##book id= 357//book name= Bioloji kimya və molekulyar biologiyaYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#83890
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##book_id= 357//book_name= Bioloji kimya və molekulyar biologiya //

##fk=104//ks=02//fn=357// sumalltest= 358 //

##Fakültə: Biologiya

##İxtisas: Biologiya

##Bölmə Azərbaycan

##Şöbə - Əyani

##Qrup - 401, 402, 403

##Fənnin adı: Bioloji kimya və molekulyar biologiya

##Tərtib edən müəllimin adı: dos. R. K. Məmmədova

##Kafedra müdiri: dos. R. K. Məmmədova

##İşçi qrupu: dos. N. T. Mehmandarova

##1. dos. V. S. Həsənov

##2. dos. Y. C. Qasımova

##3. b/m G. V. Babayeva


##num= 1// level= 1// sumtest=21 // name= Bioloji kimya fənninə giriş. Zülallar //


1. Aşağıdakı faizlə ifadə olunan rəqəmlərdən hansı oksigenə müvafiqdir?

A) 15 0 18%

B) 6, 5 – 7, 3%

C) 50 –55%

D) 21, 5 – 23, 5%

E) 0, 2 - 0, 4%

2. Aşağıda göstərilən maddələrdən hansı sinir hüceyrələrinin təbii ləngidici amili hesab olunur?

A)B)C)D)E)3. Orqanizmdə ammonyakın tam zərərsizləşdirilməsi hansı reaksiya vasitəsilə həyata keçirilir?

A)B) Hecbiri

C)D)E)4. Tərkibində  - alanin, histidin və metil histidin qalıqları olan və bütün onurğalıların əzələlərində tapılan hansı peptidlərdir?

1 - karnozin

2 - kreatin

3 - bradikinin

4 - oksitosin

5 - qlutation.

6 - qliadin

7 - anserin

A) 5, 7

B) 1, 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 7

E) 4, 6

5. Aşağıda göstərilən rabitə və qarşılıqlı əlaqələrdən hansı zülal molekulunun üçüncülü quruluşunun formalaşmasında iştirak etmir?

1 - koordinasion rabitələr

2 - ion rabitələri

3 - hidrogen rabitələr

4 - hidrofob əlaqələr

5 - kovalent rabitələr

6 - disultid rabitələr

A) 1

B) 2, 6

C) 3, 5

D) 4

E) 6

6. Nüvə və sitoplazmanın tərkibinə daxil olan mütləq komponentləri göstərin?

1 - DNT

2 - N - RNT

3 - M - RNT

4 - amin turşular

5 - ferritin

6 - rodopsin

7 - qlükoza

A) 2. 6, 7

B) 1, 2. 3. 4

C) 1, 2, 4. 5

D) 3, 4, 6. 7

E) 1, 2. 3, 5

7. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində zülallardan başqa, xırda molekullu peptidlər hansılardır?

1 - pantoten turşusu

2 - karnozin

3 - miozin

4 - hipertenzin

5 - kollagen

6 - fibroin

7 - vitin

8 - pepsin

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 4, 8

D) 4, 5, 7

E) 2, 5, 8

8. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində olan zülallar hansılardır?

1 - heparin

2 - serotin

3 - kollagen

4 - kefalin

5 - miozin

6 - elastin

7 - oksitossin

8 - xolin

A) 4, 7, 8

B) 1, 3, 4

C) 2, 5, 7

D) 6, 7, 8

E) 3, 5, 6

9. Tirozin orqanizmdə hansı bioloji aktiv maddəyə çevrilir?

1 - adrenalinə

2 - kortikotropinə

3 - insulinə

4 - qlükaqona

5 - testosterona

6 - vazopressinə

7 - noradrenalinə

A) 1, 7

B) 1, 2

C) 3, 6

D) 4, 7

E) 5, 6

10. Prolaminlərin nümayəndələrin sıra ilə göstərin.

1 - qliadin,

2 - prokollagen

3 - qordein

4 - fibroin

5 - zein

6 - kollagen

7 - keratin

8 - lizin

9 - arginin

A) 1. 3. 5

B) 2, 8

C) 4, 5, 6

D) 4, 6, 7

E) 2, 7, 9

11. Kollagenin tərkibinin ¼ hissəsini nələr təşkil edir?

1 - Alanin

2 - qlisin

3 - prolin

4 - lizin

5 - serin

6 - arginin

7 - sistein

A) 2, 3, 4

B) 1, 3

C) 1, 5

D) 4, 6, 7

E) 2, 7

12. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallardan başqa xırda molekullu təbii peptidlərə uyğun birləşmələri göstərin:

1 - kollagen

2 - qlütelinlər

3 - karnozin

4 - qordein

5 - aunserin

6 - SS - qlütation

7 - oksitossin

A) 3, 5, 6, 7

B) 2, 4, 5, 1

C) 1, 3, 4, 6

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 1, 3

13. Mürəkkəb zülalların nümayəndəsi olan metalloproteidlərin, xromoproteidlərin xronoloji ardıcıllığı hansıdır.

I. metalloproteidlər

II. lipoproteidlər

1 - ferritin

2 - sitoxromlar

3 - katalaza

4 - polifenoloksidaza

5 - peroksidaza

6 - siderofillin

A) I - 1, 4; 6 II - 2, 3, 5

B) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

C) I - 3, 4, 5 II - 1, 2, 6

D) I - 2, 5, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3

14. Müxtəlif amillərin təsiri ilə zülalların öz ilkin xassələrinin dəyişməsinə denaturatlaşma deyilir. Denaturatlaşmanın əmələ gəlməsini əks etdirən düzgün ardıcıllıq hansıdır?

1 . Optiki fəallığın dəyişilməsi

2 . Zülalların spesifik bioloji fəallığının azalması

3 . İkili zülal molekulunda olmayan bəzi kimyəvi qrupların əmələ gəlməsi

4 . Molekulun konfiqurasiyasının dəyişməsi

5 . Həllolma qabiliyyətinin dəyişilməsi

6 . Zülal molekulunun adsorbsiyaedicilik xüsusiyyətindəki dəyişiklik

A) 5, 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 4, 3, 5

C) 2, 1, 5, 3, 4

D) 2, 5, 4, 3, 1

E) 2, 5, 1, 4, 6, 3

15. Təmiz halda zülalın alınma ardıcıllığı hansı variantda düzgün göstərilib?

1 . Məhlul qeyri – üzvi duzları və xırdamolekullu maddələrdən təmizləmək

2 . Təbii material seçmək

3 . Zülalı bir neçə dəfə həll edərək yenidən kristallaşdırmaq

4 . Zülalı toxumalardan ayırmaq

A) 2, 4, 1, 3

B) 1, 3, 4, 2

C) 3, 2, 1, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 2, 3, 4, 1

16. Aşağıda verilmiş təbii peptidlərə xas olan xüsusiyyətləri ardıcıl olaraq göstərin.

I Qlutation

II Karnozin

III Anserin

1 . Hüceyrələrdə geniş yayılmış spesifik funksiyalı tripeptiddir

2 . Quşların və balıqların əzələsində olur, tərkibə β - alanin daxildir

3 . Məməlilərin əzələsində olur, tərkibində β - alanin olur

4 . Tərkibinə qlisin, sistein, qlutamin turşusu daxildir

5 . Eritrositlərdə, qaraciyərdə, böyrəküstü vəzilərdə nisbətən daha çox olur.

A) I – 1, 4, 5; II – 3; III – 2

B) I – 1, 3; II – 2, 4; III – 5

C) I – 1, 2; II – 3, 5; III – 4

D) I – 1, 4; II – 2, 5; III – 3

E) I – 1, 5; II – 4; III – 2, 3

17. Canlıların orqanizmini təşkil edən toxumaların tərkibində, zülallar, təbii peptidlər və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. Zülallar

II. Təbii pepridlər

III. Fermentlər

1 - qlütelinlər

2 - pepsin

3 - prolaminlər

4 - ureaza

5 - protenoidlər

6 - fosfoqlükomutaza

7 - vazopressin

8 - pantoten turşusu

9 - qlütation

A) I - 1, 3, 5; II - 7, 8, 9; III - 2, 4. 6

B) I - 2. 4, 8; II - 1, 9, 3; III - 6, 7, 5

C) I - 3, 8, 9; II - 1, 6, 7; III - 5, 4, 2

D) I - 2, 4, 6; II - 3, 5, 7; III - 1, 8, 9

E) I - 1, 7, 8; II - 2, 5, 9; III - 3, 4. 6

18. Orqanizmin tərkibində zülalların, yağların və fermentlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. Zülallar

II. Yağlar

III. Fermentlər

1 - keratin

2 - xolesterin

3 - fosfotazalar

4 - epimerazalar

5 - zein

6 - katalaza

7 - orizenin

8 - sfinqozin

9 - sitosterin

A) I - 7, 8, 9; II - 1, 2, 5; III - 3, 4, 6

B) I - 5, 8, 9; II - 1, 2, 4; III - 3, 6, 9

C) I - 1, 5, 7; II - 2, 8, 9; III - 3, 4. 6

D) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9

E) I - 3, 4, 7; II - 2, 5, 6; III - 1, 8, 9

19. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan metalloproteidlər, fosfoproteidlər, qlükoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. metalloproteidlər

II. fosfoproteidlər

III. qlükoproteidlər

1 - ferritin

2 - siderofillinin

3 - kazeinogen

4 - polifenoloksidaza

5 - mutsinlər

6 - vitellin

7 - xondromukoid

8 - pensin

A) I - 1, 2, 4; II - 3, 6, 8; III - 5, 7

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 6, 7; III - 4, 7, 8

C) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5; III - 2, 6, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 1, 3, 6; III - 4, 5, 7

E) I - 2, 7, 8; II - 4, 5, 8; III - 6, 8, 9

20. Mürəkkəb zülalların nümayəndələri olan qlükoproteidlər, fosfoproteidlər, xromoproteidlər arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I - qlükoproteidlər

II - fosfoproteidlər

III - xromoproteidlər

1 - osteomukoid

2 - kazeinogen

3 - xondromukoid

4 - vitellenin

5 - mutsin

6 - vitin

7 - hemoqlobin

8 - mioqlobin

9 - sitoxrom

A) I - 1, 3, 5 II - 2, 4, 6; III - 7, 8, 9

B) I - 1, 4, 7; II - 2, 3, 9; III - 3, 6, 8

C) I - 5, 6, 8; II - 1, 5, 7; III - 3, 4, 7

D) I - 3, 4, , 5; II - 5, 6, 7; III - 2, 1, 8

E) I - 5, 6, 9; II - 4, 5, 6; III - 1, 2, 4

21. Zülal hissəciklərinin molekullarının formalarına görə, qlobulyar və fibrilyar zülallar arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır.

I. Qlobulyar zülallar

II. Fibrilyar zülallar

1 - Albuminlər

2 - qlobulinlər

3 - miozin

4 - keratin

5 - hemoqlobin

6 - fibroin

7 - pepsin

8 - kollagen

9 - elastin

10 - fibrinogen

A) I - 1, 2, 5, 7, 10 II - 3, 4, 6, 8, 9

B) I - 1, 5, 4, 6, 9; II - 2, 7, 3, 4, 8

C) I - 5, 7, 6, 8; 9 II - 2, 7, 54, 8

D) I - 2, 7, 3, 4, 6; II - 1, 4, 5, 6, 9

E) I - 3, 4, 5, 8, 9; II - 1, 2, 3, 4, 5


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə