BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?


Mühafizəsinə ehtiyac duyulan informasiyalar hansılardır?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə4/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#53845
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
233. Mühafizəsinə ehtiyac duyulan informasiyalar hansılardır?

A)) sənaye və kommersiya informasiyası

B) sənaye və maliyyə informasiyası

C) sənaye və topdansatış ticatər informasiyası

D) kommersiya və texnologiya informasiyası

E) kommersiya və marketinq informasiyası


234. Kommersiya sirri hansı məlumatları əhatə edir?

1. hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji məlumatları

2. idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar

3. sahibkarın razılığı olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura bilən mərhələlər

4. hüquqi şəxslərin razılığı olmadan açıqlanmayan məlumatları

5. fiziki şəxslərin razılığı olmadan açıqlanmayan məlumatları

A)) 1.2.5

B) 1.2.4

C) 1.2.3

D) 2.3.4

E) 2.3.5

235. Kompleks mühafizә tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinin başlıca mәqsәdi nәyi  tәmin etmәkdir? 

1. mövcud çәtinliklәri aradan qaldırmaq 2.müәssisәnin hazırki vaxtda  dayanaqlı vә maksimum effektiv fәaliyyәtini 3. iş yerlәrinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk 4. gәlәcәkdә biznesin inkişafının yüksәk potensialını 5. kommersiya sirrini qorumaq

A)) 2,4

B) 1,2


C) 3,5

D) 4,5


E) 1,3
236.Müәssisәnin müflisliyinin qarşısının alınması üçün aparılan tәdbirlәr 

sistemı?

A)) sanasiya

B) sinergiya

C) stimulyasiya

D) sponsorluq

E) sanksiya


237. Sinergiya nә demәkdir?

A)) Әmәkdaşlıq

B) Hüquqa malik olmaq

C) Hüquq vermәk

D) Ictimai münasibәt

E) Düzgün cavab yoxdur


238. Strategiya nədir

A)) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir

E) təşkilatın məqsədlərinə və missiyasına nail olmaq planıdır


239. Təşkilatın missiyası nədir

A)) missiya təşkilatın ən ümumi məqsədi, onun mövcudluğunun dəqiq ifadə olunmuş səbəbidir

B) missiya təşkilatın əldə etmək arzusudur

C) missiya mənfəət əldə etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət növüdür

D) missiya təşkilatın məhsullarının keyfiyyət göstəricisidir

E) missiya təşkilatın strategiyasıdır


240. Biznes təşkilatlarının qarşısında hansı strateji alternativlər ola bilər

A) artım, ixtisar, inkişaf, tərəqqi

B) artım, ləğvetmə, ixtisar, uzlaşdırma

C)) məhdud artım, artım, ixtisar, uzlaşdırma

D) məhdud artım, inkişaf tərəqqi, tənəzzül

E) məhdud artım, tərəqqi, inkişaf


241. Firmanın məqsədi onun misiyası ilə nə ilə fərqlənir

A)) konkretlilik dərəcəsinə görə

B) məzmununa görə

C) heçnə ilə

D) mühitə münasibətinə görə

E) gələcəyə istiqamətlənməsinə görə


242. Strateji uzağıgörmə nədir

A)) firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərin təsəvvürləridir

B) firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır

C) firmanın strategiyasının tətbiqi istiqmətidir

D) firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır

E) firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir


243. Biznes təşkilatının missiyasının mühüm elementidir

A)) istehlakçının tələbatı

B) işçilərin sayı

C) reklamın mövzusu

D) təşkilatın miqyası

E) firmanın istehsal güçü


244. Məqsəd dedikdə nə başa düşülür?

A)) Müәssisәnin öz fәaliyyәtindә nail olmağa cәhd etdiyi son nәticәlәrdir

B) Fәaliyyәt strategiyasını müәyyәnlәşdirmәk

C) Firmanın bütün kollektivinin davranış xәttidir

D) Rәqabәt üstünlüyünә nail olmaq

E) Doğru cavab yoxdur


245. Konsepsiya nәdir?

A)) Firmanın bütün rollarının çoxluğunu birlәşdirәn davranış xәttidir

B) Әtraf mühiti lazımınca qiymәtlәndirmә vasitәsidir

C) Gәlәcәkdә mükәmmәl planlar hazırlamaq üçün әlverişli zәmindir

D) Müәssisәdә şöbәlәrarası koordinasiya әlaqәsidir

E) Doğru cavab yoxdur


246. Strateji qәrarlar müәssisәyә ..... imkan verir

A)) Mövcud vәziyyәti vә imkanları hәrtәrәfli tәhlil etmәyә

B) Әsas diqqәti fәaliyyәtin düzgün hәyata keçirilmәsinә yönәltmәyә

C) Әtrafdakı tәlәblәrә vә vacib amillәrә istiqamәtlәnmәyә

D) Bazar ilә bağlı mәsәlәlәri hәll etmәyә

E) Doğru cavab yoxdur


247.Etalon strategiyası nә ilә bağlıdır?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Bazar

C) Sәhә daxilindә firmanın vәziyyәti

D) Texnologiya

E) Mәhsul


248.Istehsal müәssisәsinin yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amili nәzәrә almaq mәqsәdәuyğundur:

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Icarә şәrtlәri

C) Sahәnin qiymәti

D) Әmәk resurslarının mövcudluğu

E) Anbar yerlәrinin olması


249. Biznesin konsepsiyası müәyyәn amillәrlә şәrtlәnir. Aşağıdakılardan hansı bu amillәrdәn biri deyil?

A)) Mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәti ilә

B) Buraxılmış mәhsul ilә

C) Firmanın rәqabәt üstünlüklәri ilә

D) Istehlakçıların mәcmusu ilә

E) Tәlәbatın ödәnilmәsi ilә


250. Müәssisәnin fәliyyәt xәttindә istifadә olunan әsas funksiyaların yerinә yetirilmәsinә nә kömәk edir?

A)) Mәqsәdlәrin qoyuluşu

B) Fikir birliyi

C) Tәrәfdaşlar

D) Düzgün seçilmiş strategiya

E) Lazımi hәcmdә kapital


251. Bunlardan hansı strategiyanın seçilmәsindә vacib amil deyil?

A)) Kapitalın dövr etmәsi

B) Vaxt amili

C) Firmanın maliyyә resursları

D) Sahәnin güclü tәrәflәri

E) İşçilәrin ixtisas sәviyyәsi


252. Aşağıdakılardan biri biznesin tәşkili mәrhәlәsi deyil:

A)) Maliyyә planının tәrtib edilmәsi

B) Yeni ideyanın axtarışı

C) biznes planın işlәnib hazırlanması

D) Layihәnin reallaşdırılması

E) Fәaliyyәt strategiyasının işlәnilmәsi


253.Fәaliyyәtin әsas istiqamәtini seçәrkәn nәyi nәzәrә almaq zәruridir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Mövcud potensialı

C) Rәqabәt dәrәcәsini

D) Nәzәrdә tutulan tәlәbi

E) Xüsusi tәcrübәni


254. Hücum strategiyası nәyә imkan verir? 

1. Yeni bazar 

2. Biznes sahәsindә öncül mövqe 

3. Bazarda mövqenin qorunması 

4. Bazar payının qorunması 

5. Biznes növünün transformasıyası

A)) 1,2

B) 2,4


C ) 1,3

D) 1,5


E) 2,5
255. Hücum strategiyası firmanın rәqabәt şәraitindә ......... tәmin etmәk cәhdini 

әks etdirir.

1. Birinci olmaq 

2. Bazara yeni yüksәk keyfiyyәtli mallar tәklif etmәk 

3. Ikinci olmaq 

4. Malların istehsalının effektiv üsulunu 

5. Müәssisә rәhbәrinin arzu vә istәklәrini

A)) 1,2,4

B) 1,2,5


C) 2,3,5

D) 3,4,5

E) 1,4,5
256. Hansı startegiya böyük mәblәğdә xәrc vә risklәrlә sәciyyәlәnәn tәşkilati 

yanaşma tәlәb edir?

A)) Hücum strategiyası

B) Biznes növünün azalması strategiyası

C) İxtisaslaşdırma srategiyası

D) Müdafiә Strategiyası

E) Düzgün cavab yoxdur


257.Aşağıdakılardan hansı strategiyanın son mәrhәlәsidir? A)) Strategiyanın qiymәtlәndirilmәsi

B) Strategiyanın xarakterinin tәhlili

C) Strategiyanın mahiyyәtinin tәhlili

D) Strategiyada xarici mühitdәn asılılıq sәviyyәsi E) Strategiyada müәssisә rәhbәrlәrinin maraqları


258.Qeyd edilәnlәrin hansı biznes strateqiyasının seçiminә tәsir edәn amillәrә 

aid  edilmir?

A)) işgüzar tsikl

B) firmanın maliyyә imkanları

C) işçilәrin ixtisası

D) sahә vә firmanın güclü tәrәflәri

E) firma rәhbәrliyinin maraqları


259.Firma tәrәfindәn mövcud bazar payının qorunması vә bazarda öz pаylarının saxlanmasını nәzәrdә tutan biznes strateqiyası?

A)) müdafiәvi strateqiya

B) biznes növlәri dәyişmәsinin hücum strateqiyası

C) azalma strateqiyası

D) biznes növlәrinin dәyişmә strateqiyası

E) “sahibkarlıq dzyudosu” strateqiyası


260.Bu sistemli sәmәrәdir:

A)) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan 

әlavә gәlir

B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri E) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri


261. Bu ekoloji sәmәrәdir:

A)) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri B) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri C) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri D) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan 

әlavә  gәlir

E) düzgün cavab yoxdur


262. Bu iqtisadi sәmәrәdir:

A)) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri C) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan 

әlavә  gәlir
263. Bu sosial sәmәrәdir:

A)) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri B) Strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri

D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan 

әlavә  gәlir


264. Bu, texniki sәmәrәdir:

A)) strategiyanın mәhsulun yenilik sәviyyәsinә tәsiri

B) Strategiyanın әmәk şәraitinә tәsiri C) Strategiyanın mәnfәәtin hәcm vә normasına tәsiri D) Strategiyanın tәbii resurslardan kompleks istifadәyә tәsiri E) Qarşılıqlı tamamlayan, maşın vә avadanlıqların istismar vә satışından alınan әlavә  gәlir
265. Hansı sahibkar öz fәaliyyәtindә çox vaxt müvәffәqiyyәt qazanır? 

1. Riskdәn  qorxmayan 

2. Kütlәvi zәrbә strategiyasını seçәn 

3. Yeni mükәmmәl texnoloji qәrarları  asan qәbul edәn 

4. Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum edәn 

5. Bazar konyukturunun dәyişmәsinә daha tez reaksiya vermәyi bacaran

A)) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 1,4,5


E) 3,4,5
266.Onların reallaşdırılması, adәtәn, ağrısız ötüşmür. Lakin o da hәqiqәtdir ki, 

bu tәdbirlәr sistemi artım strategiyaı kimi firmanın inkişafına yönәlmişdir. 

Söhbәt hansı strategiyadan gedir?

A)) Biznes növünün dәyişilmәsi strategiyası

B) Müdafiә strategiyası

C) Hücum strategiyası

D) Bazarın inkişaf strategiyası

E) Aşağı istehsal xәrclәri strategiyası


267. Müәssisә nә vaxt әnәnәvi strategiyanı seçmәlidir? A)) Bazara tәklif etdiyi mәhsulların keyfiyyәtini yaxşılaşdırmağa çalışırsa

B) Firmanın fәaliyyәt sferasını genişlәndirәrsә

C) Xidmәtin növünü dәyişәrsә

D) Әmtәәnin çeşidini dәyişәrsә

E) Doğru cavab yoxdur
268. Müdafiә strategiyasının qarşısında duran vәzifәlәr hansı strategiyanı 

seçmәklә hәll edilә bilәr?

A)) әnәnәvi vә inhisarçı strategiyası

B) Çoxmәqsәdli vә inkişaf strategiyası

C) Artım strategiyası

D) Yeni bazarın mәnimsәnilmәsi strategiyası

E) Doğru cavab yoxdur


269. Bunlardan hansı strategiyanın seçilmәsindә vacib amil deyil? A)) Doğru cavab yoxdur

B) Xarici mühitdәn asılılıq sәviyyәsi

C) Müәssisә rәhbәrinin maraqları

D) Müәssisәnin maliyyә imkanları

E) Işçilәrin ixtisas sәviyyәsi
270.Hücum strategiyası ..... sәciyyәlәnәn tәşkilatı yanaşma tәlәb edir:

A)) Böyük mәblәğdә xәrc, yüksәk risklә

B) Düzgün taktiki vә strateji istiqamәt ilә

C) Yüksәk risk vә düzgün müdafiә ilә

D) Bazarda mövqeyin saxlanılması ilә

E) Doğru cavab yoxdur


271. Aşağıdakılardan hansılar tanınmış mütәxәssis P.Drukerin sahibkarlıq 

strategiyasını ayırdığı növlәrdәndir?

1. Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum etmәk  2.Müdafiә strategiyası 3. Yeni fәaliyyәt növü hesabına biznes növünün tez dәyişdirilmәsi 4. Çox mәqsәdli strategiya 5. Ekoloji boşluqları tapmaq vә zәbt etmәk

A)) 1,5

B) 1,4


C) 1,3

D) 1,2


E) 2,4
272. Işin tәşkili vә idarә olunmasına müxtәlif strateji yanaşmalar hansı amillәrlә  şәrtlәnir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdin xarakteri

C) Müvafiq biznes sahәsindәki tendensiyalar

D) Xarici vә daxili amillәrin mәcmusu

E) Biznesin hәyata keçirildiyi konkret mühit


273. ABŞ­ın Qәrb Universitetinin professoru M.Porterin fikrincә firmanın 

davranışı barәdә strategiyanın işlәnmәsinin üç әsas sahәsi vardır

1.Bazarda müәyyәn  seqmentә malik qurumların strategiyasının müәyyәn edilmәsi 2. Strategiyanın mümkün risk nöqteyi­nәzәrindәn qiymәtlәndirilmәsi 

3. Minimum istehsal xәrclәri ilә  liderliyin әlә alınması 

4. Mәhsul istehsalında ixtisaslaşma ilә әlaqәdar strategiyanın  işlәnmәsi 

5.Müvәffәqiyyәtә gәtirәn yeni ideyanın tapılması vә onun lazımi sәviyyәdә qiymәtlәndirilmәsi

A)) 1,3,4

B) 2,3,4

C) 3,4,5

D) 1,2,3

E) 1,4,5
274. Sahibkarın әsas vәzifәsi strategiyanı ele formalaşdırmaqdır ki, ..... cavab verә bilsin : 

1. Sahibkarlıq fәaliyyәtindә dәyişәn şәraitә 

2.Istehlakçıların zövq vә tәlәbinә 

3. Bazarda müәyyәn seqmentә malik qurumların müәyyәn edilmәsinә 

4. Rәqib firmaların fәaliyyәtlәrindәki yeni istiqamәt vә meyllәrә 

5. Etalon strategiyasına

A)) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 3,4,5

D) 1,3,5

E) 2,3,4
275. Mәqsәdlәr hansı funksiyaları yerinә yetirmәklә müәssisәnin idarәetmә

sisteminin başlanğıc elementidir?

 1. Idarәedici 2. Tәşkiledici 3. Tәminedici 4. Motivlәşdirici 5. Nәzarәtçi

A)) 2,4,5

B) 1,3,5

C) 1,2,3

D) 1,4,5

E) 2,3,4
276. Yeni mәhsulun mәnimsәnilmәsi prosesini ardıcıllıqla düzün: 

1. Mәhsulun işlәnilmәsi 

2. Mәhsul haqqında әn yaxşı ideyanın seçilmәsi 

3.Yeni mәhsul haqqında tәklifin axtarılması 

4. Tәcrübәli istehsal vә mәhsulun satışı 

5. Mümkün olan satışın tәhlili vә iqtisadi tәhlilin aparılması

A)) 3,2,5,1,4

B) 1,2,3,4,5

C) 1,3,5,2,4

D) 5,4,3,2,1

E) 4,2,1,5,3
277. Biznes konsepsiyasına aid olmayan amil hansıdır?

A)) firmanın strategiyası

B) istehlakçıların məcmusu

C) buraxılmış məhsul

D) firmanın rəqabət üstünlükləri

E) tələbatların ödənməsi dairəsi


278. Müəssisənin strategiyasına aid deyil:

A)) strategiya rəqib firmaların layihələrinin necə reallaşmasını öyrənməyə imkan verir

B) strategiya ətraf mühiti lazımınca qiymətləndirməyə və gələcək planları daha da mükəmməl hazırlamağa imkan verir

C) strategiya müəssisəyə öz-özünü hərtərəfli qiymətləndirmə imkan verir

D) strategiya müəssisənin fəaliyyətini müəyyən məcraya yönəldir, planlar üçün ümumi bir çərçivə hazırlayır

E) strategiya müəssisədə alınan qərarların və gələcək layihələrin mükəmməlliyini artırmağa xidmət edir


279. Biznes planın yerinə yetirdiyi funksiyalar hansılardır?

A)) firmadaxili və firmaxarici

B) məqsəd və missiya

C) təşkilat və idarə

D) stress və münaqişə

E) sahibkarlıq yaxud biznes fəaliyyəti


280. Firmadaxili funksiyalara hansı amillər aiddir:

A)) hər biri

B) sahibkarlıq risklərinin aşağı salınması

C) yeni avadanlıq və texnologiyaların alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

D) firmanın müsbət imicinin formalaşdırılması

E) firmanın maliyyə vəziyyətinə nəzarət


281. Firma xarici funksiyaya aid olmayan amil hansıdır?

A)) fond bazarında firmanın səhmlərinin satılmasını təmin etməmək

B) layihənin reallaşması üçün zəruri investisiyanın cəlb edilməsi

C) layihənin məqsədəuyğunluğu təşkilati maliyyə əsaslandırılması

D) fond bazarında firmanın səhmlərinin müvəffəqiyyətlə satılmasının təmin edilməsi

C) tərəfdaşların kapitalından səmərəli istifadə olunması


282. Biznes aləmində mövcud olan strategiyaya aid deyil:

A)) uzunmüddətli strategiya

B) sıçrayış strategiyası

C) müdafiə yaxud sağalma strategiyası

D ) hücum strategiyası

E) biznes növünün azalması və dəyişdirilməsi strategiyası


283.Aşağıdakılardan hansı strategiyanın sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi 

göstәricisi deyil ?

A)) siyasi sәmәrә

B) texniki sәmәrә

C) sosial sәmәrә

D) ekoloji sәmәrә

E) İqtisadi sәmәrә


284.Biznes fəaliyyəti çox mürəkkəb və riskli olduğundan bu fəaliyyətin məqsədlərinə nail olmaq üçün nəyin hazırlanması səruridir?

A)) biznes –planın

B) cari –planın

C) əməli planın

D) uzunmüddətli planın

E) istehsal planın


285. Biznes-planın işlənib hazırlanması neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A)) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E) bir neçə


286. Müəssisənin inkişaf konsepsiyasının işlənilməsi biznes-planın neçənci mərhələsidir?

A)) 1


B) 3

C) 2


D) 4

E) 5
287. İnvestisiya proqramının işlənib hazırlanması biznes-planın neçənci mərhələsidir?

A)) 2

B) 3


C) 4

D) 5


E) 1
288.Təlabat fondunun maliyyələşdirmə mənbəyi;

A))xalis gəlir;

B)aksiyaları öz nominal dəyərindən artıq qiymətə satışından gələn gəlir;

C)şəxsi gəlir;

D)əlavə gəlir;

E)cəlb edilmiş gəlir.


289. Biznes-planın həyata keçirilməsi tədbirlərinin işlənilməsi biznes-planın işlənilməsinin neçənci mərhələsidir?

A)) 4


B) 3

C) 2


D) 1

E) 5
290. Aşağıdakılardan hansına görә biznesdә böyük uğursuzluqlar baş verә bilәr?

A)) Strateji tәrәfdaşın seçilmәsindәki sәhv

B) Iqtisadiyyatın vәziyyәtinә

C) Bazar münasibәtlәrinә keçmәsinә

D) Iqtisadi müstәqilliyә

E) Doğru cavab yoxdur
291. Sahibkarlıq strategiyaları arasında әn risklisi hansıdır?

A)) Kütlәvi zәrbә

B) Cәld vә gözlәnilmәdәn hücum

C) Yaradıcılıq imitasiyası

D) Ixtisaslaşmış ixtisas strategiyası

E) Doğru cavab yoxdur


292.Biznes strateqiyasının seçimi nәyin әsasında hәyata keçirilir? A)) Firmanın daxili tәrkibi vә xarici mühitini xarakteriizә edәn әsas amillәrin 

analizi

B) Biznes tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

C) Tәşkilati strukturun qurulması

D) Infrastrukturun qurulması

E) strateji planın hәyata keçirilmәsi


293. Strategiya hәr şeydәn әvvәl ..... imkan verir

1. Ətraf müiti lazımınca qiymәtlәndirmәyә 

2. Mәqsәdlәrә maraq göstәrmәyә 

3. Gәlәcәk planları daha da mükәmmәl hazırlamağa

4. ehtiyat resursları artırmağa 

5. böyük hәcmdә kapital әldә etmәyә

A)) 1,3

B) 2,4


C) 3,5

D) 1,5


E) 2,5
294.Biznesin ömrü aşağıdakı mərhələlərə bölünür:

A))yaranma, bərqərar olma , böyümə , təmin edilmə , tənəzzül , ləğv olunma .

B) doğum, uşaqlıq, bərqərar olma,gənclik, yetkinlik, tənəzzül .

C) yaranma, bərqərar olma , böyümə , tənəzzül, qocalma, ləğv olunma .

D)doğum, uşaqlıq, böyümə ,gənclik, qocalma, ləğv olunma.

E)yaranma, bərqərar olma, böyümə , yetkinlik, qocalma, yeniden doğum.


295. Biznesin tsikllərinin aşağıdakı növləri var:

A))işgüzar tsikl; məhsulun həyat tsikli; biznes növünün həyat tsikli; firmanın həyat tsikli.

B)işgüzar tsikl; istehsal prosesin həyat tsikli; biznes növünün həyat tsikli; firmanın həyat tsikli

C) işgüzar tsikl; məhsulun həyat tsikli; biznes növünün həyat tsikli; istehsal prosesin həyat tsikli.

D)cari tsikl; məhsulun həyat tsikli; biznes növünün həyat tsikli; firmanın həyat tsikli.

E) cari tsikl; məhsulun həyat tsikli; biznes növünün həyat tsikli; istehsal prosesin həyat tsikli.


296. Müəssisənin həyat tsikli dörd mərhələdən ibarətdir:

A))təşkil, inkişaf, yetkinlik, tənəzzül.

B)təşkil, inkişaf, yetkinlik,ləğv olma .

C)doğum, inkişaf, yetkinlik, ölüm.

D)doğum, inkişaf, gənclik ,yetkinlikl.

E)təşkil, inkişaf,ləğv olma, ölüm


297.Biznes növlərinin həyat tsikli mərhələsinə aid deyil:

A))Bazara daxil olma mərhələsi

B)Genişlənmə, inkişaf mərhələsi.

C)Yetkinlik mərhələsi (optimal fəaliyyət).

D)İşgüzar əməliyyatların ixtisarı mərhələsi.

E)Biznes növünün dəyişdirilməsi mərhələsi.


298. İşgüzar tsiklin mərhələləri aşağıdakılardır:

A))Marketinq,Sifariş,İstehsal planı,İstehsal,Təhvil ,Hesabatlar,Ödəniş -gəlir.

B)Marketinq,Sifariş,İstehsal planı,Maliyyə,Təhvil, Hesabatlar,Ödəniş -gəlir.

C)Marketinq,İstehsal,İstehsal planı,Maliyyə,Təhvil, Hesabatlar,Ödəniş -gəlir.

D)Marketinq,Sifariş,İstehsal planı,Maliyyə, Hesabatlar,Ödəniş.

E)Marketinq,İstehsal,İstehsal planı,Maliyyə,Təhvil,Təslim,Ödəniş -gəlir.


299.Mәhsulun hәyat tsiklinә daxil deyil?

A)) satış mәrhәlәsi

B) artım mәrhәlәsi

C) daxil olma mәrhәlәsi

D) yetkilnllik mәrhәlәsi

E) enmә mәrhәlәsi


300. Yeni məhsulun mənimsənilməsi prosesi aşağıdakı mərhələni əhatə etmir:

A))Məhsulu istehlakcıya catdırılması.

B)Məhsul haqqında ən yaxşı ideyanın seçilməsi.

C)Mümkün olan satışın təhlili və iqtisadi təhlilin aparılması.

D)Yeni məhsul haqqında təklifin axtarılması.

E)Təcrübi istehsal və məhsulun satışı.


301.İşgüzar tsiklin uzunluğu nədən asılıdır:

A))mərhələnin uzunluğundan

B)dövriyyənin uzunluğundan

C)tsiklin uzunluğundan

D)istehsal prosesinin uzunluğundan

E)hamısından.


302. Məhsulun bazarda sürətlə mənimsənilməsi və gəlirin sürətlə artması ilə xarakterizə olunan mərhələ hansına aiddir;

A))inkişaf mərhələsi

B)bazara daxil olma mərhələsi

C)istehsal mərhələsi

D)yetkinlik mərhələsi

E)tənəzzül mərhələsi
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə