##Bölmə: Azərbaycan. Dövlət imtahanı ##Qrup


##num=6//level= 1// sumtest=13//name=İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) //Yüklə 1,02 Mb.
səhifə7/13
tarix11.02.2020
ölçüsü1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

##num=6//level= 1// sumtest=13//name=İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) //


1. İnformatika fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 - İnformasiya və informasiya prosesləri2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması

4 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

5 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

6 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 6

2. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - əsasən dəyişməzdir

b - dəyişməzdir

c - kəsilməzdir

d - qiymətləndirmədir

e - daim dəyişir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - e

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - b; 2 - d; 3 - b

E) 1 - b; 2 - c; 3 - b3. Multimediya nədir?

A) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi 


B) video kadrlardan istifadə etmək 

C) filmə xüsusi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri


D) İnternet, məktəb

E) Sinif otağı, jurnal4. Təlim üsullarını seçin:

1 - BİBÖ

2 - müzakirə

3 - qrup işi

4 - auksion

5 - kollektivlə iş

6 - cutlərlə iş

7 - layihələrin hazırlanması

A) 2, 3, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) 1, 3, 5, 6,

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 2, 4, 7

5. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə

edir?
A) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

B) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları


C) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və

məktəbdaxili qiymətləndirmə

D) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, təlim fəaliyyətinin

planlaşdırılması

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər, məzmun standartları, qiymətləndirmə

standartları
6. İnformatika təliminə verilən metodik tələblər hansılardır:

1 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

4 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

5 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı

A) 3, 4, 5

B) 1, 5

C) 2, 4

D) 2, 4, 5E) 2, 3, 4

7. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - 1.1.1. Verilmiş sadə informasiyaları şərh edir

b - 1. İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - 2.2. Sadə məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir

e - Təlim strategiyaları

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b8. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni neçə səviyyə üzrə tədris olunur və hansılardır?

A) üç və ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, tam orta təhsil

səviyyəsi

B) bir və tam orta təhsil səviyyəsi

C) iki və tam orta təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi

D) beş və illik, rüblük, yarımillik, aylıq, həftəlik

E) dörd və rüblük, ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, illik,

9. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) gündəlik

B) aylıq

C) illik 

D) rübluk

E) həftəlik

10. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. İş forması

3. İş üsulu

a - Klaster, diskussiya, beyin həmləsi

b - İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - Kollektivlə iş, cütlərlə iş

e - İnformatikadan iş dəftəri

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b11. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Planlaşdırma növü

2. Təlim forması

3. Təlim üsulu

a - beyin həmləsi, layihələrin hazırlanması

b - gündəlik planlaşdırma

c - metodik vəsait

d - qruplarla iş, cütlərlə iş

e - iş dəftəri

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b##num= 7// level= 1//sumtest=21 // Riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin təfəkkürünün və dünyagörüşünün formalaşdırılması
1. Hər hansı bir vəziyyətin müsbət və mənfi tərəflərini müəyyənləşdirmək tapşırılmışdır. Tapşırıq təfəkkürün hansı növünə əsaslanır?

 1. məntiqi təfəkkür

 2. qlobal təfəkkür

 3. Tənqidi təfəkkür

 4. yaradıcı təfəkkür

 5. heç biri

2. Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olan qabiliyyət hansıdır?

A) Suqqestik qabiliyyət

B) Avtoritar qabiliyyət

C) Kommunikativ qabiliyyət

D) Perspektiv qabiliyyət

E) Təşkilatçılıq qabiliyyt

3. Uyğunluğu müəyyən edin

a.əyani - əməli

b.əyani-obrazlı

c.nəzəri (mücərrəd, anlayışlı).

1.Obyektlərin fikrən dərk olunması bu obyektlərlə praktik əməllər prosesində baş verir;

2.Təfəkkür əyani obrazların köməyi ilə özünü gös­tərir. Ona görə də belə təfəkkür qavrayışa tabe olur və onda geniş mücərrədləşddirmə olmur;

3.Mücərrəd anla­yışlar və mühaikmələr formasında baş verir;

4.Dərk olunan obyektlərdə hisslərin köməyilə müəyyən edilə bilər, yalnız onların ayrı-ayrı xassələri və tərəflərini deyil, həm də bu xassələr və tərəflər arasındakı münasibətlər və əlaqələri vasitəsilə baş verir.

A) 1-a; 3-b; 4-c

B) 2-b; 3-c; 4-a

C) 1-a; 2-b; 4-c

D) 2-a; 3-b; 4-c

E) 1-a; 2-b; 3-c4. Riyaziyyat təlimində neçə növ təfəkkürü fərqləndirirlər?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


5.Təfəkkürün hər üç növündən əsasən neçənci sinifdə tətbiq edilir?

A) X sinifdə

B) XI sinifdə

C) IX sinifdə

D) VIII sinifdə

E) Bütün siniflərdə6. Hazırda dünyəvi riyazi təhsil sisteminin inkişafına verilən tələblərdən biri :

1- Vətəndaşların riyazi mədəniyyəti və peşə ixtisasları səviyyəsinə verilən tələblərin yüksəldilməsi

2- Vətəndaşların hesablama mədəniyyətləri və riyazi qabiliyyətlərinə verilən tələblərin artırılması

3- Vətəndaşların komputerdən istifadə mədəniyyətlərinin və tərbiyə edicilik səviyyəsinin artırılması

4- fasiləsiz riyazi təhsil sisteminin yaradılması

5- Şagirdlərdə riyaziyyata maraq və onun təcrübəyə tətbiqi istiqamətində aparılan işin səviyyəsinə verilən tələblərin yüksəldilməsi

A) 1,4


B) 3,5

C) 5,1


D) 2,4

E) 4,3


7. Hazırda dünyəvi riyazi təhsil sisteminin inkişafına verilən tələblərdən biri:

1- Fasiləsiz riyazi təhsil sisteminin yaradılması

2- ümumi orta təhsil müddətinin artırılması

3- Riyaziyyatın həyatla əlaqəli təliminin reallaşdırılması

4- Riyaziyyatın təbiətşünaslıq fənləri ilə əlaqəli öyrənilməsinin reallaşdırılması

5- Riyazi fənlərin qarşılıqlı əlaqədar öyrənilməsinin reallaşdırılması

A) 2,4


B) 1,2

C) 5,3


D) 3,1

E) 4,5


8. Hazırda dünyəvi riyazi təhsil sisteminin inkişafına verilən tələblərdən biri:

1- Ümumi orta təhsil müddətinin artırılması

2- Ümumi orta təhsil müddətinin azaldılması

3- Ümumi orta təhsil müddətinin 10 il olması

4- əhalinin ümumi riyazi təhsil səviyyəsinin artırılması

5- Ümumi orta təhsil müddətinin keçmiş sovetlər ölkəsində olduğu kimi saxlanması

A) 1,2


B) 3,1

C) 5,4


D) 4,1

E) 2,5


9. Ümumi orta riyazi təhsilin inkişafının müasir mərhələsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri:

A) Orta yaşlılar üçün təhsil – riyaziyyat proqramları qabiliyyətli şagirdlərin yüksək keyfiyyətli təliminə yönəldilməlidir

B) Gənclər üçün təhsil –riyaziyyatın vahid tədris proqramı şagirdlərin əksəriyyətinin təliminə yönəldilməlidir

C) Hamı üçün təhsil – riyaziyyatın müxtəlif tədris proqramları bütün şagirdlərin yüksək keyfiyyətli təliminə yönəldilməlidir

D) Ayrı-ayrı şagirdlərin və ümumilikdə cəmiyyətin maraq və tələblərinin nəzərə alınması

E) Ümumilikdə cəmiyyətin maraq və tələblərinin nəzərə alınması10. Kiçik yaşlılar üçün təhsil – riyaziyyat proqramlarında şagirdlərin peşələrə yönəldilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir

A) 2,5


B) 5,4

C) 4,2


D) 3,1

E) 1,4


11. Ümumi orta riyazi təhsilin inkişafının müasir mərhələsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri:

      1. Ayrı - ayrı şagirdlərin və ümumilikdə cəmiyyətin maraq və tələblərinin nəzərə alınması

      2. şagirdlərin riyazi qabiliyyətinin maksimum inkişaf etdirilməsi

      3. Orta səviyyəli şagirdlərin və ümumilikdə ölkə əhalisinin maraq və tələblərinin nəzərə alınması

      4. Təlimdə geriyə qalan şagirdlərin və ümumilikdə xalqın maraq və tələblərinin nəzərə alınması

      5. Riyaziyyat müəllimlərinin və ümumilikdə ölkənin maraq və tələblərinin nəzərə alınması

A) 5,1

B) 1,2


C) 3,2

D) 2,5


E) 4,3

12. Ümumi orta riyazi təhsilin inkişafının müasir mərhələsinin səciyyəvi cəhətlərindən biri:

1- Şagirdlərin riyazi qabiliyyətinin maksimum inkişaf etdirilməsi

2- şagirdləri müvafiq çoxmillətli cəmiyyətlərin dəyərinin inkişafına hazırlamaq

3- Şagirdlərin fəallığının artırılması

4- Şagirdlərin fəza təsəvvürünün inkişaf etdirilməsi

5- Şagirdlərin İKT - dən istifadə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi

A) 2,5


B) 3,4

C) 1,3


D) 1,2

E) 4,5


##num=7// level= 1// sumtest= 18 // name= İnformasiya və informasiya prosesləri//

1. Kompüterin xarici yaddaş qurğularında saxlanılan verilənləri necə

adlandırırlar?

A) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər bankı

B) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər kassası

C) 1 – verilənlər sinfi

2 – verilənlər kassası

D) 1 – verilənlər bankı

2 – verilənlər sistemi

E) 1 – verilənlər sistemi

2 – verilənlər kassası

2. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın ötürülməsi prosesini əks etdirmir?

1 – informasiya mənbəyi

2 – internet

3 – informasiya kanalı

4 – strukturlaşdırma

5 – informasiya qəbuledicisi

6 – informasiyanın kodlaşdırılması

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 43. Üçüncü nəsil dərsliklərdə informasiya anlayışı hansı formalarda verilir?

A) İnformasiya insanın daim yol yoldaşıdır, informasiya insana, onu əhatə

edən aləmdə mövqeyini müəyyən etməkdə kömək edir.

B) İnformasiya kompyuterin daxili qurğusudur, insanın yol yoldaşıdır.

C) İnformasiya insana öz mövqeyini tapmaqda kömək etmir, informasiya

insanın bilik formasıdır.

D) İnformasiya simvollar ardıcıllığıdır, informasiya ölçü vahididir.

E) İnformasiya kompyuterin daxili qurğusudur, informasiya insanın bilik

formasıdır.

4. İnformasiyanın xassələrinə aid olanları seçin:

1 – aydın

2 – yığcam

3 – faydalı

4 – tam

5 – yenilikli6 – dəqiq

7 – etibarlı

A) 1, 2, 3, 5, 6

B) 1, 2, 5, 6, 7

C) 1, 3, 4, 6, 7

D) 1, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6

5. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının əsas xassələri hansılardır?

1 – saxlanılan informasiyanın silinməsi

2 – saxlanılan informasiyanın həcmi

3 – saxlanılan informasiyanın etibarlılığı

4 – informasiyanın təşkili

5 – informasiyanın qorunması

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 4, 5

6. İ.Semakin və başqalarının dərsliklərində informasiya anlayışına hansı

yanaşmalardan danışılır?

A) texniki, kibernetik

B) subyektiv, obyektiv

C) obyektiv, kibernetik

D) texniki, subyektiv

E) subyektiv, kibernetik7. Xarici informasiya daşıyıcıları nə üçündür?

A) informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

B) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

C) informasiyanın silinməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

D) informasiyanın axtarılması üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

E) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın emalı üçün

8. İnformasiyanın xassələri hansılardır?

A) əhatəli, dəqiq, aydın olmasıdır

B) aydın, faydalı, tam, dəqiq, etibarlı və aktual olmasıdır

C) faydalı, anlaşıqlı, yığcam olmasıdır

D) yenilikli, etibarlı, təsiredici olmasıdır

E) dəqiq, aydın, müasir olmasıdır9. İnformasiyanın emalı prosesi hansı ardıcıllıqla verilir?

A) giriş informasiya informasiyanın emalı yekun informasiya

B) informasiyanın emalı çıxış informasiya yekun informasiya

C) çıxış informasiya yekun informasiya informasiya prosesi

D) giriş informasiya informasiyanın emalı çıxış informasiya

E) informasiyanın emalı giriş informasiya çıxış informasiya10. Aşağıdakılardan hansılar 2-ci nəsil dərsliklərdə öyrənilmir?

1 – alqoritm

2 – informasiya

3 – say sistemləri

4 – yaddaş qurğuları

5 – EHM

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5

11. Texniki baxımdan informasiya dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın avtomatik ötürülməsi

2 – informasiyanın silinməsi

3 – informasiyanın saxlanılması

4 – informasiyanın metodikası

5 – informasiyanın yenidən işlənməsi

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5Yüklə 1,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə