##book id= 166//book name=İfadəli oxudan praktikum// ##fk=107//ks=02//fn=166// sumalltest= 301


##num= 5// level= 1// sumtest=48 // name= Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili //Yüklə 0,8 Mb.
səhifə6/7
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

##num= 5// level= 1// sumtest=48 // name= Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili //


1. Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlilinə daxil olmayan komponenti göstərin.

A) Xüsusi təhlil.

B) Mətnin məzmunun öyrənilməsi.

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili.

D) Mətnin yazılması ( üzdən köçürmə )

E) Mətnin səslənən sözlə ifadə olunması ( mətnin oxunması )

2. Bunlardan hansı ədəbiyyatşünaslıq təhlilinə daxil deyildir?

A) Dil və üslub xüsusiyyətləri.

B) Əsərin mövzusu və ideyası.

C) Sujet və kompozisiya xüsusiyyətləri.

D) Vurğu.

E) Bədii intonasiya, emosional mühit.

3. Bunlardan hansı ifadəli oxu işinin yekun mərhələsi hesab olunur?

A) xüsusi təhlil.

B) Mətnin səslənən sözlə ifadə olunması.

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili.

D) Mətnin məzmunun öyrənilməsi.

E) Heç biri.

4. Mətnin səslənən sözlərlə ifadə olunmasında əsas məqsəd nədir?

A) Bədii təsvir vasitələri.

B) Obrazların təhlili.

C) İfaların dinlənilməsi və onlara qiymət verilməsi

D) Çətin söz və ifadələr.

E) Normativlərin qəsdən pozulması.

5. Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin elementlərinə daxil olunanlardan biri səhvdir.

A) Obrazların təhlili.

B) Əsərin mövzu və ideyası.

C) Fərdi oxu.

D) Süjet və kompazisiya.

E) Bədii intonasiya, emosional mühit.

6. Ədəbiyyatşünaslıq təhlilində elementlərdən biri səhvdir.

A) Obrazlar aləmi.

B) Əsərin mövzu və ideyası.

C) Əsərin yazılma tarixi.

D) Dil və üslub xüsusiyyəti.

E) Bədii intonasiya, emosional mühit.

7. İfaçılıq təhlinin məzmununa nələr daxil deyil.

A) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili.

B) Mətnin məzmunun öyrədilməsi.

C) Cümlə təhlili.

D) Xüsusi təhlil.

E) Mətnin səslənən sözlərlə ifadəsi.

8. “Xüsusi təhlil” anlayışı ilə əlaqədar fikirlərdən biri səhvdir.

A) Xüsusi təhlil mərhələsində əsərdəki əhvalat və hadisələrə dərin emosional münasibətin yaranmasına, mətnaltı mənaların, ifaçılıq vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə nail olunur

B) Əsərin mövzusu, ideyası müəllifin mövqeyi ilə bağlı əvvəlki mərhələlərdə qazanılmış biliklər xüsusi təhlil mərhələsində dərinləşdirilir

C) Xüsusi təhlil mərhələsində obrazlar təxəyyüldə canlandırılır, onların səslənən sözdə ifadə edilməsi üçün bədii vasitələr müəyyənləşdirilir

D) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili prosesində qazanılmış biliklərin dərinləşdirilməsi və tamamlanması xüsusi təhlilin mahiyyətini təşkil edir

E) Xüsusi təhlil mərhələsində məntiqi vurğulu sözlərin, fasilələrin, durğu işarələrinin mənaya təsirinin müəyyənləşdirilməsi, mətnin işarələnməsi həyata keçirilir

9. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır.

A) İfaçılıq təhlili məktəb təhlilindən sonra həyata keçirilə bilər

B) İfaçılıq təhlili böyük aydınlıqla təsəvvür edilən, həqiqətən yaşanan bədii əsərin xüsusi variantda – səslənən sözdə ifadə edilməsini diqqət mərkəzində saxlayır

C) İfaçılıq təhlili məktəb təhlilinin vəzifələrini yerinə yetirə bilir

D) “İfaçılıq təhlili” və “məktəb təhlili” anlayışları mahiyyətcə fərqlənmir

E) İfaçılıq təhlilinin elementləri məktəb təhlilinə daxil edilə bilər

10. Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir

A) İfaçılıq təhlilinin ikinci mərhələsi əsərin ədəbiyyatşünaslıq təhlili ilə əlaqədardır

B) Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə mərhələdən ibarətdir

C) İfaçılıq təhlilinin birinci mərhələsi əsərin məzmununun öyrənilməsi ilə bağlıdır

D) Bədii mətnin ifadəli oxusuna hazırlıq prosesində bütün hallarda bu mərhələlərin tətbiqi zəruridir

E) İfaçılıq təhlilinin üçüncü mərhələsi xüsusi təhlil adlanır

11. Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir

A) Mətndəkilərin təsəvvür edilməsi üzrə iş, başlıca olaraq, ədəbiyyatşünaslıq təhlilində həyata keçirilir

B) İfaçılıq təhlilinin birinci mərhələsində aparılan işlər yalnız mətnin qavranılması ilə məhdudlaşmır

C) İfaçılıq təhlilinin birinci mərhələsinin lap başlanğıcında müəllif, onun sənətkarlığının ən səciyyəvi xüsusiyyətləri, əsərin mövzusu, yazılma tarixi barədə məlumat verilir

D) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin növü, forması və məzmunu əsərin növündən (janrından) çıxış edilərək müəyyənləşdirilir

E) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilində əsərdəkilərin ilkin təsəvvürünə, emosional duyumun baş qaldırmasına diqqət yetirilir

12. Mətnin ifaçılıq təhlili nədir?

A) Əsərin məzmununun öyrədilməsidir

B) Əsərin məzmun və ideyasının açılması və təhlilidir

C) Əsər üzərində müstəqil iş növüdür

D) İfaçılıq təhlili ifadəli oxuya hazırlığı və onun reallaşmasını təmin edən vasitədir

E) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilidir.

13. Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinə aid deyil

A) İdeya

B) Janr xüsusiyyətləri

C) Xüsusi təhlil

D) Obrazlar

E) Bədii xüsusiyyətlərin

14. Ədəbiyyatşünaslıq təhlili dedikdə nə başa düşülür?

A) İfaların dinlənilməsi və onlara qiymət verilməsi kimi başa düşülür

B) Dinləyiciyə sözlə təsir etmək bacarığı kimi başa düşülür

C) Əsərin daxili mənasının dərk edilməsinə imkan yaradır

D) Əsərin mövzusunun, ideyasının bədii xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması

E) Təsvir edilənlərin təsəvvür edilməsinə kömək edir

15. Aşağıdakılardan biri ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil?

A) Xüsusi təhlil

B) Mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) Bədii nağıletmə

E) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

16. Bunlardan hansı ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil

A) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

B) Xüsusi təhlil

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) Əsərin daxili mənasının başa düşülməsi

E) Mətnin məzmunun öyrənilməsi

17. İfaçılıq təhlilinin neçə komponenti var?

A) Məktəb təhlili

B) Xüsusi təhlil

C) Məzmunun öyrənilməsi, ədəbiyyatşünaslıq təhlili, xüsusi təhlil, mətnin səslənən sözdə ifadə olunması

D) Mətnin oxunması

E) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

18. Mətnin ifaçılıq təhlili nə deməkdir:

A) Məzmununun dinləyiciyə çatdırılması

B) Əsər üzərində müstəqil iş növüdür

C) Əsərin məzmununun öyrədilməsi

D) İfadəli oxuya hazırlıq mərhələsi

E) Ədəbi əsərin ideya - məzmununun aydınlaşdırılması, səslənən sözdə ifadə edilməsi

19. İfaçılıq təhlilinə nələr daxildir?

A) Xüsusi təhlil, mətnin məzmununun öyrənilməsi

B) Xüsusi təhlil, məktəb təhlili

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) Mətnin məzmunluğunun öyrənilməsi, mətnin səslənən sözlə ifadə olunması, xüsusi təhlil, ədəbiyyatşunaslıq təhlili

E) Mətnin səslənən sözlə ifadə olunması

20. Mətnin məzmununu çatdırmaq üçün hansı cəhətin olması zəruridir?

A) Əzbər söyləmənin üstün olması

B) Tələffüz ilə yazının fərqlənməməsi

C) Dəqiq və düzgün nitqin olması

D) Fikir və iradənin vəhdətdə olması

E) Fonetik qaydalara riayət edilməsi

21. Xüsusi təhlilin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Əsərin yazılma tarixi əsas götürülür

B) Təhlilin növü əsərin janrından çıxış edilərək müəyyənləşdirilir

C) Müəllifin sənətkarlığı haqqında məlumat verilir

D) İfaçı müəllifin ideyasını, oxucuya təlqin etmək istədiyi fikri özününküləşdirir

E) Əsərin mövzusu ön planda verilir

22. İfaçılıq təhlilinin komponentləri kimi biri səhv göstərilib.

A) xüsusi təhlil

B) mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) ümumi təhlil

E) mətnin oxunması

23. İfaçılıq təhlilinin komponentlərindən biri səhv göstərilmişdir.

A) Əsərin məzmununun öyrənilməsi

B) Xüsusi təhlil

C) Ədəbiyyatçünaslıq təhlili

D) Mətnin səslənən sözdə ifadə olunması

E) Mətn üzərində şərti işarələrin qoyulması

24. Aşağıdakılardan biri ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil?

A) Xüsusi təhlil

B) Mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) Bədii nağıletmə

E) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

25. Bunlardan hansı ədəbiyyatşünaslıq təhlilinə daxil deyildir?

A) Sujet və kompozisiya xüsusiyyətləri.

B) Əsərin mövzu və ideyası.

C) Məntiqi ifadəlilik

D) Dil və üslub xüsusiyyətləri.

E) Obrazları

26. Aşağıdakılardan biri ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil?

A) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

B) Mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) Bədii nağıletmə

D) Xüsusi təhlil

E) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

27. Bunlardan hansı ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil

A) Mətnin məzmununun öyrənilməsi

B) Xüsusi təhlil

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

E) Mətnin yığcam edilməsi

28. Bunlardan hansı ifadəli oxu işinin yekun mərhələsi hesab olunur?

A) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili.

B) Xüsusi təhlil.

C) Mətnin səslənən sözlə ifadə olunması

D) Mətnin məzmunun öyrənilməsi.

E) Heç biri.

29. Aşağıdakılardan biri ifaçılıq təhlilinin komponentlərinə daxil deyil.

A) Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi

B) Mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) Xüsusi təhlil

D) Bədii nağıletmə

E) Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

30. Bədii nağıletmədə ifaçıdan nə tələb olunur?

A) Natiqlik qabiliyyəti

B) Əzbərləmə qabiliyyəti

C) Şairlik qabilliyyəti

D) Yaradıcılıq, güclü fantaziya

E) Fitri istedad

31. İfaçılıq təhlilinin komponentlərindən biri səhv göstərilmişdir.

A) Mətnin səslənən sözdə ifadə olunması

B) Xüsusi təhlil

C) Ədəbiyyatçünaslıq təhlili

D) Mətn üzərində şərti işarələrin qoyulması

E) Əsərin məzmununun öyrənilməsi

32. Ətraflı nağıletmənin əsas məqsədi nədir?

A) Mətnin məzmunundan çıxış edilərək söylənilməsi

B) Mətnin əzbər söylənməsi

C) Mətnin məzmununun müəllif təsvirinə uyğun çatdırılması

D) Məntdə təsvir olunan hadisələrin iştirakçısı kimi nağıl edilməsi

E) Ətraflı nağıletmədə ifaçıdan güclü fantaziya tələb olunur

33. İfaçılıq təhlilinin komponentləri kimi biri səhv göstərilib.

A) xüsusi təhlil

B) mətnin məzmununun öyrənilməsi

C) ədəbiyyatşünaslıq təhlili

D) ümuni təhlil

E) mətnin oxunması

34. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə bağlı yanlış fikir hansıdır?

A) İdeyası, bədii xüsusiyyətləri çətin qavranılan əsərlərin ədəbiyyatşümaslıq təhlilinə daha çox diqqət yetirmək vacibdir

B) İfaçılıq təhlili məqsədinə görə məktəb təhlilindən fərqlənir

C) Konkret şəraitdən asılı olaraq mərhələlərdən birinə daha çox diqqət yetirmək lazım gəlir

D) Mərhələlərdən biri digərinin vəzifəsini üzərinə götürə bilər

E) İfaçılıq təhliliin mərhələlərini qarşılıqlı əlaqəsini gözləmək həmişə vacib deyildir

35. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə əlaqədar səhv fikir hansıdır?

A) Məzmunun öyrənilməsi mərhələsində aparılan işlər yalnız mətnin qavranılması ilə məhdudlaşmır

B) Məktəb təhlili ifaçılıq təhlilini əvəz edə bilər

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilini necə aparmağın lazım olduğu əsərin janrından çıxış edilərək müəyyənləşdirilir

D) Xüsusi təhlildə ifaçı əsərin “ikinci müəllifinə” çevrilir

E) İfaçı əsərlərdəki təsəvvüründə incəliklərinə qədər canlandırmalı, bütün bunlar onun gözləri qarşısına kino lenti kimi keçməlidir

36. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə əlaqədar səhv fikir hansıdır?

A) Əsərin mövzusu, ideyası, müəllifin mövqeyi ilə bağlı əvvəlki mərhələlərdə qazanılmış biliklər xüsusi təhlil mərhələsində daha da dərinləşdirilir

B) Dinləyicilərdə emosional ovqatın yaranması üçün bədii söz ustasının ifasında lent yazısının səsləndirilməsi faydalıdır

C) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilində əsərdə təsvir edilənlərin ilkin təsəvvürünə, emosional duyumun baş qaldırılmasına diqqət yetirilir

D) Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin mükəmməl aparılması ifadəli oxunun həyata keçirilməsi üçün kifayətdir

E) Bədii əsərin daxili mənasının, ideyasının dərk olunması ifaçılıq vəzifəsinin müəyənləşdirilməsi işini asanlaşdırır

37. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə əlaqədar səhv fikir hansıdır?

A) İfaçılıq təhlili məktəb təhlilindən sonra həyata keçirilə bilər

B) İfaçılıq təhlili məktəb təhlilinin vəzifələrini yerinə yetirə bilir

C) Məktəb təhlili ilə ifaçılıq təhlilinin əlaqəsi yoxdur

D) İfaçılıq təhlilinin elementləri məktəb təhlilinə daxil ola bilər

E) İfaçılıq təhlilinin mənimsənilməsi az vaxt içərisində həyata keçirilə bilməz

38. İfaçılıq təhlilinin mühüm cəhətlərini müəyyən edin.

1 - Mətnin məzmununun öyrənilməsi ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindən biridir

2 - Lirik şeirlərin oxusu üzrə iş ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindəndir

3 - Ədəbiyyatşünaslıq təhlili ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindəndir

4 - Epik əsərlərin təhlili ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindəndir

5 - Dramatik əsərlərin təhlili ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindəndir

6 - Xüsusi təhlil ifaçılıq təhlilinin mərhələlərindən biridir

A) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 5, 6

D) 1, 3, 6

E) 4, 5, 6

39. Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin mühüm cəhətlərini müəyyənləşdirin.

1 - Əsərin mövzu və ideyasının qavranılmasına imkan yaradır

2 - Məntiqi vurğulu sözlərin müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır

3 - Əsərin bədii xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması mümkün olur

4 - Təsəvvürlə bağlı işin başa çatdırılması təmin edilir

5 - İfaçılıq vəzifəsinin müəyyənləşdirilməsi reallaşdırılır

6 - Əsərin janrı, yazıçı mövqeyi aydınlaşdırılır

A) 2, 5, 6

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 4, 6

E) 3, 5, 6

40. Xüsusi təhlilin başlıca xüsusiyyətləri hansılardır?

1 - İfaçı müəllifin ideyasını, oxucuya təlqin etmək istədiyi fikri özününküləşdirir

2 - İfaçı əsərin bədii xüsusiyyətlərini aydınlaşdırır

3 - İfaçı əsərin janr xüsusiyyətlərini araşdırır

4 - İfaçı bədii obrazları təxəyyülündə bərpa edir, onların səslənən sözdə ifadə edilməsi üçün bədii vasitələr aydınlaşdırır

5 - İfaçı əsərin forma xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılmasına önəm verir

6 - İfaçı dinləyiciyə çatdıracağını, öz vəzifəsini aydınlaşdırır

A) 1, 5, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 6

41. Mətnin səslənən sözdə ifadə edilməsi mərhələsinin başlıca xüsusiyyətləri hansılardır?

1 - İfaların fəal dinlənilməsi və müzakirəsi həyata keçirilir

2 - Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinə münasibət bildirilir

3 - Bədii söz ustalarının ifaları dinlənilir və müzakirəsi həyata keçirilir

4 - İfaçılıq vəzifəsinin doğru reallaşdırılmasına önəm verilir

5 - Mətnaltı mənanın aydınlaşdırılması ön plana çəkilir

6 - Əsərin məzmununun öyrənilməsi üzrə işlər başa çatdırılır.

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 1, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, 6

42. Məktəb təhlili ilə ifaçılıq təhlilinin əlaqəsini göstərən başlıca cəhətlər hansılardır?

1 - İfaçılıq təhlili məktəb təhlilinin vəzifələrini yerinə yetirə bilir

2 - Məktəb təhlilini tətbiq etməklə ifadəli oxunu həyata keçirmək olar

3 - İfaçılıq təhlilini məktəb təhlilindən sonra həyata keçirmək mümkündür

4 - İfaçılıq təhlilinin elementləri məktəb təhlilinə daxil ola bilir

5 - Məktəb təhlili ifaçılıq təhlilindən fərqli olaraq irihəcmli əsələrin tədrisində tətbiq olunur

6 - İfaçılıq təhlili məktəb təhlilindən fərqli olaraq aşağı siniflərdə daha çox tətbiq olunur

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 3, 5, 6

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5

43. “İfaçılıq təhlili” anlayışı ilə bağlı hansı fikir yanlışdır?

1 - İfaçılıq təhlilini aparmadan da ifadəli oxunu reallaşdırmaq mümkündür

2 - İfaçılıq təhlili qarşılıqlı əlaqədə olan mərhələlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir

3 - Xüsusi təhlil bütün hallarda ədəbiyyatşünaslıq təhlilini əvəz edə bilər

4 - Şagirdlərdən yaradıcılıq, gərgin iş tələb edən ifadəli oxunu bütün dərslərdə tətbiq etməyin mümkün olduğunu düşünmək səhvdir

5 - İfadəli oxunun bu və ya digər elementi bütün əsərlərin tədrisində tətbiq oluna bilər

6 - İfaçılıq təhlilinin mərhələləri müstəqil olub biri - digərinin vəzifəsini öhdəsinə götürə bilməz

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 4, 5

E) 2, 3, 6

44. İfaçılıq təhlilinin aparılması ardıcıllığı hansıdır?

1 - Xüsusi təhlil

2 - Mətnin məzmununun öyrənilməsi

3 - Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

4 - Əsərin səslənən sözdə ifadə edilməsi

5 - İfaçılıq vəzifəsinin müəyyənləşdiirlməsi

6 - Məktəb təhlili ilə əlaqənin yaradılması

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 3, 5, 6

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 5

45. Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin aparılması ardıcıllığı hansıdır?

1 - Əsərin janrından çıxış edilərək təhlilin növü, forması, məzmunu müəyyənləşdirilir

2 - Əsərin bədii xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır

3 - Əsərin mövzusu müəyyənləşdirilir

4 - Obrazlar səciyələndirilir

5 - Başqa bir əsərlə müqayisə edilir

6 - Ədəbiyyat tarixindəki yeri müəyyənləşdiirlir

A) 3, 4, 5

B) 1, 5, 6

C) 1, 3, 4

D) 2, 5, 6

E) 3, 5, 6

46. İfaçılıq təhlili və komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I Məzmunun öyrənilməsi

II Ədəbiyyatşünaslıq təhlili

III Xüsusi təhlil

IV Əsərin səslənən sözdə ifadə edilməsi

1 - Mövzunun, ideyanın müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir

2 - Məzmunun bütövlükdə qavranılması reallaşdırılır

3 - Əsərin ideya - məzmununu dərindən dərk edən ifaçı sanki onun ikinci müəllifinə çevrilir

4 - Əsərin fəal dinlənilməsi həyata keçirilir

5 - Mətnaltı mənanın müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilir

6 - Yalnız məzmunun qavranılması ilə kifayətlənmir, müəllif, əsərin mövzusu, yazılma tarixi barədə məlumat verilir

7 - İfaların müqayisəsi həyata keçirilir

8 - Əsərin ideyası aydınlaşdırılır

9 - Oxunun fərqli formaları tətbiq edilir

10 - İfalara münasibət bildirilir, qiymət verilir

11 - İfaçılıq vəzifəsi dəqiqləşdirilir

A) I - 1, 8, 10; II - 4, 7, 9; III - 2, 6, 10; IV - 4, 6, 11

B) I - 3, 7, 11; II - 2, 8, 12; III - 4, 6, 10; IV - 1, 6, 9

C) I - 4, 7, 9; II - 3, 6, 11; III - 2, 7, 10; IV - 1, 8, 12

D) I - 2, 6, 9; II - 1, 8, 11; III_3, 5, 12; IV - 4, 7, 10

E) I - 2, 7, 10; II - 4, 8, 12; III - 3, 8, 10; IV - 1, 6, 12

47. Uyğunluğu müəyyənləşdirin

I - Oxu sənətinin əsasları

II - Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili

1 - Mətnaltı mənanın müəyyənləşdiirlməsi

2 - Əsərin səslənən sözdə ifadə edilməsi

3 - Əsərdə əks olunanların obrazlı təsəvvür edilməsi

4 - Xüsusi təhsilin aparılması

A) I - 1, 4; II - 2, 3

B) I - 1, 3, ; II - 2, 4

C) I - 2, 3; II - 3, 4

D) I - 1, 2; II - 3, 4

E) I - 1, 4; II - 2, 3

48. Uyğunluğu müəyyənləşdirin.

I - Oxu sənətinin əsasları

II - Ədəbi əsərlərin ifaçılıq təhlili

1 - Əsərin məzmununun bütövlükdə qavranılması

2 - Həqiqi ünsiyyətin yaradılması

3 - Ədəbiyyatşünaslıq təhlilinin aparılması

4 - Təhkiyəçi obrazının yaradılması

A) I - 2, 3; II - 1, 4

B) I - 2, 3; II - 3, 4

C) I - 1, 4; II - 2, 3

D) I - 1, 3; II - 2, 4

E) I - 2, 4; II - 1, 3


Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə