Biznesin təHLÜKƏsizliyi bütün cavablar AYüklə 0,69 Mb.
səhifə1/6
tarix17.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#83520
  1   2   3   4   5   6

BIZNESIN TƏHLÜKƏSIZLIYI

Bütün cavablar A

1.Dünyada cinayətkar qəslərin qurbanı olan sahibkarların sayı…

a) Artmaqdan

b) Çoxdur

c)Azdır


d) Çox azdır

e) Yox dərəcəsindədir.

2.Russiyada ticarət biznesinin nümayəndələrinin hansı hissəsi uzunmüddətli əsaslarla kriminal strukturlara haqq verirlər?

a) 3/4


b) 1/2

c) 1/3


d) 2/3

e) 1/4


3.Hə təhlükəsizliyin pozulmasının patensial, yaxud mövcud olan təhlükəsidir.

a)Nədə


b) Qorxu

c) Nədə və qorxu

d) İqtisadi hədələr

e) Sosial hədələr

4.İqtisadi cinayətkarlıq strukturunun hansı hissəsini mənimsəmə, israfçılıq və vəzifə səlayihətlərindən sui istifadə təşkil edir?

a) 1/3


b) 1/2

c) 2/3


d) 1/4

e) 3/4


5.Yüksək ictimai təhlükəni vəzifə çinayətləri, təsərrüfat və kommersiya strukturlarını əhatə edən nə təşkil edir?

a) Rüşvətxorluq

b) Yaxın qohumluq

c)Vəzifədən sui istifadə

d) Reket

e) Məddalılıq

6.Sosial hədələrə aiddir.

a) İşsizliyin səviyyəsinin artması

b) işsizliyin səviyyəsinin azalması.

c) Texniki kanallarla məlumatın sızması

d) Oğurluqlar

e) Soyğunçuluq

7.İqtisadi hədələrə aiddir.

a) Kontrabanda

b) İşsizliyin səviyyəsinin artması.

c) Yoxsulluğun yüksəlməsi

d)Yoxsul və zənqinlərin qəlirləri arasındakı fərq

e) Bütün cavablar səhvdir.

8.Xarici hədələrə aiddir.

a)Dünya təcrübəsini qabaqlayan fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların nəticələri üzrə materialların əldə olunması.

b) Dövlət hakimiyyəti orqanlarında korruksiyanın qenişlənməsi

c) İqtisadi cinayətkarlığın artması.

d) iqtisadiyatda mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyət

e) Leqal biznesə criminal kapitalın daxil olması

9.Daxili hədələrə aiddir.

a) Dövlət hakimiyyəti orqanlarında koppuksiyanın qenişlənməsi

b) Dünya təcrübəsini qabaqlayan elmi nəticələrin əldə olunması

c) Dünya bazarında strateji mövqeyə zərbə vura biləcək iqtisadi səviyyəli məlumatın yığılması.

d) Ölkə iqtisadiyyatının zəyiflədilməsi.

e) Beyin axını.

10. Ayrıca müəssisə və kommersiya strukturlarına münasibətdə belə xarici hədələr mövcuddur.

a) Ədalətsiz rəqabət

b) Şəxsi personalın aşaqı professionallıq üzündən düşünülmüş cinayətkar fəaliyyəti

c) Əməkdaşların düşünülmüş fəaliyyəti və səhvləri.

d) Avadanlığın və texniki vasitələrin sıradan çıxması

e) İnformasiya emalı vasitələrinin proqram təminatının cavab verməməsi.

11. Bu faktor daxili hədələrə aiddir

a) Avadanlığın və texniki vəsaitlərin sıradan çıxması

b) Sənaye cəsusluğu

c) İnformasiya yığımının, elmi və göndərilməsi reqlamentinin pozulması.

d) Verqi orqanlarının qeyri-qanuni fəaliyyəti

e) Administrativ aparatın qeyri-qanuni fəaliyyəti.

12.Neçə faiz hədələr ya əməkdaşların özü tərəfindən, yada onların bilavasitə və ya dolayı yolla iştirakı nətiçəsində baş verir

a)81,7


b) 80,0

c) 78,7


d)55,7

e)67,7


13.Neçə faiz hədələrin və cinayətkarlığın payına düşür?

a)17,3 %

b) 27,3 %

c) 37,3 %

d)56,2 %

e) 18,3 %

14.Nə qədər (%) təsadüfi şəxslər tərəfindən hədələrin payına düşür?

a)1,0


b) 1,1

c) 2,1


d) 3,1

e) 4,1


15.Material qiymətlərə hədələrə daxildir.

a) Məhsulun oğurlanması

b) Qətl hadisəsi

c) Əməkdaşların qaçırılması

d) Psixoloji terror

e) Şantaj

16.Sahibkarlığa müxtəlif hədələrin obyektlərinə aid deyil.

a) İnsan cəmiyyəti

b) İnsanlar

c) Maddi dəyərlər

d) Maliyyə resursları

e) İnformasiya resursları

17.Sahibkarlığa qarşı yönəldilmiş cinayətlərin neçə faiz şəxsiyyətə qarşı cinayətləndirilir?

a) 4,3


b) 4,4

c) 4,5


d) 4,6

e) 4,2


18.Sahibkarlığa qarşı yönəldilmiş cinayətlərin neçə faizi dələduzluq hərəkətlərin payına düşür?

a) 7,2


b) 7,3

c) 7,1


d) 7,4

e) 7,0


19.Sahibkarlığa qarşı yönəldilmiş cinayətlərin neçə faizi oğurluqun payına düşür?

a) 49,8

b) 48,9

c) 47,9


d) 45,9

e) 46,9


20. Sahibkarlığa qarşı yönəldilmiş cinayətlərin ən az hissəsi hansı cinayətin payına düşür.

a)Etibar olunmuş əmlakın mənimsənilməsi

b) Maliyyə sahəsində fırıldaq

c) Soyqunlar

d) Quldurluq hərəkətləri

e) Digər cinayətlər

21.Aşağıdakılardan hansı əmək müqviləsinin növlərindən deyil.

a) freksion müqavilə

b)muddetli muqavile

c)konkret işin yerinə yetirilməsinə dair müqavilə;

d)iş vaxtının bir hissəsini əhatə edən müqavilə.

e) daimi müqavilə;


22.Aşağıdakılardan hansı qiymət siyasətinin məqsədlərindən deyil

a) sosilal –iqtisadi ədalətin təmini

b)bazarda payın yüksəldilməsi

c) rəqabətə uygunlaşmaq

d) gəlirin maksimumlaşdırılması

e) rentabelliyin yüksəldilməsi


23.Aşağıdakılardan hansı maliyyə təhlilinin metodlarəndan deyil.

a) marjinal təhlil

b)vertikal təhlil

c) amil metodu

d) müqayisəli təhlil

e) üfiqi təhlil


24. Hansı kommersiya sirri hesab olunmur?

a) vergilərin və məcburi ödənclərin ödənilməsi haqda arayışlar

b)maliyyə məlumatları

c) məhsul və xidmətlərin qiyməti (dəyəri),texnologiyası barədə məlumatlar

d) işgüzar planlar və yeni məhsulun istehsal planı

e) marketinq haqqında informasiya


25.Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirə hansı aid deyil?.

a) əmtəə satışı

b)faiz gəliri

C) dividend

D) əmlakın icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlir

E) royalti
26.Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilati hüquqi formalarına aid deyil?

a) xeyriyyə cəmiyyətləri

b) təsərrüfat orqanları

c) təsərrüfat cəmiyyətləri

d) kooperativlər

e) fiziki şəxs


27.Aşağıdakılardan hansı qiymət növlərindən hesab edilmir?

a) mübadilə qiyməti

b)bazar qiyməti

c) inhisar qiyməti

d) topdansatış qiyməti

e) istehsal qiyməti

28.Biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlər bazarın vəziyyətini öyrənmək üçün hansı informasiya mənbələrindən istifadə edirlər?

a) kommersiya informasiyası

b)ümumi informasiya

c) xüsusi informasiya

d) adekvat informasiya

e) formal informasiya


29.Aşağıdakılardan hansı kommersiya sirri hesab olunmur?

a)Razilasmalar, teklifler, kvotalar

b)Əhalinin sağlamlığına ziyan gətirən məhsulların satışı haqqında məlumatlar

c) Marketinq haqqında informasiya

d) Heyətin (personalın )siyahısı ,təşkilati sxemler və əməkdaşlar haqqında informasiya

e) Elmi tədqiqat layihələri


30. Biznes fəaliyyətinin subyekti işgüzar danışıqlar apararkən aşağıdakılar- dan hansıları tətbiq etməlidir?(3)

1.Müxtəlif üsullarla tərəf müqabilinə diqtə etmək.

2.Fikrini qısa ,aydın və məzmunlu bildirmək

3.Faktlara istinad etmək

4.Lokaniklikdən uzaq ,xırda detallarrın üzərində dayanaraq vaxtdan limitsiz istifadə etmək

5.Tərəf müqabilinin üzərində müsbət imic formalaşdırmaq üçün “Mən “sözündən tez–tez istifadə edərək fikirlərinin özünəməxsusluğunu əks etdirmək.

6. Humanistlikdən kənarlaşmamaq .

a) 1.3.6 b)2,3,6 c)3.5.6 d)2.3.4 e)1.4.5


31.Aşağıdakılardan hansı rentabellik göstəricilərinə aid deyildir?

a) əvəzsiz ödənişlərin rentabelliyi;

b) əsas istehsal fondlarının rentabelliyi;

c) xüsusi kapitalın rentabelliyi;

d) cari aktivlərin rentabelliyi;

e) satışın (realizasiyanın) rentabelliyi;


32.İnnovasiya biznesini həyata keçirən təşkilati-hüquqi formalara aid deyil?

a) faktorinq firmalar

b)patient firmalar

c) violent firmalar

d) komutant firmalar

e) vençur firmalar


33. birjanın yaradılmasında iştirak edə bilər?

a) Hüquqi və fiziki şəxslər

b) Banklar

c) Sığorta və investisiya şirkətləri

d) Dini və xeyriyyəçi təşkilatları

e) Dövlət orqanları


34.Biznes fəaliyyətində aşağıdakılardan hansı risq mənbəyinə aid deyil?

a) ziddiyətli meyllərin ,maraqların toqquşması (dövlətlərarası münaqişələr)

b) qanunvericilik aktlarının beynəlxalq standartlara uyğunsuzluğu

c) qərarların qəbulu və həyata keçirilməsi baxımından maddi,maliyyə ,əmək və s. ehtiyatların məhdudluğu

d) təbii hadisələrin və proseslərin spontanlığı

e) informasiya yetərsizliyi

35. Birja” hansı variantda düzgün ifadə olunmuşdur?

a) Əmtəələrin sığortasını həyata keçirən dövlət təşkilatı

b) Əmtəələrin ,xammalın qiymətli kağızların satışı ilə məşğul olan daimi fəaliyyət göstərən bazar

c) Əmtəə ,xammal və qiymətli kağızların güzəştli qiymətlərlə satışını həyat keçirən firma

d) Əmtəə alqı-satqısının yalnız kredit vasitəsi ilə həyata keçirildiyi bazar

e) Birja heç bir variantda doğru ifadə olunmamışdır


36.Hansı dövlət qurumunun xüsusi icazəsi əsasında hesablaşmalar xarici valyuta ilə həyata keçirilə bilər?

a) Mərkəzi Bank

b) Vergilər Nazirliyi

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

d) Ədliyyə Nazirliyi

e) Xarici İşlər Nazirliyi


37.Beynəlxalq ticarətdə dövlətin hər hansı bir dövlətə verdiyi üstünlüklər necə adlanır?

a) prefensiya

b) praporsiya

c) reputasiya

d) preskurant

e) devalivasiya

38.Əmtəə və xidmətlərin ehtiyacları ödəmə qabilliyyəti dedikdə nə başa

düşülür?

a)dəyər

b) qiymət

c) investisiya

d) barter

e) istehlak xassəsi
39.Antiinhisar Fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu necənci ildə qəbul olunmuşdur?

a) 4 mart 1993-cü il

b) 4 mart 1994-cü il

c)14 iyul 1999-cu il

d)25 dekabr 1994-cü il

e)18 dekabr 1995-ci il


40.Biznes fəaliyyətində risklərin diversifikasiyası dedikdə nə başa düşülür.?

a) ümumi risqin azaldılması üçün dövlət yardımlarından istifadə

b)bir riski çoxlu sayda kiçik əlaqəsiz risklərlə əvəz etməklə ümumi risqin azaldılması

c)sahibkarın ümumi risqi azaltmaq üçün istehsal resurslarından qənaətli istifadə d) risqsiz iqtisadi-səmərənin qeyri mümkünlüyünü e) ümumi risqi mərhələlərlə dəf etmək qabiliyyətini


41.Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında AR-nın qanununa əsasən sahibkarlıq fəaliyyətinə hansı hallarda xitam verilə bilər?

1 sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qərarı sahibkar (mülkiyyətçi) özü və ya məhkəmə qəbul edə bilər. 2. sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq verilə bilər. 3.ambusmanın beynəlxal məhkəməyə müraciəti əsasında verilə bilər 4. sahibkarlıq fəaliyyətinə məhkəmə tərəfindən yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda xitam verilə bilər. 5.sahibkar vəfat etdikdə onun əmlakı mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada onun varisinə keçir.

6.sahibkar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda verilə bilər

a) 1.2.3 b)1.4.5 c)1.4.6 d)4.5.6 e)2.3.4


42.İnnovasiya biznesini həyata keçirən təşkilati-hüquqi formalara aid deyil?

a) faktorinq firmalar

b) patient firmalar

c)violent firmalar

d) komutant firmalar

e) vençur firmalar
43. Əmtəə birjası nədir?

a) alıcıları və istehlakçıları bir yerə toplamağa imkan verən təşkilati cəhətdən qanuniləşdirilmiş daim fəaliyyətdə olan bazardır

b) satıcıları və istehlakçıları bir yerə toplamağa imkan verən təşkilati cəhətdən qanuniləşdirilmiş daim fəaliyyətdə olan bazardır

c)satıcıları və alıcıları bir yerə toplamağa imkan verən təşkilati cəhətdən qanuniləşdirilmiş daim fəaliyyətdə olan bazardır

d) ancaq satıcıları bir yerə toplamağa imkan verən təşkilati cəhətdən qanuniləşdirilmiş daim fəaliyyətdə olan bazardır

e) ancaq alıcıları bir yerə toplamağa imkan verən təşkilati cəhətdən qanuniləşdirilmiş daim fəaliyyətdə olan bazardır


44. Maliyyə biznesinin obyekti nə hesab edilir?

1. əmtəə-pul

2. valyuta

3. qiymətli kağızlar

4. nağd ödənişlər

5. kreditlər

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 1.3.4 e) 2.3.5
45. Sığorta nədir?

1. iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması üsullarından biridir

2. əmin-amanlığın təmin olunması üsullarından biridir

3. düşünülmüş, ağıllı ehtiyatlıqdır

4. təbii fəlakətlərdən qorunma vasitəsidir

5. ehtiyatsızlığa görə hadisələrdən qorunma vasitəsidir

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 1.3.4 e) 1.3.5
46. Sığorta haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

a) 1993-cü ildə

b) 1995-ci ildə

c)1996-cı ildə

d) 1997-ci ildə

e) 1998-ci ildə


47. Auditor xidməti haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

a) 1994-cü ildə sentyabr ayında

b) 1995-ci ilin may ayında

c) 1996-cı ilin avqust ayında

d) 1997-ci ilin aprel ayında

e) 1997-ci ilin oktyabr ayında


48. Biznesin xarici mühiti dedikdə nə başa düşülür?

a) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən və onun müvafiq reaksiyasını tələb edən ətraf mühitin bütün amilləri və şəraiti d) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən ətraf mühit amillərinin məcmusu

b) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən ətraf mühitin bütün amilləri

c)müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən ətraf mühitin mövcud şəraiti

e) müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən və onun reaksiyasını tələb edən ətraf mühit şəraiti
49. Birbaşa təsir mühiti dedikdə nə başa düşülür?

1. biznesə birbaşa təsir göstərən qanunlar və dövlət tənzimlənməsi idarələri

2. biznesə birbaşa təsir göstərən əmək ehtiyatları

3. biznesə birbaşa təsir göstərən istehlakçılar və rəqiblər

4. biznesə birbaşa təsir göstərən istehlakçılar və bazar

5. biznesə birbaşa təsir göstərən istehlakçılar və məhsulun həcmi

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 1.3.4 e) 1.3.5
50. Biznesə dolayı təsir mühiti dedikdə nə başa düşülür?

1. biznesə təsir edən ETT və sosial göstəricilər

2. biznesə təsir edən mədəni və siyasi dəyişikliklər

3. biznesə təsir edən demoqrafik göstəricilər

4. biznesə təsir edən operativ göstəricilər

5. biznesə təsir edən intensiv göstəricilər

a) 1.2.4 b) 1.3.5 c) 1.2.3 d) 1.2.5 e) 1.3.4
51. Hüquq sistemləri hansı tiplərdə özlərini göstərirlər?

1. ənnənəvi hüquq sistemi

2. vətəndaş hüquq sistemi

3. teokratik hüquq sistemi

4. milli hüquq sistemi

5. mülki hüquq sistemi

a) 1.2.4 b) 2.3.4 c) 1.2.3 d) 2.3.5 e) 1.3.5
52. Vətəndaş hüquq sistemi başqa formada necə adlanır?

a) kodlaşdırılmış hüquq sistemi

b) uyğunlaşdırılmış hüquq sistemi

c) sistemləşdirilmiş hüquq sistemi

d) sintezləşdirilmiş hüquq sistemi

e) cəmləşdirilmiş hüquq sistemi


53. Beynəlxalq hüquq nələri əhatə edir?

1. ayrı-ayrı şəxslərin ölkəyə gəlişi və malların hərəkəti

2. gəmiçilik və yükdaşımalar, eləcədə kapitalın hərəkəti

3. şəxsiyyət və mülkiyyətin müdafiəsilə bərabər vəsaitlərin köçürülməsi

4. ayrı-ayrı şəxslərin xaricə getməsi və onların müdafiəsi

5. gəmişilik və mülkiyyətin müdafiəsi eləcədə kapitalın hərəkəti

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
54. Bu gün totalitarizmin hansı formaları mövcuddur?

1. kommunizm totalitarizmi

2. teokratik totalitarizmi

3. dünyəvi totalitarizmi

4. qlobal totalitarizmi

5. regional totalitarizmi

a) 1.2.5 b) 1.2.4 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
55. Biznesin iqtisadi mühiti onun hansı əlamətlərini səciyyələndirir?

a) onun təşkilini, fəaliyyət göstərməsini və səmərəliliyini

b) onun təşkilini, səmərəliliyini və mənfəətini

c) onun fəaliyyət göstərməsini, səmərəli və gəlirli olmasını

d) onun səmərəli istehsalı təşkil etməsini və gəlirini

e) onun fəaliyyət göstərməsini və xarici mühitə uyğun istehsalla məşğul olmasını


56. Ehtiyat bazarları nələri əhatə edir?

1. əmək və kapital bazarlarını

2. torpaq və informasiya bazarlarını

3. informasiya xidmətləri bazarlarını

4. əmək və monopol bazarları

5. torpaq və oliqapol bazarları

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
57. Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri və biznesə təsiri aşağıdakı kimi özünü göstərir?

1. fəaliyyətin imkan və sahələrinin genişlənməsi

2. rəqabət qabiliyyəti və səmərəlilik

3. mənfi nəticələr ehtimalı və dövlət, ictimai nəzarətin sərtləndirilməsi

4. fəaliyyət imkanına görə sahələrin genişlənməsi

5. rəqabət qabiliyyətinə görə səmərəliliyin artırılması

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
58. Biznesin elmi texniki mühiti nələrdən ibarətdir?

1. texnologiyalardan

2. materiallardan

3. son məhsullardan

4. aralıq məhsullardan

5. yarımfabrikatlardan

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
59. Biznesin siyasi mühiti nələri əhatə edir?

1. dövlətin xarici və daxili siyasətini

2. konstitusiya və iqtisadi hüququnu

3. dövlət qurumları və ictimai təşkilatları

4. dövlətin daxili siyasəti və dövlət qurumlarını

5. ictimai təşkilatları və ancaq xarici siyasəti

a) 1.2.4 b) 1.2.5 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e) 2.3.5
60. Daxili şərtlər sırasına nələr aiddir?

1. insanların qabiliyyəti, ehtiyacları və ixtisasları

2.istehsalat texnoloğiyası və insanlar

3. müəssisənin quruluşu, məqsəd və vəzifələri

4.müəssisənin məqsədi və insanların peşə yönümü

5.müəssisənin quruluşu və istehsalat texnoloğiyası

a) 2.3.4 b) 1.2.4. c) 1.2.3 d) 2.3.4. e) 3.4.5.

61. Səhmdar cəmiyyəti haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

a) iyul 1994-ci il

b) avqust 1994-cü il

c) may 1995-ci il

d) iyun 1995-cü il

e) aprel 1996-cı il
62. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin başlıca məqsədi nədən ibarətdir?

a)dövlətin, cəmiyyətin və əhalinin mənafeyini müdafiə etməkdir e) ancaq məşğul əhalinin mənafeyini müdafiə etməkdir

b) ancaq dövlətin mənafeyini müdafiə etməkdir

c) ancaq cəmiyyətin mənafeyini müdafiə etməkdir

d)ancaq əhalinin mənafeyini müdafiə etməkdir
63. Neqativ şərait dedikdə nə başa düşülür?

a) ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir edən insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarındakı ancaq neqativ təzahürlər

b) ölkənin iqtisadiyyatına təsir edən insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarındakı hər cür mənfi təzahürlər

c) ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir edən insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarındakı ancaq neqativ meyllər

d) ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir edən insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarındakı hər cür neqativ təzahürlər və meyllər

e) ölkənin iqtisadiyyatına təsir edən insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarındakı hər cür mənfi meyllər


64. İnflyasiyanın hansı növləri vardır?

a) mülayim, sarsıdıcı və hiperinflyasiya

b) sarsıdıcı, normal və hiperinflyasiya

c) mülayim, riskli və hiperinflyasiya

d) mülayim, normal və sarsıdıcı

e) ancaq hiperinflyasiya və mülayim

65.Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 4 may 1993-ci il

b) 4 sentyabr 1993-cü il

c) 4 aprel 1994-cü il

d) 10 may 1995-cü il

e) 5 oktyabr 1996-cı il


66. İnformasiya nədir?

a) təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşya, fakt, hadisə və proseslər haqqında məlumatlardır

b) təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşya və ancaq faktlar haqqında məlumatlardır

c) təqdimat formasından asılı olmayaraq ancaq hadisə və proseslər haqqında məlumatlardır

d)təqdimat formasından asılı olaraq şəxslər, əşya və ancaq faktlar haqqında məlumatlardır

e) təqdimat formasından asılı olaraq ancaq hadisə və proseslər haqqında məlumatlardır


67. Adekvatlıq nədir?

a) informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın real obyektə və prosesə uyğunluq dərəcəsidir

b) informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın ancaq real obyektə uyğunluq dərəcəsidir

informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın real obyektə və prosesə uyğunluq dərəcəsidir

c) informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın ancaq real obyektə və hadisəyə uyğunluq dərəcəsidir

d) informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın real obyektə, prosesə, hadisəyə və s. uyğunluq dərəcəsidir

e) informasiya vasitəsilə yaradılan obrazın ancaq real prosesə uyğunluq dərəcəsidir
68. Biznesdə informasiya deyəndə nə başa düşülür?

a) müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara, problemlərə məlumatlar

b) müəyyən qaydada işlənmiş konkret problem və hadisələrə məlumatlar

c) müəyyən qaydada işlənmiş konkret məqsədlərə və situasiyalara məlumatlar

d)müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara, problemlərə, məqsədlərə, situasiyalara məlumatlar

e) müəyyən qaydada işlənmiş konkret adamlara və hadisələrə məlumatlar


69. Başvermə yerinə görə informasiyanın hansı formaları vardır?

a) daxili və xarici

b) daxili və operativ

c) daxili və cari

d)xarici və operativ

e) xarici və cari


70. Kommersiya sirri haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) dekabr 2001-ci ildə

b) may 2000-ci ildə

c) aprel 2001-ci ildə

d)iyul 2002-ci ildə

e) iyun 2002-ci ildə


71. Mühafizəsinə ehtiyac duyulan informasiyalar hansılardır?

a)sənaye və kommersiya informasiyası

b) sənaye və maliyyə informasiyası

c) sənaye və topdansatış ticatər informasiyası

d)kommersiya və texnologiya informasiyası

e) kommersiya və marketinq informasiyası


72.Biznes fəaliyyəti çox mürəkkəb və riskli olduğundan bu fəaliyyətin məqsədlərinə nail olmaq üçün nəyin hazırlanması səruridir ?

a) biznes –planın

b) cari –planın

c) əməli planın

d)uzunmüddətli planın

e) istehsal planın

73. Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi neçənci ildə qəbul olundu?

a)11 fevral 2004-cü il

b) 11 yanvar 2004-cü il

c) 12 mart 2006-cı il

d)15 may 2004-cü il

e) 13 may 2004-cü il


74. Maliyyələşdirmə mənbəyi adətən neçə hissəyə bölünür?

a) 2


b) 3

c) 2-3


d)3-4

e) 5
75. Kadrların idarə edilməsi mexanizmi çərçivəsində həyata keçirilən proseslərin cəmi necə adlanır?

a) kadrların idarə olunması sistemi

b) kadrların idarə olunması mexanizmi

c) kadrların idarə olunması sxemi

d)kadrların idarə olunması üsulu

e) kadrların idarə olunması kompleksi
76. Hansı metodlar əmr, sərəncam və konkret tapşırıqlar əsasında işçi heyyətinin fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsidir?

a) inzibati

b) təşkilati

c) iqtisadi

d) sosial

e) psixoloji


77. Əməkdaşların seçilməsinin neçə əsas meyyarı mövcuddur?

a) 7


b) 6

c) 5


d) 4

e) 3
76. İşçilərin qiymətləndirilməinin neçə əsas qrupu mövcuddur?

a) 3

b) 4


c) 5

d)2


e) çox
77. Sosial –psixoloji məqamlar nəzərə alınmadığı biznes uğurlu

a) ola bilər

b) Azərbaycanda ola bilər

c) firmalarda ola bilər

d) ola bilməz

e) cavablar səhvdir


78. İnsan resurslarının idarə edilməsi neçə qrup kompleks məsələlərin həllini nəzərdə tutur ?

a) 6Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə