##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=12// level= 1// sumtest = 15 // name= İnformasiya texnologiyaları//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə13/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

##num=12// level= 1// sumtest = 15 // name= İnformasiya texnologiyaları//


1. Elektron cədvəllər hansı məsələləri həll etmək üçün imkan yaradır?

1- hesablamalar yerinə yetirilir

2- mətni redaktə edilməsi

3- informasiyanın ötürülməsi

4- mətnin formatlanması

5- riyazi modelləşdirmə

6- verilənlər bazsı kimi istifadə olunması

A) 1, 3, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 5, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 52. Kompüterin proqram təminatı nə ilə bağlıdır ?

A) redaktorlar, cədvəl prosessorları

B) redaktorlar, modem

C) cədvəl prosessorları, modem

D) maus, modem

E) klaviatura, printer3. Tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsinə aiddir:

1- redaktorlar

2- verilənlər bazasının idarə olunması

3- cədvəl prosessorları

4- kompüter

5- proyektor

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

4. Şagirdlərin mənimsəməli olduğu tətbiqi proqramlardan birincisi hansıdır?

A) mətni redaktor

B) elektron cədvəl

C) kompüterin yaddaşı

D) ədədi sabitlər

E) riyazi məsələlər5. Qrafiki redaktorun əmrlər sisteminə daxildir?

1- alətlərin seçilməsi əmrləri

2- lokal və qlobal şəbəkələrin quruluşu

3- alətlərin saxlanması əmrləri

4- şəbəkə istifadəçiləri arasında fayl mübadiləsi

5- ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq

6- internetdən istifadə

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 56. Kompüter şəbəkələrinin ayrıldığı növlər hansılardır?

A) lokal, qlobal

B) fərdi, qrup

C) fərdi, lokal

D) qlobal, qrup

E) ümumi, xüsusi7. Hansı kompüter şəbəkəsi miqyasına və işinə görə çox böyük olmayıb bir müəssisə daxildində işləyir?

A) ümumi


B) qlobal

C) lokal

D) fərdi

E) xüsusi8. Ədədi sabitlər hansı növlərə ayrılır?

A) tam, həqiqi

B) fərdi, həqiqi

C) ümumi, xüsusi

D) ümumi, tam

E) fərdi, tam9. Elektron cədvəldə hansı ifadələrdən istifadə olunur?

A) tam, həqiqi

B) hesabi, məntiqi

C) ümumi, xüsusi

D) daxili, xarici

E) ümumi, məntiqi10. Məntiqi ifadənin nəticəsi hansı formada olur?

A) doğru, yalan

B) məntiqi, hesabi

C) ümumi, xüsusi

D) daxili, xarici

E) tam, həqiqi11. Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrinin növləridir?

A) qrup, fərdi

B) lokal, qlobal

C) ümumi, xüsusi

D) ümumi, lokal

E) qlobal, fərdi12. Texnoloji məzmuna aşağıdakılardan hansı aiddir?

1 – istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsi

2 – tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi

3 – öyrənilən proqram təminatının praktikaya tətbiqi

4 – texnoloji aparat vasitələrinin arxitekturası

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 2, 4


D) 1, 4

E) 3, 4


13. Hansılar məktəb informatika kursunun məzmununa daxildir?

1-mətni və qrafiki redaktorlar

2-cədvəllər

3-qrafiklər

4-verilənlər bazası

5-düsturlar

6-elektron cədvəllər

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 5, 614. Mətni redaktor zamanı iş rejiminə hansı işlərin yerinə yetirilməsi aiddir?

1- mətnin daxil edilməsi

2- kompüterin qurğularının iş prinsipi

3- proqram təminatıni bilmək

4- orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi

5- proqramlaşdırmanı öyrənmək

6- mətnin yaddaşa yazılması

A) 1, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 515. Cədvəl redaktə əmri ilə hansı əməliyyatları etmək olar?

1- cədvəlin bir hissəsini silmək

2- mətində səhvləri düzəltmək

3- mətni formatlaşdırmaq

4- ona əlavələr etmək

5- yeni mətni yazmaq

6- yerini dəyişmək, surətini almaq

A) 2, 3, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 5##num= 13// level= 1// sumtest=21 // name= Planımetriya və sterometriyada həndəsi fiqurların xassəsinin öyrənilməsi. Planımetriyada həndəsi qurmaların təlimi metodikası //


1. VIII sinifdə üçbucağın orta xəttinin xassəsi haqqında teoremin isbatında hansı teoremdən istifadə olunur?

A) Fales teoremindən

B) Düzbucaqlının xassəsi haqqında teoremdən

C) Düzbucaqlının əlaməti haqqında teoremdən

D) Rombun xassəsi haqqında teoremdən

E) Dioqanallara görə paraleloqramın əlaməti haqqında teoremdən2. VIII sinifdə trapesiyanın orta xəttinin xassəsi haqqında teoremin isbatında hansı teoremdən istifadə olunur?

A) Fales teoremindən

B) Düzbucaqlının xassəsi haqqında teoremdən

C) İki cüt qarşı tərəfinə görə paraleloqramın əlaməti haqqında teoremdən

D) Dioqonallarına görə paraleloqramın əlaməti haqqında teoremdən

E) Düzbucaqlının əlaməti haqqında teoremdən3. Fiqurlardan hansının simmetriya mərkəzi yoxdur?

A) Çevrə


B) Üçbucaq

C) Parça

D) Paraleloqram

E) Düz xətt4. Fiqurlardan hansının simmetriya mərkəzi vardır?

A) Üçbucaq

B) Trapesiya

C) Paraleloqram

D) İxtiyari dördbucaqlı

E) Şüa


5. Aşağıdakı təkliflərdən hansı üçüzlü bucağın əsas xassəsini ifadə edir?

A) Müstəvi bucaqları və onların qarşısında duran ikiüzlü bucaqları , uyğun olaraq, bərabər olan üçüzlü bucaqlara bərabər üçüzlü bucaqlar deyilir

B) Üçüzlü bucağın müstəvi bucaqlarının cəmi 360° dən kiçikdir

C) Üçüzlü bucağın hər bir müstəvi bucağı onun qalan iki müstəvi bucağnın cəmindən kiçikdir

D) Çoxüzlü bucağın hər bir müstəvi bucağ qalan müstəvi bucaqların cəmindən kiçikdir

E) Çoxüzlü bucağın bütün müstəvi bucaqlarının cəmi 360° dən kiçikdir6. Trapesyanın tərəflərinin orta nöqtələrinin birləşdirilməsindən alınan dördbucaqlının növünü təyin edin. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

A) Paraleloqram (VIII)

B) ixtiyari dördbucaqlı (VII)

C) kvadrat (IX)

D) düzbucaqlı (X)

E) romb (XI)7. Üçbucaq kəsiyi prizmanın neçə tilini kəsir və alınan kəsikdə hansı üçbucaqlar alına bilər?

A) 3 tilini, bərabərtərəfli

B) 3 tilini, bərabəryanlı

C) 3 tilini, bərabəryanlı, bərabərtərəfli

D) 2 tilini, bərabəryanlı, bərabərtərəfli

E) 2 tilini, düzbucaqlı8. Prizmanın dördbucaqlı kəsiyindən alınan fiqur nə olar?

A) Kvadrat

B) Düzbucaqlı

C) Romb

D) Paraleloqram

E) Trapesiya9. Prizmanın kəsiyində beşbucaqlı almaq mümkündürmü?

A) Kəsik üzlərlə 900 bucaq əmələ gətirərsə

B) Əgər müstəvi prizmanın 5 tilini kəsərsə mümkündür

C) Müstəvi kəsikləri tillərlə 900 bucaq əmələ gətirərsə

D) Əgər müstəvi prizmanın 5 üzünü kəsərsə mümkündür

E) Qurmaq mümkün deyil10. Prizmanın kəsiyində beşbucaqlı almaq mümkündürmü?

A) Əgər müstəvi prizmanın 6 üzünü kəsərsə mümkündür

B) Əgər müstəvi prizmanın 6 tilini kəsərsə mümkündür

C) Müstəvi kəsikləri tillərlə 900 bucaq əmələ gətirərsə

D) Kəsik üzlərlə 900 bucaq əmələ gətirərsə

E) Qurmaq mümkün deyil11. Piramidanın müstəvi kəsiyinin qurulmasında hansı fiqur alınar?

A) Trapesiya və dördbucaqlı

B) Ən sadə həndəsi fiqurlar

C) Kvadrat, üçbucaq, trapesiya,

D) Kvadrat, üçbucaq, trapesiya, dördbucaqlı

E) Kvadrat və üçbucaq12. Dördbucaqlı piramidanın müstəvi kəsiyi üçbucaq və piramidadan ayrılan hissə üçbucaqlı piramidadır. Kəsən müstəvi haqqında deyilmiş hansı fikir doğru deyil?

a - müstəvi oturacağa paraleldir

b - müstəvi oturacağa perpendikulyardır

c - müstəvi piramidanın iki yan tilindən keçir

A) b, c


B) a, b

C) a, c


D) a

E) c


##num= 14// level= 1// sumtest=20 // name= Sterometriyada həndəsi qurmaların təlimi. Həndəsə çevirmələrin tədrisi metodikası //


1. Bunlardan hansı VI sinifdə yerinə yetrilməli olan sadə qurmalıdır?

1 - tərəfinə və ona bitişik bucaqlarına görə üçbucağı qurun

2 - radiusuna görə çevrəni qurun

3 - A nöqtəsindən d düz xəttinə perpendikulyar m düz xəttini qurun

4 - Dörd tərəfinə görə trapesiyanı qurun

5 - 540 - lik bucağı üç bərabər hissəyə bölün

A) 1; 2; 3

B) 1; 3; 4

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 4; 52. Bunlardan hansı VI sinifdə yerinə yetirilməli olan sadə qurmalardır?

1 - Tərəfinə və ona bitişik bucaqlarına görə üçbucağı qurun

2 - Radiusuna görə çevrəni qurun

3 - A nöqtəsindən d düz xəttinə perpendikulyar m düz xəttini qurun

4 - Dörd tərəfinə görə trapesiyanı qurun

5 - 540 - lik bucağı üç bərabər hissəyə bölün

A) 1; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 4; 53. Dördbucaqlını qurmaq üçün onun neçə əsas elementi verilməlidir?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


4. n - bucaqlı prizma üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1 - n=5

2 - n=8

3 - n=10

a - 12 üzü var.

b - 40 diaqonalı var.

c - 15 tili var.

d - 10 təpə nüqtəsi var.

e - bütün üzləri dördbucaqlıdır.

A) 1 - a; 2 - d ; 3 - c, e ;

B) 1 - b; 2 - c ; 3 - a, e ;

C) 1 - a, e ; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - c, d; 2 - b; 3 - a ;

E) 1 - c; 2 - a ; 3 - d, e.5. n - bucaqlı prizma üçün uyğunluğu müəyyən edin.

1 - n=6

2 - n=9

3 - n=12

a - 18 tili var.

b - 18 diaqonalı var.

c - 14 üzü var.

d - 18 təpə nüqtəsi var.

e - bütün üzləri dördbucaqlıdır.

A) 1 - a; 2 - d ; 3 - c, e ;

B) 1 - b; 2 - c ; 3 - a, e ;

C) 1 - a, e ; 2 - b, c ; 3 - d ;

D) 1 - a, b; 2 - d; 3 - c ;

E) 1 - c; 2 - a ; 3 - d, e.6. “Həndəsi çevirmələr”in öyrənilməsində hansı çalışmanın tətbiqi doğru deyil?

A) Proobraz və vektorunun vasitəsi ilə obrazın qurulması;

B) Proobraz və simmetriya oxu verildikdə obrazın qurulması;

C) Tərəfləri məlum olan üçbucağın orta xəttini qurmaq;

D) Homotetiya mərkəz, homotetiya əmsalı və proobraz məlum olduqda obrazın qurulması;

E) Obraz və proobrazın verilməsi ilə simmetriya oxunun tapılması;7. Hansı çevirmə hərəkəti deyil?

A) Ox simmetriyası

B) Dönmə

C) Homotetiya

D) Mərkəzi simmetriya

E) Paralel köçürmə8. Ox simmetriyası mövzusunun tədrisində hansı təklif doğrudur?

A) Tetraedrin diaqonalı onun simmetriya oxudur;

B) Tənbölən üçbucaqda təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin ortasını birləşdirir;

C) Çevrənin uzunluğu düsturu ilə hesablanır;

D) Uyğun nöqtələri (obraz və proobraz) birləşdirən parçalar simmetriya oxuna perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür;

E) Kubun diaqonal kəsiyi onun simmetriya oxudur;9. Fəzada müstəvinin tənliyi hansı düsturun çıxarılmasına oxşar mühakimələr alınır?

A) Düz xəttin tənliyi

B) İki vektorun skalyar hasili düsturunun

C) İki nöqtə arasındakı məsafə

D) Vektorun uzunluğu

E) İki vektor arasındakı bucağın kosinusunun düsturuna10. Məktəb həndəsə kursunda teoremlər isbatı və məsələlər həllində istifadə edilən əsas metodlar:

A) Eynigüclülük, eynitamamlama, üst - üstə düşmə

B) Eynitərkiblilik, qurmalar, araşdırma

C) Konqruyentlik, inikas, müadillik

D) Tənliklər, bərabərsizliklər, eynilik

E) Koordinatlar, çevirmələr, vektorlar11. Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

1 - Homotetiya dönmə çevirməsidir

2 - ortaq başlanğıclı şüalar kəsişərlər

3 - çevrələrin mərkəzləri var

4 - eynilik ekvivalentlilik mqnasibıti

5 - ikitərtibli əyrilərin simmetriya oxu var

A) yalnız 3

B) 2, 5

C) yalnız 1

D) 4, 1

E) yalnız 5##num= 15// level= 1// sumtest=21 // name= Müstəvidə və fəzada vektorların, kordinatların təlimi. Həndəsi kəmiyyətlərin (uzunluq, bucaq, qövs və həcm) öyrənilməsi metodikası //


1. „Fəzada vektorlar ” mövzusunun məzmunu:

A) Fəzada vektor anlayışı, vektorların bərabərliyi, vektorların toplanması və çıxılması, vektorun ədədə vurulması, komplanar vektorlar, paralepiped qaydası, vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılması

B) Planimetriyada vektorlarla əlaqədar öyrənilənlərin təkrarı, vektorların bərabərliyi, vektorların toplanması, vektorun ədədə vurulması, üçbucaq qaydası, vektorun oxlar üzrə ayrılısı

C) Vektorun tərifi, vektorlar fəzası, vektorların çıxılması, vektorun skalyara hasili, kolleniar vektorlar, paraleqram qaydası, vektorun komplanar olmayan üç vektora ayrılışı

D) Vektorlar fəzası, veyl aksiomatikası, vektorların toplanması, kolleniar vektorlar, üçbucaq qaydası, vektorların toplanması və çıxılmasına aid məsələlər həlli

E) Fəzada vektor anlayışı, vektorun uzunluğu, vektorların çıxılması, vektorun ədədə vurulması, vektorlar fəzası, komplanar vektorlar, Paraleloqram qaydası2. Aşağıdakı münasibətlərdən hansı vektorun ədədə vurulmasının xassəsi deyildir:

A) Istənilən vektoru, istənilən x və y ədədləri üçün x·(y) =(xy) bərabərliyi doğrudur

B) ≠0 və vektorları kollineardırsa, onda elə yeganə k ədədi vardır ki, =k və tərsinə, və vektorları üçün =k bərabərliyi ödənirsə və onda onlar kollineardır

C) Istənilən vektoru üçün 1· = və - 1·= - bərabərlikləri doğrudur

D) Istənilən vektoru, istənilən x və y ədədləri üçün (x + y) =x + y bərabərliyi doğrudur

E) Istənilən və vektorları və k ədədi üçün k( + ) =k + k bərabərliyi doğrudur3. Aşağıdakı münasibətlərdən hansı vektorların toplanmasının xassəsi deyildir:

A) Fəzada istənilən və vektorları üçün + = + bərabərliyi doğrudur

B) Istənilən vektoru üçün + = bərabərliyi doğrudur

C) və vektorlarının fərqi elə vektoruna deyilir ki, onu vektoru ilə topladıqda vektoru alınsın

D) Fəzada istənilən , və vektorları üçün + ( + ) =( + ) + bərabərliyi doğrudur

E) Əks vektorların cəmi sıfır vektora bərabərdir: + ( - ) =4. Müstəvi üzərində koordinatlar anlayışı hansı sinifdən başlayaraq propedevtik öyrənilir?

A) IV - V

B) II - III

C) I - VIII

D) V - VI

E) VII - VIII5. ‘’Müstəvi üzərində koordinatlar’’ anlayışı hansı sinifdən başlayaraq sistematik öyrənilir?

A) X


B) VII

C) VIII

D) IX

E) XI


6. İti bucağı 300 və hündürlüyü 10sm olan rombun sahəsini tapın.

A) 400sm2

B) 150sm2

C) 180sm2

D) 350sm2

E) 200 sm27. Düz xətti kəsməyən parçanın ucları düz xətdən 10 sm və 18 sm məsafədədir. Parçanın orta nöqtəsindən düz xəttə qədər olan məsafəni tapın.

A) 12


B) 8

C) 14


D) 16

E) 7


8. Trapesiyanın oturacaqları 2:5 nisbətindədir. Trapesiyanın orta xətti 14 sm olarsa, oturacaqlarını tapın.

1 - 8sm

2 - 10sm

3 - 7sm

4 - 20sm

5 - 6sm

A) 1, 5


B) 2, 4

C) 5, 3

D) 3, 2

E) 1, 4


9. AB və CD parçaları O nöqtəsində kəsişir və yarıya bölünür. AC=15sm, BD məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 14sm (VI )

B) 15sm (VII)

C) 16sm (VIII)

D) 17sm (IX)

E) 18sm (X)10. ABC üçbucağında CT tənböləndir. AT=3sm, AC=BC olarsa, BT məsafəsini tapın və aid olduğu sinfi göstərin.

A) 6sm (IX)

B) 4sm (VI)

C) 5sm (VIII)

D) 3sm ( VII)

E) 2sm (X)11. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucağın dərəcə ölçüləri nisbəti 2:7 kimidir. Bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Məsələnin aid olduğu sinfi göstərin.

1 - 200

2 - 400

3 - 1400

4 - 1000

5 - 1200

A) 1, 3


B) 2, 5

C) 3, 2


D) 4, 5

E) 4, 112. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Üçbucağın sahəsi

2 - Trapesiyanın sahəsi

3 - Rombun sahəsi

a - diaqonallar hasilinin yarısına bərabərdir.

b - medianın ayırdığı üçbucaqların sahələri cəminə bərabərdir.

c - tərəflə bu tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinin yarısına bərabərdir.

d - orta xətti ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir.

e - iki qonşu tərəfin hasilinə bərabərdir.

A) 1 - d; 2 - a ; 3 - b, e.

B) 1 - d; 2 - b ; 3 - a, e ;

C) 1 - a; 2 - b ; 3 - d ;D) 1 - b; 2 - d ; 3 - c, e ;

E) 1 - b, c ; 2 - d; 3 - a

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə