BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?


Kоdеksdә şirkәtin аşаğıdаkı tәrәflәrdәn biri ilә münаsibәtlәri әks еtdirilmir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə7/11
tarix16.06.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#53845
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
466.Kоdеksdә şirkәtin аşаğıdаkı tәrәflәrdәn biri ilә münаsibәtlәri әks еtdirilmir? A)) fiziki şәхslәrlә

B) әmәkdаşlаrlа

C ) istеhlаkçılаrlа

D) rәqiblәrlә

E) tәchizаtçılаrlа
467.Dinlәyicinin әsas mәqsәdi nәdir? 

1. şirkәtin etik qaydalarına aid mәlumat  toplamaq 

2.özü haqda müsbәt rәy yaratmaq 

3. Mәlumatı qavramaq 

4. tәrәfdaşlara xüsusi diqqәt göstәrmәk 5. qarşı tәrәfin mәnәvi problemlәri ilә maraqlanmaq

A)) 2,3


B) 1,2

C) 3,4


D) 4,5

E) 1,5


468. Sosiallıq mәfhumu nәyi nәzәrdә tutur?

A)) başqasına vә hamıya qarşı hәrәkәtlәrin cәmini B) fәrdin sosial qrupun norma vә adәtlәrinә tabe olmaması

C) sosial cәmiyyәtә girmәmәk qorxusu

D) sosialist cәmiyyәtinin yaranmasını

E) düzgün cavab yoxdur
469.Ödәmәlәrin sxemlәri, faizlәrin hesablanması qaydası, әmәliyyatların  gәlirliyinin müqayisәsi hansı tәhlil vasitәsilә aparalır:

A)) maliyyә riyazi tәhlildә;

B) kompleks iqtisadi tәhlildә;

C) motivasiya tәhlilindә;

D) iqtisadi kibernetikada;

E) marjinal tәhlildә


470. Real fəaliyyət göstərən bir təşkilat sosial-psixoloji nəzərdən neçə qrup xassələrə malikdir ?

A)) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E) 6
471. Etika dedikdə nə başa düşürük?

A)) etik prinsiplərin işgüzar situasiyaya tətbiqi

B) məqsədin müəyyən edilməsi

C) etikanın əsasları ilə tanışlıq

D) işgüzar reputasiyanın qiymətləndirilməsi

E) şəxslərarası münasibətlərin əsas xüsusiyyətləri
472. Etika nəyə imkan yaradır?

A)) mənfəətin artmasına

B) ictimai marağa

C) ictimai gərginliyə

D) ətraf mühitin korlanmasına

E) Düzgün cavab yoxdur


473. Biznesin yerinə yetirdiyi funksiyaya daxil deyil.

A)) İctimaiyyətlə əlaqələr

B) Maddi-texniki təchizat

C) Maliyyə və uçot işlərinin aparılması

D) Mövcud iqtisadi prioritetlər

E) Kadrların idarə edilməsi


474. Aşagıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil?

A)) əmanətlər

B) bank krediti

C) istehlak krediti

D) kommersiya krediti

E) heç biri


475. İstehsal fəaliyyətinin miqyasında (həcminə) müvafiq olaraq sahibkarlığın formaları:

A)) kiçik,orta,iri

B) birgə

C) kollektiv

D) xüsusi (fərdi)

E) ictimai (dövlət)476. Dolayi vergilər olan ƏDV, aksizlər nə zaman tətbiq olunur?

1. xərclənmə zamanı; 2. Istifadə zamanı; 3.alış zamanı; 4) istehlak zamanı; 5.istehsal zamanı.

A)) 1,4

B) 1,2,3,4C) 2,3,4

D) 3, 4


E) 4,5
477. İqtisadiyyatın hansı sahələrində dövlət bölməsi çox iştirak edə bilər?

A)) infrastruktur sahələrində

B) pərakəndə ticarətdə

C) ictimai iaşədə

D) kənd təsərrüfatında

E) sənayedə


478. İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir.

A)) nə,necə,kimin üçün

B) nə, harada, kimin üçün

C) nə vaxt, niyə, harada və kim

D) işsizliyin və inflyasiyanın səbəbi nədən ibarətdir

E) niyə, harada, nə vaxt


479. Bazar -

A)) əmtəə və xidmətlərin alqı və satqısı proseslərinin baş verdiyi məkan

B) satış proseslərinin məcmusudur

C) təklifin məcmusudur

D) alıcılar arasında qarşılıqlı münasibətlərdir

E) mülkiyyət münasibətləridir


480.Azad bazar təsərrüfatının səciyyəsi hesab olunur.

A)) bütün cavablar doğrudur

B) bazar informasiyasının azad əldə olunmasi

C) iqtisadiyyatda hokümətin məhdud rolu

D) sərbəst daxil olma

E) rəqabər iştirakçılarının qeyri-məhdud sayı


481.Bazar infrastrukturunun tərkib hissəsinə aid olmayanını müəyyən edin:

A)) müəssisələr

B) fond birjası

C) əmtəə birjası

D) valyuta birjası

E) kommersiya bankları


482.Milli innovasiya sisteminin əsas məqsədi nədir?

A)) elmtutumlu sahələrin inkişafı hesabına dayanaqlı iqtisadi artımı təmin edən əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldən sahələr sistemini yaradılması

B) investisiya layihələrinə təsir edən amillərlə əlaqəli risklər

C) investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi

D) əlverişıi investisiya mühitinin formalaşması

E) makro səviyyədə investisiya iqliminin formalaşması


483. İnvestisiya layıhəsinin işlənib hazırlanması zamanı hansı nəticələr qiymətləndirilməlidir?

A)) sosial və ekoloji

B) siyasi və iqtisadi

C) sosial və iqtisadi

D) ekoloji və iqtisadi

E) ekoloji və siyasi


484. İnvestisiya riskləri nədi?

A)) investisiya fəaliyyəti nəticəsində ola biləcək itkilər

B) makroiqtisadi xarakteristikaları nəzərə alır

C) real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur

D) olkə iqtisadiyyatının struktur yenidənqurmasını təmin etmək

E) hec biri


485. Bazar iqtisadiyyatı hansı sistemlərin təsiri altında formalaşır.

A)) İqtisadi

B ) İnzibati

C) İctimai

D) Xüsusi

E) Fəlsəfi


486. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tənzimlənmənin bu formasında istifadə olunmur.

A)) Modelləşdirmə.

B ) Proqramlaşdırma.

C) İntiqativ planlaşdırma.

D) Proqnozlaşdırma.

E) Dövlət sifarişləri.


487. Məcburi dövlət sifarişi hansı məhsulları müəyən etməlidir.

A)) İçtimai əhəmiyyətli məhsulları.

B) İnvestisya qoyulmuş məhsulları.

C) Xüsusi əhəmiyyətli məhsulları.

D) Fərdi əhəmiyyətli məhsulları.

E) Yerli əhəmiyyətli məhsulları


488. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi metodu hansıdır.

A)) Məqsədli proqram metodu.

B) Seçmə metodu.

C) Nəticəyə istiqamətlənən metod.

D) Yekunlaşdırma metodu.

E) Analitik proqram metodu


489.Rəqabətin tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A)) Bazarı firmaları tərəffindən inhisarlaşdırılmasına yol verməmək.

B) İqtisadi mübarizədə uduzmamaq.

C) Təkmil rəqabəti məhdudlaşdırmaq.

D)İqtisadi tərəqqidən geridə qalmaq.

E) Bazarda oliqapolyanı dəstəkləmək


490.Dövlətin xarici təhlükəsini göstərən variantı tapın.

A)) İxrac və valyuta nəzarətinin zəifliyi.

B) İnfilyasiya.

C) ÜDM –in aşağı diversifikasiyası .

D) Ekoloji qəzaların baş verməsi.

E) Fond bazarları strukturunun təhrif edilməsi


491. Rəqabət mübarizəsinin ən yüksək forması

A)) İnhisar

B)Yığım

C) Kapital

D ) Əmək

E) Bazar.


492. Rəqabət bazarında sahibkarın rolu nədən ibarətdir?

1.Rəqabətin hərəkətedici qüvvəsidir.

2.Bazarda tələb və təklifi formalaşdırır.

3.Bazarda yarışın gedişinə aktiv təsir göstərir.

4.Bazarda qiymətin tənzimlənməsində əsas rol oynayır.

5.Mövcud olanla yeni istehsal olunmuş məhsulu müqayisə etməyə imkan verir.

Hansı variant düzdür.

A))1;3;5


B) 1;2;4

C) 2;3;4


D) 3;4;5

E) 1;2;3
493. Dövlət sahibkarlığın formalaşmasında hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A))Rəqabət mühitini formalaşdırır.

B) Təklifin dəyanətliyi üçün şərait yaradılmasına nail olur.

C) Mövcud prosesin istiqamətini müəyyən edir.

D) Mövcud prosesin hüquqi təminatını müəyyən edir.

E) Bütün variantlar.
494. Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı ildə qəbul olunub?

A))07.01.1993

B) 28.11.1994

C) 12.07.1994

D) 08.04.1992

E) 18.11.1995


495. Təkmil rəqabətin əsas əlamətini ifadə etmir.

A))İstehsalçıların məhsullarının müxtəlif olması.

B) Ümumi bazar sövdələşmələrində alıcı və satıcıların xüsusi çəkisinin az olması.

C) Müxtəlif istehsalçıların məhsullarının keyfiyyətinin yeni olması.

D ) İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin olması.

E) İnkişaf etmiş əmtəə münasibətləri ;alıcı və satıcıların çoxluğu.


496. Sosial siyasətin əsas istiqaməti hansı variantdır.

A))Bütün variantlar.

B)Əlillərə verilən müavinətlərin artırılması.

C)Minimum istehlak büdcəsinin müəyyən edilməsi .

D)Əhalinin infilyasiydan müdafiə olunması mexanizmin hazırlanması və həyata keçirilməsi.

E)Əmək qabiiyyəti olmayan əhaliyə sosial yardımın gücləndirilməsi.


497. Kapital bazarının subyektlərinə aiddir:

A)) bütün cavablar doğrudur

B) birjalar

C) dövlət

D) şirkətlər və xüsusi firmalar

E) banklar və onların müştəriləri


498. İqtisadi artımın əsas məqsədi:

A)) əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsi,iqtisadi təhlükəsizliyin təminolunması

B) iqtisadi artımı keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaq

C) investisiyanın həcminin artirılması

D) insan kapitalının investisiyalaşdırılması

E) sərbəst vaxtın və investisiyanın artırılması


499. İstehlakın həcminə təsir edən amillər

A)) gəlirlərin səviyyəsi qiymətlərin səviyyəsi, psixoloji amil

B) psixoloji amil,alıcının zövqü

C) gəlirlərin səviyyəsi, alıcının zövqü,qiymət

D) qiymətlərin səviyyəsi, alıcının zövqü

E) psixoloji amil,yığımın həcmi500. Fiskal siyasət nə deməkdir?

A)) büdcə gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi siyasəti

B) məcmu tələb və məcmu təklifin tənzimlənməsi

C) vergi dərəcələrinin tənzimlənməsi siyasəti

D) büdcə xərclərinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi siyasəti

E) vürgilərin məhdudlaşdırıcı rolu


501. Еtikеt cәmiyyәtdә vә hәr hаnsı insаn tәrәfindәn qәbуl оlуnmуş dаvrаnış qaydaları, münаsibәt fоrmаsıdır. Göstәrilәnlәrdәn hаnsı еtikеtә аid dеyil?

A)) әmәk bаzаrı

B) münаsibәt

C) sövdәlәşmәlәr

D) öhdәliklәr

E) dаvrаnış qаydаlаrı


502.Işgüzаr еtikа kоdеksindә qеyd еdilәn tәrәflәrlә münаsibәtlәrin hаnsı düz dеyil?

A)) mеnеcеrlәrlә

B) istеhlаkçılаrlа

C) әmәkdаşlаrlа

D) rәqiblәrlә

E) invеstоrlаrlа


503.Аşаğıdаkılаrdаn biri kоrpоrаtiv mәdәniyyәt аnlаyışının tәrkib hissәsinә аid dеyil?

A)) Şirkәtin gәlirlәri

B) Şirkәtin rәmzi nişаnәsi

C) Şirkәtin idаrәеtmә üslуbу

D ) Şirkәtin Аdı

E) Şirkәtin gеyim üslubu


504.Biznesdә әliәyriliyin nәticәlәrini Sәrbәst sahibkarın qayәsi kitabında çox 

dәqiq izah edәn amerikan alimi K.Rәndoll yazır ki, .... A)) Dürüstlük keyfiyyәtindәn mәhrum olan adam dәyәrsizdir B) Mәdәniyyәt cәmiyyәtin xüsusi inkişaf mәrhәlәsidir C) Mәnәvi keyfiyyәtlәr insanın hәyatda qazandığı tәrbiyәnin mәhsuludur D) Düzgün düşüncә, düzgün fәaliyyәt sahibkar üçün әn vacib amildir E) düzgün cavab yoxdur
505.İşgüzar söhbәt hәmsöhbәtindәn nә tәlәb edir? A) ) yüksәk dәrәcәdә soyuqqanlılıq B) tәrәfdaşlıqda yaşca böyüklәrә hörmәtlә yanaşmaq

C) böyük mәblәğdә kapital

D) söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәsini

E) düzgün cavab yoxdur


506.Firma tәrәfindәn mövcud bazar payının qorunması vә bazarda öz pаylarının saxlanmasını nәzәrdә tutan biznes strateqiyası?

A)) müdafiәvi strateqiya

B) biznes növlәri dәyişmәsinin hücum strateqiyası

C) azalma strateqiyası

D) biznes növlәrinin dәyişmә strateqiyası

E) “sahibkarlıq dzyudosu” strateqiyası


507. Dinlәyicinin әsas mәqsәdi nәdir? 

1. şirkәtin etik qaydalarına aid mәlumat toplamaq 

2. özü haqda müsbәt rәy yaratmaq 

3. mәlumatı qavramaq 

4. tәrәfdaşlara xüsusi diqqәt göstәrmәk 

5. qarşı tәrәfin mәnәvi problemlәri ilә maraqlanmaq

A) ) 2,3

B) 1,2


C) 3,4

D) 4,5


E) 1,5

508. Etiketdә hansı qayda formalaşıb? A) ) bütün fәaliyyәt növlәri arasında üstünlüyü dinlәmәyә ver B) qarşı tәrәfin mәnәvi problemlәri ilә maraqlanmaq C) işgüzar söhbәtdә yüksәk dәrәcәdә soyuqqanlılıq vacibdir

D) söhbәti üz mülkiyyәtiniz tәk әldә etmәyә çalışmayın

E) düzgün cavab yoxdur
509. Sosiallıq mәfhumu nәyi nәzәrdә tutur? A) ) başqasına vә hamıya qarşı hәrәkәtlәrin cәmini B) fәrdin sosial qrupun norma vә adәtlәrinә tabe olmaması

C) sosial cәmiyyәtә girmәmәk qorxusu

D) sosialist cәmiyyәtinin yaranmasını

E) düzgün cavab yoxdur


510. Kodeksә hansı şәrtlә işçilәr, müştәrilәr vә s. Ilә münasibәtlәrә dair hәr bir müddәa daxil edilә bilәr?

A)) qanuna zidd olmamaq şәrti ilә

B) mәxfi saxlanmaq şәrti ilә

C) qarşılıqlı faydalanma şәrti ilә

D) adәt vә әnәnәlәri nәzәrә almaqla

E) düzgün cavab yoxdur


511. Şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn qısa sәnәdlәr necә adlanır? 

1. Missiya 

2. Bәyannamә 

3. Prinsiplәr haqda müddәalar 

4. işgüzar etika kodeksi 

5. davranış kodeksi

A) ) 1,2,3

B) 3,4,5


C) 2,3,4

D) 1,2,5

E) 1,4,5
512. Şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn geniş sәnәdlәr necә adlanır? 1. Missiya 

2. Bәyannamә 

3. Prinsiplәr haqda müddәalar 

4. işgüzar etika kodeksi 

5. davranış kodeksi

A) ) 4,5


B) 1,2

C) 3,4


D) 1,3

E) 2,5
513. Aşağıdakılardan hansı şirkәtin etik prinsiplәrini müәyyәnlәşdirәn qısa

 sәnәdlәrә aid deyil?

A)  ) işgüzar etika kodeksi

B) Bәyannamә

C) Prinsiplәr haqda müddәalar

D) Missiya

E) düzgün cavab yoxdur


514. Hәr bir xalqın әdәb qaydaları nәdir? A)) Milli әnәnәlәrin vә beynәlxalq etiketin mürәkkәb şәkildә uzlaşmasıdır B) Xalqın mәdәniyyәti

C) Fәrdi intellekt

D) Yaradıcılıq potensialı

E) Maddi mәnәvi ideoloji vә s. sәrvәtlәri


515. Azәrbaycanda nә xalqımızın qәdim iqtisadi hәyat әnәnәlәrinin bәrpasını 

zәruri edir?

A) ) sәrbәst vә sosial mәsuliyyәtli biznesin inkişafı B) insanların şәxsi sosial psixoloji xüsusiyyәtlәrinin sәmәrәli istifadәsi C) әn yüksәk vә әn mükәmmәl elm

D) Çoxillik mәdәniyyәt

E) әxlaqi keyfiyyәtlәrin gözәlliyi


516. Biznes etikasının tәşәkkülü nәdәn asılıdır? A) ) bütün cavablar doğrudur

B) korporativ mәdәniyyәtdәn

C) sivil sahibkarlıq mühitindәn

D) işlәk hüquqi normalardan

E) Cәmiyyәt vә dövlәt mentaliteti
517. Aşağıdakılardan biri biznes etikasının tәşәkkülünün asılı olduğu amillәrdәn deyil:

A) ) sahibkarlığın sosiallıq sәviyyәsindәn

B) korporativ mәdәniyyәtdәn

C) sivil sahibkarlıq mühitindәn

D) işlәk hüquqi normalardan

E) Cәmiyyәt vә dövlәt mentaliteti


518. Insan resurslarının idarәedilmәsi dedikdә hansı mәsәlәlәr nәzәrdә tutulur?

A) ) bütün cavablar doğrudur

B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi

C) firmadaxili fәal sosial siyasәt

D) stimullaşdırma

E) әmәk bazarının düzgün tәhlili


519. Aşağıdakılardan biri insan resurslarının idarәedilmәsi üzrә kompleks mәsәlәlәr aid deyil?

A) ) düzgün cavab yoxdur

B) fәaliyyәtin motivlәşdirilmәsi sistemi

C) firmadaxili fәal sosial siyasәt

D) stimullaşdırma

E) әmәk bazarının düzgün tәhlili


520. Bir çox mәdәni proqramları dәstәklәyәn Folksvagen şirkәti neçәnci ildә Doğma vәtәnin öyrәnilmәsi layihәsinin hәyata keçirilmәsi qrantını elan etmişdi? A)) 2000­ci ildә

B) 2002­ci ildә

C) 2004­cü ildә

D) 2005­ci ildә

E) 2007­ci ildә
521. Müxtәlif ölkәlәrin nümayәndәlәri ilә әlaqәlәr, sәfәr etdiyiniz ölkә haqda hansı biliklәri tәlәb etmir?

A) ) Milli geyimlәri

B) Hәyat tәrzi vә mәdәniyyәti

C) Milli әnәnәlәr vә psixologiya

D) Müxtәlif siyasi vә dini baxışlar

E) Düzgün cavab yoxdur522. Müxtәlif ölkәlәrin nümayәndәlәri ilә әlaqәlәr, sәfәr etdiyiniz ölkә haqda hansı biliklәri tәlәb edir?

A) ) Bütün cavablar doğrudur

B) Dini baxışlar

C) Hәyat tәrzi vә mәdәniyyәti

D) Milli әnәnәlәr vә psixologiya

E) Siyasi baxışlar


523. Nә etiketin әsasını tәşkil edir?

A) ) әdәb, nәzakәt, mehribançılıq

B) Unsiyyәt

C) Zaman vә mәkan

D) Fitri istedad

E) Düzgün cavab yoxdur


524. Müәssisәnin işgüzar reputasiyasının әsas yaradılma prinsiplәri hansılardır?

1. Müәssisәnin missiyası 

2. Alıcı istәklәrinin tәmin edilmәsi 

3. Imicin yaradılması üzrә sәylәrin daimiliyi

4. Peşәkar xidmәt 

5. Imic xidmәtinin tәşkili

A)) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 3,4,5

E) 1,3,4
525.İşgüzar etiket nәyi әhatә edir?

A)  ) bütün cavablar doğrudur

B) tәqdimat

C) mәktublaşmanın aparılması qaydası

D) işgüzar danışıqların aparılması qaydası

E) salamlaşma


526.Protokol nәdir?

A)) Qaydalar , әnәnәlәr , şәrtiliklәr toplusudur

B) Siyasi aktdır

C) Sahibkarlar arasında olan sazişdir

D) Şirkәtin әsas sәnәdini ifadә edәn sәnәddir E) şirkәtin dәyәri üzrә normativ aktdır
527.İşgüzar etika kodeksindә qeyd edilәn tәrәflәrlә münasibәtlәrin hansı düz 

deyil?

A)  ) menecerlәrlә

B) istehlakçılarla

C) әmәkdaşlarla

D) rәqiblәrlә

E) investorlarla


528.Teylora görә idarәetmәnin tәmәl daşı nәdir? A)) Әmәk haqqının artırılması vasitәsilә mәsrәflәrin azaldaraq hәvәslәndirilmәsi B) İşçinin daim nәzarәtdә saxlanması

C) Şәxsi münasibәtlәr

D) Psixoloji tәsir

E) İdarәetmәdә iştirakçıların birbaşa iştirakı vә mәsuliyyәti


529.Kodeksdә şirkәtin aşağıdakı tәrәflәrdәn biri ilә münasibәtlәri әks etdirilmir?

A) ) fiziki şәxslәrlә

B) әmәkdaşlarla

C) istehlakçılarla

D) rәqiblәrlә

E) tәchizatçılarla


530.İdarәetmәnin metod vә üsulu hansı mәqsәdi daşıyır? A) ) İdarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi

B) Texniki inkişafa nail olmaq

C) Sosial­psixoloji mәsәlәlәrdә dәyişiklik etmәk

D) Mütәrәqqi texnologiyaların tәdbiqi

E) İş vaxtından sәmәrәli istifadәYüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə