##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=4// level= 1// sumtest = 39// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//Yüklə 0,87 Mb.
səhifə4/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=4// level= 1// sumtest = 39// name=Məktəb informatika təhsil sahəsinin məzmunu//


1. Təhsilin komponentləri hansılardır?

A) tərbiyə, tədris, təlim

B) tərbiyə, təlim, inkişaf

C) təlim, tədris, inkişaf

D) inkişaf, təlim, problem

E) tədris, tərbiyə, dərs


2. Aşağıdakılardan hansı təhsilin komponentlerinə aiddir?

A) təlim, problem, inkişaf

B) tərbiyə, tədris, kurikulum

C) tərbiyə, təlim, inkişaf

D) inkişaf, təlim, təhsil

E) kurikulum, tərbiyə, dərs


3. 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris olunan ilk proqram

hansı anlayışların əsasında hazırlanmışdır?

A) alqoritm, təbii dillər, informasiya

B) say sistemi, informasiya, EHM

C) EHM, alqoritm, məntiq

D) informasiya, alqoritm, EHM

E) kompyuter, EHM, alqoritm


4. “İnformatika və HTƏ” fənni XX əsrin sonlarında orta ümumtəhsil

məktəblərinin hansı siniflərində tədris olunurdu?

A) V, IX


B) VIII, IX

C) VI, VII

D) IX, X

E) VII, X


5. Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsinin psixoloji

əhəmiyyəti nədir?

A) Yaradıcılıqları inkişaf edir

B) Şagirlərin maraqları artır, fəallıqları yüksəlir

C) Şagirdlərin təfəkkürü fəallaşır, yaddaşları möhkəmlənir, nitqi inkişaf edir

D) Hafizələri möhkəmlənir

E) Təlimdə geriyə qalmalarının qarşısı alınır


6. V.S.Lednevə görə “təhsilin məzmunu 3 müxtəlif məzmunlu məqsədlərin

məcmusudur”. Bunlar:

1 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

2 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

3 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

4 - insanın əqli və fiziki inkişafı ilə xarakterizəsi

5 - təhsilin məzmununun humanitar-etik istiqaməti

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3
7. Aşağıdakılardan hansı V.S.Lednevə görə təhsilin məzmununa aid deyil?

1- tədris materialının sistemli xarakteri

2- şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

3- insanın əqli və fiziki inkişafı ilə xarakterizəsi

4- təhsil materilaının inkişafetdirici xarakteri

5- nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

A) 1, 4

B) 2, 5


C) 3, 5

D) 4, 2


E) 1, 2
8. Aşağıdakılardan hansılarını Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aid deyil?

1-öyrənilən kursların inteqrativliyi

2-tədris fənlərinin qarşılıqlı əlaqəsi

3-nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

4-məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

5-şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

A) 1, 2

B) 3, 5


C) 2, 3

D) 4, 5


E) 2, 4
9. Aşağıdakılardan hansı Lixoçovun ümummetodoloji prinsiplərinə aiddir?

1- tədris materialının inkişafetdirici xarakteri

2- öyrənilən kursların inteqrativliyi

3- inasın əqli və fiziki inkişafı

4- təhsilin məzmunun estetik aspektləri

5- nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
10. Qeyd olunanlardan hansı Lixoçovun ümumi orta təhsilin məzmununun

formalaşdırılmasının ümumi metodoloji prinsipləridir?

1 - tədris mterialının ümumtəhsil xarakter daşıması

2 - məzmunun humanizmi və şəxsiyyətə yönəlməsi

3 - nəsillərin keçilmiş təcrübələrinin mənimsənilməsi

4 - təhsilin məzmunun humanitar-estetik aspektləri

5 - şəxsiyyətin tipoloji keyfiyyətlərinin tərbiyəsi

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 3
11. Aşağıdakılardan hansı təhsilin komponentləridir?

1- tərbiyə

2- təlim

3- proqram

4- dərs

5- inkişafA) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 4
12. Aşağıdakılardan hansı 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris olunan ilk proqramın hazırlanmasında istifadə olunur?

1 - informasiya

2 - alqoritm

3 - EHM


4 - say sistemi

5 - kompüter

A) 2, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4
13. Bunlardan hansı 1985-ci ildə “İnformatika və HTƏ” fənnindən tədris

olunan ilk proqramın hazırlanmasında istifadə olunmayıb?

1- kompüter

2 - informasiya

3 - alqoritm

4 - EHM

5 - say sistemiA) 2, 4

B) 2, 3


C) 3, 5

D) 1, 5


E) 1, 4
14. Aşağıdakılardan hansı XX əsrin sonlarında məktəb informatika kursunun vəzifələrinə aiddir?

1- səkkizillik məktəbin cəbr kursunda alqoritmik xəttin sistemləşdirilməsi və sona çatdırılması

2- alqoritmləşdirmənin əsas bacarrıqlarının mənimsənilməsi

3- tədris materialının dəyişən cəmiyyətdə praktika ilə əlaqəsi

4- şagirdlərin mikrokompüterlərin ümumi iş prinsipləri əsasında müasir hesablama texnikasının əsasları ilə tanış edilməsi

5- tədris materialının inkişafetdirici xarakteri

A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4
15. Aşağıdakılardan hansı XX əsrin sonlarında məktəb informatika kursunun vəzifələrinə aid deyil?

1-alqoritmin yerinə yetirilməsinin avtomatlaşdırılma imkanları haqqında təsəvvürlərin formalaşması

2-məsələlərin həll alqoritmlərinin EHM-da realizasiyası zamanı alqoritmik xəttin tətbiqi və politexnik istiqamətinin gücləndirilməsi

3- şagirdlərin mikrokompyuterlərin ümumi iş prinsipləri əsasında müasir hesablama texnikasının əsasları ilə tanış edilməsi

4-tədris materialının dəyişən cəmiyyətdə praktika ilə əlaqəsi

5-tədris materialının ümumtəhsil xarakter daşıması

A) 2, 3

B) 4, 5


C) 3, 5

D) 2, 4


E) 1, 4
16. İlk dəfə tədris olunan “İnformatika və HTƏ” fənni IX sinifdə hansı mövzular üzrə öyrənilirdi?

1 - giriş

2 - alqoritmlər, alqoritmik dil

3 - kəmiyyətlərlə iş alqoritmi

4 - məsələlərin həlli üçün alqoritmlərin qurulması

5 - say sistemləri

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4
17. Aşağıdakılardan hansı “İnformatika və HTƏ” fənni üzrə IX sinifdə öyrənilmirdi?

1- alqoritmlər, alqoritmik dil

2- proqramlaşdırma ilə tanışlıq

3- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4-kəmiyyətdə iş alqoritmləri

A) 1, 2


B) 3, 4

C) 1, 3


D) 2, 3

E) 1, 4
18. Aşağıdakılardan hansı “İnformatika və HTƏ” fənni üzrə X sinifdə öyrənilmirdi?

1- alqoritm, alqoritmik dil

2- proqramlaşdırma ilə tanışlıq

3- hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4- kəmiyyətlərlə iş alqoritmi

A) 1, 2

B) 3, 4


C) 1, 3

D) 1, 4


E) 2, 3
19. “İnformatika və HTƏ” fənni kursunun birinci hissəsinin sonunda şagirdlər hansı biliklərə malik olurlar?

1- informatika

2- kompüter

3- məsələnin EHM-da həllinin metod və vasitələri

4- informatika ilə hesablama texnikasının qarşılıqlı əlaqəsi

5- informasiya

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 5
20. Aşağıdakılardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapır?

1- milli leksika

2- strukturluq

3- inkişafetdiricilik

4- tətbiqilik

5- EHM-dan asılı olmama

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4
21. Aşağıdakı meyarlardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapmır?

1- milli leksika

2 - tətbiqilik

3 - strukturluq

4 - EHM-dan asılı olmama

5 - inkişafetdiricilik

A) 3, 4

B) 1, 3


C) 2, 5

D) 2, 3


E) 3, 5
22. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı aşağıdakılardan hansının proqram təminatında olması vacib idi?

1- məktəb EHM-larının baza proqramı təminatı

2- tədris alqoritmik dilinin interpretatoru

3- köməkçi alqoritmlər kitabxanası

4- say sistemləri

5- maşınlarda proqramların yığılması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 5
23. Aşağıdakılardan hansıların “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə

təlimi zamanı proqram təminatında olması vacib idi?

1- verilənlərin tipik strukturlu proqram modeli

2- say sistemləri

3- məsələni avtomatik həll edən tədris paketi

4- tədris robotlarını idarə edən proqramlar təminatı

5- maşınlarda proqramların yığılması

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 5
24. Aşağıdakılardan hansıların “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə

təlimi zamanı proqram təminatında olması vacib idi?

1 - say sistemləri

2 - məktəb riyaziyyat və fizika kursunu mövzular üzrə modelləşdirən proqramlar

təminatı


3 - müəyyən vəziyyətdə verilmiş əmrlər sisteminin istifadəçilər ailəsi

4 - maşınlarla proqramların yığılması

5 - EHM-in və onun qurğularının işini modelləşdirən proqramlar təminatı

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5


25. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı aşağıdakılardan

hansıların proqram təminatında olması vacib idi?

1 - EHM-lə ilkin tanışlığın nümayiş paketi

2 - EHM-in və onun qurğularının işini modelləşdirən proqramalar paketi

3 - say sistemləri

4 - maşınlarda proqramların yığılması

5 - verilənlərin tipik strukturlu proqram modeli

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 4, 5
26. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı

aşağıdakılardan hansıların proqram təminatında olması vacib idi?

1 - maşınlarda proqramların yığılması

2 - elektron cədvəlin emalının tədris sistemi

3 - say sistemləri

4 - EHM-la ilkin tanışlığın nümayiş paketi

5 - tədris robotlarını idarəedən proqramlar paketi

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

27. Qeyd olunanlardan hansılar “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə

təlimi zamanı proqram təminatında olması yalnışdır?

1 - verilənlərin tipik strukturlu proqram modeli

2 - say sistemləri

3 - məsələni avtomatik həll edən tədris paketi

4 - tədris robotlarını idarə edən proqramlar təminatı

5 - maşınlarda proqramların yığılması

A) 1, 2

B) 2, 3, 4C) 4, 5

D) 2, 3


E) 2, 5
28. “İnformatika və HTƏ” kursunun məktəbdə təlimi zamanı hansıların proqram təminatında olması yalnışdır?

1 - say sistemləri

2 - məktəb riyaziyyat və fizika kursunu mövzular üzrə modelləşdirən proqramlar təminatı

3 - müəyyən vəziyyətdə verilmiş əmrlər sisteminin istifadəçilər ailəsi

4 - maşınlarla proqramların yığılması

5 - EHM-in və onun qurğularının işini modelləşdirən proqramlar təminatı

A) 2, 3

B) 2, 3, 4C) 1, 2

D) 1, 4


E) 3, 5
29. İnformatika kursunun əsas məzmunu hansılardır?

1 - informasiya əsasında dünyagörüşün formalaşdırılması

2 - məntiqi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi

3 - alqoritmik istiqamətin formalaşdırılması

4 - praktik fəaliyyətin formalaşdırılması

5 - tədqiqatçılıq istiqaməti

6 - nəticəvilik əldə edilməsi

A) 2, 3, 4, 6

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 4, 5, 6


30. İnformatika kursunun ibtidai siniflərdə tədris olunmasının əsas məqsədləri şagirdlərdə nəyi inkişaf etdirir?

1 - məsələ həllinə alqoritmik yanaşma bacarığını

2 - mürəkkəb obyekt və hadisələrə daha sadə obyektlərin toplusu kimi baxmaq-sistemli yanaşma bacarığını

3 - əşyaları müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırmaq və fərqləndirmək qabiliyyətini obyektə istiqamətlənmiş yanaşma bacarığını

4 - informatika kursu ilə bağlı olan bilik sahələri üzrə dünyagörüşün genişləndirilməsi: qraflar, uduş strategiyalı məntiqi oyunlar və s.

5 - məntiqi məsələlərin həlli üçün bacarıqların formalaşdırılmasını

6 - maşın dillərində proqramların qurulması

A) 1, 2, 3, 4, 6

B) 1, 3, 4, 5, 6

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 5, 6


31. Aşağıdakılardan hansılar İnformatika kursunun ibtidai siniflərdə tədris olunmasının əsas məqsədlərinə aid deyil?

1 - subyektiv yanaşma bacarığı

2 - məsələ həllinə alqoritmik yanaşma bacarığını

3 - əşyaları müəyyən əlamətlərə görə qruplaşdırmaq və fərqləndirmək qabiliyyətini obyektə istiqamətlənmiş yanaşma bacarığını

4 - maşın dillərində proqramların qurulması

5 - informatika kursu ilə bağlı olan bilik sahələri üzrə dünyagörüşün genişləndirilməsi: qraflar, uduş strategiyalı məntiqi oyunlar və s.

6 - mürəkkəb obyekt və hadisələrə daha sadə obyektlərin toplusu kimi baxmaq-sistemli yanaşma bacarığını

A) 2, 4


B) 4, 6

C) 1, 4


D) 1, 2

E) 4, 5
32. İnformatika kursunun məzmunu aşağıdakı modullar üzrə öyrənilir:

1 - obyektin statik mənzərəsi

2 - obyektin özünü aparma mənzərəsi

3 - dil modelləşdirmə obyekti kimi

4 - obyektin informasiya modeli

5 - obyektin keyfiyyət modeli

6 - proqramların qurulması

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 5, 6

E) 2, 3, 4, 5
33. Qeyd olunanlardan hansı informatika kursunun məzmuna aid deyil?

1 - obyektin keyfiyyət modeli

2 - dil modelləşdirmə obyekti kimi

3 - obyektin statik mənzərəsini açmaq

4 - proqramların qurulması

5 - obyektin informasiya modeli

6 - obyektin özünü aparma mənzərəsi

A) 2, 4


B) 1, 3

C) 1, 4


D) 2, 5

E) 2, 3
34. Verilənlərdən hansı yanlışdır?

1 - obyektin statik mənzərəsini açmaq-struktur və tip

2 - obyektin özünü aparma mənzərəsi-informasiya və proqramlaşdırma

3 - dil modelləşdirmə obyekti kimi-məntiqi təfəkkür

4 - obyektin informasiya modeli-məsələ həlli və modelləşdirmə üsulu

A) 2, 4

B) 1, 3


C) 2, 3

D) 2, 5


E) 1, 2
35. “İnformatika və HTƏ ” fənni XX əsrin sonlarında orta ümumtəhsil

məktəblərinin hansı siniflərində tədris olunurdu?

1 – V sinif

2 – VI sinif

3 – VII sinif

4 – IX sinif

5 – X sinif

A) 1, 5

B) 1, 2


C) 2, 3

D) 1, 3


E) 4, 5
36. Baza kursunun əsas məqsədlərinə aiddir:

1 - şagirdlərdə alqoritmik təfəkkürü inkişaf etdirmək

2 - şagirdlərə informatika ilə bağlı fundamental, ictimai həyatda istifadə ediləcək

tətbiqi biliklər vermək

3 - şagirdlərə informasiyanın alınması, çevrilməsi, saxlanılması, ötürülməsi və

istifadəsi prosesi haqqında əsaslı və yaradıcı biliklər vermək

4 - informatikanı praktiki cəhətdən mükəmməl öyrənmək

5 - tətbiqi proqramlarda işləməyi bacarmaq

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 5
37. İnformatika fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 - İnformasiya və informasiya prosesləri2 - formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 – İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması

4 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

5 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

6 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 6
38. Aşağıdakılardan hansı tədris alqoritmik dildə öz əksini tapır?

1- milli leksika

2- strukturluq

3- inkişafetdiricilik

4- tətbiqilik

5- EHM-dan asılı olmama

A) 1, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
39. Məktəb informatika kursunun maşınla tədrisi proqramı mövzularına aiddir:

1- giriş


2- EHM-lə ilkin tanışlıq

3 - hesablama mərkəzinə ekskursiyalar

4- alqoritmləşdirmənin əsasları

5- proqramlaşdırmanın əsasları

6- məsələnin EHM-da həlli

7- EHM cəmiyyətdə

8- hesablama texnikasının əsasları

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8

C) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

D) 2, 4, 5, 3, 6, 7, 8

E) 3, 5, 6, 4, 1, 7, 8

Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə