BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?


Dövlәt strukturlarının biznesin subyekti kimi işgüzar marağı nәdir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə2/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
77.Dövlәt strukturlarının biznesin subyekti kimi işgüzar marağı nәdir? A)) Ümumdövlәt proqramlarının hәyata keçirilmәi

B) Tәlәbatın ödәnilmәsi

C) Qarşılıqlı fәaliyyәt әsasında gәlir götürmәk

D) Gәlir әldә etmәk E) Iqtisadi artım tempinә, mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir göstәrmәk


78. Dövlәt tәrәfindәn sahibkarlara daima yardım edilmәsi kiçik vә orta biznes 

müәssisәlәrinә imkan verir ki: 

1. inkişaf etsin 

2. fәaliyyәtini әlaqәlәndirsin 

3. Biznes növünü dәyişdirsin 

4. iri müәssisәlәr tәrәfindәn rәqabәtә dözsün 

5. yeni strategiya seçsin

A)) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 3,4,5

D) 2,3,5

E) 1,4,5
79. Bazar metoduna başqa sözlә nә deyilir?

A)) müqayisәli satış metodu

B) investisiya

C) Xәrc


D) Gәlir

E) Düzgün cavab yoxdur


80. Bazar iqtisadiyatına keçidin ilk mәrhәlәsindә daşınmaz әmlak obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı әn çox istifadә olunan metod hansıdır?

A)) xәrc metodu

B) Gәlir metodu

C) Podrat metodu

D) Bazar metodu

E) Qalıq metodu


81. Biznes mәşğuliyyәti adәtәn ..... müşayәt olunur

A)) Pul vәsaitinin әldә edilmәsi vә xәrclәnmәsi ilә

B) Iqtisadi dövrәnin mәrhәlәlәrinin dәyişmәsi ilә

C) Mal vә xidmәtlәr növünә olan ehtiyacla

D) Müәssisәnin müflislәşmәsi vә iflası ilә

E) Doğru cavab yoxdur


82. Biznes infrastrukturu nədir?

A)) bir – biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan sərbəst bazarlardır;

B) idarəetmədir;

C) biznesdir;

D) texnologiyadır;

E) müəssisədir.


83. Qәrbdә ilk dәfә infrastruktur termini XX әsrin әvvәllәrindә nәdә istifadә olunmuşdu?

A)) Silahlı qüvvәlәrin hәrbi qabiliyyәtini tәmin edәn obyekt vә qurğuların tәhlilindә

B) Ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin tәhlilindә

C) Bazar münasibәtlәrinin tәşkilat sәviyyәsinin tәhlilindә

D) Silahlı qüvvәlәrin fәaliyyәt mexanizminin tәhlilindә

E) Doğru cavab yoxdu


84. Biznes infrastrukturuna aid edilən neçə bazar mövcuddur:

A)) 15;


B) 12;

C) 10;


D) 16;

E) 9.
85. Biznes infrastrukturunda iştirak edən birbaşa iştirakçılar:

A)) birjalar, kredit və emissiya bankları;

B) Nazirlər Kabineti;

C) Vergilər Nazirliyi;

D) Hesablama Palatası;

E) Maliyyə Nazirliyi.
86. Biznes infrastrukturunda iştirak edən dolayı iştirakçılar:

A)) Milli Məclis;

B) Klirinq mərkəzləri;

C) Sığorta təşkilatları;

D) broker t şirkətləri;

E) elektron ticarət sistemləri.


87. Aşağıdakılardan hansı istehsal infrastrukturuna aid deyil?

A)) ümumi peşə təşkili və səhiyyə.

B) enerji təminatı;

C) məlumatların verilməsi və qəbul edilməsi;

D) nəqliyyat təsərrüfatı;

E) istehsalın maddi – texniki təminatı;


88. İstehsal vasitələri bazarının tərkibi hansı bazarlardan ibarətdir?

A)) istehsal binaları, istehsal təyinatlı avadanlıq və maşın bazarları;

B) yarmarkalar;

C) daşınmaz əmlak bazarı;

D) işçi qüvvəsi bazarı;

E) innovasiya bazarı.


89. Əmtəə bazarının ümumi problemlərinə nələr daxildir?

A)) bazar çərçivəsində tələb və təklif arasında mütənasibliyin pozulması;

B) informasiya prosesləri;

C) əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması;

D) əhalinin miqrasiyası;

E) siyasi sabitsizlik.


90. Aşağıda göstərilənlərdən hansı bazar haqqında əsas informasiya mənbələrinə aid deyil?

A)) ümumi və peşə təhlili haqqında məlumatlar;

B) dövlət statistikası;

C) sahəvi uçot və statistika;

D) topdan və pərakəndəsatış ticarətindən daxil olan informasiyalar;

E) xüsusi tədqiqatın məlumatları.


91. Birja ilk dəfə hansı şəhərdə yaranmışdır?

A)) Amsterdam;

B) London;

C) Bruqqe;

D) Paris;

E) Berlin.


92. Birjada həyata keçirilən sövdələşmələrin növlərini göstərin:

A)) real əmtəələrin alqı – satqısı;

B) forvard əqdləri;

C) fyuçers əqdləri;

D) opsion əqdləri;

E) variantların hamısı.


93. Əmtəə birjasında sövdələşmə hansı müddətə bağlanılır?

A)) 6 aydan – 14 ayadək;

B) 1 aydan – 3 ayadək;

C) 3 aydan – 6 ayadək;

D) 6 aydan – 9 ayadək;

E) 6 aydan – 1 ilədək.


94. Əmtəə birjaları neçə funksiya yerinə yetirir?

A)) 5.


B) 4;

C) 3;


D) 7;

E) 6;
95. Yarmarka nə deməkdir?

A)) müntəzəm olaraq hər il təşkil edilən bazar;

B) səyyar ticarəti;

C) karvan ticarəti;

D) pərakəndə ticarət;

E) küçə ticarəti.
96. Dünyanın ən böyük əmtəə birjasını göstərin:

A)) Çikaqo ticarət birjası;

B) Tokio əmtəə birjası;

C) Çikaqo əmtəə birjası;

D) London metal birjası;

E) Nyu – York əmtəə birjası.


97. Azərbaycanda Əmtəə birjası hansı nazirlik tərəfindən lisenziyalaşdırılır?

A)) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;

B) Maliyyə Nazirliyi;

C) Vergilər Nazirliyi;

D) Qiymətli Kağızlar üzrə Komitə;

E) Elmlər Akademiyası


98. Maliyyə bazarı hansı bazarlardan ibarətdir?

A)) qiymətli kağızlar, pul və kredit.

B) innovasiya;

C) reklam;

D) əmək;

E) ipoteka;


99. Dövlətin maliyyə bazarında əsas funksiyalarına aid olmayanı göstərin:

A)) qısa müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq.

B) bankın kredit faizini tənzimləmək;

C) pul kütləsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək;

D) uzun müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq;

E) büdcə kəsirini örtmək üçün vəsait cəlb etmək;


100. Tələb xüsusiyyətinə görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür?

A)) borc və səhm;

B) qiymətli kağızlar;

C) korporasiya;

D) kapital;

E) lizinq.


101. Müddətinə görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür?

A)) pul və kapital;

B) faktorinq;

C) korporasiya;

D) sığorta;

E) borc.
102. Pul bazarının əsas alətlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) ipoteka kağızı;

B) xəzinə vekselləri;

C) dövlət xəzinə öhdəlikləri;

D) qısa müddətli istiqrazlar;

E) depozit sertifikatları.
103. Kapital bazarının əsas alətlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) depozit sertifikatları;

B) girov kağızları;

C) səhm və istiqrazlar;

D) uzunmüddətli qiymətli kağızlar;

E) hökümətin buraxdığı qiymətli kağızlar.


104. Hansı kapital bazarına daxil edilmir:

a)) fiziki şəxslərin nominal gəlirləri

b) büdcə ayırmaları

c) xarici investisiyalar

d) təşkilatın xüsusi vəsaitləri

e) maliyyə kapitalı


105. Bakı Fond Birjası (BFB) neçənci ildə təşkil olunmuşdur?

A)) 2000 –ci ildə;

B) 2001 –ci ildə;

C) 1999 –cu ildə;

D) 2003 –cü ildə;

E) 1998 –ci ildə.


106. Valyuta bazarının xüsusi biznes subyektləri hansıdır?

A)) maliyyə broker və dilerləri.

B) hedçer;

C) alverçi;

D) ticarətçi.

E) menecer;


107.Əmək bazarında vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatları göstərin:

A)) bütün variantlar.

B) işə düzəltmə bürosu;

C) informasiya bürosu;

D) məşğulluq mərkəzi;

E) əmək birjası;


108. Məşğulluq mərkəzləri nə vaxt meydana gəlmişdir?

A)) XIV əsrin ortalarında;

B) XV əsrdə;

C) XIII əsrdə;

D) XII əsrdə;

E) XVI əsrdə.


109. İnformasiya bazarının tərkib hissələrinə aid olmayanı göstərin.

A)) sosial komponent;

B) normativ – hüquqi komponent;

C) texniki və texnoloji komponent;

D) informasiya komponenti;

E) təşkilati komponent.


110.Biznes infrastrukturunu təşkil edən idarəetmə strukturlarının birbaşa iştrakçılarına aid deyil;

A))auditor palatası;

B)birjalar;

C)marketinq mərkəzləri;

D)ticarət palataları;

E)sığorta şirkətləri.


111.Biznes infrastrukturunu təşkil edən idarəetmə strukturlarının dolayı iştrakçılarına aiddir

A))Maliyyə Nazirliyi;

B)Hərraclar;

C)Broker şirkətləri;

D)Elektron ticarət sistemləri;

E)Klirinq mərkəzləri.


112.Bazar infrastrukturunda sərbəst bazarlara aşağıdakılar aid deyil:

A))qızıl bazarı.

B)istehsal vasitələri bazarı,

C)daşınmaz əmlak bazarı,

D)işçi qüvvəsi bazarı,

E)əmtəə və xidmətlər bazarı,


113. Biznes infrastrukturunun formalaşmasında hansı tәşkilatlar iştirak edirlәr?

A)) bütün cavablar doğrudur

B) sahibkarlıq tәşkilatları

C) kiçik sahibkarlığın inkişaf fondları

D) mәşğulluq fondları, ticarәt­sәnaye palatası

E) yerli idarәetmә orqanları


114. İstehlak bazarları hansı bazarları әhatә edir? A)) İstehsalat vә qeyri­istehsalat tәyinatlı mal vә xidmәtlәr bazarını B) Әmtәә vә әmәk bazarını

C) Reklam vә Konsaltinq xidmәti

D) İnfrastruktur xidmәti

E) Daşınmaz әmlak bazarı


115. Ehtiyat bazarları hansı bazarları әhatә edir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) İnfrastruktur xidmәtlәri

C) Әmәk

D) Kapital

E) İnformasiya


116. Aşağıdakılardan hansı ehtiyat bazarlarına aid deyil?

A)) İnnovasiya

B) Kapital

C) Әmәk


D) İnformasiya

E) Torpaq117. Aşağıdakılardan hansı qiymәtli kağızlar bazarına aiddir?

1. Pul bazarı 2. Ilkin bazar 3. Fond bazarı 4. Valyuta bazarı 5. Banklararası bazar

A)) 2,3

B) 1,5


C) 1,2

D) 3,4


E) 4,5
118. Bunlardan hansı pul bazarına daxildir?

1. Valyuta bazarı 2. Birja bazarı 3. Fond bazarı 4. Emissiya 5. Banklararası bazarı

A)) 1,5

B) 2,5


C) 3,4

D) 1,4


E) 1,2
119. Investorlar investisiya bazarında nece çıxış edә bilәr?

1. әmanәtçi 2. satıcı 3. alıcı 4. debitor 5. kreditor

A)) 1,3,5

B) 1,2,3


C) 2,3,4

D) 3,4,5


E) 1,4,5
120. Bir ölkәnin pul vahidini digәr ölkәnin pul vahidindә әks etdirәn qiymәt necә adlanır?

A)) valyuta kursu

B) qiymәt yaradılması

C) marja


D) valyuta klirinqi

E) devalvasiya


121. Qeyd edilәnlәrdәn hansı biznes infrastrukturuna aid edilmir?

A)) ictimai tәşkilatlar

B) innovasiya bazarı

C) sığorta şirkәtlәri

D) konsaltinq şirkәtlәri

E) maliyyә bazarı


122. Qeyd edilәnlәrdәn hansı qiymәtli kağızdır?

A)) istiqraz

B) emitent

C) pul


D) kapital

E) xarici valyuta


123. Aşağıdakılardan biri biznes infrastruktunda onun fәaliyyәt göstәrmәsi üçünşәrait yaradan dolayı iştirakçı deyil:

A)) Sığorta şirkәtlәri

B) Nazirlәr Kabineti

C) Milli Mәclis

D) Auditorlar Palatası

E) Qiymәtli kağızlar üzrә Komitә


124. Aşağıdakılardan hansı biznesә dolayı tәsir göstәrәn xarici mühit amilidir?

A)) Elmitexniki - tәrәqqi

B) Qanunlar

C) Rәqiblәr

D) Texnologiya

E) İstehlakçılar


125. Aşağıdakılardan hansı biznesә birbaşa tәsir göstәrәn xarici mühit amili deyil?

A)) Texnologiya

B) İstehlakçılar

C) Qanunlar

D) Rәqiblәr

E) Әmәk ehtiyatları


126. Aşağıdakılardan hansı biznesә birbaşa tәsir göstәrәn xarici mühit amilidir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) İstehlakçılar

C) Rәqiblәr

D) Qanunlar

E) Әmәk ehtiyatları


127. Müәssisәnin makromühitinә nә aiddir?

A)) iqtisadi, tәbii, elmitexniki,

B) tәdarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar

siyasi, mәdәni mühit

C) rәqiblәr,vasitәçolәr,dövlәt orqanları

D) xarici partnyorlar, mәdәni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti

E) mәdәni, istеhlаkçı, fәrdi, istеhsаl
128.Aşağıdakılardan hansı dәyişәn daxili makroiqtisadi amillәrdәn biridir?

A)) İnflyasiya

B) Valyuta mәzәnnәlәri

C) Xarici ticarәt

D) Mal vә kapitalın idxalı

E) Dünya bazarındakı konyuktura


129. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır

A)) tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dövlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar

B) vəzifə, texnologiya, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar

C) istehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, elmi-texniki tərəqqi

D) məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi

E) məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya


130. Təşkilatın daxili mühit amili deyil

A)) informasiya

B) vəzifə

C) texnologiya

D ) məqsəd

E) insanlar


131. Təşkilatın xarici mühit amili deyil

A)) iqtisadçılar

B) istehlakçılar

C) vergilər idarəsi

D) tədrükcülər

E) həmkarlar təşkilatı


132. Xarici vә daxili imkanların tәhlili hansı metod ilә hәhata keçirilir?

A)) SWOT


B) Analiz

C) SPOT


D) Doğru cavab yoxdur

E) Statistik


133. SWOT- təhlilə görə firmanın güclü tərəfi hesab edilir

A)) məşhur ticarət markasının olması

B) rəqiblərin bazar payını tutmaq üçün yeni imkanların yaranması

C) bazarın artım tempinin yavaşıması

D) rəqiblərə nisbətən xərclərin yüksək olması

E) istehlakçıların nəzərində firmanın reytinqi134. SWOT-təhlilə görə firmanın zəif tərəfi hesab edilir

A)) elektron kommersiyanın istifadəsində rəqiblərdən geri qalmaq

B) əvəzedici əmtəələrin satışının artması

C) istehlakçıların zövgünün dəyişməsi üzündən firmanın əmtəəsinə tələbin azalması

D) istehlakçıların yeni tələblərini ödəmək üçün istehsalın artırılması zərurəti

E) bazarın artım tempinin yavaşıması


135. Firmanın mühiti hansı məqsədlər üçün təhlil edilir

A)) bütün variantlar

B) firmanın potensialının zəif cəhətlərinin aşkar edilməsi

C) xarici mühitin firmaya yaratdığı imkanların müəyyən edilməsi

D) kənar mühitin firma üçün yaratdığı təhlükələrin aşkar edilməsi

E) firmanın potensialının güçlü cəhətlərinin müəyyən edilməsi


136. SWOT təhlil matrisində vektorlar hansı hissələrə bölünür

A)) firmanın potensialının zəif cəhətlərinin qiymətləndirilməsi

B) firmanın potensialının güclü və zəif cəhətləri

C) firmanın qarşılıqlı əlaqələri

D) kənar vəziyyətdən irəli gəlir imkanlar və təhlükələr

E) bütün variantlar


137. Müәssisәnin mikromühitinә nә aiddir?

A)) alıcılar,rәqiblәr

B) xarici partnyorlar, dövlәt orqanları, banklar

C) rәqiblәr, dövlәt orqanları, istehlakçı cәmiyyәtlәri

D) alıcılar, banklar, vasitәçilәr

E) alıcılar, xarici partnyorlar, vasitәçilәr


138. Qeyd edilәn amillәrdәn hansı sahibkarlığın makro mühitinә aid deyil? A)) texnologiya

B) demoqrafik mühit

C) texnolojı mühit

D) sosial­mәdәnu mühit

E) cografi mühit
139. Tәbii –coğrafi mühit deyәndә nә başa düşülür:

A)) Biznesin hәyata keçirildiyi tәbii şәrait vә ekoloji vәziyyәt

B) Biznesin uğurlu aparılacağı konkret ölkә

C) Biznesin fәaliyyәti üçün yararlı olan işgüzar fәaliyyәt

D) Sosial mәdәni mühit vә ekoloji vәziyyәt

E) Düzgün cavab yoxdur


140. Aşağıdakılardan hansı biznesin tәbii coğrafi mühitinin keyfiyyәtlәrindәn biridir ?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Torpaqların mәhsuldarlığı

C) Çirklәnmә vә tәbii tarazlığın pozulma dәrәcәsi

D) Ekosistemlәrin mәhsuldarlığı

E) Sәrvәtlәrin mövcudluğu


141.Aşağıdakılardan hansı biznesin tәbii coğrafi mühitinin tәrkibinә aiddir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Torpaq

C) Bioloji

D) Material xammal

E) İqlim
142. Aşağıdakılardan hansı xarici mühitin xüsusisyyәtlәrindәn biridir?

A)) Qeyrimüәyyәnlik

B) Qeyrisәmimilik

C) Xarici ticarәt

D) İnflyasiya

E) Valyuta mәzәnnәlәri
143.Biznes xarici mühitlә daim qarşılıqlı әlaqә ilә sәciyyәlәnәn ...

A)) Açıq sistemdir

B) Daxili sistemdir

C) Tarixi sistemdir

D) Qapalı sistemdir

E) Qeyri –müәyyәn sahәdir


144. Hansı xarakterik cәhәt sahibkarı biznesmәndәn fәrqlәndirir?

A)) novatorluq

B) mәnfәәtin әldә edilmәsindә tәlabat

C) biznesfәaliyyәtin

tәşkili

D) özünә inamE) inadkarlıq
145. Kollektiv sahibkarlığın әn geniş yayılmış formaları hansılardır?

1. Tәsәrrufat yoldaşlıq 2. Faktoring 3. Lizinq 4. Tәsәrrüfat cәmiyyәt

5.Françayzing

A)) 1,4


B) 1,2

C) 2,3


D) 4,5

E) 1,5
146. Təsərrüfat yoldaşlıqlar nəyin birləşməsidir:

A)) insanların

B) cəmiyyətlərin

C) kapitalların

D) investisiyaların

E) innovasiyaların
147. Bunlardan hansı təsərrüfat yoldaşlığın formasına aiddir:

A)) şərikli (tam ortaqlı) paycı və şərikli (komandit ortaqlıqlar)

B) fərdi, dövlər müəssisəsi

C) payçı və şərikli (xomanolit ortalıqlar) fərdi

D) fərdi şərikli (tam ortaqlı)

E) paycı və fərdi


148. Təsərrüfat cəmiyyətlərinin aşağıdakı növləri fərqləndirilir

A)) məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyət

B) kommersiya təşkilatı, komandit yoldaşlıq cəmiyyət, səhmdar cəmiyyət

C) əmlak (yoldaşlıq cəmiyyəti) sahibkarlıq fəaliyyəti, məhdud məsuliyyəti cəmiyyət

D) təsərrüfat cəmiyyəti, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, səhmdar cəmiyyət

E) hər biri


149. Şərikli (tam ortaqlı müəssisə) aşağıdakı hallarda təsis edilir

A)) ən azı iki fiziki və ya hüquqi şəxs

B) iki hüquqi və ən azı dörd fiziki şəxs

C) dörd fiziki və ya iki hüquqi şəxs

D) ən azı üç hüquqi və iki fiziki şəxs

E) üç şərik və 1 payçı


150. Paycı və şərikli (komandit ortalıqlar) hansı hallarda təsis edilir

A)) ən azı bir şərikli və bir payçı

B) bir şərikli və dörd payçı

C) üç payçı və üç şərikli

D ) iki payçı və bir şərikli

E) iki payçı və iki şərikli


151. Sәhmdar cәmiyyәtin yaradılmasında dövlәt müәssisәsi iştirak etdikdә hansı qurumun rәyi olmalıdır?

A)) Maliyyә Nazirliyi

B) Vergi Nazirliyi

C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

D) Milli Bank

E) Milli Mәclis


152. Sәhmdar cәmiyyәti neçә şәxs tәrәfindәn yaradıla bilәr?

A)) Azı üç fiziki vә ya hüquqi şәxs

B) Azı iki fiziki vә ya hüquqi şәxs

C) Azı bir şәrik vә payçı

D) Azı dörd fiziki şәxs

E) Doğru cavab yoxdur


153. Imtiyazlı sәhmin ümumi mәblәği cәmiyyәtin nizamnamә fondunun neçə faizindәn çox ola bilmәz?

A)) 10


B) 18

C) 13


D) 15

E) 20
154. Aşağıdakılardan hansı sәhmdar cәmiyyәtin ali idarәetmә orqanıdır?

A)) Sәhmdarların ümumi yığıncağı

B) Maliyyәtәftiş

komissiyası

C) Cәmiyyәtin vәzifәli şәxslәri

D) Müşahidә şurası

E) Doğru cavab yoxdur


155. Aşağıdakılardan hansı mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtin üzvlәrinin hüququna aiddir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Mәnfәәtin bölgüsündә iştirak etmәk

C) Lәğv etmә kvotuna

D) Müvafiq payını almaqla cәmiyyәt azad çıxmaq

E) Cәmiyyәtin işinin idarә olunmasında iştirak etmәk


156. Mәhdud mәsuiyyәtli cәmiyyәtin nizamnamә kapitalı nә asasında formalaşır?

A)) hәr bir tәsisçinin xüsusi çәkisi

B) Üzvlük haqqı ilә

C) Sәhm buraxmaq yolu ilә

D) Mәnfәәt hesabına

E) Doğru cavab yoxdur


157.Komanditçilәr aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

1. Ümumi yığıncaqda iştirak etmәk 

2. Tam şәxsi mәsuliyyәtlә risklәri nәzarәtdә saxlamaq 

3. llik hesabatlarla tanış olmaq 

4. Bilik formasında müәssisәyә böyük şәxsi töhvә vermәk 

5. Mәnfәәtin müәyyәn hissәsini almaq

A)) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,2,5
158. Tam şәrik müәssisә aşağıdakı hallarda daha faydalıdır, әgәr itirakçılar: A)) Bütün cavablar doğrudur B) Kapitalda tәqribәn eyni dәrәcәdә iştiraka cәhd edilәrsә C) Canlı әmәk formasında müәssisәyә böyük şәxsi töhfә verәrlәrsә D) Müәssisәdә öz şәxsi әmәyini gәlәcәkdә tәdbiq etmәk istәyәrlәrsә E) Tam şәxsi mәsuliyyәtlә risklәri nәzarәtdә saxlayırlar
159. Ilkin kapitalı iştirakçıların müәyyәn pay şәklindә tәqdim etdiklәri vәsaitlә formalaşan korporasiya hansıdır?

A)) Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәt

B ) Sәhmdar cәmiyyәti

C) Tam şәrikli müәssisә

D) Doğru cavab yoxdur

E) Payçı vә şәrikli müәssisә


160. Aşağıdakılardan hansı sәhmdarların ümumi yığıncağının sәlahiyyәtlәrinә 

aid  deyil?

A)) Cәmiyyәtdәn kәnar, xarici qaydalara nәzarәt vә tәsdiq etmәk B) Mәnfәәtin bölüşdürülmәsi qaydalarını müәyyәn etmәk C) Cәmiyyәtin nizamnamәsini dәyişdirmәk D) Cәmiyyәtin tәşkilatı strukturunu tәsdiq etmәk E) Cәmiyyәtin fәaliyyәtinә xitam vermәk


161. Qeyd edilәn biznesin tәşkilati­hüquqi formalarından hansı sәhm buraxmaq hüququna malikdir?

A)) sәhmdar cәmiyyәt

B) әlavә mәsuliyyәtli cәmiyyәt

C) istehsalаt kooperativlәri

D) inam üzәrindә birlik

E) müәssisә


162. Holdinq şirkәti nәyә mаlikdir?

A)) digәr şirkәtlәrin sәhm nәzarәt paketinә malikdir B) daşınmaz әmlakın satışı ilә mәşğuldur

C) digәr sahәlәrә investisiyalar yönәldir

D) inşaat biznesi ilә mәşgul olur

E) birja sazişlәrini hәyata keçirirYüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə