayıtları silinir. Kaydı silinen telsiz cihazları yerine yeniden telsiz kullanmak isteyenler ilgili TK formlarını doldurarak Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler.

e. Cihazların Kaybolması veya Çalınması:

Telsiz cihazı kayıp olan veya çalınan kullanıcı , ilgili güvenlik makamlarından alacağı çalıntı tutanağı ile (bu tutanakta çalınan cihazın marka, model, seri numarası vb. bilgiler bulunur) Kuruma veya İlgiliTK Bölge Müdürlüklerine bildirir. Bildirilen telsiz cihazları ruhsattan silinir .

f. Kurum’a veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine müracaatta bulunmadan aktetdilen hibe, devir, iade ve benzeri işlemler geçersiz sayılır. Ruhsat ve kullanma izinleri iptal edilmez .


İlave İzin

Madde 16- Kurumdan veya İlgili TK Bölge Müdürlüğünden telsiz sistemi kurma ve kullanma izni alan kullanıcılar sistemlerine ilave cihaz, ilave sistem veya frekans talebinde bulunabilirler. Bu işlemler için kullanıcı aşağıda belirtilen belgeler ile müracaatta bulunur.

 1. Talebin gerekçesini belirten dilekçe,

 2. İlave telsiz cihaz için ilgili TK müracaat formu (iki nüsha),

 3. İlave role ve/veya sabit merkez telsizi talebi varsa , bu tür cihazların kurulacağı yerleri gösteren harita veya kroki ve adres bilgileri (coğrafi koordinatları ile) .


Madde 17- İlave cihaz, sistem veya frekans talebi, Kurum veya İlgili TK Bölge Müdürlüğü tarafından Madde 7 ‘ye göre değerlendirilir. Verilecek ilave cihazlar için ruhsatta değişiklik yapılarak kullanıcıya bildirilir.
Mühürlü Cihazları açma işlemi

Madde 18- Telsiz cihazları mühürlü olan kullanıcılar, izinlerine binaen Kuruma veya ilgili TK Bölge Müdürlüklerine başvurarak telsizlerinin mühürlerini açtırmak için müracaat ederler. Mühürü açılan cihazların türü, marka, model ve seri numaralarının belirtildiği bir tutanak tutulur ve gerekli ruhsat değişikliği yapılır.
Ruhsat İptali

Madde 19- a. Kurumdan veya İlgili TK Bölge Müdürlüklerinden izin almış bulunan telsiz sistemi kullanıcılarının , sistemlerini tamamen kullanımdan kaldırmaları durumunda verilen telsiz sistemi kurma ve kullanma izni, tahsis edilen frekans/frekanslar ve ruhsatları iptal edilir.

b. Sistem kurma ve kullanma usullerine uymayan kullanıcıların izinleri yeniden gözden geçirilir ve gerekli durumlarda sistem kurma ve kullanma izni, tahsis edilen frekans/frekanslar ve ruhsat iptal edilerek cihazlar mühürlenir.


Yasak Bölgelerde Yabancı Uyrukluların Telsiz Kullanabilme Esasları

Madde 20- Çeşitli maksatlarla yasak bölgelerde bulunmalarına müsade edilen yabancı uyrukluların; bu bölgelerde her çeşit telsiz sistem ve cihazlarını kullanabilmeleri Gnkur.Bşk.'lığının yazılı müsaadelerine bağlıdır.

İzlenecek usuller : 1. Kullanılması istenilen telsiz sistem ve cihazları için ilgili TK formları doldurulur.

 2. Doldurulan formlara pasaportun sureti ile ikamet belgesi eklenir ve Gnkur.Bşk.lığı’na gönderilir. Gnkur.Bşk.lığın'dan gelen yazılı kararda izin verilmesi uygun bulundugu takdirde,Türk Vatandaşlarına uygulanan esaslara göre işlem yapılır.

 3. İzin verme işlemi tamamlandıktan sonra Kurum tarafından;

1. İzin verilen yabancıların kimlikleri,

2. Sabit cihazların bulunduğu yerler,

3. Mobil cihazların bulunabileceği yer veya bölgeler,

4. Cihazların kullanım amaçları,

5.Cihazların teknik bilgileri,

Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı'na ve Gnkur.Bşk.'lığına bildirilir.


Emniyet ve Muhafaza Tedbirleri

Madde 21- a.Telsiz sistemini kuran ve işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sistemlerinin yetkisiz kimselerin eline geçmesi ve kişilerce kullanılmasına mani olucu tedbirleri, Kurum’ca konuyla ilgili hazırlanan talimatlar doğrultusunda almaya zorunludur.

b. Kurum’ca telsiz sistemi kurulması izni verilirken kullanıcılara gönderilen alınması gereken emniyet ve muhafaza tedbirleri ile ilgili talimata uyulup uyulmadığı denetimlerde kontrol edilir.


Madde 22- Kriptolu haberleşmeye ilişkin hususlar Kurum düzenlemelerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 209,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə