##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=19//level=1// sumtest=10 //name= Xarakter //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə18/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

##num=19//level=1// sumtest=10 //name= Xarakter //


1. Xarakterin aksentuasiyası ilə psixopatiya arasındakı fərqləri hansı rus psixiatrları müəyyən etmişlər?

1 - A. F. Liçko,

2 - P. B. Qannuşkin,

3 - K. Leonqard,

4 - O. V. Kerbikov,

5 - Pavlov,

6 - Teplov

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 5

D) 5, 6

E) 3, 6

2. Psixopatiyanın 3 əsas əlaməti hansıdır?

1 - Pataloji xarakter əlamətlərinin ümumiliyi,

2 - Pataloji xarakterin əlamətlərinin gücü,

3 - nisbi sabitliyi,

4 - Pataloji xarketerin əlamətlərinin qeyri - adiliyi ,

5 - fərdin ətraf mühitə uyğunlaşmasını çətinləşməsi,

6 - Pataloji xarakterik əlamətlərinin nisbi keçiriciliyi

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5.

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 6

E) 4, 5, 6

3. Xarakter necə formalaşır?

1 - Fəaliyyətdə,

2 - Ailədə,

3 - Ünsiyyətdə,

4 - Təhsildə,

5 - Əməkdə,

6 - Oyunda

A) 4, 6

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 2, 5

E) 5, 6

4. Ümumilik baxımından xarakter əlamətləri hansılardır?

1 - Tipik;

2 - Xüsusi;

3 - Ümumi;

4 - Fərdi;

5 - Daxili

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 4

E) 3, 5

5. Psixologiyada xarakter xüsusiyyətləri hansı əlamətlərə görə təsnif olunmasını ardıcıllıqla düzün:

1 - insanın özünə münasibətinə görə;

2 - başqa adamlara münasibətinə görə;

3 - əməyə münasibətinə görə;

4 - əşyalara münasibətinə görə

A) 3, 4, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 2, 1

D) 4, 1, 2, 3

E) 2, 3, 1, 4

6. Psixopatiyanın 3 əsas əlamətlərini ardıcıllıqla düzün:

1 - Pataloji xarketerin əlamətləri fərdin ətraf mühitə uyğunlaşmasını çətinləşdirir.

2 - Pataloji xarakter əlamətlərinin ümumiliyi,

3 - Pataloji xarakterin əlamətlərinin nisbi sabitliyi.

A) 2, 3, 1.

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 3, 2, 1

E) 2, 1, 3

7. Uyğun olanları seçin:

1 - Xarakterin aksentusiyasına aid olmayan tiplər.

2 - Xaraketrin aksentuasiyasına aid olan tiplər.

a - Mazaxist tip, b - Gipertim tip, c - Tsikloid tip, d - Sadist tip, e - Tənha tip, ə - Labil tip

A) 1 - c, 1 - ə, 2 - a, 2 - e , 2 - d

B) 1 - b, 1 - c, 2 - a, 2 - e , 2 - d

C) 1 - ə, 1 - c, 2 - d, 2 - e , 2 - b

D) 1 - b, 1 - d, 2 - a, 2 - d , 2 - a

E) 1 - a, 1 - e, 2 - b, 2 - c , 2 - ə

8. İnsanın əşyalara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri hansılardır?

1 - Pintilik,

2 - Lovğalıq,

3 - qayğıkeşlik,

4 - tənbəllik ,

5 - səliqəlilik,

6 - məsuliyyətlilik

A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

9. Uyğun olanları seçin:

1 - İnsanın başqa adamlara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri.

2 - İnsanın əməyə münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri.

3 - İnsanın özünə münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri.

4 - İnsanın əşyalara münasibətini ifadə edən xarakter əlamətləri

a - Əməksevərlik məsuliyyətlilik, tənbəllik

b - Kobudluq, tələbkarlıq, kollektivçilik

c - Lovğalıq, təvazökarlıq, şöhrətpərəstlik

d - Pintilik, qayğıkeşlik, səliqəlilik

A) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

B) 1 - a, 2 - c, 3 - d, 4 - b

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d

D) 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - a

E) 1 - c, 2 - b, 3 - b, 4 - c

10. Uyğun olanları seçin:

1 - U. Şeldona görə psixi tiplər hansılardır ?

2 - E. Kreçmerə görə psixi tiplər aşağıdakılardır?

3 - U. Şeldona görə konstitusional tiplər hansılardır ?

4 - E. Kreçmerə görə konstitusional tiplər hansılardır ?

a - Visseretonik, somatotonik və serebrotonik

b - Tsiklotimik, viskoz, şizotimik

c - Endomorf, mezomorf və ektomorf

d - Piknik, atletik və astenik

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d

C) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b

D) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

E) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c

##num=20//level=1// sumtest=17 //name= Qabiliyyət //


1. Qabiliyyətləri ölçmənin əsas metodu nədir?

A) müşahidə

B) test

C) anket

D) intervyu

E) sorğu

2. “Vunderkind” sözünün lüğəti mənası nədir?

A) Almanca qəribə adam deməkdir

B) Almanca qəribə uşaq deməkdir

C) Almanca adi uşaq deməkdir

D) Almanca normal adam deməkdir

E) Almanca qeyri - adi uşaq deməkdir

3. Qabiliyyətlərin inkişaf istiqamətləri hansılardır?

A) xarici və daxili

B) mezo və meqa

C) obyektiv və subyektiv

D) mikro və makro

E) düzünə və eninə

4. “İntellekt əmsalı” nın işarəsi hansıdır?

A) CA

B) MA

C) İQ

D)

E) AN

5. Qabiliyyətlərin bir və ya bir neçə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası üçün şərt olan spesifik birliyi necə adlanır?

A) intellekt

B) dahilik

C) məharət

D) istedad

E) zəka

6. Müşahidəçilik necə qabiliyyətdir?

A) subyektiv

B) obyektiv

C) aktual

D) ümumi

E) xüsusi

7. Bir sıra fəaliyyət sahələrinin müvəffəqiyyətli icrası üçün şərt olan qabiliyyətlər necə adlanır?

A) xüsusi

B) obyektiv

C) ümumi

D) subyektiv

E) perspektiv

8. Yalnız müəyyən fəaliyyət sahəsinin müvəfəqiyyətli icrası üçün şərt olan qabiliyyətlər necə adlanır?

A) xüsusi

B) subyektiv

C) ümumi

D) obyektiv

E) perspektiv

9. Qabiliyyətlərin inkişaf səviyyələrini qeyd et:

1 - istedad

2 - məharət

3 - talant

4 - hörmət

5 - dahilik

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 4, 5 2

10. “Təbii imkanlar” anlayışına nə daxildir?

1 - anatomik - fizioloji xüsusiyyətlər

2 - anatomik və psixofizioloji xassələr

3 - psixofizioloji xassələr

4 - anatomik - fizioloji xüsusiyyətlər və psixoloji xassələr

5 - fizioloji xüsusiyyətlər və psixofizioloji xassələr

A) 4, 5

B) 1, 2,

C) 1, , 4

D) 1, 3

E) 2, 4

11. Qabiliyyətlərin növlərini qeyd et:

1 - ümumi

2 - bərpaedici

3 - xüsusi

4 - yaradıcı

5 - müvəffəqiyyətli

A) 2, 5

B) 2, 3,

C) 2, 4

D) 4, 5

E) 1, 3

12. Qabiliyyət nədə təzahür edir?

1 - bilik

2 - təlimdəki uğurda

3 - bacarıq

4 - şəxsi həyatdakı işlərdə

5 - vərdişlərin qazanılma dinamikasındakı fərqlərdə

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5

13. İntellekt əmsalının hesablanmasına aşağıdakılardan hansı uyğundur.

A) xronoloji yaşın ağıl yaşa nisbəti kimi

B) pasport yaşının ağıl yaşa nisbəti kimi

C) ağıl yaşının xronoloji yaşa nisbəti kimi

D) pasport yaşının agıl yaşa hasili kimi

E) ağıl yaşının xronoloji yaşa hasili kimi

14. “İntellekt” sözünün lüğəti mənası nədir?

1 - Latınca anlama deməkdir

2 - Latınca ümid deməkdir

3 - Latınca çıxış yolu deməkdir

4 - Latınca dərketmə deməkdir

5 - Latınca həll tapmaq deməkd

A) 4, 5,

B) 2, 3,

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 2, 4

15. Qabiyyətlərin klassifikasiyalarını və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - Onun əsasını bioloji, anadangəlmə inkanlar və onların əsasında formalaşan həyati təcrübə, öyrənmə mexanizmini şərtləndirən şərti - reflektor əlaqələr təkil edir

2 - ictimai - tarixi köklərə bağlı, sosial mühitin inkişfı ilə əlaqədar olaraq həyati fəaliyyəti təmin edən qabiliyyətlər

3 - bu qabiliyyətə malik olan insanlarda obxtrakt - məntiqi, praktik təfəkkür daha üstün olur və onlar konkret praktik fəaliyyətə meyl göstərirlər

a - spesifik qabiliyyət

b - nəzəri qabiliyyət

c - təbii qabiliyyət

d - təlim qabiliyyəti

e - ünsiyyət qabiliyyəti

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b

B) 1 - b; 2 - d; 3 - a

C) 1 - a; 2 - e; 3 - b

D) 1 - e; 2 - b; 3 - c

E) 1 - d; 2 - e; 3 - b

16. Aşağıda qabiliyyətlə bağlı verilən məsələlərdə uyğunluğu tapın:

1 - “Şəxsi konstruktlar” nəzəriyyəsinin müəllifi

2 - Ümumi istedad amilinin müəllifi

3 - “İntellekt əmsalı” anlayışının müəllifi

a - J. Piaje

b - C. Kelli

c - V. Ştern

d - Spirmen

e - Halton

A) 1 - a; 2 - b; 3 - d

B) 1 - b; 2 - d; 3 - c

C) 1 - d; 2 - e; 3 - a

D) 1 - e; 2 - a; 3 - b

E) 1 - c; 2 - e; 3 - a

17. Qabiliyyətin inkişaf səviyyələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - Şəxsiyyətin yaradıcı potensialının ən yüksək səviyyəsi

2 - Qabiliyyətin hansısa fəaliyyətin bir sahəsində özünü yüksək səviyyədə təzahür etdirməsi

3 - Qabiliyyətlərin bir və ya bir neçə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası üçün şərt olan özünəməxsus birliyi

a - vunderkind

b - istedad

c - talant

d - alimlik

e - dahilik

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - d

C) 1 - b; 2 - a; 3 - e

D) 1 - e; 2 - c; 3 - b

E) 1 - c; 2 - e; 3 - a


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə