BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?


Faktorinq hansı şirkәtlәr üçün olduqda әlverişlidirYüklə 1,75 Mb.
səhifə6/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#53845
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
381.Faktorinq hansı şirkәtlәr üçün olduqda әlverişlidir 

1.fәaliyyәtә yeni başlayan  2.fәaliyyәtdә olan 3.sürәtlә inkişaf edәn 4.zәif inkişaf edәn 5.müflislәşәn

A)) 1,3

B) 1,4


C) 1,5

D) 4,5


E) 1,2
382.Aşağıdakılardan hansı ifadə sәhvdir?

A)) françayzer sazişi ümumi xarakter daşıyır

B) françayzer müstәsna hüquqa malik olur C) françayzer müәyyәn şәrtlәr daxilindә öz hüquqlarını françayziyә verir D) françayzinqin inkişafı 1850­ci ilә tәsadüf edir E) Azәrbaycan üçün françayzinq yeni hadisәdir
383. Bazara daxil olma mәrhәlәsi nә ilә xarakterizә olunur? A)) Mәhsulun bazara yeridilmәsi әrzindә satışın aşağı templә artması ilә B) Gәlirin vә satışın sürәtlә azalması ilә

C) Gәlirin sürәtlә artması ilә D) Bütün potensial alıcıların әmtәә ilә tәmin olunması ilә әlaqәdar satış tempi aşağı düşmәsi ilә

E) Doğru cavab yoxdur
384.Françayzinqin inkişafı hansı ilә tәsadüf edir?

A)) 1850


B) 1845

C ) 1840


D) 1880

E) 1875
385.Firma nә zaman ödәmә qabiliyyәtli olur ? A)) onun ümumi aktivlәri xarici öhdәliklәri keçәndә B) pul axını sәmәrәli idarә edilәndә

C) onun öz borclarını ödәmә vaxti debitor borclarını ödәmә vaxtından qabaq olsun D) mal dövrüyyәsinin optimal ölçüsü müәyyәnlәşdirilәndә

E) doğru cavab yoxdur


386. Əlavә kapital nәdir ?

A)) müәssisәnin şәxsi vәsaitinin pul fondudur

B) maliyyә öhtәliklәrinin yerinә yetirmә alәti

C) şәxsi vәsaitin әsas I mәnbәyidir

D ) istehsalı inkişaf etdirmәk üçün fonddur

E) Doğru cavab yoxdur


387.Yığım fondu nә üçündür ?

A)) istehsalı inkişaf etdirmәk üçün

B) davamlı maliyyә bәziyyәti üçün әsas şәrtdir

C) maddi tәlәbatı ödәmәk üçün

D) maliyyә öhdәliklәrinin yerinә yetirmәk üçün

E) şәxsi vәsaitin әsas I mәnbәyidir


388.Pul vәsaitlәrinin daimi hәrәkәti prosesindә idarәetmәnin subyekti deyәndә

 nә nәzәrdә tutulur?

1.Maliyyә ehtiyyatları 

2.Maliyyә meneceri

3.Maliyyә ehtiyyatlarının mәnbәlәri

4.Müәssisәnin maliyyә xidmәtlәri 

5.Maliyyә münasibәtlәri

A)) 2,4

B) 1,2

C) 2,3


D) 3,4

E) 4,5
389.Pul vәsaitlәrinin daimi hәrәkәti prosesindә idarәetmәnin obyekti deyәndә nә nәzәrdә tutulur?

 1.Maliyyә ehtiyyatları 

2.Maliyyә meneceri

3.Maliyyә ehtiyyatlarının mәnbәlәri 

4.Müәssisәnin maliyyә xidmәtlәri 

5.Maliyyә münasibәtlәri

A)) 1,3,5

B) 2,3,4

C) 1,3,4

D) 2,3,5

E) 1,2,5
390.Aşağıdakılardan hansı borç vәsaitinә aiddir ?

 1.sәhmlәrin satışından alınan vәsait 

2.debitor borcları 

3.mal göndәrәnlәrin krediti

4.tәrәfdaşların vәsaiti 

5.sığorta ödәmәlәri

A)) 3,5

B) 1,2

C) 2,5


D) 2,3

E) 1,5
391.Aşağıdakılardan hansı xüsusi vәsaitlәrә aiddir ? 

1.sәhmlәrin satışından alınan vәsait 

2.debitor borcları 

3.mal göndәrәnlәrin krediti

4.tәrәfdaşların vәsaiti 

5.sığorta ödәmәlәri

A)) 1,2,4

B) 1,2,3

C) 1,2,5

D) 2,4,5

E) 1,3,5
392.Aşağıdakılardan hansı borc vәsaitinә aid deyil ? A)) nizamnamә kapitalı

B) sığorta ödәmәlәri

C) bank krediti vә vençur kapitalı

D) qohum vә dostların dәstәyi

E) hökümәtin maliyyә dәstәyi


393.Aşağıdakılardan hansı xüsusi vәsaitlәrә aid deyil ?

A)) kreditor borcları

B) debitor borclar

C) şәxsi vәsait

D) mәnfәәt

E) amortizasiya


394. Əhalinin alıcılıq qabiliyyәti aşağıdakılardan hansından asılıdır? A)) Bütün cavablar doğrudur

B) İqtisadi artım vә tәnәzzüldәn

C) Vergilәr sistemindәn

D) İşsizlik sәviyyәsindәn

E) Cari gәlir vә qiymәtlәrdәn
395.Qeyd edilәnlәrin hansı lizinq növlәrinә aid edilmir?

A)) şәxsi lizinq

B) әmәliyyati lizinq

C) maliyyә lizinqi

D) operativ lizinqi

E) qaytarma lizinqi


396.Firmalar tәrәfindәn banklara debitor borclarının idarә edilmәsi üzrә öz hüququnun verilmәsi necә adlanır?

A)) faktorinq

B) lizinq

C) ipoteka

D) veksel

E) repo
397.Françayzinq növlәrini göstәrin?

A)) әmtәә, istehsal, işgüzar

B) mal, işgüzar,qlobal, kommersiya

C) istehsal, bölgә, kommersiya

D) mal, istehsal, kommersiya, işgüzar

E) kommersiya, qlobal, bölgә
398. Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların fәaliyyәtinin sosial­iqtisadi nәticәsi deyil?

A )) yeni yaranmış müәssisәlәrdә sәmәrәsiz idarәetmә

B) әlavә dәyәrin kәmiyyәti,

C) elmi işlәrin tәkmillәşdirilmәsi dәrәcәsi

D) regionda işgüzar fәallığın artması E) birbaşa vә dolayı yaradılmış iş yerlәrinin miqdarı,
399. Dünya tәcrübәsi göstәrir ki, sahibkarlıq fәaliyyәtini genişlәndirmәk vә rәqabәt qabiliyyәtli mәhsul istehsal etmәk üçün .... yaradılması son dәrәcә vacibdir 

1. Kooperasiyaların 2. әlverişli xidmәt sahәlәrinin 3. Texnologiyaların 4. Biznes inkubatorlarının 5. Sәnaye şәhәrçiklәrinin

A)) 3,4,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 1,4,5

E) 1,2,5
400. Fyuçers əməliyyatının iştirakçılarını göstərin:

A)) hedçerlər, ticarətçilər, alverçilər;

B) brokerlər;

C) dilerlər;

D) menecerlər;

E) sahibkarlar.401. Fyuçers birjasının yuxarı ali orqanı nədir?

A)) birja üzvlərinin ümumi yığıncağı;

B) xarici direktorlar;

C) direktorlar şurası;

D) xüsusi ekspertlər;

E) vitse – prezident


402. Fyuçers bazarının əsas funksiyalarına daxil olmayanı göstərin:

A)) birjanın bütün iştirakçıları üçün informasiyaların əlverişsizliyi.

B) stabil qiymətlərin formalaşması;

C) qiymətin səviyyəsinin araşdırılması;

D) bazar iştirakçıları üçün birja qaydalarının formalaşması;

E) bazar iştirakçılarının qarşılaşdıqları risklərin ötürülməsi;


403. Əmtəə veksilinin hansı üstünlükləri vardır. Səhv cavabı göstərin:

A)) vekseli satmaq və uçot etmək vasitəsilə vəsait cəlb etmək mümkün deyil;

B) qarşılıqlı borcları məqbul etmək mümkündür;

C) müəssisələr bir – birinə əmtəə şəklində kredit verir;

D) girov vasitəsi kimi çıxış edir;

E) pul vəsaitlərinə qənaət edilir.


404. Köçürmə vekselləri hansı dövrdən istifadə edilməyə başlanılmışdır?

A)) XII – XIII əsrlərdə İtaliyada;

B) XV əsr Almaniyada;

C) XII əsrdə İngiltərədə;

D) XI əsrdə Hollandiyada;

E) XİV əsrdə Belçikada.405. İlk veksel yarmarkaları nə vaxt yaranmışdır?

A)) XIII – XIV əsr Fransa Şampan şəhəri;

B) XIV əsr Almaniya Berlin;

C) XII əsr Portuqaliya;

D) XI əsr İspaniya;

E) XV əsr Almaniya.


406. Sənayenin hansı sahələri kənar investorlar üçün cəlbedicidir?

A)) xammal və emal sahələri;

B) xammal və nəqliyyat sahələri;

C) emal və kənd təsərrüfatı sahələri;

D) məqsədli kompleks proqramların həyata keçirildiyi sahələr;

E) heyvandarlıq sahəsində.


407.İnvestisiyaların əsas məqsədləri nədən ibarətdir.

A)) bütün variantlar.

B) investisiyaların artması;

C) investisiyaların satılması;

D) investisiyaların təhlükəsizliyi;

E) pul qoyuluşlarının gəlirliyi;


408.Sahibkarlıq tәcrübәsindә ... geniş istifadә olunur 

1. Tәbii sәrvәtlәrdәn, bahalı xammal vә materiallardan 

2. Çoxsaylı tәhlil metodlarından 

3.Qlobal problemlәrin tәdqiqatından 

4. Qiymәtlәndirmә üsullarından 

5. Fәaliyyәt sirrinin açıqlanmasından

A)) 2,4

B) 1,2


C) 2,3

D) 1,5


E) 3,5
409.Innovasiya prosesi bu tәdbirin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutmur: A)) Yeni müәssisәlәrin investisiya fәallığın artırılması B) Istehsalın tәşkili vә idarәetmәnin mütәrәqqi metodlarının tәdbiqi C) Buraxılan mәhsulun modernlәşdirilmәsi

D) Yeni növ mәhsulun mәnimsәnilmәsi

E) Yeni avadanlığın istehsalata tәtbiqi
410. Publik rileyşnz konsepsiyası harda özünü göstәrir? 

1. Sosial psixoloji vәziyyәtlәrdә 

2. Sahibkarlığın yetkin vә inkişaf etmiş mәdәniyyәtindә 

3. Firmanın real imkan vә üstünlüklәrindә 

4. Firmanın müәyyәn üsul vә imicindә 

5. Rәhbәrin vә personalın cәmiyyәtdә davranış tәrzindә

A)) 2,4,5

B) 1,2,3

C) 2,3,5

D) 1,3,5


E) 2,3,5
411. Kommersiya şirkәti vә cәmiyyәtin qarşılıqlı tәsirinin әsas istiqamәtlәri hansılardır?

A)) Bütün cavablar doğrudur

B) Sosial xarakterli investisiya

C) Partnyorluq

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Xüsusiyyәtçilik


412. Vencur firmalar necə yaradılır

A)) yeni məhsul istehsalında vəsaitləri olmayan bir neçə nəfərlik qrupun investorlarla əlaqəyə girməsi ilə

B) yeni ideyanın praktiki tam reallaşdırılması ilə

C) yeni ideyanın praktiki tam reallaşdırılması ilə

D) bütün variantlar

E) elmi-texniki sahədə, məhsulun istehsalı və satış sahəsində


413. Vencur firmalarında investorlarla kimlər əlaqəyə girir

A)) firmanın rəhbəri

B) menecerlər

C ) adi işçilər

D) iqtisadçılar

E) marketoloqlar


414. Lizinqdə avadanlıq üzərində mülkiyyət hüququ kimdə qalır

A)) icarəyə verəndə

B) icarəçidə

C) müqavilə əsasında kənar şəxsdə

D) fiziki şəxsdə

E) lizinq şirkətində


415. Hansıların hesabına maliyyə kapitalı formalaşır

A)) investisiya şirkətləri və pensiya fondları

B) kommersiya bankları və sığorta təşkilatları

C) payçılıq və qarşılıqlı fondlar

D) müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və əhali

E) idarə, təşkilat, müəssisə


416. Maliyyə menecmentinə aiddir

A)) hər biri

B) maliyyə planlaşdırılması və nəzarət

C) investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və investisiya portfelinin yaradılması

D) firmanın maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin idarəetmə aparatının təşkili

E) kapital xərclərinin qiymətləndirilməsi


417. Maliyyə məqsədlərinə aid deyil

A)) investisiya əməliyyatları

B) gəlirin sabit normaya çatdırmaq

C ) gəlirin maksimalaşdırılması

D) firmanın rəhbər tərkibinin və vəsait qoyanların (gəlirlərin artırılması)

E) firmanın aksiyalarının dəyər kurslarının qaldırılması və s.


418. Maliyyə menecmentinin vəzifələrinə daxil deyil

A)) gəlirin maksimallaşdırılması

B) maliyyə hesabatının təhlili

C) pul vəsaitinin proqnozlaşdırılması

D) səhm buraxılışı

E) kredit və borcların alınması


419.Müəssisənin pul vəsaitit fonduna aid deyil ;

A))Sığorta fondu;

B)Əlavə kapital fondu;

C)Eytiyat fondu;

D)Nizamnamə fondu;

E)yığım fondu


420. Forvard bazarı hansı bazara aiddir?

A)) müddətli qiymətli kağızlar bazarı;

B) bank ssudası bazarı;

C) borc qiymətli kağızlar bazarı;

D) valyuta bazarı;

E) pul vəsaiti bazarı.


421.Müəssisənin pul vəsaitit fonduna aid deyil ;

A))Sığorta fondu;

B)Əlavə kapital fondu;

C)Eytiyat fondu;

D)Nizamnamə fondu;

E)Yığım fondu


422. Vençur biznesi hansı biznes kimi şərh olunur

A)) Riskli biznes

B) Risksiz biznes

C) Tam əhatəli biznes

D) İnvestisiya biznesi

E) İntelektual biznes


423. Alıcı və satıcı tərəfindən təyin olunan əmtəənin miqdarını.keyfiyyətini təhvil ünvanını tarixini və qiymətini ifadə edən saziş necə adlanır?

A)) Forvard

B) Svop

C) OpsionD) Fyunçers

E) Varrvant


424. Mövcud olan əmtəənin qiymətinin dərhal ödənilməsi və alıciya çatdırılmasını nəzərdə tutan saziş hansıdır?

A)) Spot


B) Forvard

C) Svop


D) Fyuçers

E) Opsion


425.İnnovasiya biznesini həyata keçirən təşkilati-hüquqi formalara aid deyil?

A)) faktorinq firmalar

B) patient firmalar

C) violent firmalar

D) komutant firmalar

E) vençur firmalar


426.Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

A)) 4 sentyabr 1993-cü il

B) 4 may 1993-cü il

C) 4 aprel 1994-cü il

D) 10 may 1995-ci il

E) 5 oktyabr 1996-cı il


427. İki və daha çox ölkələr tərəfindən həyata keçirilən istənilən təsərrüfat fəaliyyəti necə adlanır?

A)) beynəlxalq biznes

B) biznes

C) regional biznes

D) beynəlxalq sahibkarlıq

E) cavablar səhvdir


428. İlk lizinq şirkəti nə vaxt və harada yaradılmışdır?

A)) 1953-cü ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

B) 1952-ci ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

C) 1954-cü ildə, ABŞ, San-Fransiskoda

D) 1952-ci ildə, Fransada, Parisdə

E) 1952-ci ildə, İngiltərə, Londonda


429. Nə vaxt və hansı şirkət öz məhsullarını lizinqə vermişdir?

A)) 1880-ci il, “Zinger”

B) 1877-ci il, “Bell”

C) 1890-cı il, “Bell”

D) 1877-ci il, “Ford”

E) cavablar səhvdir


430. İstiqamətinə görə neçə cür françayzinq fərqləndirilir?

A)) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) çox
431. İşgüzar reputasiyanın əsas prinsiplərinə aiddir

A)) hər biri

B) imicin yaradılması üzrə səylərin daimiliyi

C) imic xidmətinin təşkili

D) kommunikasiya siyasətinin aparılması

E) inkişaf konsepsiyası və ya “müəssisənin missiyası”
432. Müəssisənin yerinin seçilməsinə təsir edən prinsipal amillərə aiddir

A)) hər biri

B) nəqliyyat imkanları

C) dövlət güzəştləri

D) bazara yaxınlıq

E) işçi qüvvəsi ilə təminat imkanları


433. Biznesin təşkili hansı mərhələni əhatə etmir

A)) bazarda rəqiblərin axtarılması

B) yeni ideyanın dürüst izah edilməsi və axtarışı

C) bazarda “boşluğun” axtarılması

D) biznes planın işlənib hazırlanması

E) layihənin reallaşdırılması


434.Biznesin iqtisadi mühiti nәyi sәciyyәlәndirir? A)) Biznesin tәşkili , fәaliyyәti vә sәmәrәliliyini B) Elmi­texniki tәrәqqinin biznesdә rolunu

C) Biznesin xarici mühitdәn asılılığını

D) Biznesin tәşkilinin üsul vә metodlarını

E) Biznesin vәziyyәtinin dövlәt siyasәtindәn asılılığını


435.Bu variantlardan biri Delfi metodunu ifadə edir:

A)) ekspert qiymətləndirilməsi

B) istehsalçı qiymətləndirilməsi

C) istehlakçı qiymətləndirilməsi

D) tədarükçü qiymətləndirilməsi

E) bütün cavablar doğrudur


436.Biznesin mikromühitinin әn mühüm amili hansıdır?

A)) Ehtiyat vә istehlak bazarları

B ) Daşınmaz әmlak bazarı

C) İnformasiya vә innovasiya bazarı

D) Reklam bazarı

E) Әmtәә vә әmәk bazarı


437.Azәrbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cәlb olunması bu mәqsәdә  xidmәt etmir:

A)) idarәetmә obyektinin dәyişdirilmәsi vә modernlәşdirilmәsi

B) Xammalın strateji növlәrinin ixracının

C) Ixracın strukturunun tәkmillәşdirilmәsinә D) Beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlığın inkişafına E) Idxalın strukturuna daha çevik yanaşılmasına


438.Ticarәt müәssisәsinin yerlәşdirilmәsindә aşağıdakı amili nәzәrә almaq mәqsәdәuyğun deyil:

A)) Әmәk resurslarının mövcudluğu

B) Icarә şәrtlәri

C) Regionun istehlak profili

D) Piyada axını

E) Ümumi fon


439. Aşağıdakılardan hansı biznesin mühüm әlamәtlәrindәn biridir?

A)) Şәxsi vә kollektiv tәşәbbüskarlığın tәzahürü

B) Mәnfәәtin artörölması imkanı

C) Mühafizә mexanizminin etibarlığı

D) Resurslarin bölüşdürülmәsi

E) yeniliklәrin idarә edilmәsi qabiliyyәti


440.Predmet vә hadisәlәrin dәrk olunması nә demәkdir?

A)) İnformasiyanın yaradılması,verilmәsi, istifadәsi

B) İnformasiyanın gizli yolla әldә edilmәsi

C) İnformasiyanın gizlәdilmәsi

D) Informasiyanin sızdırılması

E) İnrmasiyanın ötürülmәsi


441.Yaponiyada ölçülәrindәn asılı olaraq müәssisәlәrin qruplara bölünmәsindә  hansı göstәricidәn istifadә olunur?

A)) Kapitalın hәcmi vә işçilәrin sayı

B) Müqayisәli mәhdud resurslar

C) Istehsal olunan mәhsulun hәcmi

D) Bazarın hәcminә görә

E) Düzgün cavab yoxdur


442.Françayzer I kriteriyaya görә hansı növlәrә ayrılır? 

1.istehsal 

2.ticarәt 

3.maliyyә 

4.әmtәә 

5.işgüzar

A)) 1,4,5

B) 2,3,4

C) 1,2,3

D) 2,4,5

E) 3,4,5
443.Françayzer müstәsna hüquqlara malikdir.Bu hüquqlara aşağıdakılardan hansı aid deyil

A)) mülkü hüquq

B) firma üslubu

C ) әmtәә nişanı

D) patent

E) müәllif hüququ


444. Motivasiya metodu neçә kateqoriyaya ayrılır?

A)) 5


B) 7

C) 4


D) 3

E) 2
445.Mаslоnуn еhtiyаclаr pirаmidаsı nеçә sәviyyәdәn ibarәtdir?

A)) 5

B) 3


C) 2

D) 4


E) 1
446.Insan fәaliyyәtinә müsbәt tәsir vasitәsi necә adlanır?

A)) mоtivasiya

B) konsepsiya

C) missiya

D) optimallaşma

E) strateqiya


447. Motivasiyanın mahiyyәti nәdir?

A)) konkret mәrhәlәdә işçilәr üçün mәqbul olan, insan davranışı motivlәrinә uyğun gәlәn stimulların seçilmәsidir

B) әmәyin qiymәtlәndirilmәsi

C) Ehtiyacların müәyyәn edilmәsi

D) Düzgün cavab yoxdur
448.Motiv nәdir?

A)) Daxili sövqedici qüvvә, cazibә, daxili vadaretmә qüvvәsi

B) Nәticә

C) Xarici sövqedici qüvvә

D) Cazibә qüvvәsi

E) Düzgün cavab yoxdur


449.Kadrların idarә olunması funksiyalar hansı metod vasitәsi ilә hәyata keçirilmir?

A)) İqtisadi texniki

B) Sosial psixoloji

C) Iqtisadi

D) Tәşkilati

E) Inzibati


450. Əmr, sərəncam və konkret tapşırıqlar əsasında işçi heyyətinin fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsi hansı metod vasitəsi ilə həyata kecirilir:

A))inzibati metodlar.

B)müstəqil metodlar;

C)iqtisadi metodlar;

D)sosial – psixoloji metodlar ;

E) təşkilati metodlar;


451. İdaraetmәdә motivasiya nә demәkdir?

A)) tәlabatın tәmin edilmәsi mәqsәdi ilә işçilәrә tәsir

B) mәnәvi hәvәslәndirmә

C) tәlabatın tәyini

D) maddi tәminat

E) istehsalın yüksәldilmәsi


452.Aşağıdakılardan hansı motivasiya metodudur? A)) bütün cavablar doğrudur

B) psixoloji әsaslandırmaya әsaslanan metodlar

C) intizam metodu

D) dolayı sәylәrә әsaslanan metod

E) hәvәslәndirmәyә әsaslanan metodlar
453.Insan resurslarının idarәedilmәsi dedikdә hansı mәsәlәlәr nәzәrdә tutulur? A)) bütün cavablar doğrudur

B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi

C) firmadaxili fәal sosial siyasәt

D) stimullaşdırma

E) әmәk bazarının düzgün tәhlili
454.Aşağıdakılardan biri insan resurslarının idarәedilmәsi üzrә kompleks 

mәsәlәlәr aid deyil?

A)) düzgün cavab yoxdur

B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi

C) firmadaxili fәal sosial siyasәt

D) stimullaşdırma

E) әmәk bazarının düzgün tәhlili


455.İnsanın cәmiyyәtdә davranışı nәyin nәticәsidir?

A)) Şәxsiyyәtin fәrdi xüsusiyyәtlәri vә xarici mühitin mürәkkәb birlәşmәsinin B) Şәxsi tәrbiyәnin

C) Aldığı mәhsulun

D) Müstәqil Azәrbaycan Respublikasının qanunauyğunluqlarının E) Düzgün cavab yoxdu


456.Şәxsiyyәtin fәrdi xüsusiyyәtlәri vә xarici mühitin mürәkkәb birlәşmәsinin nәticәsidir?

A)) Insanin cәmiyyәtdә davranışı

B) İnsanın ailәdә davranışı

C) Şәxslәrin kollektivlә münasibәti

D) İnsanın ağlı vә davranış tәrzi

E) Düzgün cavab yoxdur


457. Əməkdaşların qiymətləndirmə meyarlarına aiddir

A)) hər biri

B) davranışlar

C) təhsil və istehsalat təcrübəsi

D) zəkası

E) danışıq tərzi


458. Daha fəal qəbul seçmə üsuluna aiddir

A)) hər biri

B) elan lövhəsi

C) məktəblərdən qəbul

D) kadrlar üzrə məsləhətçi

E) qəzetdə elanlar


459. İşçi heyətinin seçilməsinə bu proses aid deyil

A)) ailə tərkibi

B) ekspert qiyməti

C) müşahidə və hesabat

D) qiymətləndirmə

E) əks əlaqə


460. A.Maslounun tələbatların ierarxiyası necə səviyyə ayrılır

A)) beş


B) iki

C) üç


D) iki

E) bir
461. A.Maslounun tələbatların ierarxiyasına aid deyil

A)) yaşamaq tələbatı

B) təhlükəsizlik təlabat

C) fizioloji tələbat

D) sosial status

E) özünü təsdiqetmə
462. Kadrların idarə olunması hansı funksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir.

A)) təşkilati, inzibati, iqtisadi və sosial – psixoloji metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.

B)təşkilati, müstəqil, iqtisadi və sosial – psixoloji metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.

C) idarə etmə, inzibati, iqtisadi və sosial – psixoloji metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.

D) idarə etmə, müstəqil, iqtisadi və sosial – psixoloji metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.

E)təşkilati, inzibati, iqtisadi və sistematik metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.


463.Əməkdaşların qiymətləndirmə meyarlarına aid deyil;

A))Qabiliyyəti

B)Davranışları

C)Təşkil və istehsalat

D)Zəkası

E)Danışıq tərzi


464.Heyətin secilməsi meyarlarına aid deyil

A))Rəhbərin qiyməti;

B)Şəxsin, işin qiymətləndirmə meyarları;

C)Ekspert qiyməti;

D)Müşaidə və hesabat;

E)Qiymətləndirmə


465.İşgüzar etika nәdir?

A)) etik prinsiplәrin işgüzar situasiyaya tәtbiqi

B) tiliklәr toplusu

C) hәr hansı insan tәrәfinndәn qәbul olunmuş davranış qaydaları D) beynәlxalq әlaqәlәrdә etiket

E) hәr hansı insan tәrәfinndәn qәbul olunmuş davranış qaydalarıYüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə