Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kommunikativ qarşılıqlı әlaqәlәrin 4 prinsipi әsasında qrulmasına aid deyil?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə5/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
#54230
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı kommunikativ qarşılıqlı әlaqәlәrin 4 prinsipi әsasında qrulmasına aid deyil?

 1. Müzakirә olunan problemlәrin vәziyyәti.

 2. Emosional hisslәr, soyuq hesabatlar.

 3. Yaxınlıq vә oxşarlıq.

 4. Hakimlik tabecilik.

 5. Sәmimilik vә simpatiya.
 1. Bunlardan hansı PR-problemlәrinin hәlli prosesinin mәrhәlәsinә aid deyil?

 1. İnsanların normal hәyat tәrzinә tәsir edәcәk faktorlara toxunmaq ehtiyatı.

 2. Әlaqәlәr vә hәrәkәt.

 3. Planlaşdırma vә proqramlaşdırma.

 4. Problemlәrin müәyyәn edilmәsi.

 5. Proqramın qiymәtlәndirilmәsi.
 1. Effektiv PR monoqrafiyasının sonuncu nәşrinin müәlliflәri:

 1. S.Katlip, A.Senter, Q.Brum

 2. S.Katlip, A.Senter, A.Marşal

 3. A.Senter, Sokrat, Q.Brum

 4. A.Senter, A.Marşal, Sokrat

 5. Q.Brum, A.Senter, A.Marşal
 1. İnformasiya vasitәlәrinin diqqәtini çәkmәk vә ictimai nәzәrin tәminatı mәqsәdilә materialların yazılması vә xüsusi tәdbirlәrin tәşkilidir:

 1. Press-vasitәçilik

 2. Yüksәlmә

 3. PR

 4. İctimai iş

 5. Press-agent
 1. Auditoriyanın diqqәtinin çәkilmәsi planında nә PR fәaliyyәt sisteminin әsas hissәsi ola bilәr?

 1. Press-vasitәçilik

 2. Yüksәlmә

 3. Press-agent

 4. İctimai iş

 5. Reklam
 1. PR sferasının çox işçilәri nә üçün ictimai iş anlayışından istifadә edirlәr?

 1. Öz işlәrinin әsl mәzmununu gizlәtmәk üçün

 2. Әsas mәqsәdә nail olmaq üçün

 3. Komunikasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün

 4. Anlaşmaya nail olmaq üçün

 5. Elmi-tәtbiqi nizamintizamın inkişafı üçün
 1. PR-ın әsas prinsiplәrinә aiddir:

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. PR faktlarla işlәyir

 3. Piermen keyfiyyәtli komunikator olmalıdır

 4. PR ictimai maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib

 5. Düzgün cavab yoxdur
 1. PR-ın әsas prinsiplәrinә aiddir:

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. PR faktlarla işlәmir

 3. PR sferasında intizamlı yanaşma lazım deyil

 4. PR şәxsi maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. PR.ın әsas prinsiplәrinә aid deyil:

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. PR sferasında intizamlı yanaşma lazım deyil

 3. Düzgün cavab yoxdur

 4. PR şәxsi maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib

 5. PR faktlarla işlәmir
 1. PR.ın әsas prinsiplәrinә aid deyil:

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. PR faktlarla işlәyir

 3. Piermen keyfiyyәtli komunikator olmalıdır

 4. PR ictimai maraqların әsas mәna kәsb etdiyi xidmәtlәrә yönәldilib

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Düzgün variantı seçin.

 1. Yaşıl piar – sosial mәsul piardır

 2. Qara piar – mәnbәyini gizli saxlayan reklam

 3. Sarı piar – mәnbәyini gizli saxlayan piar

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Boz piar - sosial mәsul piardır.
 1. Neofaşist vә faşist tәbliğatı ilә yaxın bir şeydir. Bu, piarın hansı növüdür?

 1. Qәhvәyi

 2. Boz

 3. Yaşıl

 4. Qara


 1. Cümlәni tamamlayın. Mütәxәssis saxlamaq tәşkilat üçün. . .

 1. iqtisadi cәhәtdәn daha sәrfәlidir

 2. sosial cәhәtdәn daha sәrfәlidir

 3. mәnәvi cәhәtdәn daha sәrfәlidir

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. maddi cәhәtdәn daha sәrfәlidir
 1. Bu fәaliyyәt pozitiv, müsbәt modellәrin formalaşdırılmasına, dәstәyinә hesablanmış tәbliğatdır:

 1. Sosial piar

 2. Özünü piar

 3. Sarı piar

 4. Ağ piar

 5. Qara piar
 1. Sosial piar nәdir?

 1. Pozitiv, müsbәt modellәrin formalaşdırılmasına, dәstәyinә hesablanmış tәbliğatdır.

 2. Öz-özünün anonim tәrәfidir.

 3. Sosial mәsul piardır

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Sosial xidmәtin mәqsәdi nәdir?

 1. fәaliyyәt sәviyyәsini ağırlaşdıran, çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir.

 2. günümüzdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir

 3. sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir

 4. çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 5. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir
 1. Sosial tәrәfdaşlığın inkişafı dedikdә?

 1. müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamәtinin güclәndirilmәsi prosesinin әhәmiyyәtli tәrkib hissәsidir

 2. işçilәr vә işә götürәnlәrin bәrabәr әmәkdaşlığa әsaslanan bir vәhdәtdir.

 3. әmәk münasibәtlәri sahәsindә işә götürәnlәr, hәmkarlar ittifaqları vә dövlәt arasında münasibәtlәr sistemidir.

 4. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir

 5. Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
 1. Tripartizm dedikdә?

 1. әmәk münasibәtlәri sahәsindә işә götürәnlәr, hәmkarlar ittifaqları vә dövlәt arasında münasibәtlәr sistemidir

 2. müasir bazar iqtisadiyyatının sosial istiqamәtinin güclәndirilmәsi prosesinin әhәmiyyәtli tәrkib hissәsidir.

 3. işçilәr vә işә götürәnlәrin bәrabәr әmәkdaşlığa әsaslanan bir vәhdәtdir.

 4. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir

 5. günümüzdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir.
 1. Sosial tәrәfdaşlığın formalaşması vә inkişafı necә tәrәfin tәsiri altında mümkün olur?

 1. 3

 2. 5

 3. 4

 4. 6

 5. 2
 1. Sosial tәrәfdaşlığın formalaşmasında böyük rol oynayır:

 1. hәmkarlar ittifaqları

 2. dovlәt

 3. sahibkar

 4. nazirlik

 5. tәrәfdarlar
 1. İkitәrәfli Sosial tәrәfdaşlıq әlaqәlәri

 1. işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin arasında

 2. işçilәrin vә sahibkarlar arasında

 3. sahibkarların öz aralarında

 4. işçilәrin vә dövlәt nümayәndәlәrinin arasında

 5. sahibkarlarnan dövlәt arasında
 1. Üctәrәfli Sosial tәrәfdaşlıq әlaqәlәri:

 1. dövlәt hakimiyyәti orqanlarının vә yerli hakimiyyәt orqanlarının iştirakıyla.

 2. işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin arasında

 3. sahibkarlarnan dövlәt arasında

 4. işçilәrin vә dövlәt nümayәndәlәrinin arasında

 5. işçilәrin vә sahibkarlar arasında
 1. Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyası neçәnci ildә tәsis edilmiş

 1. 1999

 2. 1998

 3. 1997

 4. 2001

 5. 2000
 1. Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları..... müxtәlif birliklәr, assosiasiyalar, ittifaqlar, qildiyalar tәrәfindәn hәyata keçirilir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. ittifaqlar

 3. assosiasiyalar

 4. müxtәlif birliklәr

 5. qildiyalar
 1. Mәhz hәmkarlar ittifaqının fәaliyyәti sahәsindә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәrindә nәyә nail olunmuşdur? 1. qәbul edilmiş kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt 2. әmәk haqqının әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırılmasına 3. әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına 4. sosial zәmanәtlәrin tәmin edilmәsinә nail olunmuşdur. 5. kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti

 1. 2,3,4

 2. 1,4,5

 3. 1,2,5

 4. 3,4,5

 5. 1,2,3
 1. Amerikada vә Rusiyada yaranan peşakar birliklәr inkaşıfın ilkin mәrhәlәsindә nәyi әks etdirir?

 1. qarşılıqlı yardım cәmiyyәtinin xarakterini cәmiyyәtin sosial-iqtisadi

 2. ictimai siyasi vәziyyәti

 3. problemlәrini

 4. maddi vә mәnәvi yardımı

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Sahibkarlıq fәaliyyәtinin monitorinq sisteminin tәkmillәşdirilmәsi nәdәn asılıdır?

 1. müәssisәnin, onun ehtiyacları, motivlәri vә maraqları haqqında etibarlı vә dürüst mәlumatın mövcudluğundan

 2. hәmkarlar ittifaqı arasında mövcud münasibәtlәrdәn

 3. bütovlikdә sahibkarlıq fәaliyyәtinin keyfiyyәtindәn

 4. sahibkarın adaptasiya vә özünü tәşkiletmә prosesini

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Sahibkarlar assosiasiyasının әsaas fәaliyyәt istiqamәtlәri hansılardır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. Sahibkarların hüquqi müdafiәsi

 3. Tәhsil

 4. Konsaltinq fәaliyyәti

 5. Yaradıcılıq fәaliyyәti
 1. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlar assosiasiyasının әsaas fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri deyil?

 1. Auditor fәaliyyәti

 2. Yaradıcılıq fәaliyyәti

 3. Sahibkarların hüquqi müdafiәsi

 4. Tәhsil

 5. Konsaltinq fәaliyyәti
 1. Sahibkarlar assosiasiyası ..... fәal rol oynayan ictimai tәşkilatdır. 1. iqtisadi islahatların hüquqi bazasının tәkmillәşdirilmәsindә 2. sahibkarların tәhsilinin artırılması vә ixtisasın tәkmillәşmәsindә 3. sahibkarların hüquq vә qanuni mәnafelәrinin qorunmasında 4. ölkәdә әhalinin iqtisadi mәdәniyyәtinin formalaşdırılmasında 5. işgüzar fәaliyyәtinin güclәndirilmәsindә

 1. 1,3,4,5

 2. 1,2,3,5

 3. 1,2,4,5

 4. 2,3,4,5

 5. 1,2,3,4
 1. Sahibkarlar birliyi hәmkarlar ittifaqlarının necә tәrәfdaşı hesab edilirlәr?

 1. әsas sosial

 2. sәrfәli tәrәfdaşı

 3. rәsmi tәrәfdaşı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. qeyri rәsmi tәrәfdaşı
 1. AHİK neçә hәmkarlar İttifaqı tәşkilatını özündә birlәşdirir?

 1. 18 610

 2. 15 620

 3. 17 000

 4. 18 620

 5. 16 610
 1. AHİK nәçә Hәmkarlar İttifaqı birliklәrini özündә birlәşdirir?

 1. 26

 2. 36

 3. 30

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. 16
 1. Hәmkarlar İttifaqları haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanunu nә vaxt qәbul edilmişdir?

 1. 1994

 2. 1995

 3. 1996

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. 1998
 1. Transmission Control Protocol (TCP) nәdir?

 1. ötürmәnin idarәetmә protokoludur

 2. kommunikasiyalar vә şәbәkә protokollarının işlәnib hazırlanması üçün mücәrrәd şәbәkә modelidir

 3. internetbrauzerdir

 4. buraxılmış zәnglәrә baxış protokoludur

 5. internet-serverdir
 1. OSI şәbәkә modeli nәdir?

 1. kommunikasiyalar vә şәbәkә protokollarının işlәnib hazırlanması üçün mücәrrәd şәbәkә modelidir

 2. internet-brauzerdir

 3. ötürmәnin idarәetmә protokoludur

 4. buraxılmış zәnglәrә baxış protokoludur

 5. internet-serverdir
 1. Hostinq nәdir?

 1. e-mailә göndәrilәn faks

 2. buraxılmış zәnglәrә baxış

 3. virtual nömrә

 4. informasiyanın serverdә yerlәşdirilmәsi üçün xidmәt

 5. internet + telefoniya
 1. Veb-brauzer:

 1. veb-saytlara baxmaq üçün proqram tәminatıdır

 2. tәşkilatın bölmәlәrinin işini tәmin edәn әmәliyyat-hesablama bölmәsidir

 3. müştәrinin avadanlığının yerlәşdirilmәsi xidmәtidir

 4. şәbәkәlәrarası protokoldur

 5. istifadәçinin kompüter diskinә yüklәyә bilәcәyi bütün informasiyalardır
 1. IP vә TCP arasında fәrq nәdәn ibarәtdir

 1. informasiyanın sәhvsiz vә etibarlı çatdırılmasından

 2. ötürülәn informasiyanın hәcmindәn

 3. informasiyanın ötürülmәsi sürәtindәn

 4. doğru cavab yoxdur

 5. ötürülәn informasiyanın mahiyyәtindәn
 1. Birgә müәssisә yaradılması strategiyası nәdәn ibarәtdir?

 1. yeni imkanlar cәlb edilmәsi hesabına fәaliyyәtin sәmәrәliliyinin arıtırılmasından

 2. müәyyәn funksiyaların mәrkәzlәşdirilmәsindәn

 3. şirkәt rәhbәrliyinin nüfuzunun artırılması sәylәrindәn

 4. müstәqil idarәetmә orqanlarının yaradılmasından

 5. kommersiya müstәqilliyinin mәhdudlaşdırılmasından
 1. Elektron kommersiya nәdir?

 1. mal vә ya xidmәtdәn istifadә hüququnun bir şәxsdәn digәr şәxsә keçmәsinә gәtirib çıxaran elektron üsulla hәyata keçirilәn proses

 2. bilavasitә istehlakçılar vә ya bilavasitә istehsalçılar arasında kommersiya sazişi

 3. alıcının vә ya satıcının tapşırığı ilә hәyata keçirilәn, malların, işlәrin vә xidmәtlәrin alqısatqısı ilә bağlı әmәliyyat

 4. istehsalçıların vә alıcıların daha mәqsәdәuyğun әlaqәsini tәmin edәn metodlar mәcmusu

 5. mal vә ya xidmәtdәn istifadә hüququnun bir şәxsdәn digәr şәxsә keçmәsinә gәtirib çıxaran elektron üsulla hәyata keçirilәn proses
 1. Aşağıdakılardan hansı investisiyalaşdırmanın mәqsәdi deyil?

 1. Suvestisiya tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsi

 2. Sosial-iqtisadi vәzifәlәri hәll etmәk

 3. İstehsalın hәcminin genişlәndirilmәsi vә mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

 4. Bazarda mәhsulu saxlamaq

 5. Yeni mәhsul buraxmaq
 1. İnvestisiya layihәsinә yardım etmәk haqqında qәrar hansı nazirlik yanında layihәlәrin müsabiqәsi komissiyası nda qәbul edilir?

 1. AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 2. AR Daxili İşlәr Nazirliyi

 3. AR Vergilәr Nazirliyi

 4. AR Maliyyә Nazirliyi

 5. AR Müdafiә Nazirliyi
 1. Ç kateqoriyalı layihәlәr üçün nәzәrdә tutulan faiz dәrәcәsi neçә faizdәn artıq ola bilmәz?

 1. 20%

 2. 50 %

 3. 30%

 4. 60%

 5. 40%
 1. AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tәşkil etdiyi dövlәt yardımı almaq üçün müsabiqәdә iştirak etmәk hüququnu hansı tәlәblәrә cavab verәn layihәlәr almış olur?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. investisiya layihәsi biznes planı vә dövlәt ekoloji ekspertizadan vә ya qeyriasılı ekspertizadan rәyi olanlar

 3. investor layihәnin reallaşdırılmasına 20% öz vәsaitinin qoyulmasını üzәrinә götürәnlәr

 4. investisiya layihәsi ilk növbәdә iqtisadiyyatın “inkişafı ilә bağlı olanlar”

 5. bir qayda olaraq layihәnin öz xәrcini çıxartması 2 ildәn olmayanlar
 1. Əgәr firma öz işini elmi tәdqiqata yönәldirsә, onun fәaliyyәti hansı halda gәlirli olur?

 1. “hazırlıq – istehsalın tәşkili – reallaşma” zәnciri

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. “reallaşma – istehsalın tәşkili – hazırlıq” zәnciri

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. “istehlak – istehsal”
 1. Pul vәsaitinin elmitexniki işlәmәlәrin ( әmlak hüququ, sәnaye mülkiyyәti hüququnun verilmәsinә lisenziya, nouxau vә s. ) maliyyәlәşdirilmәsinә yönәldilmәsidir: bu

 1. qeyri-material aktivlәrә investisiya

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. mәhsul istehsalı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. sәmәrәlilik
 1. Pul vәsaitinin әsas kapitala vә material – istehsal ehtiyatlarının artırılmasına qoyulmasıdır: bu –

 1. real investisiya

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. mәhsul istehsalı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. sәmәrәlilik
 1. Layihәnin son mәhsulu ilә çoxsaylı әlaqәsini әks etdirәn mәqsәdli investisiya proqramıdır:

 1. meqolayihә

 2. orta layihәlәr

 3. kiçik layihәlәr

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. iri layihәlәr
 1. Latın mәnşәli olan investisiya anlayışının mәnası nәdir?

 1. Geyindirmәk

 2. Mühafizә etmәk

 3. Aktivlәşdirmәk

 4. İstifadә etmәk

 5. İstifadә etmәk
 1. Kiçik biznesin maliyyәlәdirilmә mәnbәlәrinә aid edilir:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. investisiya fondlarının iştirakçılarının vәsaitlәri

 3. dövlәt vәsaitlәri

 4. maliyyә bazarının digәr iştirakçılarının vәsaitlәri

 5. bankların iştirakçılarının vәsaitlәri
 1. Kiçik biznes hansı vәsaitlәr hesabına maliyyәlәşir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. sahibkarın şәxsi vәsaiti hesabına

 4. müәssisәnin gәlirlәri hesabına

 5. qohumların, dostların vәsaiti hesabına
 1. İnvestisiyalayihәsinin formalaşması haqqında qәrar qәbul olunmazdan әvvәl aşağıdakıların edilmәsi zәruridi:

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. idarәetmә orqanları

 3. layihәnin ideyası әsaslandırılan investisiya tәklifinin qiymәtlәndirilmәsi

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. rezidentin layihәsini reallaşdırmaq qabiliyyәti olan tәşkilatın seçilmәsinin tәqribәn respublika, regional vә yerli orqanlarla razılaşdırılması
 1. İnvestisiyalaşmanın mәqsәdi bütövlükdә neçә qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 2

 3. 1

 4. 5

 5. 3
 1. İqtisadi nemәtlәrin çoxsaylı istehsalını yaradan capital – resurs ehtiyatlarının yaradılması vә ya artırılması: bu –

 1. investisiyalaşdırma

 2. lizinq

 3. maliyyәlәşmә

 4. yenidәnqurma

 5. layihәlәşdirmә
 1. İki vә daha çox tәhlil edilәn layihәlәr eyni vaxtda reallaşdırıla bilmirsә belә layihәlәr necә adlanır?

 1. Bir-birini inkar edәn layihәlәr

 2. Meqolayihәlәr

 3. Bir-birini tamamlayan layihәlәr

 4. Regional layihәlәr

 5. Kommersiya layihәlәri
 1. Dövlәt, yerli özünüidarәetmәnin bәlәdiyyә orqanları, korporativ kompaniyalar tәrәfindәn buraxılan sәhmlәrә, istiqrazlara vә digәr qiymәtli kağızlaraqoyulan pul vәsaitidir: bu –

 1. maliyyә investisiyası

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. mәhsul istehsalı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. sәmәrәlilik
 1. Konsessiya sazişinin obyektlәri ilk növbәdә hansılardı?

 1. özәllәşdirilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir

 2. özәllәşdirilә bilәn, amma icarәyә verilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir

 3. özәllәşdirilә bilәn sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir

 4. doğru cavab yoxdur

 5. icarәyә verilmәsi mümkün olmayan sosial әhәmiyyәtli obyektlәrdir

 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə