Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Kiçik müәssisәnin orta vә iri müәssisәyә çevrilmәsi üçün başlica şәrtYüklə 0,82 Mb.
səhifə7/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
#54230
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Kiçik müәssisәnin orta vә iri müәssisәyә çevrilmәsi üçün başlica şәrt:

 1. maliyyәlәşmә mәnbәlәri

 2. bank kreditlәri

 3. müәssisә iştirakçıları

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. bank kreditlәrinin faizlәri
 1. İnvestisiyalaşdırma mәnbәlәrini hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olar?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. mülkiyyәt münasibәtlәrinә görә

 3. mülkiyyәtçilәrin sәviyyәsinә görә

 4. mülkiyyәt növlәrinә görә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. İnvestisiya layihәsinin işlәnmәsi әsasında üç vacib mәsәlә hәll olunur. Aşağıdakılardan hansı bura daxildir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. müәyyәn mәhsul növünün istehsal olunması mümkünlüyü sübuta yetirilir

 3. istahsalı planlaşdırılan mәhsul növünә olan tәlәbat müәyyәnlәşdirilir vә bazar qiymәtinin aşağı vә yuxarı hәdlәri proqnozlaşdırılır

 4. layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk qeyri-müәyyәnlik hallarının aradan qaldırılması imkanı araşdırılır

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Bunlardan hansı sistemsiz risklәrin tәsnifatına aid deyil?

 1. Retrospektiv risk

 2. Marketinq riski

 3. Texniki risk

 4. Lekvidlik riski

 5. İşgüzar risk
 1. Bunlardan hansı riskin tәhlili metodunun tәsnifatına aid deyil?

 1. Siyasi amillәrin tәhlili

 2. Әtraf mühitә görә aparılan tәhlil

 3. Hәssaslığın tәhlili

 4. Ehtimallar üsulu

 5. Tәshih metodu
 1. Bunlardan hansı layihәlәri reallaşdırmaq üçün investisiya mәnbәyi deyil?

 1. Alternativ vәsaitlәr

 2. Xüsusi vәsaitlәr

 3. Qaytarılmaq şәrti ilә verilәn kredit vәsaitlәri

 4. Dövlәt vә yerli büdcәdәn verilәn vәsaitlәr

 5. Müәssisә vә tәşkilatların vәsaitlәri
 1. Biznesin perspektiv inkişafının qarşısını alır:

 1. daxili maliyyәlәşmә mәnbәlәrinin çatışmazlığı

 2. daxili maliyyә mәnbәlәrinin üstün olması

 3. bütün cavablar doğrudur

 4. istehsalın sәmәrәliliyi

 5. yeni mәhsul istehsalı
 1. Aşağıdakılardan hansı investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin 3 әsas prinsipindәn biridir?

 1. metodoloji

 2. analitik

 3. rektabillik

 4. pasionallıq

 5. gәlirlik
 1. Tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin yaradılması mexanizminin әsas elementi nәdir?

 1. Sahibkarlıq sazişi

 2. Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq

 3. Ticarәtdә tәrәfdaşlıq

 4. Fond bazarında әmәkdaşlıq

 5. Sahibkarlıq rәqabәti
 1. Aşağıdakılardan hansı biznes-planın bölmәsi deyil?

 1. düzgün cavab yoxdur

 2. maliyyә

 3. istehsal

 4. hüquqi

 5. tәşkilati
 1. Biznes plan hazırlanan zaman potensial investrların tәlәblәri nöqteyi nәzәrindәn maraq doğuran bölmәlәrin mәzmunu necә verilmәlidir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. dolğun şәkildә

 3. konkret

 4. inandırıcı

 5. aydın
 1. Layihә komandalarında iştirak edenlәrdәn biri yanlışdır?

 1. tәsisçilәr

 2. icraçı üzvlәr

 3. payçılar

 4. lider

 5. sponsor
 1. Aşağıdakılardan hansı layihә komandalarında iştirak etmir?

 1. düzgün cavab yoxdur

 2. sponsor

 3. resurs üzrә menecer

 4. lider

 5. icraçı üzvlәr
 1. Layihәnin idarә heyyәti bütün layihә boyunca neçә әsas prinsipi rәhbәr tutmalıdır?

 1. 7

 2. 6

 3. 9

 4. 4

 5. 11
 1. Biznes layihәlәrinin böyük әksәriyyәti nә xarakteri daşıyır?

 1. sәrmayә (xәrc)

 2. kәmiyyәt

 3. maliyyә

 4. keyfiyyәt

 5. gәlir
 1. Layihәrin işlәnmәsi әsasında neçә vacib mәsәlә durur?

 1. 3

 2. 2

 3. 6

 4. 4

 5. 5
 1. Biznes layilәrinin növünә aiddir?

 1. tәlim-tәhsil

 2. işgüzar

 3. operativ

 4. şәxsi

 5. strateji
 1. Biznes layihәlәrinin növünә aid deyil?

 1. perspektiv

 2. qarışıq

 3. yenilikçi

 4. elmi-tәdqiqat

 5. tәşkilati
 1. Əsas bazar hansıdır?

 1. xidmәtlәrin vә malların әsas hissәsinin satıldığı bazardır

 2. müәyyәn şәrtlәrdә malların satış perspektivi olan bazardır

 3. malların (xidmәtlәrin) kiçik hissәsini udan bazardır

 4. doğru cavab yoxdur

 5. ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)
 1. Seçilmiş bazar hansıdır?

 1. satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazardır.

 2. mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır

 3. ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazardır (cansız, passiv)

 4. mal vә xidmәtlәrin reallaşması üçün perpektivi olmayan bazardır

 5. doğru cavab yoxdur
 1. Layihәnin hәyata keçirilmәsi üzrә sahibkarlıq fәaliyyәtinin sxemi hansı plana әsaslanır?

 1. sahibkarın bazarla (marketinq), kollektivlә (menecment), partnyorlarla müfәssәl fәaliyyәt planına

 2. sahibkarın istehsalat müәssisәsi daxilindә müfәssәl fәaliyyәt planına

 3. sahibkarın uzun zaman kәsiyini әhatә edәn strateji fәaliyyәt planına

 4. hazır mәhsulun reallaşdırılması üzrә taktiki plana

 5. bütün istehsal dövrünün daxil olduğu istehsalatın fәaliyyәt planına
 1. Hansı planın hәyata keçirilmәsi istehlakçıların anlayışı prinsipinә әsaslanır?

 1. Marketinq planının

 2. İstehsal planının

 3. Maliyyә planının

 4. Tәşkilati planın

 5. Әlavә planın
 1. Bazarın potensial tutumu nәdir?

 1. verilmiş bazarın alıcılarının müәyyәn vaxt kәsiyi әrzindә әldә edә bilәcәyi malların ümumi miqdarıdır

 2. sahibkarın real gәliridir

 3. potensial bazarın, prinsipcә, sahibkarın ala bilәcәyi hissәsidir

 4. bazar tutumunun biznesplan üçün zәruri olan tәhlilidir

 5. mümkün satış hәcmini sәciyyәlәndirәn göstәricilәrdir
 1. PR xidmәt edir: 1. Tәşkilatlarda. 2. Bәlәdiyyә müәssisәlәrindә. 3. Dövlәt müәssisәlәrindә. 4. Hәmkarlarda. 5. Firmalarda.

 1. 1 3 4

 2. 1 2 3

 3. 2 4 5

 4. 1 4 5

 5. 3 4 5
 1. PR xidmәt etmir: 1. Dini tәşkilatlarda. 2. Hәbsxanalarda. 3. Bәlәdiyyә müәssisәlәrinlә. 4. Xәstәxanalarda. 5. Fabriklәrdә.

 1. 2 3 5

 2. 1 4 5

 3. 2 3 4

 4. 1 3 4

 5. 1 2 3
 1. Mәqsәdlәr nә ilә şәrtlәnir?

 1. xarici mühitlә

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. sosial mühitlә

 4. daxili mühitlә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. İctimaiyyәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün hansı bilik vacibdir?

 1. sosiologiya

 2. muhasibat

 3. ekologiya

 4. marketinq

 5. maliyyә
 1. İctimaiyyәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün hansı bilik vacib deyil?

 1. marketinq

 2. iqtisadiyyat

 3. sosiologiya

 4. siyasәtşünaslıq

 5. psixologiya
 1. PR üzrә mütәxәssis necә adlanır?

 1. Piermen

 2. İqtisadçı

 3. Sosioloq

 4. Menecer

 5. Muhasib
 1. Piermen kimdir?

 1. PR üzrә mütәxәssis

 2. İqtisadiyyat üzrә mütәxәssis

 3. Psixologiya üzrә mütәxәssis

 4. Sosiologiya üzrә mütәxәssis

 5. Komunikasiya üzrә mütәxәssis
 1. PR sferasının çox işçilәri öz işlәrinin әsl mәzmununu gizlәdәrәk hansı anlayışdan istifadә edirlәr?

 1. İctimai iş

 2. Yüksәlmә

 3. Reklam

 4. Pressagent

 5. Pressvasitәçilik
 1. İctimai dialoq kimin adı ilә bağlıdır?

 1. Sokratın

 2. Siseronun

 3. Senterin

 4. Nyusomun

 5. Aristotelin
 1. Kim hesab edirdi ki, auditoriyanı özünә qarşı gözәl münasibәt yaratmaqla inandırmaq olar?

 1. Aristotel

 2. S.Katlip

 3. Q.Brum

 4. Sokrat

 5. A.Skott
 1. Elm kimi pablik rileyşnzin vәtәni:

 1. ABŞ

 2. Fransa

 3. Rusiya

 4. İspaniya

 5. Almaniya
 1. Aşağıdakılardan hansı reypyutinq in әsas işçi anlayışı deyil?

 1. Reklam

 2. Üsul

 3. İmic

 4. İşguzar reputasiya.

 5. Reputasiyanın qiymәti
 1. PR-ın strategiyasının hazırlanması ilk növbәdә nәyә yönәldilib?

 1. Әsas mәqsәdә nail olmağa

 2. Tәşkilatlar vә cәmiyyәtin çoxsaylı qrupları arasında qarşıliıqlı etibar münasibәtlәrinin tәşkilinә

 3. Anlaşmaya nail olmağa

 4. Elmi-tәtbiqi nizam-intizamın inkişafına

 5. Komunikasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsinә
 1. Müştәrilәrә xüsusi xidmәt göstәrәn ilk Amerikan firması neçәnci ildә açılmışdır?

 1. 1900

 2. 1901

 3. 1903

 4. 1904

 5. 1902
 1. P/ R-in üzrә mütәxәssis rәhbәrlik üçün hansı rolu oynayır?

 1. Mәslәhәtçi, vasitәli

 2. Hüquqsünas

 3. Kordinator

 4. mәtbuat katibi

 5. İş icraçısı
 1. Aşağıda verilәnlәrdәn hansı ictimayәtlә әlaqә sferasında profesional praktika üçün bilik vacib deyil?

 1. Dәqiq elimlәr.

 2. Psixoloji.

 3. İqtisadiyyat.

 4. Etikanın әsasları.

 5. Kommunukasiya.
 1. 1. Biznes inkubatorlar hansi missiyaları hәyata keçirәn tәşkilatdır? 1. Tәşkilatlara istehsal vә idarә etmә xidmәti göstәrәn 2. Kiçik vә yeni yaradılmış müәssisәlәrә ilkin dәstәk olmaq 3. Tәşkilatı daxili resurslarla tәmin etmәk 4. Biznes layihәlәrinin hazırlanması, tәtbiqi mәsәlәlәrindә mәslәhәt verәn 5. Bazar araşdırması aparmağı bacaran

 1. 1,4

 2. 1,2

 3. 2,3

 4. 5

 5. 3,4
 1. 1. Texnoparkın әsas fәaliyyәt mәqsәdi nәdir? 1. Regional spektrda sәnayenin qabaqcıl sahәlәrinin formalaşması 2. Müәssisәlәrә cari abonent xidmәtlәri göstәrmәk 3. Yerli elmi-texniki vә istehsal potensialının yüksәldilmәsidir 4. Azәrbaycandakı tәrәfdaşlarla biznes әlaqәlәri yaratmaqdır 5. Biznes aparılmasına dair mәslәhәtlәr vermәkdir

 1. 1,3

 2. 2,4

 3. 3,4

 4. 1,5

 5. 2,5
 1. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aiddir?

 1. informasiya tәminatı vә konsultinq xidmәti göstәrәn müәssisә

 2. Xarici ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat

 3. Informasiya mәlumat bazarına çıxış

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Tәhsil xidmәti ilә mәşğul olan müәssisәlәr
 1. STP-nin işә düşmәsi ilә respublikamızın energetika qurğuları nә ilә tәchiz olunur?

 1. Yerli texniki avadanlıq vә mәhsullarla

 2. Su nasosları ilә

 3. Doğru cavab yoxdur

 4. Lazımi avadanlıqlarla

 5. Ucuz vә keyfiyyәtli mәhsullarla
 1. Bölgәlәrdәki tәbii ehtiyatlardan istifadә etmәklә …. qaydaya salınır

 1. Ucuz vә keyfiyyәtli mәhsul isyehsalı

 2. Müxtәlif növ mәhsul istehsalını

 3. Regionların vәziyyәtini

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Müәssisәnin nizamlı fәaliyyәtini
 1. Aşağıdakılardan hansı STP-nin istehsal sahәsi deyil?

 1. Kauçuk mallar zavodu

 2. Ağır maşınqayırma zavodu

 3. Plastic boru zavodu

 4. Kabel zavodu

 5. Electron cihazlar zavodu
 1. Dövlәt sahibkarlığa kömәk mәqsәdilә nә yaradır?

 1. İnformasiya, mәslәhәt, elm vә tәdris mәrkәzlәri

 2. Milli vә xarici fondlar

 3. Ümumxalq әhәmiyyәtli fondlar

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Sәnaye vә ticarәt mәrkәzlәri
 1. Distant tәhsildә öyrәdәn vә öyrәnәn arasında әlaqәlәr hansı vasitә ilә hәyata keçirilir?

 1. telekommunikasiya vә computer şәbәkәlәri vasutәsi ilә

 2. internetә çıxışın kütlәviliyi ilә

 3. kütlәvi informasiya vasitәsi ilә

 4. işgüzar görüşlәr vasitәsilә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Avropada müntәzәm fәaliyyәt göstәrәn poçt rabitәsinin yaranması nәyә sәbәb olmuşdur?

 1. korrospondent tәhsilin yaranmasına

 2. poçt vә rabitәnin inkişafına

 3. distant tәhsilin yaranmasına

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. böyük sәs-küyә
 1. Mәsafәdәn tәhsil formasının inkişafına nә böyük tәkan verir?

 1. radio vә telviziyanın gәlişi

 2. poçt vә rabitәnin inkişafı

 3. fәrdi kompüterlәrin mәişәtә daxil olması

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. tәhsilin sәviyyәsinin yuksәlmәsi
 1. Böyük Britaniyada mәsafәdәn tәhsil verәn universitet nә üçün Böyük Britaniyanın Açıq universitetlәri adnlandırılmışdır?

 1. çoxlarının orada oxumağının mümkünlüyünü xüsusi qeyd etmәk üçün

 2. qapalı universitetlәr çox olduğuna görә

 3. tәhsil barәdә mәlumatları dәrc etdirdiyinә görә

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. ad qoymaq xatirinә adlandırılmışdır
 1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin hansı Fәrmanının әsasında partnyorluq sazişinin nümunәvi forması hazırlanmışdır?

 1. “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilәlәrin qarşısının alınması haqqında” Fәrman

 2. “Xarici investisiyaların tәnzimlәnmәsi haqqında” Fәrman

 3. “Kiçik sahibkarlığa dövlәt yardımının tәkmillәşdirilmәsi haqqında” fәrman

 4. doğru cavab yoxdur

 5. “Sahibkarlığa” yardım fondunun formalaşdırılması haqqında fәrman
 1. Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş vә sәrbәst iqtisadi zonalarda xarici investorların vә xarici investisiyalı müәssisәlәrin fәaliyyәti haqqında mәlumat verәn maddә hansıdır?

 1. maddә 41

 2. maddә 26

 3. maddә 16

 4. maddә 3

 5. maddә 20
 1. Investisiya fәaliyyәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş vә investisiya fәaliyyәtinin subyektlәri arasında münasibәtlәri açıqlayan maddә hansıdır?

 1. maddә 8

 2. maddә 32

 3. maddә 11

 4. maddә 40

 5. maddә 20
 1. Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanununda әks olunmuş vә Azәrbaycan Respublikası әrazisindә xarici investisiyaların hansı yollarla qoyulması haqqında mәlumat verәn maddә hansıdır?

 1. maddә 3 Xarici investisiya vә onun qoyulması formaları

 2. maddә 21 Birgә müәssisә iştirakçılarının әmanәtlәrinin qoyulması

 3. maddә 2 Xarici investorlar

 4. maddә 26 Gömrük vergisi

 5. maddә 16 Xarici investisiya qoyulmuş müәssisәlәr
 1. 1998-ci il 19 may tarixdәn 1 may 2001-ci il tarixә kimi respublikamızda qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә dair cәmi 22 әdәd lisenziya verilmişdir, bunlardan neçәsi 2000-ci ilә aiddir,

 1. 4

 2. 7

 3. 5

 4. 1

 5. 9
 1. Qiymәtlәndirmәnin daha bir problemlәrindәn biri dә onun ancaq bakı şәhәrini әhatә etmәsi vә rayonlar üzrә bu xodmәtin çox cüzi olmasıdır. Bu nә ilә bağlıdır?

 1. rayonlarda iqtisadi aktivliyin aşağı olması, qiymәtlәndirici kadrların demәk olar ki,olmaması

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. bütün cavablar doğrudur

 4. rayonlarda iqtisadi aktivliyin yüksәk olması, qiymәtlәndirici kadrların çox olması

 5. rayonlarda iqtisadi aktivliyin yüksәk olması
 1. Qiymәtlәndirmә fәaliyyәti haqqında qanunun әn böyük әhәmiyyәti nә olmuşdur?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. düzgün cavab yoxdur

 3. siğorta әmәliyyatlarının aparılması zamanı meydana çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll edilmәsi

 4. әmlakın girov qoyulması zamanı meydana çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll edilmәsi

 5. әmtәә-pul münasibәtlәri vә onun mühüm tәrkib hissәsinә çevrilmiş әmlak alğı-satqıs prosessindә meydana çıxan problemlәrin qanuna müvafiq qaydada hәll edilmәsi
 1. Qiymәtlәndirmә fәaliyyәtinә yaranan böyük tәlәbat nәyi zәruri etmişdir?

 1. onun peşәkar vә intellektual bir fәaliyyәt sahәsi olaraq hüquqi bazasının formalaşmasını

 2. onun peşәkar vә intellektual bir fәaliyyәt sahәsi olaraq hüquqi bazasının formamalaşmasını

 3. onun qeyri-peşәkar bir fәaliyyәt sahәsi olmasını

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. intellektual bir fәaliyyәt olmamasını
 1. Birgә müәssisәnin formalaşdırılması vә fәaliyyәti hansı qanunvericilik bazası ilә tәnzimlәnir?

 1. sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında, investisiyalar haqqında, xarici investisiyaların müdafiәsi haqqında

 2. xarici investisiyaların müdafiәsi haqqında, insan hüquqlarının müdafiәsi haqqında, istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında

 3. reklam haqqında, investisiyalar haqqında

 4. sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında, reklam haqqında, insan hüquqlarının müdafiәsi haqqında

 5. istehlakçı hüquqlarının müdafiәsi haqqında, reklam haqqında
 1. Bunlardan hansını sahibkarlıq adlandırmaq olar?

 1. Tәşәbbüskar navator riski gәlәcәk inkişafı düşünәn şәxs

 2. Mәnfәәt barәdә düşünәn şәxs

 3. Xidmәtlәr göstәrәn,mәnfәәt әldә edә bilәn şәxs

 4. Ödәnişli xidmәt göstәrәn hәr bir

 5. Hәr bir fәaaliiyәt növü ilә mәşğul olub mәnfәәt әldә edә bilәn şәxs
 1. Müştәrәk müәssisәlәrin inkişafının tәnzimlәmә mexanizminә hansı aid deyil?

 1. Müştәrәk müәssisәlәrin ekoloji cәhәti

 2. Müştәrәk müәssisәlәrin istiqamәtlәrinin әlaqәlәndirilmәsinә aid tәdbirlәr vә dövlәt qeydiyyatı

 3. Xarici investtorlarla hesablaşma mexanizmi(valyuta tınzimlәnmәsi)

 4. xarici investisiyanın tәminat sistemi

 5. Müştәrәk müәssisәlәrin istiqamәtinin oncül müәyyәn edilmәsi
 1. Bunlardan hansı sahibkarlığın spsialpsixoloji mәqsәdlәrinә aid deyil?

 1. Mәnfәәt

 2. Liderliyә can atmaq

 3. Müvәffәqiyyәtә doğru addımlamaq

 4. Rәhbәrlik etmәk

 5. Şәxsi işini vә şәxsi hәyatını әlaqәlәndirmәk

 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə