##book id=096//book name= Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları


##num= 14// level= 1// sumtest=25 // name= Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri, üsulları və onlara müvafiq qiymətləndirmə vasitələri, tətbiqi yolları //Yüklə 0,63 Mb.
səhifə13/14
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 14// level= 1// sumtest=25 // name= Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri, üsulları və onlara müvafiq qiymətləndirmə vasitələri, tətbiqi yolları //


1. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər.

1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - Milli qiymətləndirmə

3 - Məktəbdaxili qiymətləndirmə

a - Rəsmi qiymətləndirmə və təhsil alanların attestasiyasına xidmət edir.

b - Təhsildə perspektivləri müəyyənləşdirmək üçün aparılan qiymətləndirmə tədqiqatlarıdır

c - Qiymətləndirmə xüsusi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir.

A) 1c, 2b, 3a

B) 1b, 2c, 3a

C) 1a, 2c, 3b

D) 1c, 2a, 3b

E) 1b, 2a, 3c2. KSQ neçə həftədən gec olmayaraq keçirilməlidir?

A) 4


B) 7

C) 8


D) 6

E) 3


3. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

A) Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə edən vacib amil kim meydana çıxır

B) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsinə tətbiq edilir

C) Şagirdin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir.

D) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

E) Biliyini qiymətləndirir4. Qiymətləndirmə hansı istiqamətlərdə aparılır?

A) Diaqnostik, formativ və summativ

B) Milli, məktəbdaxili və sinifdaxili

C) Beynəlxalq, sinifdaxili və fənndaxili

D) Beynəlxalq, milli və məktəbdaxili

E) Beynəlxalq, sinifdaxili, formativ5. I yarımillikdə şagird əgər “4” qiymətlə, II yarımillikdə “3” qiymətlə qiymətləndirilərsə, illik neçə qiymətlə qiymətləmdirilər?

A) 6


B) 3

C) 5


D) 2

E) 4


6. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 4

E) 7


7. Uyğunluğu müəyyən edin:

a - Formallaşdırıcı qiymət

b - Cəmləyici qiymət

c - Dəyişkəndir

d - Sabitdir

1 - Formativ qiymət

2 - Summativ qiymət

3 - Diaqnostik

A) 1b, 2c, 3d

B) 1b, 2a, 3c

C) 1c, 2b, 3a

D) 1b, 2c, 3a

E) 1a, c, 2b, d,8. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

A) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.

B) Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi.

C) Təhsil prosesində nailiyyətlərinin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçülməsi

D) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidi.

E) Təhsil prosesində şagird biliyin qiymətləndirməsi9. Diaqnostik qiynətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A) Təhsil Nazirliyi

B) Rektor

C) Metodbirləşmə üzvləri

D) Müəllim

E) Təhsil idarəsi10. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - Diaqnostik qiymətləndirmə

2 - Formativ qiymətləndirmə

3 - Summativ qiymətləndirmə

a - Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur.

b - Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.

c - Kiçik və böyük qiymətləndirmə

A) 1c, 2b, 3a

B) 1b, 2c, 3a

C) 1b, 2a, 3c

D) 1a, 2b, 3c

E) 1a, 2c, 3b11. Summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?

A) Ayın sonunda

B) Yarımilin sonunda

C) Dərs ilinin əvvəlində

D) Bölmə başa çatdıqda

E) ilin sonunda12. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

A) Dərs ilinin ilk gunu

B) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq hər dərsin sonunda.

C) Bolmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.

D) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda.

E) əlim prosesisinin sonunda.13. Biri qiymətləndirmə üsulu deyil:

A) Testlər

B) Müşahidə

C) Şifahi sorğu

D) Yoxlama yazı işləri

E) Vərəqə14. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarınını formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

B) fənn üzrə təlimin hər hansı mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıqlarınını formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

D) şagirdin hansı bacarıqlar əldə etdiyini müəyyənləşdirmək məqsədilə

E) heç biri15. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

B) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

D) nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

E) hamısı aiddir16. Yarımillik qiymət hansı düsturla çıxarılır?

A)

B)

C)

D)

E) hamısı yalnişdır

17. İllik qiymət hansı düsturla çıxarılır

A)

B)

C)

D)

E) hamısı səhfdir18. Holistik qiymətləndirmə necə qiymətləndirmədir?

A) Şifahi

B) Gözəyari

C) Uzunmüddətli

D) Sürətli

E) Yazılı19. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3 - BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

4 - Yarımilin sonunda keçirilir.

5 - BSQ - nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 420. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Diaqnostik qiymətləndirmə

2 - Formativ qiymətləndirmə

3 - Summativ qiymətləndirmə

a - Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunur.

b - Bu qiymətləndirmə davamlı və əks əlaqə mexanizmidir.

c - Kiçik və böyük qiymətləndirmə. \

A) 1b, 2a, 3c

B) 1b, 2c, 3a

C) 1a, 2b, 3c

D) 1c, 2b, 3a

E) 1c, 2a, 3b21. Summativ qiymətləndirmənin mahiyyəti nədir?

A) İrəliləyişlərin monitorinqi

B) İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

C) Yekun qiymətləndirmədir

D) Standartlara əsaslanan qiymətləndirmədir

E) Valideyn - müəllim əməkdaşlığına əsaslanan qiymətləndirmədir22. Summativ qiymətləndirmənin məzmununa aid olanları seçin.

1 - Şagirdlərin standartlara əsaslanan məqsədlərə nail olurlar.

2 - Şagirdə əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir.

3 - İlkin səviyyə qiymətləndirir

4 - İrəliləyişlərin monitorinqi aparılır

5 - Şagirdlərin biliklərin tətbiqinə hansı səviyyədə nail olduğunu aşkara çıxarır.

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 3, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 523. Formativ qiymətləndirmə üsullarına aid olanları seçin.

1 - Tapşırıqvermə

2 - Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

3 - Mətn

4 - Meyar cədvəli

5 - Şifahi sual - cavab

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 424. Diaqnostik qiymətləndirmə üsullarına aid deyil:

A) Müsahibə

B) Tapşırıqvermə

C) Çalışmalar

D) Valideyn və müəllimlərlə əməkdaşlıq

E) Tapşırıqvermə və müsahibə25. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində səmərəli əks əlaqəni təmin edən komponent hansıdır?

A) Biliklərin tətbiqi

B) Şagird nailiyyətinin izlənilməsi

C) Təlim prosesində qərarların qəbulu

D) Bilik, bacarıq vərdişlərinin formalaşması

E) Qiymətləndirmə məlumatları, qiymətləndirmə nəticələri
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə