##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=5// level= 1// sumtest= 16/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//Yüklə 1,02 Mb.
səhifə6/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##num=5// level= 1// sumtest= 16/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//


1. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - proqram təminatı sistemi

2 - baza informasiya texnologiyasının baza proqram təminatı

3 - alətlər proqram təminatı

4 - tədris nümayiş avadanlıqları

5 - telekommunikasiya vasitələri

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 5

2. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika kobinetində kompüterdən istifadə etməsi normalarının uyğunluğunu müəyyən edin:

1 - II-V sinif şagirdləri

2 - VI-VII sinif şagirdləri

3 - 6 yaşlı sinif şagirdləri

a - 20 dəq

b - 15 dəq

c - 10 dəq

A) 1- b; 2- a; 3 - c;

B) 1- a; 2- b; 3 - c;

C) 1- a; 2- c; 3 - b;

D) 1- c; 2- a; 3 - b;

E) 1- c; 2- b; 3 - a;3. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1 – tədris nümayiş avadanlıqları

2 – dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

3 – hər bir sinifdə təlimin məzmununun ciddi müəyyən olunması

4 – obyekt – yönümlü proqram sistemləri

5 – şagirdlərin biliklərinin sistematik yoxlanılması və qiymətləndirilməsi

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5

4. Tədris prosesinin sinif-dərs sistemi üzrə təşkili kim tərəfindən təklif olunmuşdur?

A) Con fon Neyman

B) A.P.Yerşov

C) O.Kont

D) Y.A. Komenski

E) Corc Bul5. Uşaqların yaş süsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika kabinetində kompüterdən istifadə etməsinin normalarını seçin:

1 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 10 dəq

2 – VI - VII sinif şagirdləri - 20 dəq

3 – X – XI sinif şagirdləri 1-ci dərsdə -30 dəq

2 -ci dərsdə-20 dəq

4 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 30 dəq

5 – VIII - IX sinif şagirdləri - 50 dəq

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 36. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətinə daxildir?

A) tədris məşğələlərinin dəqiq təyin olunmuş cədvəlinin olması

B) telekommunikasiya vasitələri

C) tədris nümayiş avadanlıqları

D) qlobal şəbəkənin olması

E) ilkin yardım üçün əczaçı çantası7. Aşağıdakılardan hansı proqram təminatının hissəsidir:

A) tədris müəssisəsinin nəşriyyat fəaliyyəti üçün lazım olan proqram təminatı

B) ilkin yardım üçün əczaçı çantası

C) yanğından mühafizə vasitələri

D) müəllimin aparıcı rolu

E) informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün tədris proqramları8. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1– dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

2 – ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 – alətlər proqram təminatı

4 – müəllimin aparıcı rolu

5 – şagirdlərlə işləməyin fərdi və kollektiv formaları

A) 1, 3, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 5

9. Kabinet müdirinə kim köməklik edir?

A) müəllim

B) şagird

C) laborant

D) direktor

E) həkim


10. Təlim – tərbiyə işinin təşkilinin əsas forması hansıdır?

A) tədris

B) təlim

C) dərs

D) praktika

E) nümayiş


##num= 6// level= 1//sumtest=23 // Riyaziyyat təliminin vasitələri. Məktəb riyaziyyat təlimində dərsdən kənar məşğələlərin təşkili formaları

1. Riyaziyyat dərsliklərinin yazılmasında hansı inteqrasiya növlərindən istifadə olunub?

A) Dərslik yazılışında əlaqədən istifadə olunmur

B) Fəndaxili və siniflərarası əlaqədən

C) Fənlərarası və məktəblərarası əlaqədən

D) Siniflərarası və məktəblərarası əlaqədən

E) Fəndaxili və fənlərarası əlaqədən2. Dərslik komplektinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

A) vərəqləri

B) İş dəftəri

C) Test kitabçaları

D) Planlaşdırma

E) Qiymətləndirmə3. Nəzəri materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materiallarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətdir?

A) Müasirlik

B) Düzgünlük

C) Tamlıq

D) Uyğunluq

E) Müstəqillik4. Standartın dərslikdə reallaşmasının ardıcıllığı sxemi necədir?

A) Bölmə, mövzu, tapşırıq, fəaliyyət

B) Şəkil, tapşırıq, cədvəl, testlər, terminologiya

C) Fəaliyyət, illustrasiya, sxem, testlər, lüğət

D) Fənn kurikulumu, standart, tədris vahidi, bölmə, mövzu

E) Standart, tapşırıq, mövzu, testlər5. Müəllim üçün metodik vəsaitin tərkib hissələrinə nə daxildir?

A) Bilik, bacarıq, vərdiş

B) Tövsiyələr, qiymətləndirmə, planlaşdırma

C) Bilik, bacarıq, qiymətləndirmə

D) Qiymətləndirmə, planlaşdırma, bilik

E) Tövsiyyələr, planlaşdırma, vərdiş6. Eyler dairələri vasitəsilə tabeli münasibətli üç riyazi anlayışlar sistemini necə təsvir etmək olar?

A) Biri digərinin daxilində yerləşən iki eksentrik dairə vasitəsilə. Bu dairələr müstəvini üç hissəyə bölür. Bu hissələr, məsələn, uyğun olaraq rasional funksiyaları, elementar funksiyaları və elementar funksiyalar daxil olmayan bütün mümkün olan obyekləri təsvir edir. Anlayışlar arasındakı belə münasibətlərə tabeli münasibətlər deyilir. Bu həm də növ ilə cins arasında olan münasibətdir

B) Biri digərinin daxilində yerləşən iki konsentrik dairə vasitəsilə

C) Kəsişən iki dairə vasitəsilə

D) Kəsişməyən üç dairə vasitəsilə

E) Qismən üst - üstə düşən üç dairə vasitəsilə7. Ekvivalent münasibətin xassələrini göstərin:

A) Konqruyentlik, oxşarlıq və simmetriklik

B) Refleksivlik, simmetriklik və tranzitivlik

C) Bərabərlik, tranzitivlik və kəsişmə

D) Refleksivlik, üst - üstə düşmə, alınma

E) Eynigüclülük, simmetriklik, paralellik


8. Aşağıdakılardan hansı mükəmməl induksiyadır. ?

1- Tam riyazi induksiya

2- riyazi induksiya

3- tam olmayan riyazi induksiya

4- cərəyanlı naqilin induksiyası

5- ayrıcalardan ümumi nəticənin çıxarılması

A) yalnız 2

B) 1,5

C) Yalnız 1D) 2,4

E) 4,3


9. Ciddi tərtib münasibətin (“<”, “>” ) binar münasibətlə bağlı hansı xassələri ödəyir?

1- Antirefleksiv, antisimmetriklik, tranzitivlik

2- refleksivlik, antisimmetriklik, asimmetriklik

3- antitranziyivlik, refleksivlik, asimmetriklik

4- simmetriklik, asimmetriklik, refleksivlik

5- simmetriklik, antirefleksivlik, antitranzitivlik

A) yalnız 4

B) 1,3

C) 2,4


D) 3,5

E) Yalnız 110. Elmdə və təcrübədə müsbət rasional ədədlər çoxluğunun kifayət olmadığını və mənfi ədədlərin daxil edilməsinin zəruriliyini göstərmək məqsədilə bu sadə tənlikdən istifadə etmək məqsədəuyğundur:

1- x + a=b

2- ax=b

3- x - a=b

4- x2 + a=b

5- + a=b

A) yalnız 3

B) 1,3

C) 4,5


D) Yalnız 1

E) Yalnız511. Elmdə və təcrübədə tam ədədlər çoxluğunun kifayət olmadığını və kəsr ədədlərin daxil edilməsinin zəruriliyini göstərmək məqsədilə bu sadə tənlikdən istifadə etmək məqsədəuyğundur:

1- ax=b

2- a + x=b

3- x:a=b

4- x - a=b

5- x2 + a=b

A) yalnız 5

B) 1,4

C) Yalnız 3D) Yalnız 1

E) 3,5


12. VIII sinifdə irrasional ədəd anlayışını daxil etmək məqsədi ilə hansı həndəsi fiqurdan istifadə etmək məsləhətdir?

1- Tərəfin uzunluğu 1 olan kvadratdan

2- Tərəfin uzunluğu 1 olan düzgün üçbucaqdan

3- Bir tərəfi digər tərəfindən 2 dəfə böyük olan düzbucaqlıdan

4- Tərəfin uzunlugu 1 olan kubdan

5- Düzbucaqlı paralelepipeddən

A) 2,3


B) Yalnız 1

C) 1,2


D) 4,5

E) 3,5


13. Bunlardan hansı stereometriya aksiomlarından alınan nəticələrdən biridir?

1- Düz xətt və ona aid olmayan nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçir

2- Fəzada müstəvi üzərində heç olmasa bir nöqtə vardır

3- Müstəvi sonsuzdur

4- Düz xətt müstəvi üzərindəki düz xəttə paraleldirsə, müstəvinin özünə də paraleldir

5- Düz xətt müstəvinin iki kəsişən düz xəttinə perpendikulyardırsa müstəvinin özünə də perpendikulyardır

A) yalnız 3

B) 2,5

C) yalnız 1D) 1,4

E) 3,2


14. Hansı təklif doğrudur?

1- Kəsişməyən iki müstəvidən birini kəsən düz xətt digər müstəvini də kəsir.

2- Bir düz xəttən yalnız və yalnız iki müstəvi keçirmək olar

3- Düz xəttin iki nöqtəsi müstəviyə aiddirsə, onda düz xətt bu müstəvini kəsir

4- Düz xətt və onun üzərində olmayan üç nöqtədən bir və yalnız bir müstəvi keçirmək olar.

5- Bir düz xətt üzərində olan üç nöqtədən üç və yalnız üç müstəvi keçirmək olar

A)yalnız 1

B)2,5

C) yalnız 3D)1,2

E)4,5Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə