##book id=065//book name= Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti


##num= 8// level= 1// sumtest=59 // name= Kamil nitq. Belə nitqi xarakterizə edən amillər: nitqin dəqiqliyi, nitqin zənginliyi, nitqin aydınlığı, nitqin təmizliyi və s //Yüklə 0,71 Mb.
səhifə8/8
tarix25.02.2020
ölçüsü0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

##num= 8// level= 1// sumtest=59 // name= Kamil nitq. Belə nitqi xarakterizə edən amillər: nitqin dəqiqliyi, nitqin zənginliyi, nitqin aydınlığı, nitqin təmizliyi və s //


1. Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan əsas şərti nədir?

A) Nitqin elmiliyi

B) Nitqin ifadəliliyi

C) Nitqin emosionallığı

D) Nitqin düzgünlüyü

E) Nitqin dəqiqliyi

2. “Bizim ki eşqimiz bir el nağılıdır” cümləsində mədəni nitqin hansı tələbi yoxdur?

A) Sadəlilik

B) Aydınlıq

C) Düzgünlük

D) Bütün tələblərə cavab verir.

E) Yığcamlıq

3. Nitqin aydınlığı üçün tələb olunan şərtlərdən biri düzdür.

A) Sözlərin axırının tələffüz edilməməsi

B) Yalnız adi intonasiyadan istifadə etmək

C) Mətndəki çətin sözləri öyrənmək və izah etmək

D) Məhəlli sözlərə yer vermək

E) Əcnəbi sözlərin lüzumsuz işlədilməsi

4. Səthi məlumatlı, az savadlı adamların nitqində ümumi fikirlər irəli sürülür, artıq, lüzumsuz təfərrüatlara yol verilir. Bu fikirlər mədəni nitqin hansı tələbinin əksinədir?

A) İfadəlilik

B) Aydınlıq

C) Yığcamlıq

D) Səlislik

E) Təmizlik

5. “Nitq zamanı. . . . . . pozulmasının bir səbəbi də dili yaxşı bilməmək, zəngin söz ehtiyatına sahib olmamaqdır”. Nöqtələrin yerinə bunlardan biri qoyulmalıdır.

A) səlisliyin

B) dəqiqliyin

C) yiğcamlığın

D) aydınlığın

E) ifadəliliyin

6. Aristotel ünsiyyət üçün başlıca şərt sayırdı . Nəyi ?

A) Nitqin təmizliyini

B) Nitqin yığcamlığını

C) Nitqin düzgünlüyünü

D) Nitqin dəqiqliyini

E) Nitqin aydınlığını

7. Natiq nitqin aydın olması üçün aşağıdakılara əməl etməlidir. Biri yanlışdır.

A) İstinad olunan mənbəni nəzərə çatdırmaq

B) Qrammatik formaları düzgün və aydın tələffüz etmək

C) Məzmuna uyğun intonasiya seçmək

D) Auditoriya və ya müsahiblə əks əlaqənin qurulmaması

E) Mənası çətin sözləri izah etmək

8. “ Ümumiyyətlə sözünü çox qeyri - müəyyən, pis və dəhşətli söz“ adlandıraraq qeyd edir ki, “bu sözdə çox böyük səliqəsizlik və qarışıqlıq vardır”. Bu fikrin müəllifi kimdir ?

A) Aristotel

B) Plutarx

C) Lomonosov

D) Stanislavski

E) Siseron

9. Nitqdə məhəlli dialektlərə və yerli şivələrə məxsus danışıq tərzinə yol verilirsə, mədəni nitqin hansı tələbi pozulur ?

A) Dəqiqliyi

B) Səlisliyi

C) Təmizliyi

D) Aydınlığı

E) Münasibliyi

10. Nitqdə gejə (gecə) , həftiy ( aptek ) , manıt (manat ) , hancarı (necə) , anrı (o tərəfə) və s. sözlərə yer verilərsə, mədəni nitqin hansı tələbi pozulur ?

A) Təmizliyi

B) Aydınlığı

C) İfadəliliyi

D) Düzgünlüyü

E) Yığcamlığı

11. Əcnəbi sözlər lüzumsuz işlədilməməlidir. Bu ifadə mədəni nitqin hansı tələbinə uyğundur ?

A) Yığcamlığına

B) Təmizliyinə

C) İfadəliliyinə

D) Münasibliyinə

E) Dəqiqliyinə

12. Nitqin təmizliyi ilə bağlı şərtlərdən biri yanlışdır.

A) Təhqiramiz ifadələrə yol verməmək

B) Əcnəbi sözlərin lüzumsuz işlədilməməsi

C) Jarqon sözlərin və ifadələrin işlədilməməsi

D) Tüfeyli sözlərlə bağlı qüsurların aradan qaldırılması

E) Məhəlli dialekt və şivələrə yer vermək

13. “. . . . . . . . nitqə yiyələnmək üçün qrammatikanın qaydalarını bilməkdən əlavə, ədəbi dilin digər normalarına da riayət etmək lazımdır. Nöqtələrin yerinə hansı söz qoyulmalıdır ?

A) Aydın

B) Dəqiq

C) Düzgün

D) İfadəli

E) Təmiz

14. “ Tələsik söyləmə sözünü bir dəm,

Fikrini kamil de, gec olsa, nə qəm”.

Beytin müəllifi kimdir və mədəni nitqin hansı tələbi qoyulur?

A) Ə. Firdovsi. Yığcamlıq

B) N. Gəncəvi. Yığcamlıq

C) S. Şirazi. Aydınlıq

D) Ə. X. Dəhləvi. Aydınlıq

E) Ə. Nəvai . Aydınlıq

15. Biri nitqin təmizliyinə aid edilə bilməz.

A) Vulqar və loru sözlərə yol verməmək

B) Məhəlli sözlərə, yerli şivələrə yol verməmək

C) Əcnəbi sözlərə lüzumsuz yer verməmək

D) Tüfeyli sözləri nitqdə işlətməmək

E) Danışılacaq materialı əvvəlcədən hazırlamaq

16. Nitqin təmizliyi nə deməkdir?

A) Əcnəbi sözlərdən gen - bol istifadə edilir.

B) Nitqdə məhəlli dialektlərə, yerli şivələrə yol verilir.

C) Bədii təsvir vasitələri nitqdə geniş yer tapır.

D) Ədəbi dilin normalarına uyğun gəlməyən dil vahidləri nitqdə işlənmir.

E) Söz və ifadələr orfoqrafik normalara uyğun tələffüz edilir.

17. Tələb olunan sözü, cümləni, ifadəni tapmaq nitq mədəniyyətinin hansı şərtinə aiddir?

A) konkretlik

B) düzgünlük

C) ifadəlilik

D) dəqiqlik

E) aydınlıq

18. Fonetik, leksik, qrammatik və s. qayda - qanunlara əməl olunması nitq mədəniyyətinin hansı şərtinə aiddir?

A) dəqiqlik

B) münasiblik

C) yığcamlıq

D) ifadəlilik

E) düzgünlük

19. “Əxəvizadə, təhsili - fünuninizi əncamə yetiribsiniz, ya dübarə təkmili - nöqsan üçün darülmüəllimə övdət etməlisiniz? ” Obrazın nitqində verilən bu cür sözlərə nə deyilir və mədəni nitqin hansı tələbi pozulur?

A) Dialektizm, təmizlik

B) Varvarizm, təmizlik

C) Evfemizm, aydınlıq

D) Evfemizm, yığcamlıq

E) Tarixizm, orijinallıq

20. Nitqin aydın olması üçün verilən tələblərdən biri yanlışdır.

A) İntonasiyanın müxtəlif çalarlarından yerli - yerində istifadə etmək

B) İstifadə olunan sözlərin hamı üçün anlaşıqlı olmasına çalışmaq

C) Terminlərdən, alınma söz və ifadələrdən geniş istifadə etmək

D) Məntiqi vurğulu sözü nəzərə çarpacaq dərəcədə tələffüz etməyə nail olmaq

E) Mətndəki mənası çətin sözləri izah etmək

21. Nitqdə dialektizmlərin, jarqon, loru söz və ifadələrin, varvarizmlərin işlədilməsi mədəni nitqin hansı tələbinin əksinədir?

A) zənginliyinin

B) aydınlığının

C) yığcamlığının

D) təmizliyinin

E) münasibliyinin

22. “ Nitqin . . . . . . . . . . . . . . . kateqoriyasına məntiqi və emfatik vurğu, intonasiya və onun ünsürləri, jest və mimika, inversiya, ellipsis, antiteza, anafora, ritorik suallar və s. daxildir”. Nöqtələrin yerinə bunlardan hansı qoyulmalıdır?

A) sadəliyi

B) təmizliyi

C) ifadəliliyi

D) aydınlığı

E) dəqiqliyi

23. “Nitqi . . . . . . . . . . . . . . etmək üçün mütləq ətraflı düşünmək və fikri dəqiq, aydın ifadə etmək üçün qısa və konkret ifadə tərzi düşünmək lazımdır”. Nöqtələrin yerinə mədəni nitqin hansı tələbi qoyulmalıdır?

A) sadə

B) aydın

C) təmiz

D) yığcam

E) zəngin

24. “Nitqin . . . . . . . . . . . . . kateqoriyasına fikrin dil vahidləri vasitəsilə konkret ifadə olunması aiddir. Ünsiyyət prosesində mədəni nitqin bu tələbinə əməl etmək başlıca kommunikativ keyfiyyət kimi qiymətləndirilir”. Bu hansı tələbdir və nöqtələrin yerinə aşağıdakı sözlərdən hansı qoyulmalıdır?

A) dəqiqliyi

B) aydınlığı

C) sadəliyi

D) zənginliyi

E) münasibliyi

25. Nitqin bu tələbi nitq prosesində leksik, semantik, frazeoloji, qrammatik vahidlərin rəngarəng formada işlədilməsini nəzərdə tutur.

A) orijinallığı

B) aydınlığı

C) təmizliyi

D) yığcamlığı

E) zənginliyi

26. Nitqdə yersiz təkrarlar, bəsit qrammatik formaların işlədilməsi, eyni konstruksiya və formaların dalbadal verilməsi, şablon ifadə vasitələrinə müraciət edilməsi mədəni nitqi hansı tələbdən uzaqlaşdırır?

A) zənginlikdən

B) sadəlikdən

C) münasiblikdən

D) düzgünlükdən

E) aydınlıqdan

27. Nitqin düzgünlüyü haqqında verilən fikirlərdən biri yanlışdır.

A) Cümlələr məntiqi cəhətdən düzgün qurulmalıdır.

B) Yalniz qrammatik qaydalara əməl etmək kifayətdir.

C) Münasib sözlər seçilməlidir.

D) Sözlər düzgün tələffüz edilməlidir.

E) Ədəbi dilin digər normalarına da riayət etmək lazımdır.

28. Tüfeyli sözlərin nitqdə təsadüf olunması faktı mədəni nitqin hansı tələbinin pozulmasıdır ?

A) Münasibliyin

B) Düzgünlüyün

C) Təmizliyin

D) İfadəliliyin

E) Aydınlığın

29. Əgər nitqdə tez - tez “ zaddı, şeydi , adını sən de , canım sənə desin ” kimi ifadələr işlədilərsə , mədəni nitqin hansı tələbi pozulur ?

A) Zənginliyi

B) Nitqin dəqiqliyi

C) Nitqin aydınlığı

D) Münasibliyi

E) Nitqin təmizliyi

30. Nitqin aydın olması üçün verilən tələblərdən biri yanlışdır.

1 - Adi intonasiyadan istifadə etmək

2 - Danışılacaq mövzu ilə bağlı material və faktlar toplamaq

3 - Materialı sistemləşdirmək

4 - Məntiqi vurğulu sözü nəzərə çarpacaq dərəcədə tələffüz etməyə nail olmaq

5 - Mətndəki mənası çətin sözləri izah etmək

A) 4

B) 2, 5

C) 1

D) 2, 4

E) 1, 2

31. “ Bu zaman ədəbi tələffüz qaydaları gözlənilməli, normal diksiyaya, nitq fasiləsinə, tonuna, məntiqi vurğuya və digər nitq şərtlərinə əməl olunmalıdır ”. Bu hansı tələbə aiddir ?

1 - Dzügünlüyə

2 - Dəqiqliyə

3 - Təmizliyə

4 - Yığcamlığa

5 - Aydınlığa

A) 2, 5

B) 1

C) 4, 5

D) 3

E) 1, 2

32. İntonasiya qaydalarının pozulması ilə bağlı qüsurlara yol veriləndə mədəni nitqin hansı tələbi pozulur ?

1 - Düzgünlük

2 - Dəqiqlik

3 - Sadəlik

4 - Təmizlik

5 - Aydınlıq

A) 4

B) 2, 5

C) 1

D) 2, 4

E) 1, 2

33. Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti nədir ?

1 - Ədəbi dilin normalarına riayət etmək

2 - Terminlərdən istifadə etmək

3 - Obrazlılıq və məcazilikdən istifadə etmək

4 - Yığcamlıq, sadəlik tələblərinə əməl etmək

5 - Nitqin ədəbi tələffüz baxımından dəqiqliyinə əməl etmək

A) 3

B) 2, 5

C) 4, 5

D) 1

E) 1, 2

34. Ədəbi tələffüzdən uzaqlaşmanın qüsurlarından biri yanlışdır.

1 - Arqo və jarqon sözlərdən istifadə

2 - Yerli şivə və adi danışıq dilinə məxsus qüsurlar

3 - Orfoepiya ilə orfoqrafiyanın fərqləndirilməməsi

4 - İntonasiya qaydalarının pozulması ilə bağlı qüsurlar

5 - Həddindən artıq yüksək və həddindən artıq aşağı tonla danışmaq

A) 1

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

35. Diksiya nədir ?

1 - Səslərin öz məxrəcinə uyğun şəkildə tələffüz olunmasıdır.

2 - Səsin yüksək tempidir.

3 - Səsin aşağı tonla tələffüzüdür.

4 - Səsin həyəcanlı vurğu ilə tələffüzüdür.

5 - İfadənin məntiqi vurğusudur.

A) 4, 5

B) 2, 5

C) 1

D) 3

E) 1, 2

36. “. . . . . . . . pozulması sözlərin, ifadələrin başa düşülməsini, fikrin anlaşılmasını bir qədər çətinləşdirir. Belə nitqi dinləyən gərginlik keçirir, tez yorulur, diqqətini başqa istiqamətə yönəldir ”. Nöqtələrin yerinə hansı söz qoyulmalıdır ?

1 - Diksiyanın

2 - Orfoqrafiyanın

3 - Qrammatik qaydaların

4 - Morfoloji normaların

5 - Sintaktik normaların

A) 1

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

37. Mədəni nitqə verilən tələbin bu növündə başlıca meyar danışanın və yazanın geniş söz ehtiyatına malik olmasıdır. Bu tələb hansıdır ?

1 - Zənginlik

2 - İfadəlilik

3 - Yığcamlıq

4 - Təmizlik

5 - Münasiblik

A) 3

B) 2, 5

C) 4, 5

D) 1

E) 1, 2

38. Bu amillər nitqin sadəliyini pozur. Verilənlərdən biri yanlışdır.

1 - Qrammatik və üslubi imkanlardan istifadə

2 - Sözçülük, cümləpərdazlıq

3 - Qondarma, təmtəraqlı söz və ifadələrin işlədilməsi

4 - Anlaşılmayan söz və terminlərin işlədilməsi

5 - Eyni fikrin təkrar - təkrar ifadəsi

A) 2, 5

B) 1

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

39. Bəzi natiqlər nitqinə söhbətlə, atalar sözü, ibrətamiz bir əhvalatla başlayır. Bu cür nitqə nə ad vermək olar ?

1 - Orijinal

2 - Sadə

3 - Aydın

4 - Yığcam

5 - Münasib

A) 4, 5

B) 2, 5

C) 1

D) 3

E) 1, 2

40. Bu cür nitqdə fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan söz, ifadə, cümlə və s. tapılıb işlədilməlidir.

1 - Nitqin dəqiqliyində

2 - Nitqin sadəliyində

3 - Nitqin ifadəliliyində

4 - Nitqin aydınlığında

5 - Nitqin təmizliyində

A) 1, 2

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1

41. Ritorik sual qoymaq və ya bir lətifə, gözlənilməz , qəribə bir məzhəkə danışmaqla əsl mətləbə keçmək hansı nitq formasına aiddir?

1 - Orijinal

2 - Zəngin

3 - Yığcam

4 - Münasib

5 - Sadə

A) 1, 2

B) 2, 5

C) 4, 5

D) 3

E) 1

42. “ Şəraitə uyğunluq gözlənilməzsə, nitq fikri ifadə edə bilməz ”. Söhbət nitqin hansı tələbindən gedir ?

1 - Münasiblik

2 - Aydınlıq

3 - Təmizlik

4 - Zənginlik

5 - Yığcamlıq

A) 1

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

43. “Natiq yığıncaqdamı, auditoriyadamı nitq söyləyir, mühazirə oxuyur? Nəyi sübut etmək istəyir ? ” Mədəni nitqin hansı tələbi bu suallar əsasında qurulmalıdır ?

1 - Münasiblik

2 - Aydınlıq

3 - Orijinallıq

4 - Zənginlik

5 - Yığcamlıq

A) 2, 5

B) 1

C) 4, 5

D) 3

E) 1, 2

44. Natiq nitqində dinləyənin kimliyini nəzərə almırsa, onun uşaq, ağsaqqal, tələbə, alim olduğunun fərqinə varmırsa və yaxud ixtisasından, təhsilindən, savadından asılı olmayaraq, onları bərabər tutub nitq söyləyirsə, mədəni nitqin hansı tələbini pozmuş olur?

1 - Münasibliyini

2 - Aydınlığını

3 - Təmizliyini

4 - Orijinallığını

5 - Zənginliyini

A) 2, 5

B) 1

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

45. Ton, vurğu, pauza nəyin elementləridir ?

1 - İntonasiyanın

2 - Sintaktik fiqurların

3 - Məqsədin

4 - Məntiqin

5 - Aforizmin

A) 4, 5

B) 2, 5

C) 1

D) 3

E) 1, 2

46. Nitqin ifadəliliyində əsas ünsürlərdən biri olan intonasiya haqqındakı fikirlərdən hansı düzgündür?

1 - İntonasiyanın əsas əlaməti dil vahidinin müxtəlif səs tempində, emosional çalarlıqda tələffüz edilməsidir.

2 - İntonasiya natiqlik sənətində əsas vasitə ola bilməz.

3 - Yalnız intonasiya vasitəsilə cümlə yarana bilməz.

4 - Cümlənin müxtəlif tiplərə ayrılmasında intonasiyanın rolu yoxdur.

5 - İntonasiya fransız sözü olub, “zınqrov” deməkdir.

A) 1

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

47. Verilənlərdən biri intonasiyanın ünsürü deyil.

1 - qrammatik formalar

2 - vurğu

3 - fasilə

4 - ritm

5 - tembr

A) 3

B) 2, 5

C) 4, 5

D) 1

E) 1, 2

48. İntonasiya haqqında verilən mühakimələrdən yalnız biri düzgündür.

1 - İntonasiya latın sözü olub (intonare) “ucadan tələffüz etmək” deməkdir.

2 - İntonasiyanın ünsürləri yalnız tembr və ritmdir.

3 - İntonasiyanın məqsədlə əlaqəsi yoxdur.

4 - İntonasiya yunan sözü olub, “səs tonunun alçalması”dır.

5 - İntonasiya cümlənin formalaşmasında elə bir əhəmiyyət daşımır.

A) 1

B) 2, 5

C) 4

D) 2, 4

E) 1, 2

49. Nitqin rabitəli olması üçün tələb olunanları ardıcıllıqla düzün.

1 - Nitq məzmunca dolğun olmalıdır.

2 - Hər hansı bir məsələ barəsində danışılarkən müəyyən məntiqi ardıcıllığa riayət olunmalıdır

3 - Danışan əsas və ikinci dərəcəli məsələləri bir - birindən ayırmağı bacarmalıdır

4 - Natiqin öz sözü, öz cümləsi olmalı, öz düşüncəsi, üslubu ilə danışmalıdır

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 3, 2, 4

C) 4, 3, 2, 1

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 3, 4, 2

50. Nitqə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün.

1 - aydınlıq

1 - - zənginlik

3 - orijinallıq

4 - təmizlik

5 - düzgünlük

6 - sadəlik

7 - yığcamlılıq

A) 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7

D) 1, 7, 4, 5, 2, 6, 3

E) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

51. Tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqəsinə aid olanları ardıcıl düzün.

1 - zaman

2 - bölüşdürmə

3 - ardıcıllıq

4 - aydınlaşdırma

A) 2, 3, 4, 1

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 4, 2, 3

D) 1, 3, 2, 4

E) 1, 4, 3, 2

52. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini sintaktik tələffüz qaydaları əsasında ardıcıl düzün.

1 - nida cümlələrinin tələffüzü

2 - sual cümlələrinin tələffüzü

3 - nəqli cümlələrinin tələffüzü

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 3, 2, 1

D) 2, 3, 1

E) 1, 3, 2

53. Mübtəda, tamamlıq, xəbər, təyin budaq cümlələrini ardıcıl düzün.

1 - O insan qalib gəlir ki, mübarizə aparır.

2 - Kim oxuyur, qiymət alır.

3 - kim fəaldır, onu irəli çəkirlər.

4 - Kim bacarıqlıdır, qalib gələn odur.

A) 2, 3, 1, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 4, 2, 3

D) 2, 4, 1, 3

E) 1, 4, 3, 2

54. Tərzi - hərəkət, təyin, zaman budaq cümlələrini ardıcıl düzün.

1 - Biz şəhərə çatmışdıq ki, yağış yağdı.

2 - elə insan var ki, heç nəyi düşünmür.

3 - Şagird elə danışır ki, ağzından od tökülürdü.

A) 2, 3, 1

B) 2, 3, 1

C) 1, 2, 3

D) 3, 2, 1

E) 1, 3, 2

55. Sintaksisin tədqiqat obyektinə aid olanları ardıcıl düzün.

1 - mətn

2 - cümlə

3 - söz birləşməsi

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 3, 2, 1

D) 2, 3, 1

E) 1, 3, 2

56. . Məntiqi uyğunluğu tamamla

I – nitqin aydınlığı

II – nitqin təmizliyi

1 - Nitqdə işlənən dil ünsürlərinin müxtəlifliyi, rəngarəngliyi və çoxluğudur.

2 - Dinləyici və oxucunun nitqi asanlıqla anlaması və başa düşməsi

3 - Həm şifahi, həm də yazılı nitqdə qrammatik qaydalara əməl etməkdir.

4 - Ədəbi dil normalarına uyğun gəlməyən dil vahidləri nitqdə işlədilməməlidir.

A) I - 4; II – 1

B) I - 2; II - 1

C) I – 1; II - 4

D) I – 2; II – 4

E) I – 3; II – 4

57. Uyğunluğu tapın.

I – F. Köçərli

II – S. P. Çexov

1 - Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır

2 - Sadə və gözəl danışmağı bacarmaq özü bir elmdir

3 - Gözəl danışığa etinasız yanaşan adamlar özlərini insana layiq ola biləcək ən ali, nəcib bir zövqdən məhrum edirlər

4 - Bizim yəqinimizdir ki, dili dolaşıq şəxsin fikri də dolaşıqdır. Doğru və salamat fikirli adamların kəlamı həmişə aydın, açıq və düzgün olur

A) I – 4; II – 3

B) I – 1; II – 3

C) I – 3; II – 1, 4

D) I – 2; II - 3

E) I - 4; II – 1

58. Uyğunluğu müəyyən et.

I – Ey insan, danış, səni tanıyım

II – Hər kəs öz dilinin altında gizlənib. Danışmayınca onun ağıllı və ya ağılsız olması məlum olmur.

III – Sadə və gözəl danışmağı bacarmaq özü bir elmdir və onun xüsusi qanunları var

IV – Sözün zahiri zərif, batili lətif olmalıdır

V – Sözü ən gözəl tərzdə söyləmək lazımdır ki, həm söz anlayan olasan, həm də söz anladasan

1 - “Qobusnamə”

2 - Hz. Əli

3 - Sokrat

4 - Stanislavski

5 - Latın atalar sözü

A) I - 4; II – 1; III – 2; IV – 3; V – 5

B) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V – 5

C) I - 2; II – 1; III – 3; IV – 5; V – 4

D) I – 3; II – 2; III - 4; IV – 5; V - 1

E) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V – 1

59. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Varlığında danışıq gözəlliyi olmayan adam bu dünyada su və gil palçıq r suvanmış divar sürətinə bənzəyir.

II - Bacardıqca qısa və mənalı danış, əks halda danışmasan yaxşıdır.

III – Ana dili! Nə qədər rəfiq, nə qədər ali, hissiyatı - qəlbiyyə oyandıran bir kəlmə!

IV - Güclü hafizəyə, zəngin nitq mədəniyyətinə, qüvvəli məntiqə sahib olan bu adam!

V - Dil çirklik sevməz, zor və güc də qəbul etməz.

1 - A. Abdullayev

2 - N. Nərimanov

3 - Y. V. Çəmənzəminli

4 - Sahil Təbrizi

5 - M. M. Nəvvab

A) I - 3, II – 1, III – 4, IV - 2, V - 5

B) I - 4, II – 2, III – 3, IV - 1, V - 5

C) I - 4, II – 5, III – 2, IV - 1, V - 3

D) I - 2, II – 1, III – 4, IV - 5, V - 3

E) I - 1, II – 5, III – 4, IV - 2, V - 3

Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə