BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?


Aşağıdakılardan biri biznesin mәrhәlәlәrindәn biri deyilYüklə 1,75 Mb.
səhifə5/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#53845
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
303.Aşağıdakılardan biri biznesin mәrhәlәlәrindәn biri deyil

A)) Doğru cavab yoxdur

B) Tәmin edilmә

C) Bәrqәrar olma

D) Tәnәzzül

E) Böyümә


304. Aşağıdakılardan hansı biznes tsikllәrinin növlәrindәn biri deyil?

A)) inkişaf tsikli

B) Işgüzar tsikl

C) Mәhsulun hәyat tsikli

D) Firmanın hәyat tsikli

E) Biznes növünün hәyat tsikli


305.Işgüzar tsiklin uzunluğuna hansı amil tәsir göstәrmir?

A)) Mәhsulun vәziyyәti

B) Bazar konyukturu

C) Tәlәbin vәziyyәti

D) Dövriyyә

E) Istehsal müddәti


306. Bu mәsulun hәyat tsiklinin mәrhәlәsinә aid deyil:

A)) Genişlәnmә

B) Bazara daxil olma

C) Tәnәzzül

D) Inkişaf

E) Yetkinlik


307. Marketinq, sifariş, istehsalın planı, istehsal – bunlar hansıtsiklin mәrhәlәlәridir

A)) İşgüzar tsiklinin

B) Biznes növünün hәyat tsiklinin

C) Müәssisәnin hәyat tsiklinin

D) Mәhsulun hәyat tsiklinin

E) Doğru cavab yoxdur


308.Biznes tsiklinә aid edilmir?

A)) istehsalın hәyati tsikli

B) işgüzar tsikl

C) malın hәyati tsikli

D) biznes siklinin hәyati tsikli

E) müәssisәnin hәyati tsikli


309.Müәssisәnin hәyat tsikli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

A)) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 1
310. Inkişaf mәrhәlәsi nә ilә xarakterizә olunur 

1. Satışın aşağı templә artması ilә  2. Potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması 

ilә 3.Mәhsulun bazarda sürәtlә  mәnimsәnilmәsi ilә 4. Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә 5. Gәlirin sürәtlә artması ilә

A)) 3,5

B) 1,2


C) 2,3

D) 4,5


E) 1,5
311. Tәnәzzül mәrhәlәsi nә ilә sәciyyәlәnir? A)) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması

B) Mәhsulun bazarda sürәtlә mәnimsәnilmәsi

C) Satışın aşağı templә artması

D) Potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә

E) Doğru cavab yoxdur
312. Bazarın öyrәnilmәsi, istehsal vә mәhsulların reallaşdırılması kimi biznes 

fәaliyyәtinin müxtәlif mәrhәlәlәrinin ardıcıl hәyata keçirilmәsidir

A)) Işgüzar tsikl

B) Müәssisәnin hәyat tsikli

C) Mәhsulun hәyat tsikli

D) Doğru cavab yoxdur

C) Satışın aşağı templә artması


313. Işgüzar tsikl ..... kimi biznes fәaliyyәtinin müxtәlif mәrhәlәlәrinin ardıcıl 

hәyata keçirilmәsidir

 1. Istehsal prosesi 2. Bazarın öyrәnilmәsi 3. Tәlәbin vәziyyәti 4. Dövriyyә 5. Istehsal vә mәhsulların reallaşdırılması

A)) 2,5

B) 2,4


C) 2,3

D) 4,5


E) 1,2
314. Biznesin inkişafında iki inkişaf forması fәrqlәnir 

1. Tәnәzzül 2. Tәkamül  3. Stabil vәziyyәt 4. Inqilabi inkişaf 5. Demokratik inkişaf

A)) 2,4

B) 1,2


C) 2,3

D) 3,4


E) 4,5
315. Tәnәzzül mәrhәlәsindә tәşkilatın әsas vәzifәsi nәdir? A)) Yaşamaq uğrunda mübarizәdir

B) Riski kifayәt qәdәr qiymәtlәndirmәkdir C) Yeni fәaliyyәt sahәlәrinin yaradılması vә genişlәnmәsini tәmin etmәkdir D) Bazarda işgüzar mühitdә möhkәmlәnmәkdir

E) Doğru cavab yoxdur
316. Böyümә ... A)) Biznesin imkanları çәrçivәsindә bazarın daha çox hissәsinin әlә keçirilmәsidir B) Dayanıqlı struktur, sәlis idarәetmә әsasında şirkәtin inkişafının baş vermәsidir C) Kapitalın başqa fәaliyyәt sahәsinә yönәldilmәsidir D) Konkret biznesin hәyat dövrәsinin bir mәrhәlәdәn digәrinә keçmәsidir E) Şirkәtin sәrbәst böyümәsi nәticәsindә fәaliyyәtin durulma vә durğunlaşmasıdır
317. Bәrqәrar olma ...

A)) Bazarda işgüzar mühitdә möhkәmlәnmәkdir

B) Bazarda boş yerdә bәrqәrar olmadır

C) Şirkәtin sәrbәst fәaliyyәt göstәrmәsidir

D) Şirkәtdә münaqişәlәrin kәskinlәşmәsidir

E) Doğru cavab yoxdur


318. Hәr bir mәrhәlә (tsikl) nә tәlәb edir?

1. Özünәmәxsus fәaliyyәt strategiyası  işlәnib hazırlanması 

2. Biznes mәşğuliyyәti üçün pul vәsaiti 

3.Fәaliyyәt taktikasının işlәnib hazırlanması 

4. Elmi cәhәtdәn әsaslandırılmış biznes plan 

5Yeni fәaliyyәt növünün hazırlanması

A)) 1,3

B) 1,2


C) 1,5

D) 1,4


E) 2,5
319. Hәyat tsikllәrinin yaranması nә ilә әlaqәdardır? A)) Biznesin daxili vә xarici mühitindәki dәyişikliklәrlә B) Biznesin daxili qanunauyğunluqlar әsasında fәliyyәt göstәrmәsi ilә C) Biznesdә özünәmәxsus fәaliyyәt strategiyası işlәnib hazırlanması ilә D) Müәssisәnin mütәmadi olaraq istehsalı modernlәşdirilmәsi ilә

E) Doğru cavab yoxdur


320. Yetkinlik mәrhәlәsinә aşağıdakılardan hansı aiddir? A)) Bütün potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә әlaqәdar satış tempi

aşağı düşür B) Mәhsulun bazara yeridilmәsi әrzindә satışın aşağı templә artması ilә xarakterizә olunur

C) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә sәciyyәlәnir vә u meyl әmtәә dövriyyәdәn çıxanadәk davam edir D) Mәhsulun bazarda sürәtlә mәnimsәnilmәsi vә gәlirin sürәtlә artması ilә xarak-terizә olunur

E) Doğru cavab yoxdur


321. Hәr hansı bir mәhsul istehsalının vә ya xidmәtin işgüzar aktivliyin

 inkişafı  mәrhәlәlәrinin ardıcıllığının tәhlili üçün tәdbiq olunan bir modeldir A)) Mәhsulun hәyat tsikli

B) Müәssisәnin hәyat tsikli

C) Işgüzar tsikl

D ) Biznes növünün hәyat tsikli

E) Istehsal müddәti


322. Tәmin edilmә mәrhәlәsindә şirkәtin inkişafı adәtәn ..... әsasında baş verir A)) Dayanıqlı struktur vә sәlis idarәetmә

B) Sahibkarların çoxşaxәli fәaliyyәti әsasında

C ) Yaşamaq uğrunda mübarizә

D) Dar ixtisaslı işçilәrin meydana çıxması

E) Tәşkilatın yetkinliyi
323. Tәnәzzül mәrhәlәsi nә ilә sәciyyәlәnir? A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Şirkәtin maliyyә vәziyyәtinin pislәşmәsi ilә

C) Daxili ziddiyyәt ilә

D) Münaqişәlәrin kәskinlәşmәsi ilә

E) Bazarda mövqelәrin әldәn çıxması ilә
324. Azәrbaycanda Dövlәt mülkiyyәtinin özәllәşdirilmәsi haqında Qanun nә zaman qәbul edilmişdir?

A)) 1993


B) 1996

C) 1991


D) 1997

E) 1990
325. Biznesdә risk nә ilә әlaqәdardır?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Siyasi qeyri­stabilliyi

C) Tәbii fәlakәt

D) Rәqiblәrin qeyri­qanuni hәrәkәtlәri

E) Iqtisadiyyatın vәziyyәti
326. Şirkətlərin risk bölmələri kimlər tərəfindən yaradılır

A)) iri korporasiyalar

B) kiçik müəssisələr

C) fermer təsərrüfatları

D) səhmdar cəmiyətləri

E) konsernlər


327. Şirkətlərin risk bölmələri hansı məqsədlə yaradılır

A)) ən yeni texnologiyaların mənimsənilməsi

B) inkişafdaxili ehtiyatların aşkar edilməsi

C) iqtisadi-sosial proqnozlaşdırma

D) heç biri

E) elmi tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinin sabitləşdirilməsi


328. Riskin xarakterik xüsusiyyətini göstərin.

A) ) bütün bəndlər

B) Qeyri-müəyyənlik

C) Gözlənilməzlik

D) İnamsızlıq

E) Ehtimal.


329. Riskin keyfiyyətcə bölgüsü dedikdə nə başa düşülür

A)) Layihə iştirakçıları tərəfindən potensial investorların sayının artırılması yaxud azaldılmasına yönəldilən qərarların qəbulu

B) Layihə iştirakçıları tərəfindən kontragentlər arasında riskin bölüşdürülməsi

C) Layıhə iştirakçıları tərəfindən müəssisə planlarının keyfiyyətli yerinə yetirilməsi

D) Layıhə iştirakçıları tərəfindən əhəmiyyətli ehtiyatların yaradılması
330. Riskin azaldılmasının əsas üsulu hansıdır ?

A)) Bütün bəndlər

B) Riskin layihənin iştirakçıları arasında böluşdürülməsi

C) Gözlənilən xərclərin ödənilməsindən ötrü ehtiyat vəsaitlərin saxlanılması

D) Məhsula tələbatın proqnozlaşdırılması

E) Layihənin işlənib hazırlanmasına səriştəli partnyorların cəlb edilməsi


331. Şirkətlərin risk bölmələri kimlər tərəfindən yaradılır?

A)) iri korporasiyalar;

B) fermer təsərrüfatları;

C) səhmdar cəmiyyətləri;

D) kiçik müəssisələr;

E) konsernlər


332. Yaponların hansı firmasında riskli bölmələr yaradılmışdır

A)) Hitaci, Soni və Şarp

B) Soni

C) Şarp


D) Hitaci

E) heç biri


333. Ingilis dilindәn hәrfi tәrcümәdә pablik rileyşn termini nә demәkdir?

A)) İctimaiyyәtlә әlaqә

B) Işgüzar reputasiya

C) әmәkdaşlıq

D) kommersiya münasibәtlәri

E) doğru cavab yoxdur


334. Bu, firmanın işgüzar reputasiyanın tәrkib hissәsi deyil

A)) Merketinq

B) Firmanın vizual obrazı

C) Pablik rileyşn

D) Menecment

E) Doğru cavab yoxdur


335. Bu, işgüzar reputasiyanın pillәsinә aid deyil

A)) Müәssisәnin missiyası

B) Müәssisәnin firma üsulu

C) Firmanın imici

D) İşgüzar reputasiyanın dәyәri

E) Müәssisәnin şәxsi işgüzar reputasiyası


336. Aşağıdakılardan hansı ictimaiyyәtlә әlaqәlәr sisteminin 7 әsas uğurlu konsepsiyasına aiddir?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Mәzmun

C) Fasilәsizlik vә sistematiklik kommunikasiyası

D) Kommunikasiya kanalları

E) Şәrait


337. Ictimaiyyәtlә әlaqәlәr sisteminin 7 әsas uğurlu konsepsiyasını hansı alimlәr göstәrmişdir?

A)) Katlip vә Senten

B ) A.Smit vә D.Rikardo

C) P.Druker vә Boston

D) A.İ.Naumov vә R.Vesnin

E) Doğru cavab yoxdur


338.Aşağıdakılardan hansı reypyutinqin әsas işçi anlayışı deyil?

A)) Reklam

B ) Üsul

C) İmic

D) İşguzar reputasiya

E) Reputasiyanın qiymәti


339. Müәssisәnin işgüzar reputasiyasının yaradılma qaydaları aşağıdakılardı: 

1. Yaradılan obraz firmanın real imkanlarına әsaslanmalıdır 2. Müәssisә haqqında ictimai rәy olmalıdır 3. Firmanın obrazı plastik olmalıdır 4. Imic orijinal, sadә, tanınan olmalıdır 5. Müәssisәnin inkişaf konsepsiyası olmalıdır

A)) 1,3,4

B) 2,3,4

C) 2,4,5

D ) 3,4,5

E) 1,2,3
340. Müәssisәnin işgüzar reputasiyasının әsas yaradılma prinsiplәri hansılar? 

1. Müәssisәnin missiyası 2. Alıcı istәklәrinin tәmin edilmәsi 3. Imicin yaradılması üzrә sәylәrin daimiliyi 4. Peşәkar xidmәt 5. Imic xidmәtinin tәşkili

A)) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,3,4
341. Aşağıdakılardan hansı işgüzar reputasiyanın yaradılması üçün aktiv işlәyәn texnologiya sahәsindә imic faktoruna aid deyil?

A)) İctimai әlaqәlәrin uyğunlaşması

B) Istehslat prosesinin texnologiyası

C) Istehsalın etikası

D) Xidmәt mәdәniyyәti
342. Aşağıdakılardan hansı istehlakçı yaratmağa nail olmağın dörd yolundan 

biri  deyil?

A)) Mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәtini artırmaq

B) Istehlak faydalılığını yaratmaq

C) Qiymәtin әmәlә gәlmәsi

D) Istehlakçının iqtisadi reallığına uyğunlaşmaq

E) Istehlakçıya onun üçün hәqiqi dәyәrә malik olanı tәklif etmәk


343. Repyutinq adlanır

A)) istehlakçının hərəkətlər kompleksi və ya işgüzar reputasiyanın yaranma mexanizmi

B) rəqib firmalara qarşı yaradılan situasiyalar

C) firmanın xarici və daxili mühit amillərinin qarşılıqlı mexanizmi

D) işgüzar karyera və işgüzar reputasiya

E) heç biri


344. İctimaiyyətlə işin aparılmasında hansı vasitədən istifadə edilmir

A)) reklam agentliyinin yaradılması

B) yubiley nəşrlərinin buraxılışı

C) mətbuat konfransının keçirilməsi

D) idman qurğularının yaradılması

E) elmi-tədqiqat işlərinin himayə edilməsi


345. Repyutinqin məqsədinə aidir

A))istehlakçıların axtarışı və satış üzrə səylərini heçə endirmək

B) missiyanı müəyənləşdirmək

C) uzunmüddətli strategiyalar işləmək

D) rəqibləri tanımaq

E) heç biri


346. Vizual obraza (aiddir) aid deyil

A)) reklam agentliyi

B) müəssisənin adı

C) loqotip və əmtəə nişanı

D) işgüzar kağızların növü

E) yerin dizaynı


347. “Pablik Rileyşnz” ingilis dilində hərfi tərcüməsi

A)) ictimaiyyətlə əlaqə

B) müştərilərlə əlaqə

C) rəqiblərlə əlaqə

D) iqtisadiyyatla əlaqə

E) heç biri


348. Pablik Rileyşnz sahəsində görkəmli mütəxəssislər Katlep və Senter ictimaiyyətlə əlaqədar hansı konsepsiyanı göstərmişlər

A)) hər biri

B) şərait

C) məzmun

D) aydınlıq

E) ehtimal


349. Françayzinq nədir?

A)) bir şirkətin əmtəə nişanının, texnologiyalarının, idarəetmə sisteminin istifadə hüququnun müəyyən şərtlərlə başqa şirkətə satışı və ya müvəqqəti təqdim edilməsidir.

B) kiçik kapitalı cəlb etməklə innovasiyaların tirajlanmasıdır

C) iri kapitalın cəlb edilməsini zəiflətməklə innovasiyaları ləngitməkdir

D) iri kapitalların innovasiyalardan uzaqlaşdırılmasıdır

E) heç biri


350. Forfeytinq nədir

A)) kommersiya kreditini bank kreditinə çevirən maliyyə əməliyyatıdır

B) bank kreditinin növüdür

C) kommersiya kreditidir

D) beynəlxalq krediti kommersiya kreditinə keçirən maliyyə əməliyyatıdır

E) maliyyə yardımı bank kreditinə çevirən maliyyə əməliyyatıdır


351. “İnkubator firma” dedikdə nə başa düşülür

A)) yeni müəssisələr yetişdirmək məqsədilə iri şirkətlərin yaratdığı təşkilat

B) xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmamaqla iri şirkətlərin yaratdığı təşkilat

C) investorların yaratdığı təşkilat

D) bütün variantlar

E) xarici təcrübə nəzərə alınmamaqla yerli orqanların yaratdığı təşkilat


352. Lizinq nə deməkdir?

A)) maşın və avadanlıqların uzunmüddətli icarəsi;

B) maşın və avadanlıqların əsaslı təmiri;

C) maşın və avadanlıqların istehsalı;

D) maşın və avadanlıqların ixracı;

E) maşın və avadanlıqların uzunmüddətli idxalı.


353. Ehtiyat fondunun minimum vә maksimum hәddi nizamnamә fondunun neçe faizindәn çox olmamalıdır?

A)) 15 %dәn az, 25%dәn çox

B) 10%dәn az, 15%dәn çox

C) 10%dәn az, 20%dәn çox

D) 20%dәn az, 30%dәn çox

E) Doğru cavab yoxdur


354.Dövlәt sosial fondlarına aiddir:

1. Pensiya fondu 2. Vergi fondu 3. Sosial sığorta fondu 4. Nizamnamә fondu 5. Mәşğulluq fondu

A)) 1,3,5

B) 1,2,3


C) 2,4,5

D) 1,4,5


E) 2,3,4
355.Françayzinq әsasәn hәyata keçirilәn kiçik vә böyük biznesin inteqrasiya formasıdır?

A)) franşızanın alınması

B) lisenziya

C) nouhau

D) әmtәә nişanı

E) patent


356.Aşağıdakılardan hansı müәsisәnin şәxsi vәsaitini әsas l mәnbәyidir?

A)) Nizamnamә kapitalı

B) Ehtiyat kapitalı

C) Әlavә kapital

D) Sәmәrәli kapital

E) Düzgün cavab yoxdur


357.Texnologiya vә әmtәә nişanına dair lisenziya satışı sistemi necә adlanır?

A)) françayzinq

B) vençur

C) marketinq

D) faktorinq

E) lizinq


358.Qeyd edilәnlәrin hansı maşın vә avadanlığın icarә forması deyil ?

A)) faktorinq

B) çarter

C) xayrinq

D) lizinq

E) rentinq


359.Aşağıdakılardan hansı françayzerin müstәsna hüquqlarına aid deyil?

1. әmtәә nişanı 2. firma üslubu 3. mülkü hüquq 4. patent 5. müqavilә

A)) 3,5

B) 1,2


C) 2,4

D) 1,4


E) 2,3
360.Şәbәkәlәrin mahiyyəti nәdir:

1.öz biznesini aparmaq

2.şәbәkә hissәlәrinin satışı

3.daha çox iştirakçının cәlb olunması

4.münaqişә yaratması

A)) 2,3


B) 1,2

C) 3,4


D) 1,5

E) 4,5
361.Françayzi öz fәaliyyәtini neçә aparır?

1.françayzerin әmtәә nişanı altinda

2.françayzilәrin qurultayını nә tәşkil edir

3.öz üslubunu françayzerlә eynilәşdirir

4.әmtәә bazarında onun adsanından istifadә edir

5.françayzer uğurlu biznes tәşkil edir

A)) 1,3,4

B) 1,3,5

C) 3,4,5


D) 1,4,5

E) 2,3,4
362.Aşağıdakılardan hansılar cari aktivlәrә aiddir ?

1.nağd pullar

2.debitor hesablar

3.bank depoziti

4.veksellә ödәniş

5.istiqrazlar

A)) 1,2,3

B) 1,2,5

C) 1,2,4


D) 3,4,5

E) doğru cavab yoxdur


363.Malyyәlәşdirmә mәnbәlәri adәtәn hansı kateqoriyayya bölünür?

1.ümumi

2.xüsusi

3.malyyә ehtiyyatları

4.maliyyә münasibәtlәri

5.borc


A)) 2,5

B) 1,2


C) 1,3

D) 1,4


E) 2,4
364.Qiymәt nәyә bilәvasitә tәsir göstәrir

1. Rentabellik sәviyyәsinә

2. Mәnfәәtin formalaşmasına

3. Rәqabәt mübarizәsinin xarakterinә vә

nәticәsinә

4. İstehsalın hәcminә

5. Mәhsulun sifariş portfelinә

A)) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4,5


D) 1,3,5

E) 2,3,5
365.Bazar münasibәtlәri şәraitindә qiymәt hansı rolu oynayır?

A)) istehsalın tәnzimlәyicisi

B) aliciları razı salmaq

C) satıcının mәnfәәti

D) biliklәrin qiymәtlәndirilmәsi

E) düzgün cavab yoxdur
366.Effektivlik nәdir?

1.Işgüzar reputasiya

2.Müәssisәnin firma üslubu

3. xәrc vә gәlirin nisbәti

A)) 3

B) 2


C) 1,3

D) 2,3


E) 1
367.Maliyyә imkanlarını qiymәtlәndirmәk dedikdә aşağıdakılardan hansı başa düşülür?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Maliyyәlәşmәnin mümkün mәnbәlәrini müәyyәnlәşdirmәk

C) Dövriyyә vәsaitinin hәcmi

D) Zәruri xәrclәrin sәviyyәsini müәyyәnlәşdirmәk

E) Nizamnamә kapitalının hәcmi


368. Biznes­inkubatorlarının әn mühüm mәqsәdi nәdir ? 

1. sahibkarlıq mәdәniyyәtinin yaradılması 

2. yerli sahibkarların iqtisadiyyatda daha fәal iştirakı 

3. sahibkarlıq prosesinә gәnclәrin, qadınların vә digәr әhali qruplarının cәlb  olunması 

4. Innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq 

5. Insan kapitalının formalaşmasına tәkan vermәk

A)) 1,2,3

B) 3,4,5


C) 1,2,5

D) 1,4,5

E) 2,3,4
369. Effektivlik nәdir?

A)) xәrc vә gәlirin nisbәti

B) Müәssisәnin firma üslubu

C ) Işgüzar reputasiya

D) Maya dәyәrinin nәticәsi

E) Doğru cavab yoxdur


370.  Müәssisәnin aktivlәrinә aid edilir?

A)) әsas vә dövriyyә vәsaitlәri, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşu B) әsas vәsaitlәr, cәb edilmiş vәsaitlәr, inventar C) kreditor borcları, qeyrimaddi aktivlәr, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul D) әsas vәsaitlәr, inventar, kreditor borcları E) yığma avadanlıq, kapital qoyuluşları, hazır mәhsul


371.Aşağıdakılardan hansı düzgün ifadә deyil?

A)) Françayzinq sazişi distribüter şәbәkәlәrinin genişlәnmәsinә vә satışına imkan  verir

B) Françayzer tәk halda çıxış edir

C) Françayzer hüquqa malikdir

D) Françayzer sazişi fәrdi xarakter daşıyır E) Françayzinq ikitәrәfin arasında saziş şәrtlәrini әks etdirir

372. Aşağıda göstәrilәn kanallardan hansı ­ әlavә kapitalın müәssisәyә daxil olması yolları deyil?

A)) bankdan alınan kreditlәr B) sәhmlәrin öz nominal dәyәrindәn artıq qiymәtә satışından gәlәn gәlir C) istehsalat mәqsәdi ilә havayı әldә edilәn pul vә material sәrvәtlәri

D ) yenidәn qiymәtlәndirmә nәticәsindә әsas fondun dәyәrinin artımı

E) Düzgün cavab yoxdur


373.Qeyd edilәnlәrdәn hansı faktorinq termininin izahı deyildir? A)) tәcili әmәliyyat

B ) borcların tutulmasına dair hüququn yenidәn satılması

C) kredit satışına görә pulların alınması ilә bağlı xidmәt D) etibarnamә üzrә kommersiya әmәliyyatı

E) kiçik biznesin maliyyәlәndirmә forması


374.Vençur biznesi nәdir?

A)) kiçik firma­novatorların maliyyәlәşdirmә üsulu

B) müqavilә üzrә idarәetmә

C) idarәetmә üsulu

D) kapitala birgә sahiblik

E) yeni texnologiyalar haqqinda mәlumat375.Qeyd edilәnlәrin hansı innovasiya biznesinin tәşkilati­hüquqi formasına aid edilmir?

A)) françayzinq

B) vençur

C) biznes­inkubator

D) komutant

E) violent


376.Qeyd edilәnlәrin hansı françayzinq növü deyil?

A)) sәhmdar françayzinq

B) istehsal françayzinqi

C) biznes­format françayzinqi

D) әmtәә françayzinqi

E) servis françayzinqi


377.Maliyyә sisteminә nә aid edilir? A)) müәssisә, idarә vә tәşkilatların maliyyәsi, dövlәt maliyyәsi, sığorta B) özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, pensiya fondu, mәşğulluq fondu C) mülkiyyәtin sığortalanması, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondlar D) sosial sığorta, dövlәt krediti , vergi E) özәl müәssisәlәrin maliyyәsi, dövlәt büdcәsi, büdcәdәn kәnar fondler
378.Qaytarmalı vә faizlәri ödәnmәli olan pul vә mal formasında verilәn borc  necә  adlanır?

A)) kredit

B) vergi

C) subsidiya

D) maliyyә yardımı

E) qrant
379.Biznesin şәxsi maliyyәlәşdirmә mәnbәyini göstәrin:

A)) sәhmlәrin satışı

B) sığorta ödәnişlәri

C) tәchizatçıların kreditlәri

D) bank krediti

E) vençur kapitalı
380.Mülki Mәcәllәnin 655.1­ci maddәsindә faktorinq necә tәrif verilmişdir? A)) faktorinq pul tәlәbinin güzәşt edilmәsi müqabilindә maliyyәlәşmәdir

B) faktorinq iqtisadi leksikonumuzda yeni anlayışdır C) faktorinq fasilәsiz vә müddәtsiz maliyyәlәşmәdirmәdir D) faktorinq ilk dәfә Avropa ölkәlәrindә tәtbiq olunan sәmәrәli maliyyә alәtidir E) faktorinq hәr bir tәrәf üçün әlverişli olan yeni maliyyәlәşmә formasıdır
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə