Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A


Aşağıdakılardan hansı idarәetmә xәrclәrinә tәsir etmir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə9/9
tarix19.06.2018
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Aşağıdakılardan hansı idarәetmә xәrclәrinә tәsir etmir?

 1. düzgün cavab yoxdur

 2. tәlәb vә tәklifin nisbәt sәviyyәsi

 3. istehsalın strukturu

 4. istehsalın hәcmi

 5. faktorinqin tәrkibi
 1. Aşağıdakılardan hansı idarә etmә xәrclәrinә tәsir edir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. faktorinqin tәrkibi

 3. istehsalın hәçmi

 4. tәlәb-tәklifin nisbәti sәviyyәsi

 5. istehsalın strukturu
 1. Aşağıdakılardan hansı faktorinqin mahiyyәtini xarakterizә edir?

 1. öz müştәrisindәn borc almaq hüququ alır

 2. müstәrilәrdә xammalmaterial alır

 3. әsasәn kommersiya xarakterli sığorta hüququ alır

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. klassik әmәliyyatlara üstünlük verir
 1. Aşağıdakılardan hansı uçot xәrcinә tәsir edir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. mәcmu riskin sәviyyәsi

 3. kreditin ödәmә müddәti

 4. kreditin ödәmә şәrtlәri

 5. müştәrinin kredit qabiliyyәtliliyi
 1. Hansı ölkәdә 80-ә yaxın faktorinq fәaliyyәti ilә mәşğul olan subyekt mövcuddur?

 1. Türkiyә

 2. Azәrbaycan

 3. Fransa

 4. Qazaxıstan

 5. İtaliya
 1. Türkiyәdә neçә faktorinq fәaliyyәti ilә mәşğul olan subyekt mövcuddur?

 1. 80-ә yaxın

 2. 60-a yaxın

 3. 70-ә yaxın

 4. 100-ә yaxın

 5. 90-a yaxın
 1. Aşağıdakılardan hansı müqavilә qiymәtilә müәyyәn edilmiş hәcmdә milli valyutada tәrәfdaşların biri digәrinin kapitalının qarşılıqlı şәkildә alınmasını ifadә edir?

 1. Kommersiya transfert

 2. Françayziq

 3. Faktorinq

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Kommersiya ümbucağı
 1. Forfaitinq әmәliyyatında yer alan tәrәfә aid deyil?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Forfaitist

 3. Qarantlı bank

 4. Forfaiter

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin neçә forması vardır?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 4
 1. Faktorinqin hansı formasının predmeti malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borclarıdır?

 1. Malgöndәrәnin faktorinqi

 2. Konvensiya faktorinqi

 3. İxrac faktorinqi

 4. Konfidensial faktorinq

 5. Mal alanın faktorinqi
 1. Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir?

 1. Mal alanın faktorinqi

 2. Konfidental faktorinq

 3. İxrac faktorinqi

 4. Konvensiya faktorinqi

 5. “sakit” faktorinq
 1. Borcların tipindәn asılı olaraq faktorinqin formalarına aiddir?

 1. Malgöndәrәnin faktorinqi

 2. “sakit” faktorinq

 3. Konvensiya faktorinqi

 4. Konfidensial faktorinq

 5. İxrac faktorinqi
 1. Düya tәcrübәsindә faktorinqin mövcud olan formalarına aid deyil?

 1. Mal alanın faktorinqi

 2. Konvensiya faktorinqi

 3. “sakit” faktorinq

 4. Konfidensial faktorinq

 5. İxrac faktorinqi
 1. Düya tәcrübәsindә faktorinqin mövcud formalarına aid deyil?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. İxrac faktorinqi

 3. Konvensiya faktorinqi

 4. Konfidensial faktorinq

 5. “sakit” faktorinq
 1. Bunlardan hansı kommersiya üçbucağına aiddir?

 1. A sahibkarı B sahibkarına müәyyәn mәhsulu göndәrir

 2. A sahibkarı B sahibkarına kredit götürmәk üçün müraciәt edir?

 3. Düzgün cavab yoxdur

 4. A sahibkarı V sahibkarına isә mütәxәssislәrin işә götürülmәsi üçün müraciәt edir

 5. B sahibkarı A sahibkarına lazımi miqdar pul üçün müraciәt edir
 1. Bunlardan hansı sәnaye kompensasiyası razılaşmasıdır?

 1. Daha iri mәblәğdәn ibarәt olan razılaşma

 2. Orta müddәtli ticarәt әmәliyyatları

 3. Düzgün cavab yoxdur

 4. Mәhsul bölgüsünә dair razilaşmalar

 5. Üzvü surәtdә birbiriilә әlaqәdә olmayan razılaşmalar
 1. Qarşılıqlı ticarәtin mühüm xüsusiyyәtlәrindәn biri olan çeviklik nәyә imkan yaradır?

 1. Dünya bazarında dәyişmәkdә olan şәrtlәrә vә şәraitә kontragentlәrin dәrhal uyğunlaşmasına

 2. Qarşılıqlı ticarәtin yeni forma vә metodlarımın tapılması

 3. Beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsinin yeni texnologiyalarının әldә edilmәsinә

 4. Qarşılıqlı ticarәtin tәnzim edici rolunun artmasına

 5. Qarşılıqlı ticarәtin inkişafıyla bağlı mal mübadilәsinin yeni iqtisadi mexanizminin tәşәkkülünә
 1. Malgöndәrәnlә tәsәrrüfat әlaqәlәrinin әsas forması nәdir?

 1. Әmtәә göndәrilmәsi barәdә müqavilәdir

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Azad bazar münasibәtlәridir

 4. Standart әmtәәlәrin alqısatqısıdır

 5. Ticarәt mәlumatlarının mübadilәsidir
 1. Qarşılıqlı ticarәtin hәmçinin artması nәyә sәbәb olur?

 1. Onun tәnzimedici rolunun artmasına

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Beynәlxalq ticarәt әlaqәlәrinin keyfiyyәtli tәşkilinә

 4. Mal vә xidmәtlәrin mübadilәsini daha da sürәtlәndirir

 5. İkitәrәfli razılaşmaların bağlanmasına
 1. Mübadilәni hәyata keçirmәk üçün satış şәbәkәsi hansı funksiyanı hәyata keçirir?

 1. Satış kanallarını müәyyәn edir

 2. Beynәlxalq ticarәti tәnzimlәyir

 3. Düzgün cavab yoxdur

 4. İstehsal sahәlәrini müәyyәn edir

 5. Daxili ticarәti tәnzimlәyir
 1. Aşağıdakılardan hansı mübadilәni hәyata keçirәn satış şәbәkәsinin funksiyasına aid deyil?

 1. Әlaqәlәrin sayını azaltmaq vә çeşidi genişlәndirmәk

 2. Satışı stimullaşdırmaq

 3. İstehlakçılara әks әlaqә yaratmaq

 4. Vasitәçilәrlә müqavilә bağlamaq

 5. Satış kanallarını müәyyәn etmәk
 1. Əmtәә mübadilәsi mәrhәlәsindә әmtәәlәrin qiymәtlәndirilmәsi nә üçün lazımdır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. cәrimәlәrin hesablanması üçün

 3. gömrük uçotunun tәmin edilmәsi

 4. sığorta qiymәtinin müәyyәn edilmәsi

 5. mübadilәnin ekvialentliyi üçün şәrait yaradılması
 1. Barter sövdәlәşmәlәrinin әsas sәbәbi hansıdır?

 1. valyuta vә pul problemlәri

 2. әrzaq qıtlığı

 3. siyasi gәrginlik

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. iqtsadi tәnәzzül
 1. İsveçrәdә barter tәşkilatı nәyi planlaşdırmasıdır?

 1. daxili bazara xidmәt etmәyi

 2. nәğd pul sıxıntısı

 3. xarici bazara xidmәt etmәyi

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. sәrfәli bir bazar yaratmağı


Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə