Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Aşağıda verilәnlәrdәn hansı Sәhimdar cәmiyyәtin yenidәn tәşkili lahiyәsindә nәzәrdә tutulmayıb?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə8/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
#54230
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Aşağıda verilәnlәrdәn hansı Sәhimdar cәmiyyәtin yenidәn tәşkili lahiyәsindә nәzәrdә tutulmayıb?

 1. Cәmiyyәtin ödәniş qabiliyyәtinin bәrpa edilmәsi

 2. Cәmiyyәtә verilәn hüquqlar

 3. Yenidәn tәşkilin obyekti, mәqsәdlәri vә müddәti

 4. Kreditorların yığıncağının hüquqları

 5. Müdriyyәtin sәhmdarlarla yığıncağı qarşısında duran hesabat qaydası
 1. Konsersum ilk dәfә hansı fәaliyyәt sahәsindә yaradılmışdır?

 1. Bank

 2. Kosmos

 3. Nәqliyyat

 4. Yerin tәrkibini öyrәnmәk

 5. Enerji
 1. Bunlardan hansı müştәrәk müәssisә yaradılması prinsipi deyil?

 1. öz öhdәliklәrinә görә mәsuliyyәt daşıması

 2. vәzifәnin müәyyәnlәşdirilmәsi

 3. mәqsәdin müәyyәnlәşdirilmәsi

 4. tәrәfdaşların axtarıb tapması

 5. müәssisәnin dövlәt qeydiyyatı
 1. Kontrakt müştәrәk müәssisәlәr necә yaradılır?

 1. B vә C

 2. Milli tәrәfdaşın tam mülkiyyәti әsasında

 3. Müәssisәnin yaradılması zamanı xarici tәrәfdaşın payının milli tәrәfdaşın alması hesabına

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Müәssisәnin Nizamnamә fondu tәrәfdaşların vәsaitlәri hesabına
 1. Bunlardan hansı Sәhmdar müştәrәk müәssisәlәrlә Kontrakt müştәrәk müәssisәlәri eynilәşdirәn әlamәtdir?

 1. Tәrәfdaşlar arasında mәnfәәt vә riskin bölüşdürülmәsi

 2. Tәrәfdaşlar arasında birgә idarәetmәnin bölüşdürülmәsi

 3. Tәrәfdaşlar arasında birgә kapitalın bölüşdürülmәsi

 4. Hamısı

 5. Tәrәfdaşlar arasında vaxtın bölüşdürülmәsi
 1. Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması xarici investora nәdәn istifadә etmәyә imkan verir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. İşçi qüvvәsindәn ,yerli tәrәfdaşın istehsal güclәrindәn istifadә etmәyә

 3. Dövlәt orqanları vә yerli istehsalçılarla әlaqә yaratmağa

 4. Yerli tәrәfdaşların kömәyilә ölkәnin iqtisadi vә siyasi vәziyyәti haqqında informasiya almağa

 5. Yerli xammaldan , maliyyә mәnbәlәrindәn istifadә etmәyә
 1. Milli tәrәfdaşlar nә zaman istehsal olunan mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq imkanına malik olur?

 1. B, C vә D variantları doğru cavabdır

 2. İdarәetmә tәcrübәsi cәlb etmәklә

 3. Әlavә maliyyә resursları cәlb etmәklә

 4. Heç bir zaman bu imkana malik olmur

 5. Yeni texnika vә texnalogiya cәlb etmәklә
 1. Müştәrәk müәssisәlәr yerli bazara daxil olma vasitәsi kimi xarivci investora hansı imkanları verir? 1. daha geniş informasiya bazası әldә etmәyә; 2. daha çox maliyyә vәsaiti әldә etmәyә; 3. Daha geniş әlaqә şәbәkәsi әldә etmәyә; 4. xarici bazarı qiymәtlәndirmәyә; 5. yerli istehlakçıların zövq vә meyllәri haqqında mәlumat toplamağa; 6.istehsalçılara xidmәt göstәrmәyә; 7. daxili bazarı qiymәtlәndirmәyә; 8. istehlakçilara xidmәt göstәrmәyә

 1. 1 3 5 7 8

 2. 2 5 6 7 8

 3. 1 3 4 6 8

 4. 1 2 4 5 6

 5. 4 5 6 7 8
 1. Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılmasında iştirak edәn әmәliyyatların genişlәndirilmәsi prinsipinin imkanlarına aid deyil?

 1. Yeni texnologiya vә "nou-hau" әldә etmәk

 2. Yeni istehlak bazarına daxil olmaq

 3. Yeni fәaliyyәt sahәsinә girmәk

 4. İqtisadiyyatın digәr sahәlәrinә nüfuz etmәk

 5. Yeni tәchizat әlaqәlәrinә nail olmaq
 1. İnvestisiya, texnika, texnologiya cәlb edilmәsi yolu ilә geridә qalmış sahәnin inkişafının tәmin edilmәsi aşağıdakılardan hansı imkanı yaradır?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. İdarәetmә sәriştәsi qazanmaq

 3. İdxalı әvәz etmәk

 4. Әlavә kapital әldә etmәk

 5. İxracı yenilәşdirmәk
 1. Müştәrәk müәssisәlәrin yaradılması aşağıdaklardan hansına müsbәt tәsir göstәrir? 1. Milli investorun xarici tәchizatçı vә istehlakçılarla tәsürrüfat әlaqәlәri yaratmasına; 2. Xarici bazarı daha tez mәnimsәmәsinә; 3. Xarici marketinq tәcrübәsinә yiyәlәnmәsinә; 4. Yerli bazarı daha tez mәnimsәmәsinә; 5. Milli investorun istehsalçılarla tәsürrüfat әlaqәlәri yaratmasına.

 1. 1 3 4

 2. 2 4 5

 3. 1 3 5

 4. 1 2 4

 5. 3 4 5
 1. Topmenecerlәr necә işgüzar әlaqәlәr axtarır?

 1. partnyorluq vә ya investisiya xarakterli

 2. dost münasibәtlәri üçün

 3. xidmәti irәlilәyişә nail olmaq üçün

 4. yeni işgüzar әlaqәlәr axtarmırlar

 5. tәşkilat daxilindә әlaqәlәr
 1. Biznesin daxili mühitinin tәrkib hissәlәri:

 1. әsas fondlar, әmәkdaşlar, maliyyә, materiallar

 2. dövlәt müәssisәlәri, siyasi qüvvәlәr, rәqiblәr, bazarlar

 3. rәqiblәr, müştәrilәr, tәchizatçılar, әmәkdaşlar

 4. rәqiblәr, müştәrilәr, maliyyә, materiallar

 5. texnoloji, hüquqi, ekoloji, siyasi qüvvәlәr
 1. Biznesin xarici mühitinin tәrkib hissәlәri:

 1. rәqiblәr, müştәrilәr, tәchizatçılar, bazarlar

 2. bazarlar, әmәkdaşlar, maliyyә, materiallar

 3. bazarlar, tәchizatçılar, әsas fondlar, dövlәt müәssisәlәri

 4. әmәkdaşlar, siyasi qüvvәlәr, bazarlar, maliyyә

 5. doğru cavab yoxdur
 1. Bu xüsusiyyәtlәrdәn hansı biznesmen üçün xarakterik deyil?

 1. yalançılıq

 2. müştәrilәrә diqqәt

 3. özünә inam

 4. mәsuliyyәt

 5. әsaslanmış risk fәaliyyәti
 1. Şirkәtin makromühitinә nә aiddir?

 1. iqtisadi mühit, tәbii mühit, elmitexniki mühit

 2. rәqiblәr,vasitәçilәr,hökümıt orqanları

 3. tәchizatlar, istehlakçılar, xarici partnyorlar

 4. xarici partnyorlar, mәdәni mühit

 5. mәdәni mühit
 1. Şirkәtin mikromühitinә nә aiddir?

 1. müştәrilәr, rәqiblәr

 2. müştәrilәr, banklar, vasitәçilәr

 3. xarici partnyorlar,hökümәt orqanları, banklar

 4. xarici partnyorlar, vasitәçilәr

 5. rәqiblәr, hökümәt orqanları, istehlakçılar cәmiyyәti
 1. Bunlardan hansı makro mühit amilinә aid deyil?

 1. makro mühit

 2. Sosial-mәdәni mühit

 3. demoqrafik mühit

 4. coğrafi mühit

 5. texnoloji mühit
 1. Bunlardan hansı biznesin daxili mühitinә aid deyil?

 1. siyasi amillәr

 2. mühasibatlıq

 3. marketinq xidmәti

 4. maliyyә xidmәti

 5. istehsal
 1. Bunlardan hansı biznesin xarici mühitinә aid deyil?

 1. müәssisәnin strukturu

 2. işsizliyin mahiyyәti

 3. sosial-mәdәni mühit

 4. xarici ticarәt

 5. demoqrafik mühit
 1. Bunlardan hansı biznesin daxili mühit amili deyil?

 1. vergi ödәnişinin sәviyәsi

 2. heyyәt

 3. müәssisәnin strukturu

 4. müәssisәnin mәqsәdi

 5. müәssisәnin azadlığı
 1. Bunlardan hansı biznesin növünә aid deyil?

 1. istehlak

 2. kommersiya

 3. istehsal

 4. konsaltik

 5. maliyyә
 1. Biznes aparılmasının әn uğurlu, mәhşur üsullarının tapılması vә öyrәnilmәsi prosesi necә adlanır?

 1. bençmarkinq

 2. konsaltinq

 3. françayzinq

 4. rәqib kәşfiyyat

 5. sәnaye cәsusluğu
 1. Biznes inkubatorlar aşağıdakı tәşkilat bölgüsünә malikdir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr

 3. Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr

 4. Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar

 5. Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar
 1. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aid deyil?

 1. Doğru cavab yoxdur

 2. Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr

 3. Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar

 4. Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar

 5. Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr
 1. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorların tәsnifat bölgüsünә aid deyil?

 1. Tәdris planları hazırlanması sahәsindә fәaliyyәt

 2. Gәnclәrә, milli azlıqlara xidmәt edәnlәr

 3. Kommersiya layihәlәri üzrә icarәni tәmin edәnlәr

 4. Yeni texnologiyalar yaranmasına dәstәk olanlar

 5. Yeni mәhsullar istehsalına dәstәk olanlar
 1. Beynәlxalq tәcrübәdә texnoparklar nә hesab olunurlar?

 1. elmi texniki tәrәqqinin lokomotivi

 2. Texniki istismara ehtiyacı olan bina vә avadanlıqlar

 3. Sәnayenin qabaqcıl sahәlәrin vacib infrastrukturu

 4. Sәnaye avadanlıqları ilә tәchiz edilmiş istehsal otaqları

 5. Doğru cavab yoxdur
 1. STP-nin istismara verilmәsi ölkәmizdә nәyә geniş imkanlar açır?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Elektroenergetikanın inkişafına

 3. Mövcud potensialın daha da möhkәmlәndirilmәsi

 4. Enejri müәssisәlәrinin yenidәn qurulmasına

 5. Enerji müәssisәlәrinin müasirlәşdirilmәsinә
 1. Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri nәdәn ibarәtdir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Әhalinin geniş tәbәqәlәrinin sahibkarlıq fәaliyyәtinә

 3. Kadrların peşә hazırlığı sәviyyәsinin artmasından

 4. Regionlarda işgüzar fәallığın artmasından

 5. Sahibkarların maariflәndirilmәsindәn
 1. Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzinin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri Azәbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafının hansı sistemin formalaşdırılması vasitәsi ilә hәyata keçirilir?

 1. İnnovasiya-tәdris-konsultinq

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Yeni struktur vә ştat cәdvәli

 4. Tәşkilatı idarәetmә

 5. Sәmәrәli idarәetmә
 1. XX әsrin әvvәllәri nә ilә xarakterizә olunur?

 1. texnologiyanın xüsusi ilә telefon vә teleqrafın sürәtli inkişafı ilә

 2. mәsafәdәn tәhsil formasının inkişafıyla

 3. poçt vә rabitәnin inkişafına

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. distant tәhsilin yaranmasına
 1. Forfaitinq nәdir?

 1. Bankda kommersiya kreditinin dәyişmәsi formasıdır

 2. Mübadilә olunan әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsidir

 3. İqtisadiyyatda ayrı-ayrı proporsiyaları tәnzimlәyәn mexanizmdir

 4. Kapitalın ixracı, biznesin transmillilәşdirilmәsidir

 5. Müәyyәn miqdarda mәhsulları ekvivalent dәyәrlә digәr mәhsullara dәyişdirilmәsidir
 1. Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr

 3. Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar

 4. Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar

 5. Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar
 1. Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan hansı deyil?

 1. Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi

 2. Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması

 3. Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması

 4. İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi

 5. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası
 1. Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

 1. Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur

 2. Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır

 3. Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur

 4. Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

 5. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır
 1. Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq nә zaman baş tutmuş sayılır?

 1. Sahibkar öz pul resurslarını vә ya qiymәtli kağızları sataraq divident vә ya faiz әldә edir

 2. Sazişin forması әmәkdaşlığın konkret istiqamәtindәn bilavasitә asılı olur

 3. Sazişin mәzmunu әmәkdaşlığın konkret formasından asılı olur

 4. Sahibkar özünün praktiki fәaliyyәtindә әmәkdaşlığın konkret formasını tәklif edir

 5. Sahibkar tәrәfdaşın seçdiyi әmәkdaşlıq formasına cavab verir
 1. Mülki mәcәllәnin 655.1-ci maddәsindә deyilir Faktorinq .....

 1. pul tәlәbinin güzәşt edilmәsi müqabilindә maliyyәlәşdirilmәsidir

 2. sahibkar elә faktorfirma arasında qurulan qarşılıqlı münasibәtlәr sistemidir

 3. sahibkarların debitor borcunun ödәnilmәsi formasıdır

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. factor-firma rolunda çıxış edәn bankdlr
 1. Aşağıdakılardan hansı uçot xәrclәrinә tәsir etmir?

 1. istehsalın hәcmi

 2. müştәrinin kredit qabiliyyәtliliyi

 3. kreditin ödәmә şәrtlәri

 4. mәcmu riskin sәviyyәsi

 5. kreditin ödәmә müddәti
 1. Faktorinq tәşkilatı-faktorinq müqavilәsi әsasında hansı işlәr aparılır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. müştәrinin ödәmә әmәliyyatlarının uçotunu aparır

 3. ödәmә dövriyyәsi barәdә müştәriyә mәlumat verir

 4. borcların yaranma sәbәbi barәdә müştәriyә mәlumat verir

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Müqavilә mәsuliyyәtinә әsasәn müştәri hansı işlәri görmәlidir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. faktorinq tәşkilatına maliyyә vәziyyәti haqda mәlumat vermәlidir

 3. vәsaitin dövretmә göstәricilәri haqda mәlumat vermәlidir

 4. kreditor vә debitor borcu haqda mәlumat vermәlidir

 5. nәzәrdә tutulan müddәtdә komisyon mükafatları ödәmәlidir
 1. Dünya tәcrübsinә әsasәn faktorinq әmәliyyatının vaxtında yerinә yetirilmәsi sәmәrәli olması üçün nәyә mütlәq diqqәt yetirilmәlidir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. kreditlәşmә limitinin müәyyәn edilmәsinә

 3. borc öhdәliklәrinin hәcmi vә qurluşunun tәhlil edilmәsinә

 4. faktorinq üzrә ödәmәlәrin hesablanmasının müәyyәn edilmәsinә

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Ödәmәlәr riskinin saviyyәsindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir:

 1. Reqress hüququ ilә

 2. İxrac faktorinqi

 3. Konvensiya faktorinqi

 4. Malalanın faktorinqi

 5. “sakit” faktorinq
 1. Ödәmәlәr riskinin saviyyәsindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aid deyil:

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Malgöndәrәnin faktorinqi

 3. İxrac faktorinqi

 4. Konvensiya faktorinqi

 5. Konfidensial faktorinq
 1. Ödәyicilәr tәrәfindәn yarana bilәcәk ödәmәlәr riskini faktorinq tәşkilatı öz üzәrinә götürür. Bu, faktorinqin hansı formasına aiddir?

 1. Reqress hüququ olmadan

 2. Malalanın faktorinqi

 3. İxrac faktorinqi

 4. “sakit” faktorinq

 5. Konvensiya faktorinqi
 1. Faktorinq üzrә kreditlәşmә limiti nәdәn asılı deyil?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Faktorinqin hәcmindәn

 3. Riskin sәviyyәsindәn

 4. Ssudanın ödәnilmәsindәn

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Aşağıdakılardan hansı ingilis dilindәn tәrcümәdә agent, vasitәçi mәnasını daşıyır?

 1. Faktorinq

 2. Françayzinq

 3. Lizinq

 4. Barter

 5. Lisenziya
 1. Neçәnci ildә Beynәlxalq Xüsusi Hüququn Unifikasiyası İnstitutu Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya qәbul etmişdir?

 1. 1988

 2. 1985

 3. 1992

 4. 1990

 5. 1980
 1. Faktorinqin hansı formasının predmeti masatanlarla hesablaşmalarda yaranmış kreditor borclarıdır?

 1. Mal alanın faktorinqi

 2. Konvensiya faktorinqi

 3. İxrac faktorinqi

 4. Malgöndәrәnin faktorinqi

 5. Konfidensial faktorinq
 1. Dünya tәcrübәsindә müştәri vә faktorinq tәşkilatı arasında bağlanmış müqaviә barәsindә digәr kәnar şәxslәrin mәlumatlandırılması sәviyyәsinә görә faktorinqin formalarına aiddir:

 1. Açıq vә qapalı faktorinq

 2. Mal alanın vә malgöndәrәnin faktorinqi

 3. Konvensiya faktorinqi

 4. “sakit” faktorinq

 5. Reqress hüququ ilә vә reqress hüququ olmadan
 1. Kreditin ödәmә şәrtlәri vә müddәtlәri aşağıdakılardan hansına aiddir?

 1. Uçot xәrclәri

 2. İdarәetmә xәrclәri

 3. Satış xәrclәri

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Hazırda müxtәlif ölkәlәrdә faktorinq maliyyәşmәsinin hәcmi göndәrilmiş malların ümumi mәblәğinin neçә faizi hәddindәdir?

 1. 60-80%-i

 2. 10-20%-i

 3. 20-40%-i

 4. 20-30%-i

 5. 40-60%-i
 1. Faktorinq Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә neçәnci fәsil vә maddәdә öz әksini tapmışdır?

 1. 7 fәsil, maddә 655

 2. 5 fәsil, maddә 604

 3. 3 fәsil, maddә 609

 4. 4 fәsil, maddә 645

 5. 6 fәsil, maddә 655
 1. Tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin yaradılması mexanizminin әsas elementi nәdir?

 1. Sahibkarlıq sazişi

 2. Sahibkarlıq rәqabәti

 3. Ticarәtdә tәrәfdaşlıq

 4. Fond bazarında әmәkdaşlıq

 5. Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq
 1. Bunlardan hansı maliyyә sferasında әmәkdaşlıq formasına aid deyil?

 1. Kommersiya üçbucağı

 2. Fond bazarında әmәkdaşlıq

 3. Faktorinq

 4. Forfaitinq

 5. Kommersiya transfert
 1. Aşağıdakılardan hansı forfaitinq әmәliyyatında yer alan tәrәf deyil?

 1. Müstәqil faktorinq şirkәti

 2. Forfaitist

 3. Forfaiter

 4. İdxalatçı firma

 5. Qarantlı bank
 1. Bunlardan hansı forfaitinq әmәliyyatında risk amili deyil?

 1. İstehsal riski

 2. Ölkә riski

 3. Ticari risk

 4. Valyuta riski

 5. Siyasi risk
 1. Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq münasibәtlәrdә istifadә olunan maliyyә sferasında әmәkdaşlıq formasıdır?

 1. Kommersiya transfert

 2. Qarşılıqlı tәchizat

 3. Reeksport

 4. Forvard

 5. Kommersiya üçbucağı
 1. Faktorinq hansı şirkәtlәr üçün olduqca әlverişlidir?

 1. fәaliyyәtә yeni başlayan vә surәtlә inkişaf edәn

 2. tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinә üstünlük verәn

 3. müflüslәşmәyә meyilli olan

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. debitor borcu hәddindәn çox olan
 1. Faktorinq...

 1. fasilәsiz vә müddәtsiz maliyyәlәşmәdir

 2. bütün cavablar doğrudur

 3. iqtisadi sәmәrәliliyi qiymәtlәndirәn meyardır

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. vaxtsız fәaliyyәt göstәrәn topdansatış ticarәtdir
 1. Faktorinq üzrә komisyon mükafalara ... aiddir?

 1. uçot vә idarә etmә xәrclәri

 2. әsas vә әlavә xәrclәr

 3. kredit xәrclәri

 4. analitik tәhlil üzrә xәrclәr

 5. düzgün cavab yoxdur

 1. Yüklə 0,82 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə