Blokda stirol hansı yolla polimerləşir?Yüklə 1,52 Mb.
səhifə1/5
tarix21.05.2018
ölçüsü1,52 Mb.
  1   2   3   4   5
 1. Blokda stirol hansı yolla polimerləşir?

 1. Temperaturun. təsiri ilə radikal mexanizmlə

 2. Termiki

 3. Suyun iştirakı ilə

 4. Katalitik

 5. Termiki ion mexanizmi ilə

 1. Polistirolun alınmasına temperatur necə təsir gpstərir?

 1. Çiximi artır, molekul. kütləsi artır

 2. Çıxımı azalır, molekul kütləsi artır

 3. Çıxımı və molekul kütləsi artır

 4. Çıxımı və molekul kütləsi azalır

 5. Təsir göstərmir

 1. Stirolun emulsiyada polimerləşməsi hansı şəraitdə aparılır?

 1. 25 – 950C, emulqator NaOH, .həyəcənlandırıcı K2S2O7

 2. 25 – 50 0C, emulqator su, həyəcənlandırıcı H2O2

 3. 70 -900C, həyəcanlandırıcı O2

 4. 30 -400cC, emulqator sabun, həyəcanlandırıcı CaO

 5. 20 -40 0 C, emulqator Mg ( OH )2, ingibitor O3

 1. Emulsiyada polimerləşən stirolun əmələ gətirdiyi polistirolun molekul kütləsi təxminən neçə olur?

 1. 100 000

 2. 30 000

 3. 25 000

 4. 40 000

 5. 60 000

 1. Suspenziyada alınan polistirol hansı keyfiyyətinə görə emulsiyada alınan polistiroldan fərqlənir?

 1. Suspenziyada alınan. polistirol daha təmiz olur

 2. Davamlı olur

 3. Temperatura qarşı davamlılığına görə

 4. Möhkəm olur

 5. Daha elastik olur

 1. Polistirolun “ qocalması” nın qarşısını almaq üçün ona nə əlavə edilir?

 1. Plastifikator.

 2. Antioksidant

 3. Piqment

 4. Stablizator

 5. Aktivləşdirici

 1. Polistirolun istiyədavamlılığını artırmaq üçün o aşağıdakı hansı maddə ilə doldurulmalıdır?

 1. Mərmər.

 2. Mis – sulfat

 3. Barium- xlorid

 4. Xörək duzu

 5. Al2O3

 1. Polistirolun mənfi cəhətləri hansılardır?

 1. Kövrəkliyinin yüksək, istiyədavamlılığının. aşağı olması

 2. Zərbəyə qarşı az davamlı olması

 3. Soyuğa qarçı davamlılığı

 4. Dielektrik göstəriciliyinin aşağı olması

 5. Həlledicilərdə asan həll olması

 1. Yüksək zərbəyə və istiyədavamlı polistirol almaq üçün onun tərkibinə hansı maddəni əlavə etmək lazımdır?

 1. Şüşə .liflər

 2. MgCO3

 3. Kömür

 4. Əhəng tozu

 5. Duda

 1. Metilmetakrilatın emulsiyada polimerləşdirilməsi reaksiyasında hansı emulqatordan istifadə olunur?

 1. Sabunlardan.

 2. Qələvi məhlulundan

 3. Nişastadan

 4. Sudan

 5. Jelatindən

 1. Emulsiyada metilmetakrilatın polimerləşdirilməsində hansı həyəcanlandırıcılardan istifadə olunur?

 1. Suda həll olan. peroksidlərdən

 2. Metal oksidlərindən

 3. Xlor üzvi birləşmələrdən

 4. Mürəkkəb efirlərdən

 5. Diaminlərdən

CH3 CH3


 1. nCH2=C → - CH2-C-


COOCH3 COOCH3 n
Reaksiya tənliyi hansı polimerin alınmasıdır?

 1. Polimetilmetakrilatın.

 2. Polistirolun

 3. Polimetakrilatın

 4. Polimetilsirkə polimerinin

 5. Polistirolun

 1. Polimetilmetakrilatın hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

 1. Metilmetakrilatın.

 2. Propilenin

 3. Etilenin

 4. Metakrilatın

 5. Etilmetakrilatın

 1. Polimetilmetakrilatın alınmasında aşağıdakılardan hansı birləşmə həyəcanlandırıcı kimi iştirak edir?

 1. Peroksidl.ər

 2. Propil spirti

 3. Mürəkkəb efirlər

 4. Xlor üzvi birləşmələr

 5. Dietil efiri

 1. Metilmetakrilatın polimerləşdirilməsində hansı radiaktiv şüalar həyəcanlandırıcı kimi iştirak edir?

 1. β , γ.

 2. α , β

 3. Yalniz γ

 4. α , β , γ

 5. α , γ

 1. Metilmetakrilat blokda polimerləşmədə alınan polimer necə adlanlr?

 1. Üzvi. şüşə

 2. Şüşə pambıq

 3. Teflon

 4. Termoplast

 5. Plastifikator

 1. Metilmetakrilatın polimerləşməsi üçün həyəcanlandırıcı kimi əsasən hansı birləşmədən istifadə olunur?

 1. Benzoilperoksid.

 2. AlCl3

 3. Cr2O3

 4. Kalium persulfat

 5. Hidrogen peroksid

 1. Aşağıdakılardan hansı birləşmələr metilmetakrilatın polimerləşməsində həyəcənlandırıcı kimi istifadə olunur?

 1. Azobirləşməl.ər

 2. Xlor üzvi birləşmələr

 3. Aromatik birləşmələr

 4. Metal – üzvi birləşmələr

 5. Mürəkkəb efirlər

 1. Üzvi şüşə hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

 1. Metilmetakrilatın.

 2. Vinilxloridin

 3. Metakrilatin

 4. Stirolun

 5. Propilenin

 1. Metilmetakrilatın blokda polimerləşməsindən “üzvi şüşə” istehsalında hansı inhisiatordan istifadə olunur?

 1. Benzoil peroksid.

 2. CaO

 3. H2O2

 4. Na2O2

 5. Mg ( NO3 )2

 1. Metilmetakrilatın suspenziyada polimerləşdirilməsi zamanı sabitləşdirici kimi aşağıdakı birləşmələrdən hansı istifadə olunur?

 1. Nişastadan..

 2. Sellülozadan

 3. Laktozadan

 4. Qlükozadan

 5. Süd turşusundan

 1. Məhlulda polimerləşən polimetilmetakrilatdan hansı məmulat kimi istifadə olunur?

 1. Lak kimi.

 2. Boya kimi

 3. Yapişdirici kimi

 4. Antimikrob kimi

 5. Plastifikator kimi

 1. Hansı mühitdə alınan polimetilmetakrilatdan diş protezlərinin hazırlanmasında istifadə olunur?

 1. Emulsiyada.

 2. Suda

 3. Suspenziyada

 4. Blokda

 5. Reaktorda

 1. Sənaye miqyasında polivinilxlorid nə vaxt hansı mühitdə alınmışdır?

 1. 1930 – cu ildə emulsiyada.

 2. 1930 – cu ildə suspenziyada

 3. 1940 – cı ildə suda

 4. 1925 – ci ildə emulsiyada

 5. 1939- cu ildə kütlədə

CH2-CH- - polimeri hansı monomerin polimerləşməsidir?

Cl n 1. Vinilxloridin.

 2. Allilxloridin

 3. Dixloretanın

 4. Etilxloridin

 5. Vinildienxloridin

 1. Sənaye miqyasənda vinilxloridin hansı mühitdə polimerləşməsi geniş yayılmışdır?

 1. Suspenziya və. emulsiyada.

 2. Suspenziyada, suda

 3. Suda , emulsiyada

 4. Suspenziya və kütlədə

 5. Avtoklavda və blokda

 1. Polivinilxloridin məhlulda polimerləşmə üsulu ilə alınması hansı maddələrin iştirakı ilə aparılır?

 1. Üzvi peroksidləri.n

 2. Mineral turşuların

 3. Metal oksidlərinin

 4. Kükürd üzvi birləşmələrin

 5. Halogen üzvi birləşmələrin

 1. Polivinilxlorid 1400C – dən yüksək temperaturda qızdırıldıqda nə baş verir?

 1. HCl .ayrılır

 2. Destruksiya

 3. CO2 ayrılır

 4. Depolimerləşmə

 5. H2 ayrılır

 1. Hansı sopolimerdən linoleum hazırlanmasında istifadə olunur?

 1. Vinilxlorid vinilasetat.

 2. Butadien stirol

 3. Propilen vinilxlorid

 4. İzopren butadien

 5. Stirolla vinilxlorid

Cl

 1. N CH2=CCl2 → - CH2 – C -

Cl

Reaksiyanın sxemi hansı polimerin alınmasıdır?

 1. Polivinildienxloridin.

 2. Teflonun

 3. Politetraxloretilenin

 4. Polivinilxloridin

 5. Polixlormetakrilatın

 1. 1936 – ci ildə alınan “ saran “ adlanan liflər hansı polimer əsasında alınmışdır?

 1. Polivinildienxloridin.

 2. Polistirolun

 3. Polipropilenin

 4. Politetraflüoretilenin

 5. Polimetilmetakrilatin

 1. Polivinildenxlorid polimerinin polimerləşmə reaksiyası neçənci ildə məlum olmuşdur?

 1. 1930

 2. 1910

 3. 1920

 4. 1912

 5. 1924

 1. Vinilxloridin öz – özünə polimerləşməsinin qarşısını almaq üçün hansı sabitləşdiricidən istifadə olunur?

 1. Üçmetilamin.

 2. CaCO3

 3. CaO

 4. K2S2O7

 5. H2O2

Cl 1. CH2 –C - polimeri hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

Cl


 1. Vinildenxlorid.in

 2. Tetraxloetilenin

 3. Tetraxloretanın

 4. Vinilxlorid

 5. Polivinilxloridin

 1. Polivinilidenxloridin yumşalma temperaturu

 1. 185 – 2000C

 2. 140 – 1500C

 3. 125 – 1350C

 4. 150 – 1600C

 5. 130 – 1400C

 1. 1500C – dən yüksək temperaturda polivinilidenxloridən hansı maddə ayrılır?

 1. HCl.

 2. H2O

 3. CO2

 4. H2

 5. O2

 1. Polivinilidenxloridin yeganə hansı üzvi həlledicidə həll olur?

 1. Dietilsulfon.da

 2. Etilbenzolda

 3. Fenolda

 4. Benzolda

 5. Anilində

 1. Polivinilxloridin istiyə davamlılığını artırmaq üçün hansı üzvi birləşmələrdən istifadə olunur?

 1. Qalay .üzvi birləşmələr

 2. Azot üzvi birləşmələr

 3. Fosfor üzvi birləşmələr

 4. Xlor üzvi birləşmələr

 5. Kükürd üzvi birləşmələr

 1. Polivinilidenxloridin tərkibində 5 – 15% akrilnitril olan sopolimeri hansı maddənin iştirakı ilə alınır?

 1. .K2S2O8

 2. CaSO4

 3. H2O2

 4. H2O

 5. K2S2O7

 1. [ - CF2 – CFCl - ]n polimeri hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

 1. Üçflüorxloretilen.in

 2. Dixloretanın

 3. Üçflüoretilenin

 4. Vinilxloridin

 5. Dixlor – diflüoretilenin

 1. Hansı polimerlər reaktoplastlar adlanır?

 1. Tərkib və xassələrini. qızdırdıqda dəyişən polimerlər

 2. Qızdırıldıqda xassələrini dyişən polimerlər

 3. Temperaturun təsirindən tərkibini dəyişməyən polimerlər

 4. Quruluşunu dəyişən polimerlər

 5. Homozəncirli polimerlər

 1. Poliamidlər hansı növ polimerlərə aiddir?

 1. Heterozəncirli polimerlə.rə

 2. Homozəncirli polimerlərə

 3. Şaxəli qurluşlu polimerlərə

 4. Qapalı zəncirli polimerlərə

 5. Çoxnüvəli polimerlərə

 1. Poliamidlərdə zəncirdə təkrarlanan hansı xarakterik qruplar təkrarlanır?

 1. Amid.

 2. Karbonil

 3. İmid

 4. Lipid

 5. Amino

 1. Reaktoplastların ilkin nümayəndələri hansı polimerlərdir?

 1. Poliamidlər.

 2. Polisulfo birləşmələr

 3. Polimidlər

 4. Halogenli polimerlər

 5. Qapalı karbotsiklik polimerlər

 1. ( - CH2 – O - )n polimeri hansı monomerdən alınır?

 1. Formaldehi.ddən

 2. Vinil spirtindən

 3. Allilxloriddən

 4. Metil spirtindən

 5. Sirkə aldehidi

 1. Məqsədli poliformaldehidin alınmasında aşağıdakı maddələrdən hansı katalizator kimi istifadə olunur?

 1. .BF3

 2. MgO

 3. Na2S2O7

 4. BaCl2

 5. K2SO4

 1. Polioksietilen hansı monomerin polimerləşmə məhsuludur?

 1. Etilen oksidin.in

 2. Propilen oksidinin

 3. Propil spirtinin

 4. Etilenin

 5. Propilenin

 1. Propilen oksidinin ion mexanizmi üzrə polimerləşməsi nəticəsində hansı polimer alınır?

 1. Polio.ksipropilen

 2. Polipropilen

 3. Polietilen

 4. Propalgil spirti

 5. Polifromaldehid

 1. Poliformaldehid əsasında hazırlanan konstruksiyalar hansı temperatur intervalında istismar oluna bilər?

 1. 90 – 100

 2. 40 – 50

 3. 60 – 50

 4. 70 – 80

 5. 30 – 40

 1. Polioksipropilen hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

 1. Propilen o.ksidimin

 2. Allil spirtinin

 3. Vinilxloridin

 4. Allilxloridin

 5. Propion turşusunun

 1. Poliformaldehidin molekul kütləsi hansı intervaldadır?

 1. 30 000 – 80 000

 2. 10 000 – 20 000

 3. 20 000 – 30 000

 4. 10 000 – 20 000

 5. 20 000 – 100 000

 1. Poliamid ilk dəfə neçənci ildə alınmışdır?

 1. 1862

 2. 1845

 3. 1848

 4. 1839

 5. 1856

C=O

 1. ( CH2 )5 → - NH( CH2 )5CO - n

NH
Reaksiyası hansı polimerlərin alınma üsullarındadndır?

 1. Poliamidlərin.

 2. Aminoturşuların

 3. Zülallrın

 4. Poliformaldehidlərin

 5. Laktamların

 1. Poliamid 6-4 nə deməkdir?

 1. Poliamidin heksametilendən və iki a.mindən, həmçinin adipin turşusundan. alınmasını bildirir

 2. Poliamidin altı karbonlu olmasını

 3. Poliamidin 6 karbon və 4 hidrogenli olmasını

 4. Poliamidi əmələ əgətirən monomerlərin birində 4, digərində 6 karbonun olmasını

 5. Amin qruplarının 4 və 6cı karbonda olmasını 1. n H2N – R – NH2 + n HOOC – R – COOH →

- NH-RNHCO-R-CO- n+ 2n H2O


Reaksiyası hansı polimerlərin alınma üsullarındandır?

 1. Poliamidlərin.

 2. Polioksiaminlərin

 3. Azot üzvi birləşmələrin

 4. Laktamların

 5. Oliqomerlərin

 1. Poliamid 6 istehsalında xammal kimi nə götürülür?

 1. E – kaprol.aktam

 2. Adipin turşusu

 3. Karbamid

 4. Etilenqlikol

 5. Heksametildiamin

 1. Kapron adı ilə məşhur olan polimer sənaye miqyasında neçənci ildə istehsal edilmişdir?

 1. 1942

 2. 1936

 3. 1924

 4. 1925

 5. 1921
 1. n H2N – R – NH2 + n ClOC – R – COCl →

[ - NH – R – NHCO – R – CO -]n+ 2nHClReaksiyası nəticəsində hansı polimer alınır?


 1. Polia.mid

 2. Poliaminokarbonil

 3. Kapron

 4. Naylon

 5. Laktam

 1. Poliamidlər əsasında yapışqan əldə etmək üçün onlara aşağıdakı maddələrdən hansını əlavə etmək lazımdır?

 1. Epo.ksid

 2. Formaldeid

 3. Qlise.rin

 4. Etilenqlikol

 5. BaSO4
 1. n H2N – R – COOH → [ - NH – R – CO - ]n + nH2O reaksıyası hansı qrup polimerlərin alınmasıdır?

 1. Poliami.dlərin

 2. Plastifikatorların

 3. Piqmentlərin

 4. Stablizatorlarin

 5. Zülalların

 1. Kaprolaktamdan alınan polimer lifi?

 1. Kapro.n

 2. Laktam

 3. Lavsan

 4. Naylon

 5. Aminolaktam

 1. 1.3 butadienlə akrilonitrilin sulu emulsiyada radikal polimerləşməsindən hansı adda polimer alınır?

 1. Ka.uçuk

 2. Lavsan

 3. Naylon

 4. Kapron

 5. Teflon

 1. [ - CH2 – CH = CH – CH2 – CH2 – CH -]n – polimeri hansı birləşmələrdən alınır?

CN

 1. 1.3 butadienlə ak.rilonitrildən

 2. Allilxloridlə divinildən

 3. Vinilxloridlə izopropilendən

 4. Akril turşusu ilə 1.3 butadiendən

 5. Metakrilatla izoprendən

 1. Aşağıdakı monomer hansı polimerə aiddir?

Cl

-CH2 – C -

Cl


 1. Polivinilid.enxloridə

 2. Poliakrilonitrilə

 3. Polimetakrilonitrilə

 4. Polivinilxloridə

 5. Polimetakrilata

 1. Hansı polimerlər poliimidlər adlanır?

 1. Əsas zəncirdə tsik.lik imid qrupları olan yüksək istiyə davamlı

 2. Zəncirində NH2qrupu olanlar

 3. Tərkibində CN – qrupu olan polimerlər

 4. Diaminli yüksəkmolekullu tsiklik birləşmələr

 5. Tərkibində CN və NH qrupu olan polimerlər

 1. Poliimidlərin alınması hansı polimerləşmə yolu ilə həyata keçirilir?

 1. Polikondensləş.mə

 2. Radikal mexanizmi

 3. Ion – mexanizmi

 4. Birgə polimerləşmə

 5. Sopolimerləşmə

 1. Poliimidlərin alınmasında aşağıdakı hansı birləşmədən katalizator kimi istifadə olunur?

 1. Dimetil fo.rmamid

 2. Dimetilsulfat

 3. Dimetilamin

 4. K2S2O7

 5. AlCl3


 1. Yüklə 1,52 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə