##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=26//level=1// sumtest=21 //name= Tərbiyə psixologiyası //Yüklə 0,93 Mb.
səhifə24/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

##num=26//level=1// sumtest=21 //name= Tərbiyə psixologiyası //


1. Şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji mexanizminin öyrənən pedaqoji psixologiya bölməsi hansıdır?

A) Təlim psixologiyası

B) Tərbiyə psixologiyası

C) Müəllim və şagird psixologiyası

D) İdman psixologiyası

E) Pedologiya

2. Tərbiyəni düzgün təşkil etmək üçün “inkişafın sosial şəraiti” nəzərə alınmalıdır fikrinin müəllifi kimdir?

A) L. S. Vıqotski

B) C. Uotson

C) A. Adler

D) A. A. Leontyev

E) S. L. Rubinşteyn

3. Adlerə görə, əsas hiss hansıdır?

A) qələbə hissi

B) seyrçi hissi

C) ümumilik (birlik) hissi

D) nigarançılıq hissi

E) nəvaziş hissi

4. İnteraksionizmin banisi kimdir?

A) A. Maslou

B) T. Kun

C) K. Rocers

D) C. Mid

E) Q. Olport

5. Tərbiyə prosesinin mahiyyətini təşkil edən cəhətlər :

1 - Tərbiyə şəraiti

2 - Tərbiyə edən və tərbiyə olunanın xüsusiyyətləri

3 - Tərbiyə edən və tərbiyə olunanın qarşılıqlı münasibətləri

4 - Tərbiyənin məqsədi

5 - Tərbiyə prosesində istifadə olunan yollar

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4, 5

E) 2, 5

6. Xarici ölkə psixoloqlarının təsnifat istiqamətləri hansıdır?

1 - Psixodinamik

2 - İnteraksionist

3 - Humanistik

4 - Sosiodinamik

5 - Biodinamik

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 4

7. Sallivenə görə, şəxsiyyətin inkişafının mexanizmini nə təşkil edir?

1 - Narahatlıq hissi

2 - Əzizləməyə tələbat

3 - Nigarançılıq hissi

4 - Həyəcandan qaçmaq cəhdi

5 - Yaxınlaşma hissi

A) 1, 2

B) 2, 4

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 2, 3

8. Humanist psixologiyanın nümayəndələri kimdir?

1 - Q. Olport

2 - K. Rocers

3 - A. N. Leontyev

4 - C. Mid

5 - A. Maslou

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 5

9. Tərbiyə hansı idarəetmə imkanlarına malikdir?

1 - Subyektiv

2 - Obyektiv

3 - Adekvat

4 - Xarici

5 - Daxili

A) 4, 5

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 2, 5

E) 2, 3

10. Özünütərbiyənin motivləri hansılardır:

1 - Xarici

2 - Obyektiv

3 - Qeyri – adekvat

4 - Subyektiv

5 - Daxili

A) 4, 5

B) 1, 5

C) 3, 5

D) 2, 3

E) 2, 4

11. Tərbiyə üsullarını tətbiq edərkən aşağıdakı cəhətlərdən hansını nəzərə almaq lazımdır:

1 - Tərbiyə imkanlarını

2 - Şagirdin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini

3 - Kollektivin xüsusiyyətlərini

4 - Təlimin xüsusiyyətlərini

5 - Konkret şəraiti

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 3

12. Tərbiyəvi işin üsul və formaları hansıdır?

1 - Əxlaqi söhbət

2 - Nəzarət

3 - Rəğbətləndirmə və cəzalandırma,

4 - Tənzimetmə

5 - Özünütərbiyə

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4

13. Məktəblilərin tərbiyəlilik göstəriciləri hansılardır:

1 - Nəzarət, məcburiyyət olmadan düzgün və əxlaqlı davranmaq

2 - Müəllimlərin gözləmələrinə uyğun davranmaq

3 - Tələbatlarına yiyələnmə səviyyəsi (davranışın ixtiyarilik səviyyəsi)

4 - Əxlaqi tələbatların, hiss və adətlərin formalaşma səviyyəsi

5 - Hamıya qarşı düzgün davranmaq qabiliyyəti

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 3, 4

14. Freydə görə, “mən” və “yüksək mən”in icra etdiyi funksiyaların ardıcıllığını sadalayın:

1 - Dərketmə

2 - Tənzimetmə

3 - Nəzarət

4 - Siqnal

5 - Qavrama

A) 5, 3

B) 2, 5

C) 4, 1

D) 2, 3

E) 1, 2

15. Yunqa görə, şəxsiyyətin strukturunu təşkil edən sistemlərin ardıcıllığını göstər?

1 - Mən

2 - Ruh

3 - Kölgə

4 - Arxetip

5 - Maska

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 5, 3, 2

C) 1, 2, 3, 5

D) 2, 3, 4, 5

E) 4, 3, 2, 1

16. Şəxsiyyətin strukturuna daxil olan aşağıdakı əsas komponentlərin ardıcıllığını göstərin:

1 - Xarakter

2 - Şəxsiyyətin istiqaməti

3 - Qabiliyyət

4 - Özünüidarəetmə sistemi

5 - Hazırlıq səviyyəsi

A) 4, 2, 3, 5, 1

B) 3, 2, 1, 5, 4

C) 5, 2, 3, 1, 4

D) 5, 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 3, 4, 5

17. Tərbiyənin mahiyyəti nədir sualına uyğunluğu tapın:

A) A. S. Makarenkoya görə, elə tərbiyədir

B) A. S. Makarenkoya görə, real hadisələrin əvəzlənməsidir

C) A. S. Makarenkoya görə, özünütərbiyədir

D) A. S. Makarenkoya görə, yaşlı nəslin öz təcrübəsini kiçik nəslə verməsidir

E) A. S. Makarenkoya görə, gələcək nəslin inkişafındadır.

18. Uyğunluğu tap:

A) Analitik psixologiyanın banisi Tolmendir

B) Analitik psixologiyanın banisi Masloudur

C) Analitik psixologiyanın banisi Qezelldir

D) Analitik psixologiyanın banisi Karlsondur

E) Analitik psixologiyanın banisi Yunqdur

19. Uyğunsuzluğu tap:

A) Şəxsiyyətin psixoloji əsasını münasibətlər təşkil edir

B) Şəxsiyyətin psixoloji əsasını motivlər sistemi təşkil edir

C) Şəxsiyyətin psixoloji əsasını şəxsi məna təşkil edir

D) Şəxsiyyətin psixoloji əsasını fəalliqtəşkil edir

E) Şəxsiyyətin psixoloji əsasını üstünlük təşkil edir

20. Uyğunluğu tap:

A) Xorniyə görə, əsas hiss qələbə hissidir

B) Xorniyə görə, əsas hiss narahatlıq hissidir (köklü həyəcan)

C) Xorniyə görə, əsas hiss sədaqət hissidir

D) Xorniyə görə, əsas hiss nigarançılıq hissidir

E) Xorniyə görə, əsas hiss yaxınlaşma hissidir

21. Uyğunluğu tap:

A) E. Erikson şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini Tərəqqi adlandırırdı

B) E. Erikson şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini Senzitiv adlandırırdı

C) E. Erikson şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini Böhran adlandırırdı

D) E. Erikson şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini Aktual adlandırırdı

E) E. Erikson şəxsiyyətin inkişaf mərhələlərini Tənəzzül adlandırırdı

##num=27//level=1// sumtest=17 //name= Təlim psixologiyası //


1. Aşağıdakılardan hansı öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən xarici amillərə aid deyil?

A) Təlim materialının həcmi

B) Təlim materialının məzmunu

C) Təlim materialının forması

D) Təlim materialının anlaşıqlılığı

E) Yönəlişlik (ustanovka)

2. Təlimin müvəffəqiyyəti psixoloji cəhətdən neçə amildən asılıdır?

A) 5

B) 3

C) 2

D) 6

E) 4

3. L. İ. Bojoviç və b. - na görə I və II sinif şagirdlərində vətəndaşlıq motivləri özünü necə göstərir?

A) İdrak tələbatları kimi

B) Sinif kollektivi kimi

C) Məktəbli vəziyyətinə cəhd kimi

D) Dəyərlər kimi

E) Sərvət meyli kimi

4. Xüsusilə yeniyetməlik və böyük məktəb yaşlı şagirdlərdə hansı motivlər nisbi üstünlük təşkil edir?

A) Subyektiv

B) Vasitəsiz

C) Birbaşa

D) Obyektiv

E) Vasitəli

5. Təlim materialının mənimsənilməsi nədən başlayır?

A) Diqqətdən

B) Qavramadan

C) Sevincdən

D) Təfəkkürdən

E) Sözdən

6. “Öyrənməyə qabillik” nədir ?

1 - Mənimsəmənin surətinin fərdi göstəricisi

2 - Mənimsəmənin surətinin mütləq göstəricisi

3 - Mənimsəmənin keyfiyyətinin ümumi göstəricisi

4 - Mənimsəmənin surətinin ümumi göstəricisi

5 - Mənimsəmənin keyfiyyətinin fərdi göstəricisi

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 1, 5

D) 1, 3

E) 3, 4

7. Öyrənməyə qabilliyin hansı növləri vardır?

1 - Mücərrəd

2 - Ümumi

3 - Xüsusi

4 - Konkret

5 - Perspektiv

A) 3, 5

B) 1, 4

C) 1, 3

D) 2, 3

E) 4, 5

8. Tədris işləri hansılardır?

1 - Təhrikedici (icraedici)

2 - Proqram - məqsədli

3 - Təftişedici (icraedici)

4 - Fəal əməliyyatlı

5 - Nəzarət - tənzimedici

A) 5, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5

D) 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 4, 5

9. Nəzarət - tənzimedici tədris işləri hansılardır?

1 - Təftişedici

2 - Qiymətləndirici

3 - Yoxlayıcı

4 - İcraedici

5 - Təshihedici

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

10. Xarakterinə və fəaliyyət prosesində oynadığı rola görə motivlərin hansı növlərini fərqləndirirlər?

1 - Situativ və geniş motivlər

2 - Eqoistik və şəxsi motivlər

3 - Nəticə və fəaliyyət yönümlü motivlər

4 - Obyektiv və subyektiv motivlər

5 - Eqoistik və ictimai motivlər

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 5

11. Təlimin psixoloji strukturuna daxil olan əsas komponentlər ardıcıllığına görə hansılardır?

1 - İdrak tələbatları

2 - Tədris işləri

3 - Təlim şəraiti

4 - Təlim vəzifələri

5 - Təlim motivləri və məqsədləri

A) 2, 3, 5, 4

B) 1, 2, 3, 5

C) 1, 5, 4, 2

D) 3, 4, 1, 2

E) 4, 2, 5, 3

12. Matyuşkinin ayırdığı fəallığın tiplərinin ardıcıllığını göstərin:

1 - vasitəli

2 - yaradıcı

3 - subyektiv

4 - obyektiv

5 - adaptiv

A) 5, 2

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 4, 1

E) 3, 1

13. Uyğunluğu tap:

A) Təlim biliklərin mənimsənilməsi prosesidir

B) Təlim sosial təcrübənin öyrənilməsidir

C) Təlim bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə yönələn idrak fəaliyyətidir

D) Təlim yaşli nəslin təcrübəsinə yiyələnmə prosesidir

E) Təlim məqsədyönlü psixi fəaliyyət formasıdır

14. Uyğunluğu tap:

A) “Öyrənməyə qabillik” anlayışını S. L. Rubinşteyn irəli sürmüşdür

B) “Öyrənməyə qabillik” anlayışını A. N. Leontyev irəli sürmüşdür

C) “Öyrənməyə qabillik” anlayışını B. Skinner irəli sürmüşdür

D) “Öyrənməyə qabillik” anlayışını Z. Freyd irəli sürmüşdür

E) “Öyrənməyə qabillik” anlayışını N. A. Mençinskayairəli sürmüşdür

15. Uyğunluğu tap:

A) Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsi pedaqoji psixologiya adlanır

B) Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsi ümumi psixologiya adlanır

C) Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsi yaş psixologiyası adlanır

D) Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsi sosial psixologiya adlanır

E) Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsi metodika adlanır

16. Uyğunluğu tap:

A) “Təlim inkişafın arxasınca gedir” fikriL. S. Vıqotskiyə məxsusdur

B) “Təlim inkişafın arxasınca gedir” fikriV. Şternə məxsusdur

C) “Təlim inkişafın arxasınca gedir” fikriU. Cemsə məxsusdur

D) “Təlim inkişafın arxasınca gedir” fikriJ. Piajeyə məxsusdur

E) “Təlim inkişafın arxasınca gedir” fikriA. N. Leontyevə məxsusdur

17. Uyğunluğu tap:

A) Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edən motivləşmənin yaranmasına mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri psixoloji azadlıqdır

B) Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edən motivləşmənin yaranmasına mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri psixoloji uyuşmadır

C) Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edən motivləşmənin yaranmasına mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri psixoloji doyumluluqdur

D) Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edən motivləşmənin yaranmasına mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri psixoloji adaptasiyadır

E) Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edən motivləşmənin yaranmasına mənfi təsir göstərən əsas amillərdən biri psixoloji müdafiədir

##num=28//level=1// sumtest=16 //name= Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası//


1. Cəmiyyətin yaşlı üzvlərinin məqsədi gənc nəsli tərbiyə etməkdən ibarət olan fəaliyyəti necə adlanır?

A) Pedaqoji nəzarət

B) Pedaqoji mərifət

C) Pedaqoji vəzifə

D) Pedaqoji fəaliyyət

E) Pedaqoji şərait

2. Aşağıdakılardan hansı məktəbə psixoloji xidmətin əsas istiqamətlərindən biri deyil?

A) Psixoloji korreksiya

B) Psixoloji konsultasiya

C) Psixoloji diaqnostika

D) Psixoloji maarifləndirmə

E) Psixoloji terapiya

3. Aşağıdakılardan hansı pedaqoji fəaliyyətin strukturuna daxil deyil?

A) Mərifət

B) Nəticə

C) Motiv

D) Vasitə

E) Şərait

4. Pedaqoji ünsiyyət nədir?

A) Şagirdlərin şagirdlərlə həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti

B) Valideynin şagirdlərlə həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti

C) Müəllimin şagirdlərlə həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti

D) Müəllimin müəllimlə həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti

E) Valideynin valideynlə həyata keçirdiyi peşə ünsiyyəti

5. Pedaqoji ünsiyyətin məqsədləri hansılardır?

1 - Fərdi - idraki

2 - Subyektiv

3 - Obyektiv

4 - Emosional

5 - Daxili

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 4, 5

6. Pedaqoji ustalıq nədir?

1 - Maarifləndirməyi bacarmaq

2 - Səsi və sifəti idarə etmək

3 - Məsləhət verməyi bacarmaq

4 - Başa salmaq və izah edə bilmək bacarığı

5 - Durmağı və oturmağı bacarmaq

A) 1, 3

B) 2, 5

C) 1, 2

D) 4, 5

E) 3, 5

7. Müəllim şəxsiyyətinin peşə - pedaqoji istiqamətinin mühüm motivləri hansılardır?

1 - Maddi maraq

2 - İşinə məhəbbət və sədaqət

3 - Uşaqlara məhəbbət

4 - Elmə dərin və seçimli maraq

5 - Seçdiyi ixtisasa maraq

A) 1, 4

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 4, 5

E) 3, 5

8. Əsas pedaqoji ünsiyyət üslubları hansılardır?

1 - Pozitiv

2 - Avtoritar

3 - Sintetik

4 - Demokratik

5 - Qeyri - sabit

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

9. Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin məqsədlərini ardıcıl göstər?

1 - Operativ məqsədlər

2 - Konstruktiv məqsədlər

3 - Operativ motivlər

4 - Konkret məqsədlər

5 - Ümumi ilkin məqsədlər

A) 3, 2, 1

B) 5, 3, 2

C) 5, 2, 1

D) 4, 2, 1

E) 4, 3, 2

10. A. K. Markovaya görə, müəllim əməyinin səmərəlililiyinin psixoloji göstəricilərini ardıcıl göstər:

1 - Aktual

2 - Səmərəli nəticə verən

3 - Subyektiv nəticə verən

4 - Prosessual

5 - Obyektiv nəticə verən

A) 3, 5

B) 3, 2

C) 1, 4

D) 4, 2

E) 3, 1

11. Məzmununa görə pedaqoji ünsiyyətin növlərini ardıcıl sadala:

1 - Təşviqat xarakterli

2 - İntizam yaradan

3 - Qiymətləndirici

4 - Nəzarət edən

5 - Təşkiledici

A) 5, 3, 2

B) 1, 3, 4

C) 4, 2, 1

D) 5, 2, 1

E) 2, 3, 5

12. Uyğunluğu tap:

A) Pedaqoji vəzifələrin həll edildiyi şərait pedaqoji fəaliyyət adlanır

B) Pedaqoji vəzifələrin həll edildiyi şərait pedaqoji vəzifə adlanır

C) Pedaqoji vəzifələrin həll edildiyi şərait pedaqoji mərifət adlanır

D) Pedaqoji vəzifələrin həll edildiyi şərait pedaqoji nəzarət adlanır

E) Pedaqoji vəzifələrin həll edildiyi şərait pedaqoji şərait adlanır

13. Uyğunluğu tap:

A) Müəllimin sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan davranışı pedaqoji ünsiyyət adlanır

B) Müəllimin sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan davranışı pedaqoji mərifət adlanır

C) Müəllimin sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan davranışı pedaqoji nəzakət adlanır

D) Müəllimin sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan davranışı pedaqoji fəaliyyət adlanır

E) Müəllimin sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan davranışı pedaqoji nəzarət adlanır

14. Uyğunluğu tap:

A) Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yönəlmə pedaqoji yönəlmə adlanır

B) Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yönəlmə pedaqoji nəzarət adlanır

C) Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yönəlmə pedaqoji istiqamət adlanır

D) Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yönəlmə pedaqoji meyl adlanır

E) Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yönəlmə pedaqoji vektor adlanır

15. Aşağıdakılardan hansı məktəbə psixoloji xidmətin istiqamətlərinə uyğun gəlir?

A) Psixoprafilaktik, konsultativ, korreksiya və yardımçı

B) Psixoprafilaktik, konsultativ, diaqnostik və yardımçı

C) Psixoprafilaktik, terapevtik, diaqnostik, korreksiya və yardımçı

D) Psixoprafilaktik, konsultativ, diaqnostik, korreksiya və yardımçı

E) Psixoprafilaktik, konsultativ, diaqnostik, terapevtik və korreksiya

16. Pedaqoji qabiliyyətləri ardıcıl sadalayın?

1 - Məntiqi - nəzəri

2 - Didaktik

3 - Tərbiyəedici

4 - Təşkilati - kommunikativ

5 - Şəxsi

A) 5, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 5, 3, 1
Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə