##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=3// level= 1// sumtest=29 // name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//Yüklə 0.87 Mb.
səhifə3/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=3// level= 1// sumtest=29 // name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//


1. Kompüter savadlılığına malik olan istifadəçilər nələri bilməlidir?

A) kompüterin tətbiq sahələrini, proqramı başlatmağı

B) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, kompüterin tətbiq sahələrini

C) insanlarla ünsiyyətdə olmağı, kompüterin tətbiq sahələrini

D) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, alqoritmik dilləri

E) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, say sistemlərini bilməli


2. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisinin ümumi

məqsədlərinin verildiyi cavabı tapın:

A) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, elmi məqsədlər

B) praktik məqsədlər, təlim məqsədləri, təbiyəvi məqsədlər

C) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər,tərbiyəvi məqsədlər

D) təbiyəvi məqsədlər, texniki məqsədlər, praktik məqsədlər

E) inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər


3. Məktəbdə informatika kursunun praktik məqsədi şagirdləri necə hazırlamaqdır?

A) əmək, fiziki baxımdan

B) əmək, tərbiyəvi baxımdan

C) texnoloji, tərbiyəvi baxımdan

D) əmək, texnoloji baxımdan

E) elmi, texnoloji baxımdan


4. Ümumtəhsil məktəblərində informatika tədrisinin ümumi məqsədlərinə

aid deyil:

A) praktik və tərbiyəvi məqsədlər

B) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər

C) tərbiyəvi məqsədlər, inkişafetdirici məqsədlər

D) proqramın işlənib hazırlanması məqsədi, təlim və xüsusi məqsədlər

E) təlim-tərbiyə və inkişafetdirici məqsədlər


5. Kompüter savadlılıgına malik istifadəçiyə aid deyil:

A) klaviatura üçün sadə proqramlar hazırlamalıdır

B) kompyuterlə ünsiyyətdə olmağı, kompyuterin tətbiq sahələrini bilməlidir

C) kompyuteri işə salmağı, kompyuterin tətbiq sahələrini bilməlidir

D) EHM-in qurğularının iş prinsiplərini bilməlidir

E) insanlarla ünsiyyətdə olmağı, alqoritmik dilləri bilməlidir6. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin ümumi məqsədləri hansılardır?

1 - ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər

2 - texniki məqsədlər

3 - praktik məqsədlər

4 - tərbiyəvi məqsədlər

5 - elmi məqsədlər

6 - inkişafetdirici məqsədlər

A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 6


7. Təlimin ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədinə hansılar daxildir?

1- informasiyanın öturulməsi

2 - informasiyanın axtarılması

3 - informasiyanın qəbulu

4 - informasiyanın istifadə olunması

5 - informasiyanın çevrilməsi

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2,3

E) 2, 4, 6
8. İnformatika kursunun praktik məqsədi dedikdə nə başa düşülür?

1 - şagirdləri əmək baxımından hazırlayır

2 - şagirdləri fiziki baxımından hazırlayır

3 - şagirdləri tərbiyəvi baxımından hazırlayır

4 - şagirdləri texnoloji baxımından hazırlayır

5 - şagirdləri psixiloji baxımından hazırlayır

A) 1, 5

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 1, 5


E) 3, 4
9. İnformatikanın öyrənilməsi şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri formalaşdırır?

1 - öz işini planlaşdırmaq

2 - işi optimal yerinə yetirmək

3 - işə məsuliyyətlə yanaşmaq

4 - işə tənqidi yanaşmaq

5 - işi ardıcıl yerinə yetirmək

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 4, 5
10. İnformatikanın konkret (xüsusi) məqsədlərinə aid olanları seçin:

1 - informatikadan öyrəniləcək materialın seçilməsi

2 - proqramın işlənib hazırlanması

3 - tədris prosesinin müəyyən edilməsi

4 - seçilmiş material üzrə tədris prosesinin təşkili və aparılması

5 - mətn üzərində əməllərin aparılması

6 - təlim-tərbiyə prosesi üçün effektiv üsul və vasitələrin müəyyən edilməsi

A) 2, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 2, 5, 6


11. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi hansı səviyyələrə

ayrılır?

1 - propedektiv səviyyə

2 - baza kursu

3 - aşağı səviyyə

4 - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

5 - orta səviyyə

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
12. İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində :

1 - şagirdlərin elmi dünyagörüşü formalaşır

2 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

3 - şagirdlərin təlim-tərbiyəsi formalaşır

4 - orta təhsildən sonrakı peşə fəaliyyətinə hazırlıq həyata keçirilir

5 - kompyuterlə işləmək bacarığı formalaşdırılmır

6 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 2, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 2, 5, 6


13. İnformatika kursunun tərbiyəvi məqsədində şagirdlər hansı anlayışları mənimsəyir?

1 - zərrəcik

2 - enerji

3 - fəaliyyət

4 - təlim

5 - informasiya

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 4
14. İnformatika kursunun öyrənilməsində EHM-dən istifadə nə üçündür?

1 - təlimin əyaniliyini artırır

2 - şagirdlərin müstəqil öyrənmə qabiliyyətini passivləşdirir

3 - məktəbdə obyekt və proseslərin modelləşdirilməsinə imkan verir

4 - tədris materialının daha asan mənimsənilməsinə imkan yaradır

5 - şagirdin müstəqil öyrənmə fəaliyyətini aktivləşdirir

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5
15. “İnformatika və HTƏ” fənninin ilk proqramının məzmununda və

məqsədlərində müəyyən dəyişikliklər edilməklə yenidən işlənən

proqramda şagirdlərə hansı vərdişlər aşılanır?

1 - məsələnin qoyuluşu, EHM-in köməyilə onun həlli və şagirdlərin praktik

fəaliyyətini

2 - İKT ilə işləmək bacarığını

3 - sadə məsələlərin riyazi modelini qurmaq bacarığı və riyazi modelləşdirmə

haqqında elementar biliklərin köməyilə məsələni formal təsvir etməyi

4 - əsas alqoritmik strukturlar haqqında biliklərin köməyilə riyazi modellərin

alqoritmlərini qurmaq

A) 1, 2

B) 1, 2, 4C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 3, 4
16. “İnformatika və HTƏ”fənninin ilk proqramının məzmununda və məqsədlərində müəyyən dəyişikliklər edilməklə yenidən işlənən proqramda şagirdlərə hansı vərdişlər və bacarıqlar aşılanır?

1 - EHM-in qurğularını,onların vəzifələrini başa düşmək,məsələnin alqoritminə

əsasən yüksək səviyyyəli proqramlaşdırma dillərinin birində EHM üçün

proqram tərtib etmek kimi elementar vərdişləri

2-informasiyanın qəbul olunması,emalı,ötürülməsi vərdişləri

3-müasir informasiya sistemlərinin əsasını və onun müxtəlif tiplərindən istifadə etməklə praktik məsələləri həll etmək vərdişləri

4-EHM-in tətbiqi ilə həll olunan məslələrin nəticələrini interpretasiya etmək və onları praktik fəaliyyətdə tətbiq etmək bacarığını

A) 1, 2


B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 3, 4
17. İnformatikanın tədrisi metodikasının xüsusi məqsədlərinə aid deyil:

1 - proqramın işlənib hazırlanması məqsədi

2 - praktik məqsədlər

3 - xüsusi məqsədlər

4 - seçilmiş material üzrə tədris prosesinin təşkili və aparılması

5 - tərbiyəvi məqsədlər

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 3, 4

E) 2, 5
18. Kompüter savadlılığına malik istifadəçilərə aid deyil:1 - alqoritm anlayışını, onun xassələrini, növlərini, alqoritmin təsvir üsulları və

vasitələrini, kompyuterdə proqram şəklində təsvirini, proqramlaşdırmanın

əsaslarını bir proqramlaşdırma dili bilməlidir

2 - fərdi kompüterlə davranmaq vərdişlərinə malik olmalıdır

3 - kompüterin qurğularının və onun əsas elementlərinin iş prinsipini bilməlidir

4 - insanlarla ünsiyyətdə olmağı bacarmalıdır

5 - istehsalda və insan fəaliyyətinin digər sahələrində kompüterin rolunu

qiymətləndirməyi və onu tətbiq etməyi bacarmalıdır

A) 1, 3

B) 1, 3, 5C) 4, 5

D) 3, 4


E) 4
19. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrinə

aid olmayanları seçin:

1- propedektiv

2 - kurikulum

3 - ümumi

4 - baza

5 - orta


A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5
20. İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində şagirdlərdə hansı keyfiyyətlər

formalaşır?

1 - şagirdlərin elmi-dünyagörüşü formalaşır

2 - şagirdlərin fəaliyyətində zəifləmə yaranır

3 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

4 - Pascal proqramlarında işləmək bacarığı formalaşır

5 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya

texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 5


21. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin birinci səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

a - 1


b - 6

c - 5


d - 2

e - 4


f - 3

A) f, e, c, b

B) a, f, e, c

C) a, d, e, f

D) d, e, c, b

E) a, d, e, b


22. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin ikinci səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

a -3


b -5

c -7


d -10

e -6


f -8

g -9


A) a, b, c, f, g

B) b, e, f, g, d

C) b, e, c, f, g

D) a, c, f, g, d

E) e, c, f, g, d
23. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin üçüncü səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

A) 9, 10


B) 10, 11

C) 5, 11


D) 1, 3

E) 8, 10
24. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini siniflərə uyğun tamamlayın:

I - propedektiv səviyyə

II - baza kursu

III - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1


b - 3

c - 5


ç - 2

d - 6


e - 8

f - 4


g - 10

h - 9


e - 11

m - 7
A) I - a, ç, b, c; II- g, e ; III - c, d, m, e, h

B) I - a, ç, b, f; II- c, d, m, e, h; III - g, e

C) I - a, ç, b, f; II- c, d, m, e; III - h, g, e

D) I - c, d, m, e,h; II- a, ç, b,f ; III - g, e

E) I - g, e; II- a, ç, b, f ; III - c, d, m, e, h


25. Kompüter savadlılığına malik olan istifadəçilər nələri bilməlidir?

1- alqoritm anlayışını, onun xassələrini, növlərini, alqoritmin təsvir üsulları və vasitələrini, kompüterdə proqram şəklində təsvirini, proqramlaşdırmanın əsaslarını bir proqramlaşdırma dili bilməlidir

2 - fərdi kompüterlə davranmaq vərdişlərinə malik olmalıdır

3 - insanlarla ünsiyyətdə olmağı bacarmalıdır

4 - kompüterin qurğularının və onun əsas elementlərinin iş prinsipini

bilməlidir

5 - istehsalda və insan fəaliyyətinin digər sahələrində kompüterin rolunu qiymətləndirməyi və onu tətbiq etməyi bacarmalıdır

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3, 5

E) 1, 2, 4


26. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin birinci səviyyəsinə hansı siniflər daxil deyil?

a - 1


b - 3

c - 5


d - 6

e - 2


f - 10

g - 4


A) a, b, e

B) c, d, f

C) g, e, b

D) e, c, g

E) a, e, c
27. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin ikinci səviyyəsinə hansı siniflər daxil deyil?

a - 10


b - 5

c - 4


d - 18

e - 3


f - 9

g - 2


h - 6

A) a, b, f, d

B) b, f, g, d

C) a, e, c, g

D) e, f, g, d

E) b, c, e, h


28. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini

siniflərə uyğun tamamlayın:

I - Propedektiv səviyyə

II - Baza kursu

III - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1, 2, 3, 4

b - 5, 6, 7, 8, 9

c - 10, 11

A) I - b; II- a, III- c

B) I - a; II- b, III- c

C) I - c; II- b, III- a

D) I - c; II- a, III- b

E) I - b; II- c, III- a


29. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrinin ardıcıllıqla qeyd edin:

1 - Propedektiv

2 - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

3 - Baza


A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 2, 1, 3
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə