BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə1/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#53845
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BİZNESİN ƏSASLARI FƏNNİNDƏN TESTLƏR
1. Biznes nədir?

A)) İstehlakçıların tələbatının ödənilməsi və mənfəət alınması məqsədilə təşəbbüskar insanlar arasındakı işgüzar münasibətlərin məcmusudur

B) Nəticəsi böyük məbləğdə kapitala çevrilən qərardır;

C)Nəticəsi iqtisadi fayda, şəxsi məmuniyyət yaxud sosial fayda olan, riskə əsaslanan təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir;

D) Nəticəsi cəmiyyətin inkişafına səbəb olan fəaliyyətdir;

E) İqtisadi fəaliyyətdir.


2. Aşağıdakı amillərdən hansı sahibkarlığın uğurla inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır:

A)) bütün variantlar

B) Qeyri – müəyyənlik və risk dərəcəsinin azaldılması imkanı

C) Şəxsi maraq və gəlir

D) Resursların bölüşdürülməsi və yeniliklərin idarə edilməsi qabiliyyəti

E) Bazarda kasadlığın mövcud olması,


3.Sahibkarlıq fəaliyyətinin ən mühüm cəhətlərinə aiddir:

A))Təsərrüffat subyektlərinin müstəqil və sərbəst olması, iqtisadi maraq, təsərrüfat riski və məsuliyyət.

B) Təsərrüffat subyektlərinin müstəqil və sərbəst olması, sosial maraq ,təsərrüfat riski və məsuliyyət .

C)Sahibkarlıq qabiliyyəti, iqtisadi maraq, təsərrüfat riski və məsuliyyət.

D) Sahibkarlıq qabiliyyəti ,sosial maraq ,təsərrüfat riski və məsuliyyət.

E) Təsərrüffat subyektlərinin imkanlı olması, iqtisadi maraq, təsərrüfat riski və məsuliyyət.


4.Öz biznesine başlamazdan öncə hansı analitik işlərin görülməsi vacibdir:

A)) hər biri

B)işgüzar ticarət zonasını müəyyənləşdirmək

C)peşəkar icraçı kollektiv formalaşdırmaq

D)maliyyə imkanlarını qimətləndirmək

E)fəaliyyətin əsas istiqamətlərini seçmək


5.Uğurlu sahibkarın xarakterik əlamətlərinə aid deyil;

A))fəaliyyətin istiqamətini dəyişmək

B)Müəyyən riskə getməyə hazır olmaq

C)Bazarın təlabatına tez reaksiya vermək

D)Investorları və əlavə maliyyələşdirmə mənbələrini tapmağı bacarmaq

E)Işin faydalığını və perespektivliyini qiymətləndirməyi bacarmaq


6. Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik әlamәtlәrindәn biridir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) әmtәә vә xidmәt istehsalına hazır olmaq

C) son nәticәyә yönәlmәk

D) ixtiraçı vә fәal olmaq

E) İşin faydalılığını qiymәtlәndirmәyi bacarmaq


7.Biznesin məqsədinə aid deyil;

A)) xərcin hesablanması

B) biznesin inkişafı ücün zəruri vəsaitlərin toplanması

C) cəmiyyətə lazımi əmtəə və xidmətlərin təqdim edilməsi

D) mənfəətin alınması

E) bazarda sahədə qabaqcıl mövqeyə nail olunması


8. Aşağıdakılardan hansı biznesin mәqsәdlәrindәn biridir?

A)) bazarda qabaqcıl mövqeyә nail olmaq

B) effektiv vergitutmanı tәdbiq etmәk

C) mühafizә mexanizminin etibarlılığını artırmaq

D) ixtiraçı vә fәal olmaq

E) Doğru cavab yoxdur


9. Sahibkarlıq fəaliyyətini biznesin digər növlərindən fərqləndirən cəhət.

A)) Yenilikçilik

B) Xüsusi motivasiya

C) Yeni istehsal texnologiyası

D) Xüsusi təşkilati-struktur cəhətlər

E) Bütün bəndlər


10. Sahibkarlıq fəaliyyəti nədir

a)) nəticəsi iqtisadi fayda, şəxsi məmuniyyət yaxud sosial fayda olan, riskə əsaslanan təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir

b) nəticəsi böyük məbləğdə kapitala çevrilən qərardır

c ) pul qazanmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyətdir

d) nəticəsi cəmiyyətin inkişafına səbəb olan fəaliyyətdir

e) iqtisadi fəaliyyətdir


11.Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun necenci ildə qəbul edilmişdir

a))1992


b)1998

c)1997


d)2000

e)2001
12. Hansı iqtisadçı Qәrb iqtisadiyyatında ilk dәfә sahibkar anlayışını istifadә etmişdir?

A)) R.Kantilion

B) A.Smit

C) Y.Şumpeter

D) İ.V. Sey

E) A.Marşal
13. Sahibkar qabiliyyətli insanlar kimlərə deyirlər

a)) təşəbbüskar və yeniliklə bağlı risk etməyi xoşlayanlara

b) kapitalını qənaətlə xərcləyənlərə

c) yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik olanlara

d) sutkada 15 saat işləyənlərə

e) biznes sahəsində məşğul olanlara


14. Firmanın məqsədi nəyi ifadə edir

a)) adamlar qrupunun birgə işləyərək çatmaq istədiyi son vəziyyət yaxud arzu etdikləri faktiki nəticədir

b ) əməyin ödənilməsinin formasıdır

c) təşkilatın mənfəət əldə etmək üçün arzu etdiyi əlverişli situasiyadır

d) təşkilatın missiyasını və strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün arzu edilən və zəruri olan informasiyadır

e) heç birini


15. Sahibkarlığın qərarına təsir göstərməyən amil hansıdır?

A)) Dövlətin sosial siyasəti

B) dövlətin iqtisadi siyasəti

C) İnflyasiya

D) Rəqabət

E) Əmək ehtiyatları


16. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti deyil.

A) ) Maddi nemətlər

B) Tərəfdaşlar

C) Dövlət

D) Muzdlu işçilər

E) Alıcılar


17. Sahibkarlıqda iqtisadi mühit dedikdə nə başa düşülür?

A)) Alıcıların xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitinin kəmiyyəti

B) Satıcıların maliyyə vəsaitlərinin kəmiyyəti

C) Rəqiblərin xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitləri

D) İnvestorların xərcləyə biləcəkləri pul vəsaitləri

E) Bütun variantlar


18. Hansı bənd sahibkarlıq ideyasının mənbəyinə aiddir

A)) Əmtəə bazarının strukturu

B) Bazarın funksiyası

C) Bazar rəqabəti

D) Bazarın növləri

E) Bazarın infrastrukturu


19. Sahibkarlıq ideyasının mənbəyinə daxil edilmir

A)) Satıcıların ödənilən təlabatları

B) Elm və texnikanın yeni nailiyyətləri

C) Alıcıların dərk olunmamış təlabatları

D) İctimai istehsalda “struktur” boşluqlar

E) İstehsal olunan məhsulun yeni istifadə sahəsinin üzrə çıxarılması


20. Aşağıda qeyd edilәnlәrin hansını sahibkar anlayışına aid etmәk olar?

A)) Yeni müəssisənin yaradılması, yeni ideyanın işlənib hazırlanması, yeni məhsul və xidmət növünün yaradılması ilə bağlı təşəbbüs göstərən və riski öz üzərinə götürən şəxs

B) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә xidmәtlәr göstәrәn şәxs

C) Mәnfәәtin әldә edilmәsi mәqsәdi ilә istәnilәn fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan şәxs

D) ödәnişli xidmәtlәr göstәrәn istәnilәn şәxs

E) Mәnfәәt haqqında fikirlәşәn şәxs


21. Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә kimlәr mәşğul ola bilәr?

A)) fiziki vә hüquqi şәxslәr

B) yalnız hüquqi şәxslәr

C) yalnız fiziki şәxslәr

D) düzgün cavab yoxdur

E) bütün cavablar doğrudur


22. Sahibkarlıq kapitalı dedikdə nə nəzərdə tutulur

A)) Bütün bəndlər

B) Əsas kapital

C) Dövriyyə kapitalı

D) Dövriyyə vəsaitləri

E) İntelektual mülkiyyət


23. Kim tәrәfindәn ilk dәfә yeniliklәr anlayışı tәklif edilmişdir?

A)) Y.Şumpeter

B) A.Smit

C) A.Robertson

D) K. Cons

E) T.Kemp


24. Qeyd edilәnlәrdәn hansı tәkrаr istehsal prosesinin forması deyil?

A)) mal


B) bölgü

C) istehsal

D) mübadilә

E) istehlak


25. Bunlardan hansı istehsal amilidir.

A)) İstehsal fondları

B) Lizinq

C) Audit


D) İnformasiya texnologiyası

E) Əmtəə istehsalı


26. İstehsal amili deyil.

A)) İnformasiya texnologiyası

B) İnformasiya

C) Əsas fondlar

D) Dövriyyə fondlar

E) İşçi quvvəsi


27. Əsas istehsal fonlari öz dəyərini hansı yolla hazır məhsulun üzərinə keçirir?

A)) Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə

B) Amortizasiya ayırmaları ilə

C) Maliyyə ayirmaları ilə

D) Həvəsləndirmə fondu ilə

E) Köməkçi fond ilə


28. İstehsalçı-sahibkarın fəaliyyətinin əsas (son) nəticəsi:

A)) Təmiz (qalıq) mənfəət

B) Ümumi mənfəət

C) Balans mənfəəti

D) Dövriyyə mənfəəti

E) Mənfəət əməliyyatı29. Biznes növünә aid deyil?

A)) investisiya

B) maliyyә

C) informasiya

D) istehsal

E) kommersiya


30. Fәaliyyәt sahәsi üzrә biznes növünә aid deyil?

A)) kiçik

B) konsaltinq

C) kommersiya

D) maliyyә

E) istehsalat


31. Kommersiya biznesinin fəaliyyət sahəsini göstərin

A)) Əmtəə birjaları, ticarət təşkilarları

B) Maliyyə və əmtəə birjaları

C) Kommersiya bankları, ticarət təşkilatları

D) Mal birjaları, kommersiya fondları

E) Maliyyə birjaları və ticarət təşkilatları


32. Kommersiya biznesinin əsas məzmunu nədən ibarətdir?

A)) Alqı-satqı və xidmət üzrə əməliyyatlar və işlər təşkil edir

B) Alıcılara əmtəələrin satılması və mədaxilin əldə edilməsi

C) Kommersiya işlərinin planlaşdırılması və informasiyanın alınması

D) Əmtəələrin sonralar satılması üçün alınması

E) Bütün bəndlər


33. Maliyyə biznesinin əsas fəaliyyət sahəsi hansıdir

A)) Kommersiya bankları və fond birjaları

B) Kommersiya bankları və əmtəə birjaları

C) Pul bazarı

D) Kapital bazarı

E) İlkin bazar


34.Maliyyә biznesi nәyi nәzәrdә tutur?

A)) Qiymәtli kağızlar bazarının tәhlilini

B) Alqısatqı üzrә әmәliyyat vә sazişlәr

C) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәti

D) Iş vә xidmәtlәrin yerinә yetirilmәsini

E) Doğru cavab yoxdur


35. İş vә xidmәt yerinә yetirilir, müәyyәn mәnәvi dәyәrlәr yaradılır. Bu, biznesin hansı növünә aiddir?

A)) İstehsal

B) Kommersiya

C) Maliyyә

D) Konsultativ

E) Doğru cavab yoxdur


36. Konsaltinq anlayışı nədir?

A)) idarәetmә mәsәlәlәri üzrә kommersiya vә ödәnişli mәslәhәt

B) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә sazişlәr

C) Işgüzar münasıbәtlәrin mәcmusu

D) Alqı satqı üzrә sazişlәr

E) Kommersiya fәaliyyәtinin xüsusi növü


37.Biznesin növlәri sahibkarın ..... müәyyәn edir

A)) fәaliyyәtin әsas sferasını

B) Maraqlarının reallaşması cәhdini

C) Mәqsәdinә çatmasını

D) Maraq vә gәlirini

E) Doğru cavab yoxdur


38. Çoxşaxәli biznes fәaliyyәti müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir. Aşağıdakılardan hansı bu әlamәtlәrdәn biri deyil?

A)) mülkuyyәt forması vә kommersiya növünә görә

B) Mülkiyyәt formalarına görә

C) Fәaliyyәt növünә görә

D) Mülkiyyәtçilәrin miqdarına görә

E) Tәşkilati iqtisadi formalarına görә


39. Əmtəə birjasının məqsədi nədir?

A)) Azad rəqabətin idarə edilməsi mexanizmini yaratmaq və onun kğməyi ilə tələb və təklifin dəyişməsıni nəzərə almaqla real bazar qiymətini aşkar etməkdir

B) Azad rəqabətin idarə edilməsi mexanizminin vəzifəsi ilə məhsul satışını genişləndirməkdir

C) Azad rəqabəti inkişaf etdirməklə real vəziyyəti nəzərə almaqdır

D) Qiymətləri təhlil etməkdir

E) Qiymətlərin proqnozunu verməkdir


40. Əmtəə birjasının funksiyasını ifadə edir.

A)) Bütün variantlar düzdür

B) Ticarət müqaviləsinin bağlanması üzrə vasitəçi xidmətlər gğstərirlər

C) Qiymətlər haqqında məlumatlar toplayır və təhlil edirlər

D) Qiymətlərə təsir edən istehsalın vəziyyətini təhlil edərək yayırlar

E) Əmtəə ticarətini qaydaya salırlar


41. Əmtəə birjaları bu funksiyanı yerinə yetirmir

A)) Sövdələşmənin maliyyələşdirilməsindən ötrü kreditlərin cəlb edilməsi

B) Ticarət sövdələşmələrinin bağlanmsı üçün vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi

C) Ticarət əməliyyatlarının tənzimlənməsi

D) Ticarət münaqişələrinin həll edilməsi

E) Qiymətlərə təsir edən amillər barədə məlumatların toplanması


42. Əmtәә birjasının fәaliyyәti hansı qurum tәrәfindәn lisenziyalaşdırılır?

A)) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

B) Maliyyә Nazirliyi

C) Dövlәt Gömrük Komitәsi

D) Vergi Nazirliyi

E) Auditorlar Palatası


43. Bazar iqtisadiyyatının әsas parametrlәri hansılardır?

A)) azad sahibkarlıq, rәqabәt, şәxsi mülkiyyәt, seçim azadlığı

B) dövlәt mülkiyyәti, seçim azadlığı, azad sahibkarlıq

C) rәqabәt, azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt

D) administrasiyalaşma, mәhdud seçim, qiymәtlәrin nizamlanması

E) rәqabәt, azad qiymәtlәr, şәxsi mülkiyyәt, mal


44. Sığorta nәdir?

A)) iqtisadi tәhlukәsizliyin tәmin olnması üsullarından biri

B) Idarәetmә mәsәlәlәri üzrә mütәqil tәşkilat

C) Dәyәrli, mәqsәdәuyğun fәaliyyәt

D) Qәrәzsiz vә müstәqil analitiknәzarәt infrastrukturu

E) Doğru cavab yoxdur


45.Sığortanın funksiyalarına aid olmayan variant göstərin.

A)) planlaşdırma;

B) xəbərdaredici;

C) riskli;

D) qoruyucu;

E) nəzarət.


46. İqtisadi әdәbiyyatda istehsalın 4 amili göstәrilir. Aşağıdakılardan hansı bu amıllәrdәn biri deyil?

A)) sahibkarlıq tәşәbbüsü

B) Torpaq

C) Kapital

D) Sahibkarlıq qabiliyyәti

E) әmәk
47. Aşağıdakılardan hansı vasitәçi deyil?

A)) biznesmen

B) broker

C) dustribyutor

D) agent


E) diler
48. Aşağıdakılardan hansı biznes sisteminә aid deyil?

A)) Dövlәt strukturları

B) Menecment

C) Marketinq

D) Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

E) Bütün cavablar doğrudur


49:Aşağıdakılardan hansı biznes sisteminә aiddir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Menecment

C) Marketinq

D) Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi

E) Biznesin infrastrukturu


50. Qeyd edilәnlәrdәn hansı kiçik vә böyük biznesin inteqrasiya forması deyil?

A)) konsaltinq

B) subpodrad

C) vençur maliyyәlәndirmәsi

D) lizinq

E) françayzinq


51. Kiçik biznesi xarakterizә edәn amillәr hansılardır?

A)) işçilәrin sayı

B) müәssisәnin yerlәşmәsi

C) İstehsalın hәcmi

D) müәssisәnin strukturu

E) maliyyә nәticәlәri


52. Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin kәmiyyәt meyarına aiddir?

A)) Dövriyyәnin hәcmi

B) Mobillik

C) Çeviklik

D) Müqayisәli mәhdud resurslar

E) Bazara istiqamәtlәnmә


53.Kiçik biznes istehlak bazarında nәyә әhәmiyyәtli dәrәcәdә sәbәb olmuşdur?

A)) Rәqabәt mühitinin yaranmasına

B) Biznesmenlәrin çoxcәhәtli fәaliyyәtinә

C) Sosial vә iqtisadi inkişafa

D) Vergi dәrәcәlәrinin aşağı salınmasına

E) Doğru cavab yoxdur


54.Biznesin subyekti olan muzdlu işçilәrin fәaliyyәtindә biznesin әsası nәdir?

A)) Iş qüvvәsi üzәrindә xüsusi mülkiyyәt

B) Istehlak şeylәri üzәrindә mülkiyyәt

C) Istehsal vasitәlәri üzәrindә dövlәt mülkiyyәti

D) Daşınmaz әmlak üzәrindә mülkiyyәt

E) Istehsal vasitәlәri üzәrindә mülkiyyәt


55. Bunlardan hansi biznesin subyektlәri kimi çıxış edir?

A)) Dövlәt strukturları

B) Rәqiblәr

C) Vergi orqanları

D) Maliyyәçilәr

E) Hüquqşunaslar


56. Kiçik firmaların 4 әsas strategiyasi fәrqlәnir. Aşağıdakılardan hansı bu strategiyaya aid deyil?

A)) aşağı istehsal xәrclәri strategiyası

B) Korirasiya strategiyası

C ) Optimal hәcm strategiyası

D) iri firmanın mәhsulunda iştirak strategiyası E) iri firmanın tәchizat sistemindә iştirak strategiyası
57. Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin inkişafının 5 mәrhәlәsindәn biridir? A)) Müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq

B) Mәhdud bazar seqmentinә malik olmaq C) Firmanın hüquq müstәqilliyini qoruyub saxlamaq D) Maliyyә mәnbәlәrindәn düzgün istifadә

E) Bazara, azad ticarәtә istiqamәtlәnmә

58.Kiçik müәssisәlәrin funksional rolu aşağıdakılardan hansıdır? A)) İnhisarçıların çәkindiyi riski öz üzәrinә götürür B) Istehsal olunan mәhsulun kәmiyyәti әsas götürülür C) Müqayisәli mәhdud resurslardan istifadә edir D) Satışın hәcmi müәyyәn hәdd çәrçivәsindә dәqiqlәşdirilir

E) Doğru cavab yoxdu


59.Kiçik müәssisәnin mahiyyәtini müәyyәnlәşdirәn әsas xüsusiyyәt nәdir? A)) bütün cavablar doğrudur B) Bazar konyukturasının dәyişmәsinә operativ reaksiya verir C) Bazar iqtisadiyyatına yüksәk mobillik gәtirir D) Daha sәmәrәli istehsal tәsәrrüfat kooperasiyası ücün әlverişli şәrait yaradır

E) Böyük hәcmdә kapital tәlәb etmir


60.Kiçik müәssisәlәrә üstünlük verilmәsi bir sıra iqtisadi vә sosial sәbәblәrlә bağlıdır. Aşağıdakılardan hansı bu sәbәblәrdәn biridir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Iri müәssisәlәrin desentralizasiya olunması C) Әmәyin tәşkilindә çevik formalardan istifadә

D) Mәhsulun çeşidinin genişlәndirilmәsi

E) Rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsi
61. Aşağıdakılardan hansılarda kiçik biznesin rolu böyükdür?

 1. Azәrbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması vә inkişafında 2. Bazarda müәyyәn payın qazanılmasında 3. yeni iş yerlәrinin yaradılmasında 4. bazara yüksәk keyfiyyәtli mәhsul tәklif etmәkdә 5. әhalinin hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılmasında

A)) 1,3,5

B) 2,3,4

C) 1,2,5

D) 2,4,5


E) 1,3,4
62. Kiçik biznesin әsas üstünlüyü nәdәdir?

A)) bazar mühitinә daha elastik adaptasiya

B) bazarın zәbti

C) inkişaf vә araşdırmaya böyük hәcmdә vәsaitlәrin yönәlmәsi D) yüksәk ixtisaslı işçilәrin cәlb edilmәsi E) hazır mәhsulun qiymәt vә mayadәyәrinin nәzarәtindә çәtinlik


63. Kiçik bizneslə məşğul olan müəssisələrin inkişafı neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A)) 5


B) 6

C) 2


D) 4

E) 3
64. Kiçik bizneslə məşğul olan müəssisələrin inkişaf mərhələlərini ardıcıllıqla düzün:

1.Kiçik bizneslә mәşğul olan müәssisәnin daxili vә xarici bazarların mühitinә tam  uyğunlaşması xarakterizә edilir.

2. Müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq.

3.İstehsal tәlәbatını ödәmәk üçün müәssisәdә mәhsul istehsalının artım tempinә  nail olmaq

4.İdeya formalaşır, o, nәzәri, әmәli cәhәtcә әsaslandırılır vә sonra kiçik bizneslә 

mәşğul  olacaq müәssisәnin vәzifәlәri müәyyәnlәşdirilir

5.Müәssisәnin fәaliyyәt dairәsi dәqiqlәşdirilmәli, taktikası vә strategiyası  formalaşdırılmalı, gәlir vә xәrclәr arasında nisbәt müәyyәn edilmәlidir.

A)) 4,5,2,3,1

B) 5,4,3,2,1

C) 1,2,3,4,5

D) 4,5,1,3,2

E) 5,3,1,2,4
65. Kiçik bizneslə məşğul olan müəssisələrin inkişafını beş mәrhәlәyә bölürlәr, aşağıdakılardan hansı son (beşinci) mәrhәlәdir? A)) kiçik bizneslә mәşğul olan müәssisәnin daxili vә xarici bazarların mühitinә tam uyğunlaşması xarakterizә edilir.

B) müәssisәnin fәaliyyәt dairәsi dәqiqlәşdirilmәli, taktikası vә strategiyası  formalaşdırılmalı, gәlir vә xәrclәr arasında nisbәt müәyyәn edilmәlidir

C) müәssisәnin iqtisadi cәhәtdәn sabitliyinә nail olmaq D) istehsal tәlәbatını ödәmәk üçün müәssisәdә mәhsul istehsalının artım tempinә  nail olmaq E) ideya formalaşır, o, nәzәri, әmәli cәhәtcә әsaslandırılır vә sonra kiçik bizneslә mәşğul olacaq müәssisәnin vәzifәlәri müәyyәnlәşdirilir
66. Kiçik biznesin keyfiyyәt meyarlarına aid deyil: A)) müәssisәdә satışın hәcmi, dövriyyә, aktivlәrin dәyәri B) yüksәk tәşkilati­funksional çeviklik vә mobillik; C) qeyri­müntәzәm menecment, «sağlam fikir idarәetmәnin» üstünlüyü; D) yalnız mәhdud bazar seqmentlәrinә malik olmaq qabiliyyәti; E) istehsal olunan mәhsulun (xidmәtin) nisbәtәn az miqdarda olması;
67. Kiçik vә orta istehsal müәssisәlәrinin yaradılması vә inkişafı nәticәsindә ....

1. Insanların yaradıcılıq imitasiyası artır 2. iqtisadiyyat sahәlәri üzrә yeniliklәrin, mütәrәqqı texnologiyaların tәtbiqi sürәtlәnir 3. fәaliyyәtә yaradıcı yanaşma 4. әhalinin mәşğulluq sәviyyәsi artır 5. azad

rәqabәt mühiti formalaşır

A)) 2,4,5

B) 2,3,4

C) 1,2,3


D) 1,3,5

E) 1,4,5
68. Qeyd edilәnlәrin hansı kiçik biznesinin zәif tәrәfidir ?

A)) idarәetmә tәcrübәsinin olmaması

B) böyük biznesin kiçik biznesdәn asılılığı

C) iş yerlәrinin açılması

D) fәaliyyәtin maliyyә nәticәlәri

E) ixtira vә innovasiya fәaliyyәtinin tәşәbbüskarlığı
69. Kiçik sahibkarlıq subyektlәrinә dövlәt tәrәfindәn xüsusi münasibәt göstәrilir.Bu aşağıdakılardan hansıdır?

A)) Dövlәt neft fondundan vәsait ayırma B) Tәrәflәrin zәif vә güclü cәhәtlәrini müәyyәnlәşdirmә C) Ümumi fonddan vәsait ayırma D) Risklәrin ekspert qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirir

E) Doğru cavab yoxdu
70. Kiçik sahibkarlığın normative hüquqi bazasının formalaşması kimlәr qarşısında kiçik sahibkarlıq subyektlәrinin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәnlәşdirәn mәcburi vә vacib şәrti sayılır?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Tәrәfdaşlar

C) Istehlakçılar

D) Büdcә tәşkilatları

E) Tәsәrrüfat subyektlәri


71. Dövlәt tәrәfindәn sahibkarlara daim yardım edilmәsi kiçik vә orta müәssi-sәlərә  imkan verir ki, ... 

1. İnnovasiyada kәşfiyyatçı rolunu oynasın 

2. İnkişaf etsin 

3. Mәhdud bazar seqmentinә malik olsun 

4. Fәaliyyәti әlaqәlәndirsin 

5. Fәrqli inkişaf yoluna keçsin

A)) 2,4

B) 1,2


C) 2,3

D) 3,5


E) 1,4
72. Iri firmalarda rәqabәt mübarizәsindә kiçik biznes hәr şeydәn әvvәl özünn 

hansı başlıca üstünluklәrindәn istifadә edilir? 

1. Çeviklik 

2. Sürәtlә hәrәkәt etmә 

3. әrazi manevrilik 

4. optimal hәcm 

5. tәminatlı sifariş

A)) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4,5

D) 1,2,5

E) 2,4,5
73.Bunlardan hansı kiçik müәssisәlәrinә vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutu-lan güzәştlәrdәn biridir?

A)) Sürәtli amortizasiyadan istifadә imkanı

B) Azad ticarәtә istiqamәtlәnmә

C) Lәğv vә iflas proseduru

D) Istehsalın texniki himayәdarlığı

E) Doğru cavab yoxdu


74.Aşağıdakılardan hansı kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyinin әsas istiqamәtlә-rindәn biridir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Investisiya

C) Elmi metodu vә kadr tәminatı

D) Informasiya tәminatı

E) Maliyyә kredit


75.Kiçik biznes innovasiyada kәşfiyyatçı rolunu oynayır. Bu aşağıdakılardan 

hansına aiddir?

A) Kiçik biznesә formal yanaşmaya

B)) Kiçik müәssisәnin funksional roluna C) Kiçik müәssisәnin mahiyyәtini bildirәn әsas xüsusiyyәtә D) Kiçik biznesin keyfiyyәt vә kәmiyyәt meyarlarına E) Doğru cavab yoxdu
76.Kiçik biznesin inkişaf dinamikası hansı amillәrdәn asılıdır? A)) Sahibkarın hazırlıq sәviyyәsindәn

B) Milli mәhsulun strukturundan

C ) Iqtisadi artım tempindәn

D) Milli mәhsulun keyfiyyәtindәn

E) Sahibkarın fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindәnYüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə