Бисмиллаһир рәҺМАНир рәҺИМYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/30
tarix17.06.2018
ölçüsü0,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
DİNLƏRLƏ TANIŞLIQ


İKİNCİ CİLDMÜQӘDDIMӘ


Peyğəmbər (s) və onun məsum Әhli-beyti (ə) Quranın elmi əsaslarını yaşadaraq cəmiyyətdə müqəddəs islam dininin inqilabi və parlaq mədəni təməlinin əsasını qoymuşlar. Yaşadıqları cəmiyyətdə şəriət qanunlarının əməli olaraq öz yerini tapması üçün islam maarifini geniş surətdə təbliğ etmiş və insanların təlim-tərbiyəsində əllərindən gələni əsirgəməmişlər.

Müasir dövrdə də istismarçı qüvvələrin ruhaniyyətə, dini-elmi mərkəz və məktəblərə qarşı qərəzli mövqe tutmalarına, həmçinin mübarizə və fəaliyyətlərin qarşısını amansızcasına almalarına baxmayaraq, o öz təkamül yolunu davam və inkişaf etdirir. Güclü elmi təməli olan bu ilahi din zühur etdiyi ilk gündən müxtəlif nəsillərin ehtiyacını ödəmiş, bəşər tarixində dost və düşmənlərin sual və şübhələrinin aradan qaldırılmasına nail olmuş və göstərilən müqavimətlər qarşısında özünün daimi irəliləyişini, bacarıq və mülayimliyini açıq-aşkar biruzə verə bilmişdir.

Böyük nailiyyətlər əldə etmiş dini-elmi məktəblər hal-hazırda aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər:

1. Islam maarifinin bütün sahələrində ardıcıl olaraq elmi-tədqiqat və araşdırmaların aparılması;

2. Islami irs olan dərin düşüncə və təfəkkür tərzini qoruyub saxlamaqla yanaşı, bir çox elmi məsələlərdə yeni-yeni axtarışların aparılması, şagirdlərə zaman və şəraitə uyğun olan mətləblərin tədris olunması və dərsliklərin müasir tələbləri ödəyəcək üsullarla nəşr edilməsi;

3. Quranın elmi üslublarına və əqli dəlillərə istinad edərək qarşıya çıxan suallara məntiqli cavabların verilməsi, dövri təlabat və əlaqədar mövzularla tanışlıq.

Bu vaxta qədər bir çox ölkələrin elm və təhsil mərkəzləri görkəmli alim və tədqiqatçıların araşdırmalarından istifadə etməklə təhsildə yeni-yeni tədris üslubu və proqramlar tərtib etmişlər. Müasir kitabların hazırlanması, nəşr və tədris üsullarının həyata keçirilməsində aşağıdakı qaydalara daha çox diqqət yetirmişlər:

a) Təyin olunmuş proqramlar əsasında hər bir dərsin tədris olunmasına riayət etmək;

b) Müxtəlif mərhələlərdə tədris olunan kitabların bir-biri ilə bağlılığı, ifrat və təfritə varmamaq;

v) Tədrisin bütün mərhələlərində şagird və tələbələrin elmi səviyyələrinin nəzərə alınması;

q) Tədris olunan kitabın yazı və tərtibat üslubuna diqqət yetirmək.

Qarşınızdakı bu əsər Dinlərlə tanışlıq məqsədilə hörmətli alim Seyyid Әhməd Mahmudi tərəfindən yazılmış kitabdır. Müəllifə və ümumiyyətlə kitabın hazırlanmasında zəhmət çəkən bütün həmkarlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

«Dərsliklər hazırlayan mərkəz»

2000-ci il.Mündəricat

DİNLƏRLƏ TANIŞLIQ 4

İKİNCİ CİLD 4MÜQӘDDIMӘ 5

BIRINCI DӘRS 13

ZӘRDÜŞTILIK (1) 13

MÜQӘDDIMӘ 13

ZӘRDÜŞTILIYIN TАRIXÇӘSI 13

MUĞАN DINI 14

MEHRPӘRӘSTLIK, YАXUD MITRАIZIM 16

DӘRSIN XÜLАSӘSI 18

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 18IKINCI DӘRS 19

ZӘRDÜŞTILIK (2) 19

PEYĞӘMBӘRLIYӘ SEÇILMӘ 20

DӘRSIN XÜLАSӘSI 23

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 23

ÜÇÜNCÜ DӘRS 24

ZӘRDÜŞTILIYIN ӘQIDӘLӘRI 24

DӘRSIN XÜLАSӘSI 28

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 28DÖRDÜNCÜ DӘRS 29

АВESTА 29

DӘRSIN XÜLАSӘSI 33

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 33BEŞINCI DӘRS 34

ZӘRDÜŞTILIYIN DINI АYINLӘRI 34

DӘRSIN XÜLАSӘSI 39

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 39АLTINCI DӘRS 40

ZӘRDÜŞT DININDӘKI DӘYIŞIKLIKLӘR 40

1. FIRQӘLӘR 40

2. YENI DINLӘR 41

3. SIАYSI DӘYIŞIKLIKLӘR 43

DӘRSIN XÜLАSӘSI 45

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 45

YEDDINCI DӘRS 46

BӘNI-ISRАIL QÖВMÜ 46

DӘRSIN XÜLАSӘSI 50

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 50SӘKKIZINCI DӘRS 51

HӘZRӘT MUSА (Ә) 51

TӘВӘLLÜDÜ ВӘ UŞАQLIQ ILLӘRI 51

CАВАNLIĞI ВӘ АILӘ QURMАSI 53

PEYĞӘMBӘRLIYӘ ÇАTMАSI 54

DӘRSIN XÜLАSӘSI 56

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 56

DOQQUZUNCU DӘRS 57

YӘHÜВӘH 57

DӘRSIN XÜLАSӘSI 62

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 62ONUNCU DӘRS 63

YӘHUDI TӘFӘKKÜRÜ 63

TÖВHID ВӘ ŞIRK 63

SEÇILMIŞ QÖВM 66

АXIRӘT 66

DӘRSIN XÜLАSӘSI 68

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 68

ON BIRINCI DӘRS 69

YӘHUDI АYINLӘRI ВӘ IXTILАFLАRI 69

ŞӘNBӘ GÜNÜ MӘRАSIMI 70

BАYRАMLАR 71

ŞӘRIӘT HÖKMLӘRI 72

YӘHUDI ӘXLАQI 73

DӘRSIN XÜLАSӘSI 74

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 74ON IKINCI DӘRS 75

TÖВRАT 75

DӘRSIN XÜLАSӘSI 80

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 80ON ÜÇÜNCÜ DӘRS 81

TӘLMUD 81

TӘLMUDUN YАZILMАSI 81

TӘLMUD TӘLIMLӘRINDӘN BӘZI NÜMUNӘLӘR 83

DӘRSIN XÜLАSӘSI 86

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 86ON DÖRDÜNCÜ DӘRS 87

YӘHUDI FIRQӘLӘRI 87

1. FӘRISYUN 87

2. SӘDUQIYYUN 88

3. SАMIRIYYUN 88

4. ISINIYYUN 89

5. QURRАВUN, YАXUD ӘNАNIYYUN 89

6. QӘBАLӘT 90

DӘRSIN XÜLАSӘSI 91

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 91ON BEŞINCI DӘRS 92

SIONIZM 92

SIONIZM NECӘ YАRАNMIŞDIR? 92

SIONIST TӘRZI-TӘFӘKKÜRÜ 94

DӘRSIN XÜLАSӘSI 97

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 97ON АLTINCI DӘRS 98

SАBEI DINI 98

MÜQӘDDIMӘ 98

SАBE KӘLMӘSININ LÜĞӘT MӘNАSI 98

DINI ӘSАSLАRI 99

MÜQӘDDӘS KITАBLАRI 99

FIRQӘLӘR 100

ӘQIDӘLӘRI 101

АYINLӘR ВӘ HÖKMLӘR 101

DӘRSIN XÜLАSӘSI 103

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 103

ON YEDDINCI DӘRS 104

MӘSIHILIK 104

MÜQӘDDIMӘ 104

ISА (Ә)-IN ZÜHUR ETDIYI ӘSR 105

DӘRSIN XÜLАSӘSI 109

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 109ON SӘKKIZINCI DӘRS 110

HӘZRӘT ISА (Ә) ВӘ MӘRYӘM 110

QURАN NÖQTEYI-NӘZӘRINDӘN HӘZRӘT MӘRYӘM (Ә) 110

QURАN NÖQTEYI-NӘZӘRINDӘN HӘZRӘT ISА (Ә) 111

INCIL NÖQTEYI-NӘZӘRINDӘN HӘZRӘT ISА(Ә) 113

DӘRSIN XÜLАSӘSI 115

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 115

ON DOQQUZUNCU DӘRS 116

PULS RӘSUL 116

PULSUN KEÇMIŞI 116

PULSUN IFА ETDIYI ROL 118

DӘRSIN XÜLАSӘSI 121

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 121IYIRMINCI DӘRS 122

MӘSIHILIYIN ӘQIDӘLӘRI (1) 122

BIRINCI MEHВӘR 122

MӘSIHILIK TӘFӘKKÜRÜNDӘ АLLАH АNLАMI 122

MӘSIHI MӘNBӘLӘRINDӘ TÖВHID ВӘ TӘSLIS 123

DӘRSIN XÜLАSӘSI 127

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 127

IYIRMI BIRINCI DӘRS 128

MӘSIHILIYIN ӘQIDӘLӘRI (2) 128

IKINCI MEHВӘR 128

HӘZRӘT MӘSIHIN INSАN SURӘTINDӘ NАZIL OLMАSI 128

FIDА 129

TӘNQIDLӘR ВӘ MÜLАHIZӘLӘR 131

ÜÇÜNCÜ MEHВӘR 132

HӘZRӘT MӘSIHIN MÜHАKIMӘSI 132

DӘRSIN XÜLАSӘSI 133

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 133IYIRMI IKINCI DӘRS 134

MӘSIHILIYIN ӘXLАQI 134

АSIMАNI MӘLӘKUT ÜÇÜN HАZIRLIQ 135

INSАNLАRА MӘHӘBBӘT 137

RIYАKАRLIQDАN UZАQ OLMАQ 138

DӘRSIN XÜLАSӘSI 139

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 139

IYIRMI ÜÇÜNCÜ DӘRS 140

MӘSIHILIYIN DINI QАYDА-QАNUNLАRI ВӘ MӘRАSIMLӘRI 140

DӘRSIN XÜLАSӘSI 145

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 145IYIRMI DÖRDÜNCÜ DӘRS 146

INCIL 146

DӘRSIN XÜLАSӘSI 153

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 153IYIRMI BEŞINCI DӘRS 154

RАHIBLIK (TӘRKI DÜNYАLIQ) 154

MÜQӘDDIMӘ 154

TАRIXÇӘSI 154

QӘRBDӘ RАHIBLIK 156

DӘRSIN XÜLАSӘSI 159

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 159

IYIRMI АLTINCI DӘRS 160

MӘSIHI MӘZHӘBLӘRI (1) 160

MӘSIHILIKDӘ MӘZHӘB ВӘ FIRQӘLӘRIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRI 160

ORTODOKS (ORTHODOX) 162

DӘRSIN XÜLАSӘSI 165

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 165IYIRMI YEDDINCI DӘRS 166

MӘSIHI MӘZHӘBLӘRI (2) 166

KАTOLIK (CATHOLİC) 166

PROTESTАNT (PROTESTANT) 167

DӘRSIN XÜLАSӘSI 170

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 170IYIRMI SӘKKIZINCI DӘRS 171

MӘSIHI FIRQӘLӘRI (1) 171

PROTESTАNT FIRQӘLӘRI 171

1. KАLUNISTLӘR 171

2. АNАBА PETISTLӘR 172

3. NАNKONFURMISTLӘR 173

4. PIВERITENLӘR 173

5. KӘВIKIRLӘR 174

6. PITISTLӘR 174

DӘRSIN XÜLАSӘSI 176

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 176

IYIRMI DOQQUZUNCU DӘRS 177

MӘSIHI FIRQӘLӘRI (2) 177

YӘSUILӘR 177

NURMUNLАR 178

YӘHÜВӘH (ŞАHIDLӘR) 179

MUNIZM 180

DӘRSIN XÜLАSӘSI 180

SUАLLАR ВӘ TАPŞIRIQLАR 181Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə