##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=2// level= 1// sumtest =9 // name =İnformatikanin tədrisi metodikasının predmeti //Yüklə 1,02 Mb.
səhifə3/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num=2// level= 1// sumtest =9 // name =İnformatikanin tədrisi metodikasının predmeti //


1. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – HardWare

II - SoftWare

III - BrainWare

1 - Alqoritmlər və məsələnin EHM-də həlli üçün nəzəri üsullar

2 - texniki təminat

3 - proqram təminatı

A) I-2, II-1, III-3

B) I-2, II-3, III-1

C) I-1, II-3, III-1

D) I-3, II-1, III-2

E) I-3, II-2, III-12. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni

neçənci ildən tədris olunur?

A) 1980/81-cı tədris ilindən

B) 1960/61-ci tədris ilindən

C) 1966/67-ci tədris ilindən

D) 1985/86-cı tədris ilindən

E) 1987/88-ci tədris ilindən3. İnformatikanın tədrisi metodikasının metodik sistemi hansı komponentlərdən ibarətdir?

A) təlimin məqsədi, məzmunu, üsulları, vasitələri və təşkili formalarından

B) dərs vəsaitləri, proqram və dərs cədvəllərdən

C) mühazirə, seminar və labarotot məşğələlərdən

D) sinifdə və sinifdən xaric aparılan işlərdən

E) dərsdən, dərnək məşğələlərdən, ekskursiyalardan4. İnformatikanın fundamental əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

1- nəzəri informatika

2- praktiki informatika

3- informasiya texnologiyaları

4- sosial informatika

5- informatlaşdırma vasitələri

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4

5. Kibernetika termini ingilis dilində necə istifadə olunur?

A) ”Computer Science”

B) ”Information”

C) ”World Science”

D) ”Information Science”

E) ”Mathematics”6. İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənən bölməsi necə adlanır?

A) informasiya texnologiyaları

B) proqram təminatı

C) sosial informatika

D) nəzəri informatika

E) məktəb informatikası7. Məktəb informatikası nəyi öyrənir?

A) İnformatikanın orta məktəb problemlərini öyrənir

B) İnformatikanın tədrisini öyrənən bölməsi

C) İnformatikadan dərs vəsaitlərinin təhlilini öyrənir

D) Elmin predmetini öyrənir

E) EHM-in məktəbdə tətbiqini öyrənir8. İnformatika fənninin əsasını təşkil edən anlayışlar ardıcıllığını göstərin:

1-insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə olunması

2-informasiya anlayışı

3-informasiyanın ötürülməsi

4-informasiyanın axtarışı

5-informatikanın ümumi xassələri

6-informasiyanın yığımı

7-informasiyanın saxlanılması

8-informasiyanın çevrilməsi

A) 2, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 1

B) 2, 4, 5, 6, 8, 7, 3, 1

C) 2, 5, 4, 6, 8, 7, 1, 3

D) 3, 1, 5, 6, 4, 7, 8, 2

E) 3, 5, 4, 1, 2, 8, 7, 69. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kibernetika

II - A.P.Yerşov

III - V.S.Lednev

1- informatikanı “informasiyanın ötürülməsi və emalını öyrənən fundamental elm

sahəsi” adlandırmışdır

2 - ətraf aləmdən qəbul olunan müəyyən siqnallar çoxluğu kimi başa düşülür

3 - İnformatikanın müstəqil fənn kimi öyrənilməsi nəticəsinə gəlmişdir

A) I-1, II-3, III-2

B) I-1, II-2, III-3

C) I-2, II-3, III-1

D) I-3, II-2, III-1

E) I-2, II-1, III-3
##num= 3// level= 1//sumtest=21 // Məktəb riyaziyyat təlimində riyazi anlayışların formalaşdırılması, anlayışın tərifi və növlərinin öyrədilməsi metodikası

1. Aşağıdakı təriflərdən hansı anlayışa verilən tərifdir?

a-cisim və hadisələrin ümumi və mühüm əlamətlərinin inikasından ibarət olan təfəkkür formasına anlayış deyilir.

b-Ümumi anlayışlar müəyyən cisim və hadisələr qrupunun mühüm və ümumi əlamətlərinin əks etdirir.

c-Müəyyən cins əşyalara aidliyi zəruri olan və onları digər cins əşyalardan fərqləndirən əlamətlərə mühüm əla­mətlər deyilir.

A) Yalnı b

B) Yalnız a

C) Yalnız c

D) a, b

E) a, c


2. Bunlardan hansı riyaziyyat təlimində təfəkkür formasıdır?

1- Anlayış

2- Tənlik

3- Müəllimin şərhi

4- Xüsusiləşdirmə

5- Müqayisə

A) Yalnız 3

B) 3,2

C) 5,1


D) 2,4

E) Yalnız 13. Təfəkkürün əsas formaları hansılardır?

1- Anlayış, hökm, əqli nəticə

2- Teorem, məsələ, aksiom

3- Fərz etmə, isbat, eyniləşdirmə

4- Tənlik, eynilik, bərabərsizlik

5- İsbat, fərz etmə, araşdırma

A) yalnız 4

B) 2,4

C) Yalnız 1D) 1,5

E) Yalnız 24. Aşağıdakılardan hansı fərdi anlayışa daxildir

a-ayrı-ayrı cisim və hadisələrin ümdə xüsusiyyətlərini əks etdirir.

b-gerçək cisimlərin mühüm əlamətlərinin inikasından ibarətdir.

c-İnsan təfəkkürünün obyekti yalnız konkret cisim və hadisələr deyil, onların keyfiyyətləri, xassələri də olur. Bu halda həmin keyfiyyət və xassələr fikrən cismin özündən təcrid edilib, müstəqil surətdə düşünülə bilər.

A) Yalnız b

B) Yalnız a

C) b, c


D) a, b

E) a, c


5. Aşağıdakılardan hansı konkret anlayışa daxildir

a-ayrı-ayrı cisim və hadisələrin ümdə xüsusiyyətlərini əks etdirir.

b-gerçək cisimlərin mühüm əlamətlərinin inikasından ibarətdir.

c-İnsan təfəkkürünün obyekti yalnız konkret cisim və hadisələr deyil, onların keyfiyyətləri, xassələri də olur. Bu halda həmin keyfiyyət və xassələr fikrən cismin özündən təcrid edilib, müstəqil surətdə düşünülə bilər.

A) b, c


B) Yalnız c

C) Yalnız b

D) a, b

E) a, c


6. “Paraleloqram” anlayışında uyğunluğu müəyyən edin

 1. qarşı tərəflərin bərabərliyi

 2. Romblar

 3. qarşı bucaqların bərabərliyi

 4. Düzbucaqlılar

 5. paraleloqramlar

 6. diaqonalların kəsişmə nöqtəsində hər bir diaqonalın yarıya bölünməsi

 7. kvadratlar

 1. Anlayışın məzmunu

 2. b- anlayışın həcmi

A) 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a, 7a

B) 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b

C) 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7a

D) 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b

E) 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7b

7. “Diaqonalları bərəbər olan paralaloqrama düzbucaqlı deyilir” tərifinə görə uyğunluğu müəyyən edin


 1. Paraleloqram.

 2. Diaqonalların bərabər olması.

 3. Düzbucaqlıdır.

 1. növ fərqi

 2. cins

 3. termin

A) 1b, 2c, 3b

B) 1a, 2b, 3c

C) 1c, 2a, 3b

D) 1c, 2b, 3a

E) 1b, 2a, 3c
8. Yaxın cins növ fərqinin göstərilməsi ilə verilən təriflər aşağıdakı konkret formalardan hansı ola bilər?


 1. obyektlərin xrakterik əlamətlərini göstərməklə onlara verilən təriflər;

 2. inkar edən təriflər;

 3. proyektiv təriflər

 4. konstruktiv və rekursiv təriflər

 5. reproduktiv təriflər

A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

9. Yaxın cins növ fərqinin göstərilməsi ilə verilən təriflərdə hansı məntiqi bağlılıqlardan istifadə oluna bilər?

A) Və ya, ilə

B) Amma, ancaq

C) Və, lakin

D) Və, ilə

E) Və, və ya10. Uyğunluğu müəyyən edin

 1. İlkin anlayışlar

 2. İlkin anlayışlar vasitəsi ilə formalaşdırılan anlayışlar

 1. tərifi verilməyən və ya tərifi verilə bilməyən anlayışlar

 2. ilkin anlayışların vasitəsi ilə formalaşdırılan (tərifləri verilən) anlayışlar

 3. Tərifləri verilən (düzəltmə) anlayışlar

A) 1ac, 2b

B) 1a, 2b

C) 1ab, 2c

D) 1c, 2ab

E) 1b, 2c

11. Aşağıdakılardan hansı Anlayışların verilmə formalarına aid deyil.

A) Anlayışların simvolik olaraq verilməsi

B) Anlayışların yazi ilə verilməsi

C) Anlayışların cədvəllər və s. ilə verilməsi

D) Obyektlərin xrakterik əlamətlərini görə verilməsi

E) Anlayışların düsturlar vasitəsi ilə (formullarla) verilməsi12. Riyaziyyatda mücərrədləşdirmənin ən çox yayılmış formalarını göstərin:

1- Eyniləşdirmə, ideallaşdırma, potensial davam

2- bərabərləşdirmə, nəzərə almamaq, oxşarlıq

3- invariantlıq, bəzi xassələri atmaq, konqruentlik

4- obyektin mühüm olmayan xassələrinin atılması, modelləşdirmə, müqayisə

5- modelləşdirmə, inikas, invariantlıq

A) 1,5


B) yalnız 1

C) 2,4


D) Yalnız 3

E) 3,4Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə