BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər biznes infrastrukturu nədir?Yüklə 0,7 Mb.
səhifə5/5
tarix27.06.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#55028
1   2   3   4   5

a) müəssisənin maliyyəsi

b) maliyyə

c) müəssisənin mühasibstı

d) mühasibat

e) mühasibat uçotu


456. Əmtəə isrehsalçılarının sayından və onların bazarda tutduğu xüsusi çəkidən asılı olaraq bazarın növləri hansıdır? (2)

a) azad, qeyri-təkmil

b) oliqopol, monopol

c) inhisar monopol

d) oliqopol, duapol

e) qeyri-təkmil,inhisar

457. R.Kontilyonun sahibkarlıq haqqındakı fikirləri: (1)

a) sahibkar risk şəraitində fəaliyyət göstərən subyektdir

b) sahibkar pul gəməyən şəraitdə fəaliyyət göstərən subyektdir

c) sahibkar qanunla qadağan olan məhsul istehsalı ilə məşğul olan subyektdir

d) elmi texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi şəraitdə fəaliyyət göstərməyən subyektdir

e) sahibkar risk şəraitindən qaçan subyektdir

458. Azərbaycan Respublikası regionları 2009-2013-cü illərdə sosial-itisadi inkişafı Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi barədə fərman: (1)

a) 14 aprel 2009-cu il

b) 12 may 2010-cu il

c) 10 yanvar 2009-cu il

d) 14 iyul 2012-ci il

e) 14 avqust 2008-ci il

459. Avropa ölkələrində aqrar sahəyə verilən kreditlər ümumi kreditlərin neçə faizini təşkil edir? (1)

a) 33%-ni

b) 38%-ni

c) 45-%ni

d) 56%-ni

e) 27%-ni


460. ABŞ-da aqrar sahəyə verilən kreditlər ümumi kreditin neçə faizini təşkil edir? (1)

a) 20 %-ni

b) 19%-ni

c) 22 %-ni

d) 35%-ni

e) 24%-ni

461. Dempinq qaydalarının tətbiqi, diskriminasiyası qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi hansı rəqabət üçün xarakterikdir? (1)

a) haqsız rəqabət

b) xalis inhisar

c) inhisarçı rəqabət

d) monopoliya

e) duopoliya

462. Səhmdar cəmiyyətlərinin nizamnamə kapitalı neçə yolla artırıla bilər: (1)

a) 2

b) 3


c) 4

d) 5


e) 6

463. Sahibkarlıq haqqında olan qanunun ikinci bölməsi hansıdır: (2)

a) sahibkarın hüquqları və vəzifələri

b) ümumi müddəalar

c) sahibkarın dövlət tərəfindədn tənzimlənməsi

d) sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması

e) sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi
464. Sahibkarlığın gizli forması hansı hallarda mövcuddur? (3)

1. dövlət qeydiyyatına şüurlu surətdə getməmək

2. vergilərdən yayınmaq

3. küçə ticarətinin təşkili zamanı atılan yanlış addım

4. küçə ticarətindən yayınmaq

5. razılaşdırılmış fəaliyyət

a) 1,3,5 b) 2,3,4 c) 3,4,5 d) 1,2,5 e) 2,3,5
465. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri ilə qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərinin fərqi: (1)

a) səhmlərə açıq abunə yazılışı mümkündür

b) səhmlərə açıq abunə yazılışı mümkün deyil

c) səhmlərin satışı mümkün deyil

d) səhmlərin satışı ancaq kollektivin razılığı ilə mümkündür

e) açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərinin üzvlərinin səs vermək hüququ məhduddur


466. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi Proqramı (1997-2000-ci illər): (1)

a) 24 iyun 1997-ci il

b) 24 iyul 1996-cı il

c) 24 iyun 1995-ci il

d) 24 iyul 1998-ci il

e) 24 iyun 1999-cu il


467. Sahibkarlıq haqqında olan qanunun birinci bölməsi hansıdır: (1)

a) ümumi müddəalar

b) xüsusi müddəalar

c) xitam haqqında müddəalar

d) sahibkarlığın dayandırılması haqqında müddəalar

e) sahibkarlığa dövlət dəstəyi haqqında müddəa


468. Ticarətin həyata keçirilməsi zamanı aparıcı firmalar tərəfindən gizli danışıqların həyata keçirilməsi, məhsulların göndərilməsi ilə bağlı standartlara riayət edilməməsi hansı rəqabət üçün xarakterikdir? (1)

a) haqsız rəqabət

b) duopoliya

c) inhisarçı rəqabət

d) monopoliya

e) xalis inhisar


469. Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun hansı halların qadağan edilməsini nəzərdə tutur? (3)

1. sahibkarın məhsul istehsalı və satışı sahəsində müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması

2. qeyri-qiymət rəqabətinin aparılması

3. təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün qeyri-bərabər şəraitin yaradılması

4. məhsulların tədavüldən çıxarılması

5. differensial məhsul tipinin təklifini

a)1,3,4 b) 1,2,3 c) 2,3,4 d) 3,4,5 e) 2,4,5

470. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında olan qanunun dördüncü bölməsi hansıdır: (2)

a) sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi

b) sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

c) sahibkarın hüquqları və vəzifələri

d) sahibkarlıq fəaliyyətinin olması

e) sahibkarlıq fəaliyyətinin olmaması
471. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət qeydiyyatı kim tərəfindən aparılır? (2)

a) Vergilər Nazirliyi

b) Ədliyyə Nazirliyi

c) Daxili İşlər Nazirliyi

d) Təbiət Nazirliyi

e) Fövqalədə Hallar Nazirliyi


472. Sahibkarın məsuliyyət daşıması hansı hallarda baş verir? (2)

a) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olumadıqda

b) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl etdikdə

c) Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə əməl etdikdə

d) Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl etdikdə

e) Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əməl etdikdə


473. Bazarın növünə uyğun hansı qiymət siyasəti seçilə bilər? (3)

1. mövqeyin müdafiəsi

2. qiymət diskriminasiyası

3. əmtəənin keyfiyyətinə müvafiq qiymətləndirmə

4. məsariflərin təcili bərpa edilməsi

5. qiymətlərin süni qaldırılması

a) 1,2,4 b) 1,3,4 c) 1,4,5 d) 1,3,5 e) 1,2,5

474. Sahibkar vəfat etdikdə onun əmlakı kimə verilə bilər? (1)

a) varisinə

b) qaynanasına

c) bacanağına

d) baldızına

e) müdirinə
475. Sahibkarlıq fəaliyyətinə kim tərəfindən xitam verilə bilər? (1)

a) məhkəmə tərəfindən və ya mülkiyyətçi tərəfindən

b) marketoloq tərəfindən

c) menecer tərəfindən

d) diller tərəfindən

e) sahibkarın mühafizəçi tərəfindən


476. Səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin formaları: (1)

a) sadə (adi) səhmləri, imtiyazlı səhmlər

b) cəmiyyətin səhmləri

c) xalq səhmləri

d) vətəndaşların səhmləri

e) imtiyazsız səhmlər


477. İnnovasiyanın ümumi iqtisadi səmərəliliyini hansı göstəricilər sistemdə istifadə olunur? (2)

1. İnteqral səmərə

2. Düzbucaqlı səmərə

3. Rentabellik indeksi, rentabellik norması

4. Ödəmə müddəti

5. Qeyri-rentabellik norması

a) 1,3,4 b) 1,2,3 c) 2,3,4 d) 3,4,5 e) 1,3,5
478. Səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması: (2)

a) istənilən hüquqi şəxsin, o cümlədən səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması onun təsis edilməsi və nizamnaməsinin hazırlanması yolu ilə həyata keçirilir

b) istənilən hüquqi şəxs səhmdar cəmiyyəti yarada bilməz

c) fiziki şəxslərin səhmdar cəmiyyətləri yaratmadan iş qura bilməməsi

d) sahibkarların nizamnamə kapitalı yaratmadan səhmdar cəmiyyəti yarada bilər

e) nizamnamə kapitalı hazırlamaq səhmdar cəmiyyətlərini yaratmaq mümkündür


479. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanın imzalandığı tarix: (2)

a) 30 aprel 2007-ci il

b) 30 may 2007-ci il

c) 30 iyun 2008-ci il

d) 30 iyul 2008-ci il

e) 30 iyul 2009-cu il


480. Cəmiyyətin zərərinin ödənilməsi məqsədilə səhm buraxmaq olarmı? (2)

a) qadağandır

b) bəzi hallarda mümkündür

c) pul azalanda mümkündür

d) pul çoxalanda mümkündür

e) pul heç olmayanda mümkündür


481. Səhmdar cəmiyyətləri haqqında ən vacib sənəd hansı sayılır? (2)

a) təsis sənədi olan nizamnamə

b) sahibkarların ərizələri

c) tabelə qol çəkilməsi sənədi

d) fəhlələrin kimlikləri

e) iqtisadçının sənədinin olması


482. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləri ilə açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərinin fərqi: (2)

a) qapalı cəmiyyətdə abunə qapalı keçirilir

b) qapalı cəmiyyətlərdə abunə yarımqapalı keçirilir

c) qapalı cəmiyyətlərdə abunə açıq qapalı keçirilir

d) qapalı cəmiyyətlərdə icra hakimiyyətinin müəyyən etməli həddi keçməlidir

e) qapalı cəmiyyətlərdə səhmlərin az hissəsi dövlətə məxsusdur


483. Əmtəənin satış qiymətinə təsir göstərən amillər kompleksi hansılardır? (2)

a) əmtəəyə tələb, qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi, rəqiblərin qiymət siyasəti, istehsal xərclərinin səviyyəsi

b) əmtəəyə tələb, təklif, rəqiblərin qiymət siyasəti, istehsal xərclərinin səviyyəsi, bank faizləri

c) əmtəəyə tələb, təklif, rəqiblərin qiymət siyasəti, istehsal xərclərinin səviyyəsi,vergi dərəcələri

d) qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi, istehsal xərclərinin səviyyəsi, təklif, əmtəənin keyfiyyəti

e) əmtəəyə tələb, təklif, istehsal xərclərinin səviyyəsi, əmtəənin keyfiyyəti,əmtəənin satışından sonrakı xidmət


484. İstehsal planını tərtib edərkən hansı məsələlər əhatə edilir? (3)

1. idxal ediləcək xammalın həcmi

2. əmtəə istehsalı üçün hansı istehsal ehtiyatları lazımdır

3. istehsal üçün hansı binalar lazımdır

4. istehsal üçün lazım olan xammalın diversifikasiyası

5. hansı istehsal avadanlıqları lazımdır, satın alınacaq yoxsa kirayə götürüləcək

a) 2,3,5 b) 1,3,5 c) 2,3,4 d) 3,4,5 e) 1,4,5

485. Təşkilat planı işlənərkən əhatə ediləcək məsələlərə daxil deyil(3)

a) işçilərin ailə vəziyyəti

b) işçi heyyətin xasiyyətnaməsi

c) təşkilat seçimi

d) kadr siyasəti və strategiyası

e) işçilərin sayı

486. Müqavilə nədir? (2)

a) müqavilə iki və ya bir neçə şəxsin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsinə, dəyişdirilməsinə və xitam edilməsinə yönəldilmiş sazişdir.

b) müqavilə iki və ya bir neçə şəxsin əməkdaşlıq əlaqələrini təsdiq edən və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş sazişdir

c) müqavilə tərəflərin qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərini və onun şərtlərini təsdiq edən sənəddir

d) müqavilə iki və ya bir neçə şəxsin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsinə, yerinə yetirilməsinə və xitam edilməsinə yönəldilmiş sazişdir

e) müqavilə hüquqi sənəd kimi partnyorlararası sövdələşmələrin əsasını təşkil etməklə tərəflərin qarşılıqlı razılaşma formasıdır.

487. Müqavilə neçə hissədən ibarət olur? (1)

a) 3

b) 2


c) 4

d) 5


e) 6

488. Müqavilənin giriş hissəsində hansı məlumatlar daxildir? (1)

a) ümumi

b) xüsusi

c) vacib

d) əsas


e) ilkin

489. Müqavilənin giriş hissəsində hansı məlumatlar göstərilir? (3)

1. müqavilənin predmeti və malın miqdarı

2. müqavilənin adı

3. tərəflərin məsuliyyəti

4. tərəflərin adı

5. müqavilənin bağlanması faktının qeyd edilməsi

a) 2,4,5 b) 1,2,4 c) 1,2,3 d) 2,3,4 e) 3,4,5

490. Müqavilənin giriş hissəsində hansı məlumatlar göstərilir? (3)

1. müqavilənin qeydiyyat sayı

2. tərəflərin hüquqi ünvanı

3. müqavilədə istifadə olunan terminlər

4. tərəflərin adı

5. tərəflərin məsuliyyəti

a) 1,3,4 b) 1,3,5 c) 2,4,5 d) 1,2,3 e) 1,4,5

491. Müqavilənin adı necə müəyyən edilir? (1)

a) əməkdaşlığın məzmununa müvafiq

b) müqavilənin predmetinə müvafiq

c) müqavilənin şərtlərinə müvafiq

d) əməkdaşlığın əhəmiyyətinə müvafiq

e) əməkdaşlığın formasına müvafiq

492. Müqavilənin ümumi şərtlərinə aiddir. (2)

a) arbitraj,fors-major

b) tərəflərin hüquqi ünvanı, adı

c) tərəflərin məsuliyyəti, imzası

d) arbitraj,cərimə sanksiyaları

e) fors-major, cərimə sanksiyaları

493. Müqavilənin xüsusi şərtlərinə aiddir. (3)

1. əmtəənin keyfiyyəti

2. ödəniş müddəti və hesablaşma forması

3. tərəflərin məsuliyyəti

4. əmtəənin sertifikatı

5. tərəflərin adı

a) 1,2,3 b) 1,2,4 c) 2,3,4 d) 2,3,5 e) 1,4,5

494. Təsis müqaviləsini səciyyələndir(2)

a) təsis müqaviləsi hər hansı ideyanın həyata keçirilməsi üçün yeni təşkilati-hüquqi strukturun təsis edilməsi üzrə yazılı sənəddir

b) təsis müqaviləsi məhsul istehsal edilməsi üçün yeni müəssisənin yaradılmasıdır

c) təsis müqaviləsi fiziki və hüquqi şəxslərin iradəsini bildirən sənəddir

d) təsis müqaviləsi hər hansı müəssisənin nizamnamə kapitalının yaradılması üzrə sənəddir

e) təsis müqaviləsi sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri arasında əlaqələrin qurulması üzrə sənəddir


495. Təsis müqaviləsində nələr əks olunur? (3)

1. iştirakçıların adı

2. müəssisənin adı

3. əmtəənin adı

4. müəssisənin fəaliyyət predmeti

5. müqavilənin predmeti

a) 1,2,4 b) 1,2,3 c) 2,3,5 d) 2,4,5 e) 1,4,5

496. Formasına görə müqavilələri ayırd et. (3)

1. sadə

2. mürəkkəb3. təsis

4. notarial

5. birtərəfli

a) 1,4 b) 1,2 c) 3,4 d) 2,4 e) 4,5


497. Bir tərəfin müəyyən haqq müqabilində digər tərəfin tapşırığı ilə öz adından, lakin digərinin mənafeyi üçün və onun hesabına bağlanmış müqavilə necə adlanır? (1)

a) kommisiya

b) agent

c) kontragent

d) faktorinq

e) françayzinq

498. Ofertanın müqavilə kimi qiymətləndirildiyini bildirən təsdiq məktubu neçə gündən gec olmayaraq alıcıya göndərilməlidir? (1)

a) 13


b) 14

c) 3


d) 30

e) 10


499. Müxtəlif ərazilərin istehlakçıları üçün müxtəlif qiymətlər tətbiq edilirsə, bu hansı prinsipə əsaslanır (3)

a) Coğrafi

b) Dəyər

c) Differensial

d) Əmtəə

e) Keyfiyyət


500.Son illərdə yaşıllıqların salınması sahəsində Azərbaycanda nə qədər (milyon) ağac və kol əkilmişdi?(1)

  1. 20

  2. 19

  3. 21

  4. 18

  5. 22


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə