##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=1//level= 1// sumtest=10//name=EHM-in inkişaf mərhələləri//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə2/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num=1//level= 1// sumtest=10//name=EHM-in inkişaf mərhələləri//


1. EHM-in nəsillərinə aid olan düzgün variantı seçin:

1- I nəsil

2- II nəsil

3- III nəsil

a- saniyədə 20 000 əməliyyat icra edir

b- saniyədə bir milyon əməliyyat icra edir

c- saniyədə 100 000 əməliyyat icra edir

A) 1- a, 2- b, 3-c

B) 1- a, 2- c, 3-b

C) 1- c, 2- a, 3-b

D) 1- b, 2- c, 3-a

E) 1- b, 2- a, 3-c2. EHM-in quruluşuna aid olmayanları seçin:

a – giriş qurğuları

b – klaviatura

c – yaddaş qurğuları

d – monitor

e – çıxış qurğuları

f – printer

A) b, d, f

B) a, b, e

C) b, c, e

D) d, e, f

E) c, d, e


3. Birinci nəsil EHM –lər neçənci ildə hazırlanmışdır və element bazası nədir?

A) tranzistorlar, 60-cı illər

B) lampalar, 70- ci illər

C) 60-cı illər, lampalar

D) inteqral sxemlər, 80-ci illər

E) tranzistorlar, 70-ci illər4. İkinci nəsil EHM-lər saniyədə neçə əməliyyat yerinə yetirirdi və element

bazası nədir?

A) Böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon

B) Lampalar, 20 min

C) İnteqral sxemlər, bir milyona qədər

D) 100 min, transiztorlar

E) Lampalar, 100 min5. Üçüncü nəsil EHM-lərin əsasını nə təşkil edirdi və saniyədə nə qədər

əməliyyat yerinə yetirilirdi?

A) İnteqral sxemlər, 1 milyona qədər

B) lampalar, 20 min

C) tranzistorlar, 100 min

D) böyük inteqral sxemlər, bir neçə milyon`

E) inteqral sxemlər, 100 minə qədər6. Dördüncü nəsil EHM-lərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) 60 – cı illər, lampalar

B) 60 - ci illər, tranzistorların kəşfi

C) 70 – ci illər, lampalar

D) 80-ci illər, inteqral sxemlər

E) 70 – ci illər, böyük inteqral sxemlər7. XXI əsrin süni intellektə malik maşınları hansılar olacaqdır?

A) EHM-lərin beş və altıncı nəsli

B) EHM-lərin dörd və beşinçi nəsli

C) EHM-lərin dörd və altıncı nəsli

D) EHM-lərin iki və beşinli nəsli

E) EHM-lərin üç və dördüncü nəsli8. Orta məktəblərdə “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni

nə vaxtdan tədris olunur?

A) 1985-ci il, 1 sentyabrdan

B) 1985-ci il, 15 sentyabrdan

C) 1990-cı il, 15 sentyabrdan

D) 1984-cü il, 15 sentyabrdan

E) 1983-cü il, 1 sentyabrdan9. Dövlət məktəblərinin kompüterləşdirilməsi problemini həll etmək üçün

hansı jurnal nəşr olundu və neçənci ildə?

A) “İnformatika”, 1985- ci il

B) “İnformatika və təhsil”, 1986- cı il

C) “İnformatika və təhsil”, 1990- cu il

D) “İnformatika”, 1986- cı il

E) “İnformatika və təhsil”, 1984- cü il10. EHM-in yeni nəsli əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir?

1 – ölçülərin kiçikliyi

2 – ölçülərin böyüklüyü

3 – proqram təminatı

4 – sürətinin böyüklüyü

5 – etibarlılığına görə

6 – ölçülərinə və dəyərinə

A) 1, 3, 4, 2

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 5


##num= 2// level= 1//sumtest=20 // Riyaziyyat təliminin ənənəvi və müasir prinsipləri
1. Riyaziyyat təlimində aşağıdakılardan hansı didaktik prinsiplərə daxildir:

1. Təlimin təşkili formaları

2. Təlimin məzmunu

3. Riyaziyyatın məzmununun möhkəm və şüurlu mənimsənilməsi

4 .Təlimin metodları

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) Yalnız 12. Aşağıdakılardan hansılar təhsilin məzmunun elimliyini xarakterizə edir.

1. Təhsilin məzmununun elmin müasir səviyyəsinə uyğun olması;

2. Elmi idrakın ümumi üsulları haqqında şagirdlərdə düzgün təsəvvürlərin yaradılması;

3. Riyaziyyatın məzmununun möhkəm və şüurlu mənimsənilməsi

4. İdrak prosesinin mühüm qanunauyğunluqlarının göstərilməsi.

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) Yalnız 13. Riyaziyyatın tədrisi metodikasında elimlilik prinsipi nə vaxt tələb olunur?

A) Riyaziyyat təliminin hər addımında

B) Dərsin yaradıcı tətbiq edilməsi hissəsində

C) Qiymətləndirmə hissəsində

D) Motivasiya və ya problemin qoyulmasında

E) Informasiya mübadiləsində4. Riyaziyyat təlimində şüurluluq, fəallıq və müvafiqlik prinsipinin məqsədi nədən ibarətdir?

A) Təlim və öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edir, təlimin əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsini təmin edir.

B) Təlim və öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edir, proseslər və hadisə­lə­rin şagirdlər tərəfindən şüurlu mənimsənilməsini təmin etməsi üzərində qurulmuşdur.

C) Biliyin şüurlu mənimsənilməsi isə əldə edilmiş bacarıqlardan fəal istifadə edilmənin səviyyəsinə qaldırmağı nəzərdə tutur.

D) Biliklərin şüurlu mənimsənilməsi prosesində öyrənməyə və biliklərin tətbiqinə, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünə və dünyagörünüşünə yaradıcı münasibət formalaşdırır

E) Təlim və öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edir, təlimin əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə, şagirdlərin idrak fəaliyyətinə və bu fəaliyyətə rəhbərlik işinə başlıca istiqamət verir.5. Təlimdə şüurluluq, fəallıq və müvafiqlik prinsipinin reallaşdırılması aşağıdakı şərtlərdən hansının yerinə yetirilməsini nəzərdə tutmur:

  1. şagirdlərin idrak fəaliyyətinin öyrənmə prosesinin qanunauyğunluqlarına müvafıqliyi;

  2. öyrənmə prosesində şagirdlərin idrak fəallığı;

  3. məntiqi təfəkkürünə və dünyagörünüşünə yaradıcı münasibətin olmamasını;

  4. öyrənmə prosesinin məktəblilər tərəfindən dərk olunması;

  5. Yeninin” dərk olunması prosesində şagirdlərin əqli iş metodlarına yiyələnməsi.

A) Yalnız e

B) a, b, c

C) b, c, d

D) c, d, e

E) Yalnız c

6. Yeni təlim texnologiyaları əsasında həyata keçirilən təlim pro­se­sinə daxil olan prinsiplər hansılardır:

a-Şagirdi rəqabətəqabil, sosial, hərtərəfli inkişaf etdir­mə­yə xid­­mət edən təlim-tərbiyə prinsipləri;

b-Təlimin obyektiv qa­nun­­la­rını, qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarır, onlardan isti­fa­də yol­la­rını müəyyənləşdirən prin­siplər;

c-İnteraktiv təlim zamanı rəhbər ideyalar kimi qəbul edil­məli prin­sipləri;

A) Yalnız a

B) a, b

C) b, c


D) a, b, c

E) a, c


7. Müasir təlimdə fəal idrak prinsipinə nə daxildir.

A) İdrak fəallığı ilk növbədə tə­fək­kürün fəallaşdırılması əsasında yaranır.

B) Tədris prosesi elə təşkil olunmalı­dır ki, o, idrak fəallığı, təbii öyrənmə fəaliyyəti doğursun, şagir­də “ilk kəşf” sevinci keçirməyə imkan versin, onda yeni bilik­lərə yiyələnmək həvəsi yaratsın.

C) Təlim prosesində idrak fəallığını stimul­laş­dıran problemli situasiyalar yaradılmalıdır.

D) Fəal idrak prinsipi nəticəsində yeni bilikləri kəşf etməyə yönəldilir.

E) Tədris prosesində tədqiqatçılıq qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir.8. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Tədris prosesi elə təşkil olunmalı­dır ki, o, idrak fəallığı, təbii öyrənmə fəaliyyəti doğursun, şagir­də “ilk kəşf” sevinci keçirməyə imkan versin, onda yeni bilik­lərə yiyələnmək həvəsi yaratsın.

2. Təlim uşa­ğın özünün müstəqil fəaliyyəti və ya böyüklərin köməyi sayə­sində bilik və bacarıqları əldə etmək üzrə aşkarlanan potensial imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə yönəlməlidir.

3. Şagirdlərin dəyi­şən tələbləri nəzərə alınmaqla, tədris planları və proqramlarının məzmunu, təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, pedaqoji texnolo­gi­ya­ların seçilməsi sistematik olaraq təzələnməlidir.

a. İnkişafetdirici

b. Çeviklik

c. İdrak

A) 1c, 2b, 3a

B) 1a, 2c, 3b

C) 1c, 2a, 3b

D) 1b, 2a, 3c

E) 1b, 2c, 3a9. İnkişafedici təlim prinsipinin mahiyyəti hansı istiqamətə yönəlib?

A) Təlim uşa­ğın özünün müstəqil fəaliyyəti və ya böyüklərin köməyi sayə­sində bilik və bacarıqları əldə etmək üzrə aşkarlanan potensial imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə yönəlməlidir.

B) Şagirdlərə imkanlarına uyğun, lakin bir qədər mürəkkəb tapşırıqları müstəqil həll etmək təklif edilməlidir.

C) Müəllim və digər böyüklər suallar verməklə on­ları problemin həllinə istiqamətləndirməlidirlər.

D) Pro­ble­min həlli tələbatının yaranması nəticəsində inkişaf fəallaşır, o, yeni bilikləri kəşf etməyə yönəlir.

E) Təlim prosesində idrak fəallığını stimul­laş­dıran problemli situasiyalar şagirdlərin inkişafına yönəlir.10. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi riyaziyyat təlimində rolu nədən ibarətdir?

A) Təlim metodlarının daim yenilənib işlənməsinə üstünlük verilir.

B) Şagirdlərin dəyi­şən tələbləri nəzərə alınmaqla, tədris planları və proqramlarının məzmunu, təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, pedaqoji texnolo­gi­ya­ların seçilməsi sistematik olaraq təzələnməlidir.

C) Tədris prosesində fərdi yanaşmaya üstünlük verilir.

D) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə üstünlük verilir.

E) Təlim məqsədlərinin qarşıya qoyulmasını tələb edir.11. Əməkdaşlıq prinsipinin üstün cəhətlərini göstərin.

A) Müəllim bələdçi, şagird fasiltotor rolunda çıxış edir

B) Riyaziyyat təlimində üstünlük şagird tərəfində olur

C) Şagirdin özünə inamı artır, o öz fikrini çatdırmağa qorx­mur, öz potensial imkanlarını gerçəkləşdirir.

D) Təlim əyani vasitələr üzərində qurulur.

E) Şagirdin fikri müəllimin fikrindən üstün olur.

Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə