##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=2//level=1// sumtest=21 //name= Psixika və şüur //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə2/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

##num=2//level=1// sumtest=21 //name= Psixika və şüur //


1. Canlı materiyaya xas olan bioloji inikas formasının ilk əlamətini müəyyən et:

A) qıcıqlanma

B) həssaslıq

C) duyğu

D) vərdiş

E) şüur

2. Düyünlü sinir sisteminə malik olan heyvanların əsas davranış forması hansıdır?

A) intellektual

B) tropizm

C) taksis

D) instinkt

E) vərdişlər

3. Qıcıqlanma nədir?

A) psixikanın ali səviyyəsi

B) bizi əhatə edən aləm haqqında biliklərin məcmusu

C) canlı orqanizmin biotik təsirlərə cavab reaksiyası

D) psixikanın fəaliyyətdə inkişafı

E) emosional proses

4. İnstinkt nədir?

A) iradi proses

B) davranış norması

C) təkamül prosesi

D) idrak prosesi

E) davranış forması

5. İnstiktiv davranışın başlıca xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) Heyvanların hərəkətidir

B) sonradan qazanılan

C) kiçikdir

D) Uzunmüddətlidir

E) anadangəlmədir

6. Vərdiş nədir?

A) intelektual davranış forması

B) fərdi qazanılan davranış forması

C) irsi davranış forması

D) filogenezdə qazanılan davranış

E) fəaliyyətdə formalaşan hərəkət forması

7. İmpritinq hansı alim tərəfindən müəyyən olunmuşdur?

A) İmpritinq V. Köln tərəfindən müəyyən olunmuşdur

B) İmpritinq P. Pavlov tərəfindən müəyyən olunmuşdur

C) İmpritinq K. Lorens tərəfindən müəyyən olunmuşdur

D) İmpritinq K. Dunna tərəfindən müəyyən olunmuşdur

E) İmpritinq V. Buler tərəfindən müəyyən olunmuşdur

8. İmpritinq faktı hansı davranış formasına aiddir?

A) tropizmlərlə

B) instiktiv davranış forması

C) intellektual davranış forması

D) fərdi qazanılan davranış forması

E) taksislərə

9. İntellektual davranış nədir?

A) cisimlər arasında əlaqəni göstərən xassə

B) cisimlər əks etdirən proses

C) beynin xüsusiyyəti

D) mürəkkəb davranışa xas olan psixi hal

E) ayrı - ayrı cisimlər arasındakı mürəkkəb münasibətləri əks etdirən davranış forması

10. Heyvanların əqli davranışına aid klassik təcrübələr aparan alimi müəyyən edin.

A) İ. M. Seçenov

B) İ. P. Pavlov

C) . B. M. Bexterev

D) V. S. Myxina

E) . Ç. T. Darvin

11. Psixikanın ali səviyyəsini göstər:

A) Təfəkkür

B) İntellektual davranış

C) Şüur

D) Təxəyyül

E) Bitkilər məcmusu

12. Şüursuzluq terminini kim təklif etmişdir? Alimin adını müəyyən et.

A) K. Xorni

B) V. Vundt

C) A. Adler

D) Z. Freyd

E) E. Fromm

13. Şüursuzluq termininin izahını ver:

A) Şüursuzluq intellektual davranış formasıdır

B) Şüursuzluq obyektiv aləmin subyektiv inkasıdır

C) Obyektiv aləmin insana məxsus inikasıdır

D) Şüursuzluq psixikanın yuxarı formasıdır

E) Şüursuzluq ətraf aləmin insan beynində adekvat olmayan inikasıdır

14. Şüurun funksiyaların müəyyən et:

1 - siqnal

2 - koqnutiv

3 - təhriketmə

4 - tənzimetmə

5 - ləngitmə

6 - kommunikativ

7 - emosional

8 - iradi

A) 2 4 6

B) 3 4 5

C) 5 6 7

D) 1 2 3

E) 6 7 8

15. Psixikanın ontogenezdə inkişafı əsasən nə ilə şərtlənir?

1 - Biliklə

2 - Tələbatlarla

3 - Fəaliyyətlə

4 - Vərdişlərlə

5 - Bacrıqlarla

6 - Ünsiyyətlə

A) 1 2

B) 3 6

C) 2 3

D) 3 4

E) 4 5

16. Sinir sisteminin tiplərinin ardıcıllığını müəyyən et:

1 - düyünlü

2 - borulu

3 - torvarı

A) torvarı, borulu, düyünlü

B) düyünlü, torvarı, borulu

C) torvarı, düyünlü, borulu

D) borulu torvarı, düyünlü

E) borulu düyünlü, torvarı

17. Ardıcıl olaraq şüurun strukturunu müəyyən et:

1 - Şüur intellektual davranışın bir formasıdır

2 - Şüur insanı əhatə edən aləm haqqında biliklər məcmusudur

3 - Şüur subyekt və obyektin fərqləndirilməsi yəni mənliyin formalaşmasıdır

4 - Şüur insanın məqsədli fəaliyyətinin təmin edilməsidir

5 - Şüur onun tərkibinə müəyyən münasibətlərin daxil olunmasından ibarətdir

6 - Şüur insanın fikri əməliyyatlarından ibarətdir

A) 2 4 5 6

B) 1 2 3 4

C) 2 3 4 5

D) 1 3 4 5

E) 3 4 5 6

18. Uygunlugu tapın:

1 . Psixi proses termini nəyi ifadə edir

1 - Psixi halət termini nəyi bildirir

2 - Psixi xassə termini nəyi gostərir

a - psixi faktin prosessualligini, dinamikasini

b - psixi faktin nisbi davamliligini

c - psixi faktin sabitliyini səxsiyyətin strukturunda mohkəmləndiyini və təkrar olunmasini

A) 2 - a, 3 - c. 1 - b

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 3 - b, 2 - a, 1 - c

19. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - Psixi faktlar

2 - Psixi qanunauyğunluğlar

3 - Psixi mexanizmlər

a - psixoloji faktlar kəmiyyət cəhətdən xarakterizə edilir.

b - psixi həyatın elmi təhlili psixoloji qanunların müəyyən olunmasını nəzərdə tutur.

c - psixi fəaliyyətin mexanizmləri anatomik - fizioloji aparatın işi ilə bağlıdır.

A) 3 – a, 2 – b, 1 - c

B) 1 – b, 2 – a, 3 - cC) 1 –c, 2 – a, 3 - b

D) 1 – a, 2 – b, 3 - c

E) 3 – a, 2 – c, 1 - b

20. Ali psixi funksiyaların keyfiyyətləri arasında uyğunluğu tapın.

1 . ali psixi funksiyalar şuurun strukturuna daxildir.

2 . ali psixi funksiyalar ümümi psixi xarakter daşıyir.

3 . ali psixi fuksiyalarının sistemli təşkili.

a- ali psixi funksiyalar nisbətən sadə hissi və hərəki proseslərə istinad edir və tədricən avtomatlaşmış əməliyyatlara çevrilirlər.

b- ali psixi funksiyalar ixtiyari, dərkolunan proseslər kimi meydana çıxır və inkişaf edirlər.

c- inkişaf edən sistemin bütövlüyunu və davamlığını təmin edən daxili və xarici səbəbləri təhlil etmək zərurəti meydana çıxır

A) 3 - a, 2 - c, 1 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c.

C) 2 - c, 1 - a, 3 - b

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - a, 3 - c.

21. P. V. Simonona görə instinklər və onların növlərinin uyğunlaşmasını tapın (qeyd edin) :

1 - Vital

2 - Rol

3 - Özünü inkişaf

a - cinsi, məkan, iearxik, rezonans

b - təşkilatçılıq, imitasiya, oyun, azadlıq

c - qida, müdafiə, qüvvələrin ehtiyatı, yuxunun tənzimi

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə