Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Filip Kotlerә görә bunlardan hansı françayzinqin әlamәtidir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə2/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Filip Kotlerә görә bunlardan hansı françayzinqin әlamәtidir?

 1. Françayzer françayziyә biznesin tәşkili sistemini verir

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Françayzer tәk halda çıxış edir

 4. Françayzı öz işi ilә Françayzeri mәlumatlandırır.

 5. Françayzer hüquqa malikdir
 1. Bunlardan hansı Françayzinin müsbәt amillәrindәndir?

 1. Françayzi yerli bazarın konyukturunu vә xüsusiyyәtlәrini dәqiq bilir

 2. Françayzer Françayziyә 3 ilin maliyyә hesabatını tәqdim etmәlidir

 3. Françayzinin inkişaf tarixi qәdimdir

 4. Françayzer Françayzini illik bülleten vә reklam bülletenlәri vasitәsi ilә cari göstәricilәrlә xәbәrdar etmәlidir

 5. Françayzi öz işi ilә Françayzeri mәlumatlandırır
 1. Bunlardan hansı françayzinq müqavilәsinin әsas tәrkib hissәsidir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. tәrәflәrin rekvizitlәri

 3. müqavilәnin predmeti

 4. tәrәflәrin hüquqi ünvanı

 5. müqavilәnin qiymәti
 1. Operator hansı tәlәblәrә riayәt etmәlidir?

 1. xidmәtin keyfiyyәti ilә bağlı

 2. kompleks xidmәt ilә bağlı

 3. kommersiya tәrtibatı ilә bağlı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. güzәştli fәaliyyәt ilә bağlı
 1. Azәrbaycanda hәm dövlәt, hәm dә xüsusi müәssisәlәr tәsәrrüfatına Françayzinqin tәtbiqi zәifdir. Buna mane olmayan amil hansıdır?

 1. Şәbәkәlәrin effektiv reklamla tәchiz olunması

 2. Geniş qanunvericilik bazasının olmaması

 3. Sahibkarlıq fәaliyyәti tәcrübәsinin azlığı

 4. Maliyyә vә bürokratik çәtinliyin olması

 5. Marketinq tәdqiqatına az fikir verilmәsi
 1. Azәrbaycanda hәm dövlәt, hәm dә xüsusi müәssisәlәr tәsәrrüfatına Françayzinqin tәtbiqi zәifdir. Buna mane olmayan amil hansıdır?

 1. Şәbәkәlәrin effektiv reklamla tәchiz olunması

 2. Geniş qanunvericilik bazasının olmaması

 3. Sahibkarlıq fәaliyyәti tәcrübәsinin azlığı

 4. Maliyyә vә bürokratik çәtinliyin olması

 5. Marketinq tәdqiqatına az fikir verilmәsi
 1. Bunlardan hansı françayzinin üstünlüyünә aid deyil?

 1. Sәrbәst vә azad fәaliyyәt göstәrmәmәsi

 2. Güclü reklam

 3. İctimaiyyәt tәrәfindәn tanınması

 4. Әmәkdaşların tәhsil hazırlığı

 5. Uçotun tәşkilindә kömәk
 1. Françayzinq termini nәyi әhatә edir

 1. müxtәlif işgüzar münasibәtlәri

 2. peşәkar әmәkdaşlığı

 3. potensial gәliri

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. iqtisadi görüşlәri
 1. Bunlardan hansı Françayzinq növüdür?

 1. İstehsal

 2. Konsultatif

 3. Maliyyә

 4. Franşiza

 5. Dominant
 1. Müasir françayzinq termini hansı dildәn götürülüb?

 1. Fransız

 2. Alman

 3. İngilis

 4. Yunan

 5. Latın
 1. Françayzer operator üçün hansı xidmәti göstәrmәyә borcludur?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. avadanlığın göndәrilmәsi

 3. heyәtin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi

 4. texnologiya ilә tәmin edilmәsi

 5. mühasibat uçotu üzrә xidmәt göstәrilmәsi
 1. ABŞ-da françayzinq biznesi ilә әn az neçә sektor mәşğul olur?

 1. 65

 2. 55

 3. 40

 4. 50

 5. 45
 1. Biznes format hansı françayzinqә yaxındır?

 1. koorporativ

 2. әmtәә

 3. regional

 4. işgüzar

 5. konvension
 1. Françayzinq fransız dilindәn tәrcümәdә ......

 1. sәrbәst xidmәtdir

 2. ikili fәaliyyәtdir

 3. azad etmәkdir

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. iqtisadi münasibәtdir
 1. Françayzinqә beynәlxalq tәcrübәdә nә deyilir?

 1. faydalanmaq naminә tәrәfdaşlıq

 2. kapitala birgә nail olma

 3. uğurlu layihә naminә tәrәfdaşlıq

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. ticarәt markasının populyarlaşması
 1. Fransizverinin nәzarәti altında françayzinq şәbәkәlәrinә qoşulan françayzinq necә adlanır?

 1. konvension

 2. işgüzar

 3. regional

 4. subfrançayzinq

 5. klassik
 1. Fürsәtin itirilmәsi - buna bәzәn nә deyirlәr?

 1. mәnfәәtdәn zәrәr

 2. az xәrclә yüksәk gәlir

 3. vergidәn yayınma

 4. işini öyrәtmә

 5. imicin zәdәlәnmәsi
 1. Özünü ticarәt sferasında tәrәflәrin qarşılıqlı münasibәtlәri formasında göstәrәn Françayzinq hansıdır?

 1. әmtәә

 2. işgüzar

 3. konvension

 4. istehsal

 5. koorporativ
 1. Sәrt qanunlar aşağıdakılardan hansı üçün risk gәtirir?

 1. françayzi üçün

 2. franşizq üçün

 3. françayzinq üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. françayzer üçün
 1. 1980-ci illәrdә ABŞ-da nә qәdәr vaxta yeni Françayzinq müәssisәlәri açılırdı?

 1. 6.5 dәq.

 2. 8.5 dәq.

 3. 30 dәq.

 4. 20 dәq.

 5. 10 dәq.
 1. Fraçayzinqin әsl çiçәklәnmәsi dövrü neçәnci ilә tәsadüf edir?

 1. 1850

 2. 1908

 3. 1885

 4. 1860

 5. 1950
 1. Françayzinq nәdir?

 1. kommersiya münasibәti növüdür

 2. Françayzı seçimi

 3. uğurlu layihәdir

 4. fransız әsaslanması

 5. sәmәrәli zahiri faktordur
 1. Françayzinqlә mәşğul olanların illik dövriyyәsi 5 milyardı keçәn ölkә hansıdır?

 1. Türkiyә

 2. İngiltәrә

 3. Almaniya

 4. Belçika

 5. Fransa
 1. Almaniyada françayzinq sisteminin inkişafında hansı mexanizmin tәtbiq edilmәsi böyük әhәmiyyәt kәsb edir?

 1. motivlәşdirmә

 2. idarәetmә

 3. tәşkilati

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Aşağıdakılardan hansı Françayzinq sisteminin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biridir?

 1. hamısı doğrudur

 2. fransiz әsaslanması

 3. fransız razılaşması

 4. françayzi seçimi

 5. nümunәvi layihәnin uğurla hәyata keçirilmәsi


83. Aşağıdakılardan hansı Françayzinqin qarşılaşdığı risklәrdәn biridir?

 1. işini öyrәtmә

 2. yaradıcılığın yox olması

 3. sәrt qanunlar

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. yüksәk investisiya


84. Bunlardan hansı françayzinqin inkişafını müәyyәn edәn faktorlardan biridir?

 1. peşәkar әmәkdaşlıq

 2. İqtisadiyyatda canlanma

 3. potensial gәlir

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. sәmәrәli zahiri faktor


85. Françayzinqin son 40 ildә biznes formatlarından fәrqli olaraq daha üstün inkişafının sәbәbi nәdir?

 1. Sosial iqtisadi sahәdә әlverişli faktorlar

 2. Müasir dövrün әlverişliliyi

 3. iqtisadiyyatda canlanma

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Yüksәk ixtisaslı kadrların olması
 1. Françayziyә risk gәtirәn tәrәflәr hansıdır?

 1. yüksәk investisiya

 2. işini öyrәtmә

 3. fürsәtin itirilmәsi

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. imicin zәdәlәnmәsi
 1. Hansı françayzinq fransiz şәbәkәlәrinin genişlәndirilmәsi üsuludur?

 1. konvension

 2. Korporativ

 3. subfrançayzinq

 4. işgüzar

 5. әmtәә
 1. İşә yeni başlayan sahibkar üçün әn dәyәrli vә sәrfәli güzәşt nәyә imkan verir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. mәslәhәt almağa

 3. maariflәnmәyә

 4. özünü doğrultmuş texnologiyadan istifadәyә

 5. informasiya almağa
 1. İşgüzar françayzinq özünü әsasәn hansı sferada göstәrir?

 1. xidmәt, tәhsil vә içtimai

 2. maliyyә vә ticarәt

 3. satış vә xidmәt

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. maliyyә, tәhsil vә xidmәt
 1. Aşağıdakılardan hansı düzgün ifadә deyil?

 1. Françayzinq sazişi distribüter şәbәkәlәrinin genişlәnmәsinә vә satışına imkan verir

 2. Françayzer sazişi fәrdi xarakter daşıyır

 3. Françayzer tәk halda çıxış edir

 4. Françayzer hüquqa malikdir

 5. Françayzinq ikitәrәfin arasında saziş şәrtlәrini әks etdirir
 1. Bunlardan hansı françayzerin gәlir mәnbәyi deyil?

 1. Kreditlәrә görә girov

 2. Marketinq haqqı

 3. Kreditlәrә görә faiz

 4. İlkin üzvülük haqqı

 5. Cari әmtәә göndәrişinә edilәn qiymәt әlavәlәri
 1. Bunlardan hansı françayzinqin növü deyil?

 1. Sadә model

 2. Klassik model

 3. Regional Françayzinq

 4. Sünisab etmәkdә olan Françayzinq

 5. Subfrançayzinq
 1. Françayzinqin әsas mәqsәdi nәdir?

 1. Kommersiya әsasında müstәsna hüquq obyektlәrindәn istifadә üzrә müәyyәn hәcmdә әmlak

 2. İcarә ödәnclәrindәn gәlir әldә etmәk

 3. İlkin üzvülük haqqının verilmәsi

 4. Kreditlәrә görә faiz әldә etmәk

 5. Qiymәt әlavәlәrinin әldә edilmәsi
 1. Azәrbaycanda ilk hansı françayzinq şirkәti vә nә vaxt bazara daxil olmuşdur?

 1. “Coca-Cola”1996

 2. Kodak” 1998

 3. “Orifleym” 1997

 4. “Foto-Fuji” 1996

 5. “Mc-Donald’s” 1997
 1. Biznesi tәşkil edәn vasitә olmaqla Françayzinq son 40 il әrzindә hansı alternativ metod xüsusiyyәtlәrinә malikdir?

 1. malların müәyyәnlәşdirilmәsi metodu

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. uzun müddәtli inkişaf metodu

 4. uğurlu biznes metodu

 5. tәcrübәdәn keçmiş sәmәrәli metod

96. Biznesin aparılması texnologiyası françayziyә verilmәsi hansı françayzinqә mәxsusdur? 1. biznes format

 2. konvension

 3. işgüzar

 4. regional

 5. istehsal
 1. Lizinqmaliyyәlәşmәsinin mütәrәqqi forması nәdir?

 1. Әmlakın uzun müdәtli icarәsi.

 2. Bank kreditoru növü.

 3. Әmlak sığortası.

 4. Daşınmaz әmlakın sığortası.

 5. Avadanlığın icarәsi.
 1. Lizinqin әn geniş istifadә edilәn növlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 1. Hamısı

 2. Sublizinq

 3. Maliyyә

 4. Heç biri.

 5. Bank kreditoru
 1. Aşağıda verilәnlәrdәn hansı operativ lizinq sazişlәrinә aiddir?

 1. İxtiyari anda lәvğ oluna bilәr

 2. İxtiyari anda nәzәrdә tutula bilәn.

 3. İxtiyari anda lәvğ oluna bilmәyәn.

 4. İki tәrәfli müqavilә

 5. Düzgün cavab yoxdur.
 1. MDB ölkәlәri arasında lizinq haqqında qanunu qәbul edilmiş dövlәt aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?

 1. Azәrbaycan.

 2. Özbәkistan.

 3. Rusiya.

 4. Ukrayna

 5. Gürcüstan.
 1. Bunlardan hansı beynәlxalq lizinq növlәrinә aid deyil?

 1. tranzit lizinq

 2. dolayı lizinq

 3. birbaşa lizinq

 4. qaytarılma

 5. operativ
 1. Bunlardan hansı transmilli lizinqin üstünlüklәrinә aid deyil?

 1. әmlakın korlanması ilә әlaqәdar risk

 2. valyuta mәzәnnәsi ilә bağlı riskin azalması

 3. yerli maliyyә münasibәtlәrinin әldә edilmәsi

 4. istehsal olunan malların xarici satış bazarında genişlәndirilmәsi

 5. xarici lizinq verәnlәrin tәrәfdaşlarının fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılmasının götürülmәsi
 1. Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrini ardıcıllıqla düzün. 1-Lizinq müraciәti, 2-Müraciәtә baxılması, 3-Lizinq müqavilәsinin bağlanması, 4-Sığorta, 5-Alqı-satqı müqavilәsi

 1. 1-2-3-5-4

 2. 1-2-5-3-4

 3. 4-2-1-3-5

 4. 1-5-4-2-3

 5. 1-3-5-4-2
 1. Lizinq müqavilәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәt prosesdir.

 1. 11 mәrhәlәdәn

 2. Lizinq müqavilәsinin bağlanması vә Mülkiyyәt hüququnun alana keçmәsi

 3. Müqavilәdәn aslı olaraq fәrqlidir

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Lizinq verәn vә lizinq alan arasında razılıqdan asılıdır
 1. Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrinә daxil deyildir.

 1. Avadanlığın mümkün istismar müddәti

 2. Lizinq obyektinin lizinq alana verilmәsi

 3. Monitorinq maliyyә nәzarәti

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Nәzәrdә tutlmuş hallarda obyektin lizinq alanın mülkiyyәtinә keçmәsi
 1. Operativ lizinq maliyyә lizinqindәn nә ilә fәrqlәnir.

 1. Müqavilә müddәti qısa, lizinq ödәnişlәri yüksәkdir

 2. Müqavilә müddәti daha qısadır

 3. Eyni anlayışlardır

 4. Lizinq ödәnişlәri daha yüksәk olur

 5. Düzgün cavab yoxdur
 1. Operativ lizinq müqavilәsinin qısamüddәtli olmasının sәbәbi.

 1. Müqavilә sonunda avadanlığın mülkiyyәti lizinq şirkәtindә qalır

 2. Böyük mәblәğ tәlәb olunur

 3. Lizinq alanın ödәnişlәri müqavilәni tam әhatә edә bilmir.

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Lizinq şirkәti bütün cari vә әsaslı tәmir xәrclәrini lizinq ödәnişlәrinә daxil edir.
 1. Lizinq nәdir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Özündә bank krediti, icarә, investisiya elementlәrini cәmlәşdirәn münasibәtlәr kompleksidir

 3. Müddәtli xarakter daşıyan maliyyә sazişidir.

 4. Әmlakın müvәqqәti istifadәyә verilmәsidir

 5. Kapital istifadәsinin xüsusi sahibkarlıq fәaliyyәti formasıdır
 1. Lizinq üzrә maliyyәlәşdirmәnin bank kreditlәrindәn fәrqi

 1. Lizinq daha uzun müddәtlidir

 2. Bütün cavablar doğrudur

 3. Lizinq faizsizdir

 4. Fәrq mövcud deyil

 5. Bank kreditlәriylә müqaisәdә hәcmi azdır
 1. Eramızdan әvvәl lizinq ideyasından istifadә etmişlәr.

 1. Şumerlәr

 2. Misirlilәr

 3. Çinlilәr

 4. Assurlar

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. İqtisadi leksikonda lizinq sözünün mәnası hansıdır.

 1. icarәyә vermәk

 2. әmanәt etmәk

 3. müvәqqәti

 4. istifadә etmәk

 5. borc vermәk
 1. Lizinq sözünün iqtisadiyyata gәlişi bağlıdır.

 1. Bell telefon şirkәtinin fәaliyyәtiylә

 2. Siemens qardaşlarıyla

 3. Yeni Dünyanın kәşfiylә

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. TeliaSonera rabita birliyi ilә
 1. İP nәdir?

 1. şәbәkәlәrarası protokoldur

 2. açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir

 3. virtual özәl şәbәkәdir

 4. nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir

 5. mәntiqi şәbәkәdir
 1. VPN:

 1. virtual özәl şәbәkәdir

 2. mәntiqi şәbәkәdir

 3. nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir

 4. şәbәkәlәrarası protokoldur

 5. açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir
 1. VoIP nәdir?

 1. nitq siqnalının ötürülmәsini tәmin edәn rabitә sistemidir

 2. açıq sistemlәrin qarşılıqlı fәaliyyәt modelidir

 3. şәbәkәlәrarası protokoldur

 4. virtual özәl şәbәkәdir

 5. mәntiqi şәbәkәdir
 1. Strateji münasibәtlәr:

 1. gәlәcәyә hesablanmış işgüzar münasibәtlәrdir

 2. iş adamnın şüurlu şәkildә vә әvvәlcәdәn formalaşdırdığı münasibәtlәrdir

 3. işgüzar münasibәtdәn daha çox dostcasına münasibәtlәrdir

 4. özözünә yaranan münasibәtlәrdir

 5. işdә hәr gün yaranan münasibәtlәrdir
 1. Bazar iqtisadiyyatı yolu ilә gedәn ölkәlәrdә dövlәt sahibkarlığının formalaşmasının hansı cәhәtlәri vardır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. dövlәt sahibkarlığı ilә mәşğul olan dövlәt müәssisәlәri qeyridövlәt müәssisәlәrinә nisbәtәn daha çox kapital tutumlu vә risk olunan sahәlәrdә sahibkarlıq fәaliyyәtinә cәlb edilmәkdәn çәkinmirlәr

 3. dövlәt sahibkarlıq fәaliyyәtindә әhalinin istehlakı vacib olan az gәlirli mәhsullarının istehsalını da öz üzәrinә götürür

 4. iqtisadiyyatın әn aparıcı vә strateji sahәlәrindә vә xidmәt fәaliyyәtindә dövlәt sahibkarlığı üstünlük tәşkil edir

 5. dövlәt müәssisәlәrinin müәyyәn hissәsi ölkә üçün mühüm strateji әhәmiyyәtә malik olan tәbii vә zәrurinresursların hasilatı ilә mәşğul olurlar
 1. Ölkәmizdә bazar münasibәtlәrinin inkişafı üçün nә vaxt әlverişli zәmin yarandı?

 1. Azәrbaycan Respublikası müstәqillik әldә etdikdәn sonra

 2. 20 sentyabr 1995-ci il

 3. düzgün cavab yoxdur

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. 17 noyabr 1995-ci il
 1. Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti 23-24 may 2001-ci il tarixindә nә mәqsәdlә beynәlxalq elmi-tәcrübi konfrans keçirmişdir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. öz fәaliyyәtini genişlәndirmәk mәqsәdi ilә

 3. ölkәmizdә vә bir sıra başqa ölkәlәrdә bu sahәdә çalışan ayrıayrıhüquqi vә fiziki şәxslәrin qiymәtlәndirmәtәcrübәlәrini yaymaq mәqsәdi ilә

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. qiymәtlәndirmә tәcrübәlәrini inkişaf etdirmәk mәqsәdi ilә
 1. F.Xayek, P.Samuelson vә K.Eklundun fikrincә iqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәliliyi nә ilә müәyyәn olunur?

 1. rәqabәt vә inhisarsızlaşma sәviyyәsinә görә

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. dövlәt mülkiyyәt formalarına görә

 4. xüsusi mülkiyyәt formalarına görә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. İqtisadi fәaliyyәtin sәmәrәliliyi rәqabәt vә inhisarsızlaşma sәviyyәsinә görә müәyyәn olunur fikrini hansı alimlәr söylәmişlәr?

 1. F.Xayek, P.Samuelson, K.Eklund

 2. A.Smit, Karl Marks, Şumpeter

 3. P.Samuelson, Karl Marks, F.Xayek

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. bütün cavablar doğrudur
 1. Azәrbaycan Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti kimlәrin tәşәbbüsü ilә tәsis edilmişdir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. dövlәt tәşkilatları nümayәndәlәrinin tәşәbbüsü ilә

 3. qiymәtlәndirmә fәaliyyәti ilә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәxslәrin

 4. iqtisadçı alim vә mütәxәssislәrin

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Qiymәtlәndiricilәr Cәmiyyәti nә vaxt ictimai birlik kimi dövlәt qeydiyyatına alınmışdır?

 1. 12 fevral 1999-cu ildә

 2. 17 mart 2000-ci il

 3. 17 aprel 2000-ci il

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. 9 aprel 2000-ci il
 1. Qiymәtlәndiricilәrin peşә-ixtisas sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә müvafiq seminarlar hansı şәhәrlәrdә keçirilmişdir?

 1. Sumqayıt, Gәncә, Quba, Lәnkәran

 2. Bakı, Zaqatala, Ağstafa, Tәrtәr

 3. düzgün cavab yoxdur

 4. Lәnkәran, Şirvan, Şәki, Qax

 5. Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz

 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə