##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= İnteraktiv dərslərin mərhələləri. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə12/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 12// level= 1// sumtest=20 // name= İnteraktiv dərslərin mərhələləri. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması //


1. Fəal dərsin quruluşu neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 4


B) 7

C) 5


D) 6

E) 3


2. Motivasiya nədir?

A) Psixoloji amil kimi hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan qüvvədir.

B) Materialın təqdim olunma üsulları və formalarıdır

C) Fərziyyələrin irəli sürülməsi ilə bağlı müsbət emosiyalar təcrübədir

D) faktların öyrənilməsi yeni biliklərin kəşfi deməkdir

E) İdrak fəallığının artırılması və şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən tələblər3. Təlim üsulunun müəyyənləşdirilməsi nədən asılı deyil?

A) təlim nəticəsindən

B) mövzudan

C) tapşırıqdan

D) tədqiqat sualından

E) E) heç biri4. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

A) Auksion, BİBÖ

B) Şaxələndirmə, Venn diaqramı

C) Kiçık qrupda müzakirə, BİBÖ

D) Akvarium, səhnələşdirmə

E) Əqli hücum, cütlərlə iş5. Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:

A) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.

B) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.

C) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.

D) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır

E) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.6. Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

A) Müzakirə

B) Cütlərlə iş

C) Söz assosiasiyası

D) Debat

E) Beyin həmləsi7. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?

1 - fəndaxili

2 - fənlərin əlaqələndirilməsi

3 - fənlərarası

4 - fənlərin birləşdirilməsi

A) 3, 4

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 1, 3

E) 1, 4

8. BİBÖ abveturası nə bildirir?

A) Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim

B) Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.

C) Bilmədiklərim. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.

D) Bilmək istəyirəm. Bildim. Öyrəndim

E) Öyrənirəm, bilirəm9. Təlim üsullarını seçin.

1 - Müzakirə

2 - Qeyri - standart dərs

3 - Beyin həmləsi

4 - Kiçik qruplarla iş

5 - Venn diaqramı

6 - Debatlar

7 - Dərs oyunu

A) 3, 5, 6, 7

B) 1, 2, 4, 6

C) 1, 4, 5, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 610. Motivasiyanın düşündürücü və məqsədəuyğun olması hansı bənddə göstərilib?

1 - Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətlədirir

2 - Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onlaı tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır

3 - Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır

4 - Şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır

A) 2, 4


B) 3, 4

C) 1, 4


D) 2, 3

E) 1, 211. İş formasını müəyyənləşdirmək üçün seçilən amillərdən biri düzgün deyil:

A) heç biri

B) Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunması

C) Nə məqsədlə istifadə edilməsi

D) Nəyə nail olmağa kömək etməsi

E) Biliklərin necə kəşf edilməsi12. Təlim üsulunun müəyyənləşdirilməsi nədən asılı deyil?

A) Təlim nəticəsindən

B) Mövzudan

C) Tapşırıqdan

D) Tədqiqat sualından

E) E) heç biri13. Biri fəal dərsin mərhələsi deyil:

A) Tədqiqatın aparılması

B) Motivasiya

C) Tədqiqat sualı

D) Refleksiya

E) Məlumatın müzakirəsi14. Aşağıdaki fikirlərdə hansı tətqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

A) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün üçün münasib şərait yaranır

B) İsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak faəllığına təkan verən prosesdir

C) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

D) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır

E) Heç biri15. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1 - Şagirdlərin yaş səviyyəsini

2 - Mövzunu

3 - Ümumi təlim nəticələrini

4 - Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını

5 - Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 316. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

A) Kollektiv

B) Fərdi

C) Cütlərlə

D) Müzakirə

E) Qruplarla17. Bu üsul üç sütundan ibarətdir. Şagirdlərin bildikləri, öyrənmək istədikləri və öyrəndikləri qeyd olunur. Bu hansı üsuldur?

A) Klaster (şaxələndirmə)

B) INSERT

C) Anlayışın çıxarılması

D) BİBÖ

E) Ziqzaq18. Dərsin bu mərhələsi biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir:

A) Ümumiləşdirmə

B) Nəticələrin çıxarılması

C) Yaradıcı tətbiqetmə

D) Motivasiya

E) Müzakirə19. Təlim üsullarını seçin

1 - qruplarla iş

2 - karusel

3 - BİBÖ

4 - ziqzaq

5 - auksion

6 - cütlərlə iş

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 5, 6

E) 3, 4, 5, 620. Fəal dərsin quruluşunu düzgün ardıcıllıqla düzün.

1 - Tədqiqatın aparılması

2 - Motivasiya

3 - Məlumatın müzakirəsi və təşkili

4 - Nəticələrin çıxarılması

5 - Qiymətləndirmə və ya refleksiya

6 - Produktiv (yaradıcı) tətbiqetmə

7 - Məlumatın mübadiləsi

A) 2, 3, 1, 4, 7, 6

B) 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7

C) 2, 1, 3, 5, 6, 7, 4

D) 2, 1, 7, 3, 4, 6, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


##num= 13// level= 1// sumtest=20 // name= Nailiyyət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri //


1. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A) Kiçik summativ qiymətləndirmə

B) Formativ qiymətləndirmə

C) Diaqnostik qiymətləndirmə

D) Böyük summativ qiymətləndirmə

E) Milli qiymətləndirmə2. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

A) Buraxılış imtahanları

B) Qiymətləndirmə meyarları

C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xususiyyətləri

D) Kurikulum uzrə qiymətləndirmə

E) Heç biri

3. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

A) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir

B) Təhsilin keyfiyyətinin yuksəldilməsinə yonəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana cıxır

C) Şagirdin inkişafı sistemli şəklində izlənilir

D) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir

E) Heç biri4. Formativ qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

A) qiymətin verilməsinə

B) İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsinə

C) Şagirdin yekun bacarıqlarının qiymətləndirliməsinə

D) Kurikulumun qiymətləndirliməsinə

E) İnkişafın izlənməsinə5. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirliməsinin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:

A) Qiymətləndirmə növlərinin etibarlılığını və effektivliyini təmin edir.

B) Qiymətləndirmə standartların şagird tərəfindən mənimsəniməsini müəyyənləşdirir

C) Hər bir şagirdin naliyyətini diqqət mərkəzində saxlayır

D) Qiymətləndirmə davamlı, dinamik və rəsmi olmayan prosesdir

E) Qiymətləndirmə rəsmi deyil6. Biri summativ qiymətləndirmənin məqsədlərinə aid deyil:

A) Səviyyəni təmin edir

B) Müəllimin tədris fəaliyyətini izləyir.

C) Məktəbdə təlimin təşkili işinin səviyyəsini müəyyənləşdirir

D) Hər hansı mərhələ üzrə şagirdin nailiyyətinin səviyyəsinin müəyyən edib qiymət yazmağa xidmət edir.

E) Tədris vahidinə daxil olan mövzuların nə dərəcədə mənimsənildiyini üzə çıxarır.7. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

B) təlim prosesini hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə

C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

D) şagirdlərin hər hansı bacarıqları qazandığını müəyyənləşdirmək məqsədilə

E) Qiymət vermək məqsədi ilə8. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansı deyil?

A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar

B) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi

C) Müsahibə, rollu oyun, kiçik qruplarda iş

D) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili

E) test tapşırıqlarının nəticələri9. Ənənəvi (1) və müasir qiymətləndirmənin müqayisəsində biri düzgün verilmişdir:

A) heç biri

B) 1 – tədrisin keyfiyyətinə yönəlmişdir, 2 - şagirdin subyektiv qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir

C) 1 – şagirdin bilik səviyyəsi qiymətləndirilir, 2 – şagird müəllimin təyin etdiyi meyarlarla qiymətləndirilir

D) 1 – tədrisin keyfiyyətinə yönəlmişdir, 2 – şagird müəllimin təyin etdiyi meyarlarla qiymətləndirilir

E) 1 – tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir, 2 – şagirdin nailiyyətini inkişafı sistemli şəkildə izlənilir10. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

A) hamısı

B) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

C) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

D) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir

E) qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu11. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?

A) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.

B) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.

C) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

D) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 60%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir

E) asan səviyyəli suallar 30%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir12. Diaqnostik qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları məntiqi ardıcıllıqla göstərin.

1 - Valideynlərlə və digər müəllimlərlə əməkdaşlıq

2 - Müsahibə

3 - Tapşırıq vermə

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 3, 2, 1

E) 1, 3, 213. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A) Böyük summativ qiymətləndirmə

B) Formativ qiymətləndirmə

C) Diaqnostik qiymətləndirmə

D) Milli qiymətləndirmə

E) Kiçik summativ qiymətləndirmə14. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3 - KSQ bir dərs ərzində keçirilir.

4 - Yarımilin sonunda keçirilir.

5 - Yarımillik qiymətə təsir etmir

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 3


D) 3, 4

E) 1, 515. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

A) 5


B) 3

C) 2


D) 4

E) 6


16. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A) Şagirdin təlim prosesində irəliləyişinin izlənilməsi

B) Müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

C) Yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi

D) Fənn üzrə şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) Bölmə üzrə mövzuların tədrisinin sonunda şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi17. Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

A) Çalışmalar

B) Özünüqiymətləndirmə vərəqi

C) Müşahidə vərəqi

D) Şifahi sual - cavab

E) Meyar cədvəli18. Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:

A) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.

B) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

C) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.

D) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.

E) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək19. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) Təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin üzə çıxarılmasını təmin etmək.

B) Şagirdlərin özünüqiymətləndirmə bacarığını inkşaf etdirmək.

C) Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

D) Şagirdlərin müvəffəqiyyəti barədə valideynləri məlumatlandırmaq.

E) Şagirdlərin tədris vahidinin sonunda əldə etdikləri bilik və bacarıqların hansı səviyyədə olduğunu yoxlamaq20. Yeni qiymətləndirmənin (məktəbdaxili) istiqamətləri arasındakı uyğunluğu tapın.

1 - Diaqnostik qiymətləndirmə

2 - Formativ qiymətləndirmə

3 - Summativ qiymətləndirmə

a - Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

b - İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

c - Tapşırıqvermə, mühasibə və s. üsullardan istifadə etmə

d - Yekun qiymətləndirilmə

e - Buraxılış siniflərində attestasiya şəklində aparılan qiymətləndirilmə

A) 1c, 2a, b, 3d

B) 1a, 2b, c, 3d, e

C) 1d, 2a, e, 3c

D) 1b, 2a, 3d, e

E) 1e, 2a, b, 3c
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə