##Bölmə Azərbaycan. ##Fənnin adı İnformatikanın tədrisi metodikası ##Qrup nömrəsi


##num=5// level= 1// sumtest= 41/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//Yüklə 0,87 Mb.
səhifə5/10
tarix30.01.2020
ölçüsü0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##num=5// level= 1// sumtest= 41/ name=Məktəbdə informatika fənninin təliminin təşkili//


1. Tədris prosesinin sinif-dərs sistemi üzrə təşkili kim tərəfindən təklif olunmuşdur?

A) O. Kont

B) A.P.Yerşov

C) Y.A. Komenski

D) Con fon Neyman

E) Corc Bul


2. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətinə daxildir?

A) telekommunikasiya vasitələri

B) tədris məşğələlərinin dəqiq təyin olunmuş cədvəlinin olması

C) tədris nümayiş avadanlıqları

D) qlobal şəbəkənin olması

E) ilkin yardım üçün əczaçı çantası


3. Aşağıdakılardan hansı məktəblərdə tədris prosesinin effektiv olmasına

təsir etmişdir?

A) informasiya vasitələri, gündəliklər

B) kompüterlərdən istifadə

C) İTM-in tədrisi, şagirdlərin davamiyyəti

D) hesablama texnikası kabinetlərinin təşikili

E) dərs vəsaitləri, proqramlar


4. Aşağıdakılardan hansı proqram təminatının hissəsidir:

A) informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün

tədris proqramları

B) ilkin yardım üçün əczaçı çantası

C) yanğından mühafizə vasitələri

D) müəllimin aparıcı rolu

E) tədris müəssisəsinin nəşriyyat fəaliyyəti üçün lazım olan proqram təminatı
5. Hesablama texnikası kabinetinin tərtibində istifadə olunan

aşağıdakılardan hansıdır?

A) yeni informasiya verən dərslər, yanğından mühafizə vasitələri

B) şagirdlərin müntəzəm olaraq texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə

təlimatlandırılmasına dair jurnal, yanğından mühafizə vasitələri

C) alətlər proqram təminatı, coğrafiya dərslikləri

D) ilkin yardım üçün əczaçı çantası, elektron lampalar ilə işləyən EHM-lər

E) yanğından mühafizə vasitələri, riyaziyyat dərslikləri
6. Şagirdlər kompüter şəbəkələrində işlədiyi zaman onlarda nə inkişaf edir?

A) müasirlik, görmə qablyyəti

B) bacarıq, nitq

C) nitq, təfəkkür

D) praktik biliklər, təşkilatçılıq bacarığı

E) idrak fəallığı, təfəkkürün inkişafı


7. Müəllim qarşıya qoyduğu təlim məqsədlərinə çatmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edir?

A) dərsliklərdən, informasiyalardan

B) təlim vasitələrindən, dərsliklərdən, metodiki

vasitələrdən, kompüterlərdən, proqram təminatından

C) alqoritmlərdən, proqramlardan

D) nümayiş avadanlıqlarından, EHM-lər

E) proqram sistemlərindən, informatika fənnindən
8. Kompüter kabinetində avadanlıqlardan istifadə edərkən nələrə diqqət etmək lazımdır?

A) proramlaşdırmaya, dərsin təşkilinə

B) yaş xüsusiyyətlərinə, dərsin təşkilinə

C) dərsin təşkilinə, gigiyena qaydalarına

D) fəallığa, sanitariya qaydalarına

E) sanitariya və gigiyena qaydalarına


9. Kabinet müdiri nəyə cavabdehdir?

A) dərsin təşkilinə, şagird gündəliklərinə

B) sanitariya və gigiyena normalarına, dərsin təşkilinə

C) müəllim proqramına, dərsin formasına

D) avadanlıqların qorunub saxlanılmasına və işin təşkilinə

E) şagirdlərin davamiyyətinə, dərsin formasına


10. Kabinet müdirinə kim köməklik edir?

A) direktor

B) şagird

C) müəllim

D) laborant

E) həkim
11. Təlim – tərbiyə işinin təşkilinin əsas forması hansıdır?

A) təlim

B) dərs


C) tədris

D) praktika

E) nümayiş
12. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsi normalarının uyğunluğunu

müəyyən edin:

1 - II-V sinif şagirdləri

2 - VI-VII sinif şagirdləri

3 - 6 yaşlı sinif şagirdləri

a - 20 dəq

b - 15 dəq

c - 10 dəq

A) 1- c; 2- b; 3 - a;

B) 1- a; 2- b; 3 - c;

C) 1- a; 2- c; 3 - b;

D) 1- c; 2- a; 3 - b;

E) 1- b; 2- a; 3 - c;


13. Dərsin əsas əlaməti nədir?

A) dərsin növü, yoxlama yazı işləri

B) dərsin tipi, kitablar

C) müəllimin əldə etdiyi didaktik məqsədlər

D) kurikulum, davamiyyət

E) fəal təlim, ekskursiya


14. Frontal laboratoriya işləri zamanı müəllimin əsas rolu nədir?

A) Davamiyyəti yoxlamaq, təhlükəsizliyə diqqət yetirmək

B) Dərsi keçmək, davamiyyəti yoxlamaq

C) Şagirdlərin işinə nəzarət etmək, onlara lazımi köməklikləri etmək

D) Riyazi bilikləri yoxlamaq, bilikləri qiymətləndirmək

E) Bilikləri qiymətləndirmək, davamiyyəti yoxlamaq


15. Kompüter kabinetində avadanlıqlardan istifadə edərkən hansı

normalara riayət etmək lazımdır?

A) Proramlaşdırmaya, gigiyena

B) Sanitariya, gigiyena

C) Sanitariya, fəallığa

D) Dərsin təşkilinə, davamiyyətə

E) Biliklərin yoxlanılmasına, dərsin təşkilinə


16. Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsinin növləri

hansılardır?

A) Zaçot, test, şifahi

B) Cari, şifahi, yazılı

C) Cari, tematik, yekun

D) Tematik, rüblük, həftəlik

E) Həftəlik, yekun, test


17. Dərsin hansı tipləri var?

A) Seminar, təkrar dərs, laborator məşğələlər, mühazirə

B) Yeni bilik verən dərs, qarışıq dərs, mühazirə, nümayiş

C) Yeni bilik verən dərs, çalışma dərsi, möhkəmləndirmə dərsi, yoxlama dərsi

D) Möhkəmləndirmə dərsi, laborator məşğələlər, mühazirə

E) Seminar, yoxlama dərsi, laborator məşğələlər, nümayiş


18. Şagirdlərin informatikadan biliklərinin yoxlanılması və

qiymətləndirilməsinin meyarları hansılardır?

A) İradəlilik, əməksevərlik, öyrədici, səfərbəredici

B) Öyrədici, nəzarətedici, diqqətçilik, kollektivçilik

C) Nəzarətedici, səfərbəredici, diqqətçilik, tərbiyəedici

D) Öyrədici, nəzarətedici, inkişafetdirici, tərbiyəedici

E) Səliqəlilik, əməksevərlik, öyrədici, iradəlilik


19. İnformatika təlimini səmərəli qurmaq üçün ümumi prinsiplərlə yanaşı hansı metodik tələblərin nəzərə alınması da məqsədəuyğundur?

A) Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, informativ-kommunikativ mədəniyyətin

formalaşması

B) Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı, informasiya prosesləri

C) İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması, modelləşdirmə

D) Formallaşdırma, modelləşdirmə

E) İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması, alqoritmik və məntiqi

təfəkkürün inkişafı


20. İnformatika təlimində hansı forma və üsullardan istifadə olunması

məqsədəuyğundur?

A) Müzakirə dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, beyin həmləsi

B) Debat dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

C) Dərs-diskussiya, informasiya prosesləri, müzakirə dərslər, kurikulum, rollu oyun

D) Debat dərslər, beyin həmləsi, modelləşdirmə, layihələrin hazırlanması

E) Beyin həmləsi, modelləşdirmə, proqramlaşdırma, formallaşdırma


21. İnformatika təlimində hansı forma və üsullardan istifadə olunması

məqsədəuyğundur?

A) Dərs-diskussiya, informasiya prosesləri, müzakirə dərslər, kurikulum

B) Debat dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

C) Dərs-diskussiya, müzakirə dərslər, beyin həmləsi, rollu oyun

D) Müzakirə dərslər, kurikulum, informasiya prosesləri, formallaşdırma

E) Beyin həmləsi, rollu oyun, proqramlaşdırma, formallaşdırma


22. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1– dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

2 – ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 – alətlər proqram təminatı

4 – müəllimin aparıcı rolu

5 – şagirdlərlə işləməyin fərdi və kollektiv formaları

A) 3, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5
23. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1– hər bir sinifdə təlimin məzmununun ciddi müəyyən olunması

2 – dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olmasi

3 – müəllimin aparıcı rolu

4 – alətlər proqram təminatı

5 – ilkin yardım üçün əczaçı çantası

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5
24. Məktəbdə dərs sisteminin əlamətlərini seçin:

1 – tədris nümayiş avadanlıqları

2 – dəyişməz tərkibli şagird tədris qrupunun olması

3 – hər bir sinifdə təlimin məzmununun ciddi müəyyən olunması

4 – obyekt – yönümlü proqram sistemləri

5 – şagirdlərin biliklərinin sistematik yoxlanılması və qiymətləndirilməsi

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5
25. İnformatika kursunun maşın variantı ilə tədrisi zamanı hansılardan

istifadə olunur?

1 - nümayiş

2 - frontal laboratoriya

3 - praktikum

4 - bilik

5 - bacarıq

6 - vərdiş

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 6


26. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - proqram təminatı sistemi

2 - baza informasiya texnologiyasının baza proqram təminatı

3 - alətlər proqram təminatı

4 - tədris nümayiş avadanlıqları

5 - telekommunikasiya vasitələri

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 5
27. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - proqram təminatı sistemi

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - alətlər proqram təminatı

4 - tədris təyinatlı proqram təminatı

5 - yanğından mühafizə vasitələri

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 4
28. Dərsin məqsədlərindən asılı olaraq şagirdlərin fəaliyyətini necə təşkil etmək olar?

1- fərdi


2 - praktik

3 - kollektiv

4 - sistemli

5 - qrup


A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
29. Proqram təminatına aid olan hissələri seçin:

1 - baza informasiya texnologiyasının baza proqram təminatı

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - yanğından mühafizə vasitələri

4 - alətlər proqram təminatı

5 - tədris təyinatlı proqram təminatı

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5
30. Hesablama texnikası (kompüter) kabinetinin tərtibində vacib hissələri

seçin:

1- informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün

tədris proqramları

2 - fərdi komputerlərdə müstəqil işlərin təşkili və tapşırıqların yerinə yetirilməsində

fərdi yanaşma tapşırıqları

3 - tədris-metodiki, elmi-populyar və məlumat kitabları komplekti

4 - alətlər proqram təminatı

5 - müəllimin aparıcı rolu

A) 3, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 4
31. Hesablama texnikası kabinetinin tərtibində hansıları nəzərə

almaq lazımdır?

1 - şagirdlərin işlərindən və nümayiş cədvəllərindən ibarət stendlər

2 - ilkin yardım üçün əczaçı çantası

3 - yanğından mühafizə vasitələri

4 - yeni informasiyalar verən dərslər

5 - bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması dərslər yeni informasiyalar verən dərslər

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 5
32. Hesablama texnikası kabinetinin tərtibində hansılar nəzərə

alınmalıdır?

1 - elektron lampalar ilə işləyən EHM-lər

2 - “ES- 1010” elektron hesablama maşını

3 - fərdi kompüterlərdə müstəqil işlərin təşkili və tapşırıqların yerinə

yetirilməsində fərdi yanaşma tapşırıqları

4 - hər bir iş yerində kompüterdə işləyən üçün istifadə jurnal

5 - şagirdlərin işlərindən və nümayiş cədvəllərindən ibarət stendlər

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4


33. Hesablama texnikası kabinetinin tərtibində hansılar nəzərə

alınmalıdır?

1 - informatika fənninin və digər fənlərin müəyyən bölmələrini öyrənmək üçün

tədris proqramları

2 - hər bir iş yerində kompüterdə işləyən üçün istifadə jurnalı

3 - “MİNSK- 22” elektron hesablama maşını

4 - informatika kobinetində olan avadanlıqların inventar kitabı

5 - yeni informasiyalar verən dərslər

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5


34. Proqram təminatına hansılar daxildir?

1- əməliyyat sistemi

2- cədvəllər

3 - alətlər

4 - antivirus vasitələri

5 - modem

6 - proyektor

A) 2, 3


B) 1, 4

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 5


35. Hesablama texnikası kabinetinin laborantı verilənlərdən hansılara malik

olmalıdır?

1- hesablama texnikasında işləmək bacarmalıdır

2- avadanlıqları dərsin keçirilməsi üçün tələb olunan vəziyyətə gətirməlidir

3 - dərs keçməlidir

4 - təhlükəsizliyə diqqət yetirməlidir

5- müəllimin proqramına əsasən işləməlidir

6 - şagirdlərə yeni informasiyalar verməlidir

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 6

E) 1, 3, 5


36. Şagirdlər kompüter şəbəkələrində işlədiyi zaman inkişaf edir:

1 - İdrak fəallığı

2 - Nitq və bacarıq

3 - Təfəkkürün inkişafı

4 - Müasirlik və görmə qabiliyyəti

5 - Praktik biliklər və təşkilatçılıq qabiliyyəti

A) 2, 3

B) 1, 2


C) 1, 3

D) 5


E) 4, 5
37. Uşaqların yaş süsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsinin normalarını seçin:

1 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 10 dəq

2 – VI - VII sinif şagirdləri - 20 dəq

3 – X – XI sinif şagirdləri 1-ci dərsdə -30 dəq

2 -ci dərsdə-20 dəq

4 – 6 yaşlı sinif şagirdləri - 30 dəq

5 – VIII - IX sinif şagirdləri - 50 dəq

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5


38. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsinin normalarını seçin:

1 – II - V sinif şagirdləri - 15 dəq

2 – III- IV sinif şagirdləri - 25 dəq

3 – VI - VII sinif şagirdləri - 20 dəq

4 – X- XI sinif şagirdləri 1-ci dərsdə -30 dəq

2-ci dərsdə-20 dəq

5 – I sinif şagirdləri - 25 dəq

6 – IV-V sinif şagirdləri - 30 dəq

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 6

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5
39. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - nümayiş

II - laboratoriya işi

III - praktikum

1 - kursun məzmununa daxil olan elementləri göstərə bilər

2 - şagirdlər eyni vaxtda öz iş yerlərində müəllimin ötürdüyü informasiyalar əsasında proqram vasitələri ilə işləyir

3 - şagirdlər müəllim tərəfindən yerinə yetirilmək üçün fərdi tapşırıqlar alırlar

A) I-3 , II-2 , III-1

B) I-2 , II-3 , III-1

C) I-1 , II-3 , III-2

D) I-1 , II-2 , III-3

E) I-2 , II-1, III-3


40. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Kursun məzmununa daxil olan elementləri göstərə bilər;

II - Şagirdlər eyni vaxtda öz iş yerlərində müəllimin ötürdüyü informasiyalar

əsasında proqram vasitələri ilə işləyir;

III - Şagirdlər müəllim tərəfindən yerinə yetirilməsi üçün fərdi tapşırıqlar alırlar;

1- Nümayiş

2- Laboratoriya işi

3- Praktikum

A) I- 3 ; II- 2 ; III- 1

B) I- 2 ; II- 1 ; III- 3

C) I- 1 ; II- 2 ; III- 3

D) I- 3 ; II- 1 ; III- 2

E) I- 1 ; II- 3 ; III- 2
41. Uşaqların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların informatika

kabinetində kompüterdən istifadə etməsi normalarının uyğunluğunu

müəyyən edin:

1 - 6 yaşlı şagirdlər

2 - VI-VII sinif şagirdlər

3 - X-XI sinif şagirdləri

a - 20 dəq

b - 10 dəq

c - 1-ci dərsdə 30 dəq, 2-ci dərsdə 20 dəq

A) 1- a; 2- b; 3- c;

B) 1- b; 2- a; 3- c;

C) 1- c; 2- a; 3- b;

D) 1- b; 2- c; 3- a;

E) 1- a; 2- c; 3- b;


##num=6//level= 1// sumtest=18//name=İnformatika fənni üzrə təhsil

proqramı (kurikulumu) //
1. İnformatika fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 - İnformasiya və informasiya prosesləri

2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması

4 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

5 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

6 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı

A) 1, 3, 4, 5

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 6


2. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - əsasən dəyişməzdir

b - dəyişməzdir

c - kəsilməzdir

d - qiymətləndirmədir

e - daim dəyişir

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - a; 3 – e

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - b; 2 - d; 3 - b

E) 1 - b; 2 - c; 3 - b


3. Multimediya nədir?

A) video kadrlardan istifadə etmək

B) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi

C) filmə xüsusi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət

effektləri

D) İnternet, məktəb

E) Sinif otağı, jurnal
4. Təlim üsullarını seçin:

1 - BİBÖ

2 - müzakirə

3 - qrup işi

4 - auksion

5 - kollektivlə iş

6 - cutlərlə iş

7 - layihələrin hazırlanması


A) 2, 3, 5, 6

B) 1, 3, 5, 7

C) 1, 3, 5, 6,

D) 1, 2, 5, 6

E) 1, 2, 4, 7
5. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri

əhatə edir?

A) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları

B) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

C) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və

məktəbdaxili qiymətləndirmə

D) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, təlim fəaliyyətinin

planlaşdırılması

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər, məzmun standartları, qiymətləndirmə

standartları
6. İnformatika təliminə verilən metodik tələblər hansılardır:

1 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması

2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

4 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

5 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı


A) 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 1, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4
7. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - 1.1.1. Verilmiş sadə informasiyaları şərh edir

b - 1. İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - 2.2. Sadə məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir

e - Təlim strategiyaları

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - d; 3 - a

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b


8. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni neçə səviyyə üzrə tədris

olunur və hansılardır?

  1. üç səviyyə üzrə və ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, tam orta təhsil səviyyəsi

B) bir səviyyə üzrə və tam orta təhsil səviyyəsi

C) iki səviyyə üzrə və tam orta təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi

D) beş səviyyə üzrə və illik, rüblük, yarımillik, aylıq, həftəlik

E) dörd səviyyə üzrə və rüblük, ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil

səviyyəsi, illik
9. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) aylıq B) illik C) gündəlik D) rübluk E) həftəlik


10. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. İş forması

3. İş üsulu

a - Klaster, diskussiya, beyin həmləsi

b - İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - Kollektivlə iş, cütlərlə iş

e - İnformatikadan iş dəftəri

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - d; 3 - a

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b


11. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Planlaşdırma növü

2. Təlim forması

3. Təlim üsulu

a - beyin həmləsi, layihələrin hazırlanması

b - gündəlik planlaşdırma

c - metodik vəsait

d - qruplarla iş, cütlərlə iş

e - iş dəftəri

A) 1 - c; 2 - e; 3 - d

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - b; 2 - d; 3 - a

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b


12. Biliyin hansı növləri vardır?

A) Deklarativ, formativ, summativ

B) Prosedural, əsas standart, alt standart

C) Deklarativ, prosedural, kontekstual

D) Kontekstual, forma, metod

E) Diaqnostik, formativ, kontekstual


13. Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsinin

psixoloji əhəmiyyəti nədir?

A) Hafizələri möhkəmlənir

B) Şagirlərin maraqları artır, fəallıqları yüksəlir

C) Yaradıcılıqları inkişaf edir

D) Şagirdlərin təfəkkürü fəallaşır, yaddaşları möhkəmlənir, nitqi inkişaf edir

E) Təlimdə geriyə qalmalarının qarşısı alınır


14. Standart nədir?

A) Təsil alanların bilik və bacarığına valideynin qoyduğu minimal tələb

B) Təsil alanların bilik və bacarığına müəllimin qoyduğu minimal tələb

C) Təsil alanların bilik və bacarığına məktəbin qoyduğu minimal tələb

D) Təhsil alanların bilik və bacarığına dövlətin qoyduğu minimal tələb

E) Şagirdlərin öz qarşısına qoyduğu məqsəd


15. Məzmun xətti nədir?

A) Məzmun xətti bacarıqları ifadə edir.

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün

müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir

C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

D) Dərslikdəki mövzuların fəsillər üzrə qruplaşdırılmasıdır.

E) Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir.
16. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

A) 2


B) 5

C) 4


D) 3

E) 1
17. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

A) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.

B) Dərs ilinin ilk günü.

C) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq

mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).

D) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq hər dərsin sonunda.

E) Dərs ilinin son günü.


18. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A) Bölmə və hər mövzunun əvvəlində

B) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq

C) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda

D) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq

mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)

E) Dərs ilinin ilk günü

##num=7// level= 1// sumtest= 17 // name= İnformasiya və informasiya prosesləri//


1. 3-cü nəsil dərsliklərdə informasiya anlayışı hansı formalarda verilir?

A) İnformasiya kompüterin daxili qurğusudur, insanın yol yoldaşıdır.

B) İnformasiya insanın daim yol yoldaşıdır, informasiya insana, onu əhatə

edən aləmdə mövqeyini müəyyən etməkdə kömək edir.

C) İnformasiya insana öz mövqeyini tapmaqda kömək etmir, informasiya

insanın bilik formasıdır.

D) İnformasiya simvollar ardıcıllığıdır, informasiya ölçü vahididir.

E) İnformasiya kompüterin daxili qurğusudur, informasiya insanın bilik

formasıdır.
2. İnformasiyanın emalı prosesi hansı ardıcıllıqla verilir?

A) informasiyanın emalı çıxış informasiya yekun informasiya

B) giriş informasiya informasiyanın emalı yekun informasiya

C) çıxış informasiya yekun informasiya informasiya prosesi

D) giriş informasiya informasiyanın emalı çıxış informasiya

E) informasiyanın emalı giriş informasiya çıxış informasiya


3. Xarici informasiya daşıyıcıları nə üçündür?

A) informasiyanın silinməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

B) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

C) informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

D) informasiyanın axtarılması üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

E) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın emalı üçün
4. İnformasiyanın xassələri hansılardır?

A) yenilikli, etibarlı, təsiredici olmasıdır

B) əhatəli, dəqiq, aydın olmasıdır

C) faydalı, anlaşıqlı, yığcam olmasıdır

D) aydın, faydalı, tam, dəqiq, etibarlı və aktual olmasıdır

E) dəqiq, aydın, müasir olmasıdır


5. Aşağıdakılardan hansılar 2-ci nəsil dərsliklərdə öyrənilmir?

1 – alqoritm

2 – informasiya

3 – say sistemləri

4 – yaddaş qurğuları

5 – EHM


A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4
6. Texniki baxımdan informasiya dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın avtomatik ötürülməsi

2 – informasiyanın silinməsi

3 – informasiyanın saxlanılması

4 – informasiyanın metodikası

5 – informasiyanın yenidən işlənməsi

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 5
7. İnformasiyanın ölçülməsini şagirdlərə hansı ardıcıllıq əsasında öyrətmək

məqsədəuyğundur?

1 – informasiya

2 – informasiya ölçü vahidi

3 – məlumat

4 – məlumatın informasiya həcmi

5 – məlumatın informativliyi

A) 1, 3, 4, 2, 5

B) 1, 3, 5, 2, 4

C) 2, 4, 1, 3, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 3, 2, 5
8. İnformasiyanın ölçü vahidləri hansılardır?

1 – bayt

2 – santimetr

3 – kilobayt

4 – kilometr

5 – meqabayt

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4
9. İnformasiya proseslərinin 3 əsas tipi hansılardır?

1 – informasiyanın saxlanması

2 – informasiyanın ötürülməsi

3 – informasiyanın təşkili

4 – informasiyanın emalı

5 – informasiyanın alınması

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4
10. İnformasiya proseslərinin 3 əsas tipinə aid olmayanlar hansılardır?

1 – informasiyanın çatdırılması

2 – informasiyanın saxlanılması

3 – informasiyanın təşkili

4 – informasiyanın emalı

5 – informasiyanın alınması

6 – informasiyanın ötürülməsi

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 4


11. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının hansı əsas xassələri var?

1 – saxlanılan informasiyanın həcmi

2 – saxlanılan informasiyanın köçürülməsi

3 – saxlanılan informasiyada lazım olan məlumatların axtarılması

4 – informasiyanın verilməsi

5 – informasiyanın qorunması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3
12. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının əsas xassələri hansılardır?

1 – saxlanılan informasiyanın silinməsi

2 – saxlanılan informasiyanın həcmi

3 – saxlanılan informasiyanın etibarlılığı

4 – informasiyanın təşkili

5 – informasiyanın qorunması

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5
13. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının əsas xassələrinə aid deyil?

1 – saxlanılan informasiyanın ötürülməsi

2 – saxlanılan informasiyanın həcmi

3 – informasiyanın qorunması

4 – informasiyanın silinməsi

5 – informasiyanın təşkili

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5

14. Kompüterin xarici yaddaş qurğularında saxlanılan verilənləri necə

adlandırırlar?

A) 1 – verilənlər sinfi

2 – verilənlər kassası
B) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər kassası

C) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər bankı

D) 1 – verilənlər bankı

2 – verilənlər sistemi

E) 1 – verilənlər sistemi

2 – verilənlər kassası15. İnformasiyanın xassələrinə aid olanları seçin:

1 – aydın

2 – yığcam

3 – faydalı

4 – tam

5 – yenilikli6 – dəqiq

7 – etibarlı

A) 1, 2, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 5, 6

D) 1, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6
16. İnformasiyanın ötürülməsi prosesini təsvir etmək üçün hansı

anlayışlardan istifadə olunur?

1 – informasiya mənbəyi

2 – internet

3 – informasiya kanalı

4 – strukturlaşdırma

5 – informasiya qəbuledicisi

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 4
17. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın ötürülməsi prosesini əks etdirmir?

1 – informasiya mənbəyi

2 – internet

3 – informasiya kanalı

4 – strukturlaşdırma

5 – informasiya qəbuledicisi

6 – informasiyanın kodlaşdırılması

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 6
Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə