##book id=201//book name= Ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya


##num=8//level=1// sumtest=20 //name= Ünsiyyət və onun xarakteristikası//Yüklə 0,93 Mb.
səhifə8/24
tarix27.02.2020
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

##num=8//level=1// sumtest=20 //name= Ünsiyyət və onun xarakteristikası//


1. Ünsiyyət zamanı informasiya verən tərəf necə adlanır?

A) Resipient

B) Kommunikator

C) Diktor

D) İnformator

E) Lektor

2. Bunların hansı nitqin xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) Nitqin anlaşıqlılıği

B) Nitqin ifadəliliyi

C) Nitqin emosionallığı

D) Nitqin təsirliliyi

E) Nitqin məzmunluluğu

3. Kommunikasiya vasitələri hansılardır?

A) Mexaniki və təbii

B) Məntiqi və mexaniki

C) Sosial və nitqlə bağlı olan

D) Verbal və qeyri - verbal

E) Makro və mikro

4. Qeyri - verbal kommunikasiya vasitələri hansilardir?

A) Ünsiyyət

B) Söz

C) Nitq

D) Danışıq

E) Dildən, nitqdən kənar vasitələr

5. Daxili nitqi səciyyələndirin:

A) Daxili nitq - iki və daha artıq adamın sual - cavab şəklində həyata keçirdiyi nitqdir.

B) Daxili nitq təxəyyüllə bağlıdır.

C) Daxili nitq tələffüz edilən, təsir edən nitqdir.

D) Daxili nitq - fikir, istək və arzuları müəyyən məsafədən olan insanlara çatdırilmasıdır

E) Daxili nitq insanin öz - özünə fikirləşməsi, öz - özü ilə danışması prosesidir.

6. Nitqin funksiyalari hansilardir?

A) İdrak aləti, kommunikativ və ümumiləşdirmə

B) Siqnifikativ, ümumiləşdirmə və kommunikativ

C) Adlandirma, mənalandirma və təsiretmə

D) Siqnifikativ, mənalandirma və təsiretmə

E) təsiretmə, ifadəetmə və ümumiləşdirmə

7. Ünsiyyət situasiyasinin tipləri hansilardir?

A) Kommunikativ, perseptiv

B) Verbal ünsiyyət, qeyri - verbal ünsiyyət

C) Birgə fəaliyyətdə ünsiyyət, şəxsi ünsiyyət

D) Təhrikedici, təsbitedici

E) Təhriketmə, qadağan

8. Müasir psixologiyada ünsiyyətin hansı tərəflərini fərqləndirirlər?

A) İnteraktiv, uzunmüddətli, operativ

B) İnteraktiv, ekspressiv, perseptiv

C) Kommunikativ, mimik, ekspressiv

D) Perseptiv, əşyavi, hərəki

E) Kommunikativ, interaktiv, perseptiv

9. “Ünsiyyət defsiti” nəticəsində kiçik uşaqların psixi və fiziki inkişafındakı mənfi təsir necə adlanır?

A) İnfantilizm

B) Qospitalizm

C) Retredantlıq

D) Akselerantlıq

E) Reduksionizm

10. Perseptiv ünsiyyət nədir?

A) İnsanların bir - birinə laqeyd qalmaması

B) İnsanların bir - birini duyması

C) İnsanların bir - birini qavraması

D) İnsanların bir - birini düşünməsi

E) İnsanlar arasında mehribançılığın olması

11. Bunlardan hansi qeyri - verbal ünsiyyət vasitəsi deyil?

1 - Söhbət;

2 - Mimika;

3 - Pantomimika;

4 - Jest;

5 - Pauza ;

6 - Nitq;

A) 2; 4

B) 2; 3

C) 4; 5

D) 1; 6

E) 3; 4

12. Nitqin növlərinə aid olmayanlar?

1 - Konkret, mücərrəd;

2 - Dialoji, monoloji;

3 - Xarici, daxili;

4 - Vasitəli, vasitəsiz ;

5 - Mənalı, ifadəli;

6 - Aydin, təsirli;

7 - Şifahi, yazılı

A) 2; 3; 4

B) 2; 3; 4

C) 2; 4; 7

D) 3; 4; 7

E) 1; 5; 6

13. Nitqin funksiyalarını necə təsnif etmək olar?

1 - Semantik;

2 - Ümumiləşdirmə;

3 - Qrammatik;

4 - Fonetik;

5 - Leksik;

6 - Kommunikativ;

7 - Mexaniki

A) 3; 4; 5

B) 1; 2; 6

C) 3; 4; 7

D) 4; 5; 7

E) 3; 5; 7

14. Nitqin xüsusiyyətlərini göstər:

1 - məzmunluluğu ;

2 - mənalılığı;

3 - kommunikativliyi;

4 - ifadəliliyi

5 - emosionallığı;

6 - anlaşıqlığı;

7 - semantikliyi;

8 - təsirliliyi;

9 - təqlidçiliyi.

A) 2, 3, 4, 5, 9,

B) 2, 3, 7, 9, 1

C) 1, 2, 3, 4, 7

D) 1, 2, 4, 6, 8

E) 1, 4, 6, 9, 3

15. Ünsiyyətin ekspressiv - mimik vasitələri hansilardir?

1 - Təbəssüm;

2 - tərs baxiş;

3 - başqa adamlara yaxinlaşma və uzaqlaşma

4 - mimika;

5 - kinayə,

6 - əl və bədənin hərəkətləri;

7 - lokomotor və əşyavi hərəkətlər;

8 - vokal mimika,

9 - poza;

10 - etiraz

A) 1, 3, 4, 8, 9

B) 3, 6, 7, 9, 10

C) 1, 2, 4, 6, 8

D) 3, 4, 7, 8, 10

E) 2, 5, 6, 7, 10

16. Qeyri - verbal ünsiyyət vasitələrinə aid olmayanını qeyd edin:

1 - təlqin;

2 - kinesika ;

3 - təqlid;

4 - mimika;

5 - jest ;

6 - proksimika;

7 - nitq

A) 2; 4; 5

B) 2; 4; 6

C) 2; 5; 6

D) 4; 5; 6

E) 1; 3; 7

17. Uyğun olanları seçin:

1 - Nitqin xüsusiyyətləri. 2 - Nitqin funksiyaları. 3 - Nitqin növləri

a - nitqin ifadəliliyi; b - ümumiləşdirmə; c - nitqin emosionallığı; d - xarici, daxili; e - konkret, mücərrəd; ə - təhlil, tərkib

A) 1 - ə, 2 - c; 3 - e

B) 1 - c, 2 - e, 3 - ə

C) 1 - e, 2 - d, 3 - b

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - a, 2 - b, 3 - d

18. Nitqin növlərinə uyğun olanları seçin:

1 - Dialoji nitq; 2 - Monoloji nitq; 3 - Daxili nitq; 4 - Yazılı nitq; 5 - Şifahi nitq

a - nitq ünsiyyətinin ən qədim növü olub, iki və ya bir neçə şəxsin bilavasitə ünsiyyəti prosesidir.

b - insanın öz - özünə fikirləşməsi.

c - bir adamın öz fikir və mülahizələrini ardıcıl şərh etməsi

d - fikirlərin yazılı mətndə ifadəsi

e - başqaları ilə ünsiyyətə doğru yönəldilən nitqdir

A) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - e

C) 1 - d; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - d

D) 1 - e; 2 - b; 3 - e; 4 - b; 5 - a

E) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - a; 5 - c

19. Uyğun olanları göstərin:

1 - İnsanların bir - birini anlaması və qavraması. 2 - Subyektin ünsiyyətdə olduğu adamlar tərəfindən necə qavranıldığını dərk etməsi. 3 - İnsanın özünü başqaları ilə eyniləşdirməsi. 4 - Başqasının davranışının səbəbinin izah edilməsi

a - sosial persepsiya; b - refleksiya; c - identifikasiya; d - kauzal atribusiya; e - oreol effekti

A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e

B) 1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

D) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - a

E) 1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b

20. Ünsiyyətin tərəflərinə uyğun olanları seçin:

1 - Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.

2 - Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi.

3 - Ünsiyyət insanlarin bir - birin anlaması və qavraması kimi.

a - ünsiyyətin kommunikativ tərəfi; b - ünsiyyətin interaktiv tərəfi; c - ünsiyyətin perseptiv tərəfi; d - ünsiyyətin emosional tərəfi; e - ünsiyyətin intellektual tərəfi

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d

C) 1 - b; 2 - e; 3 - a

D) 1 - d; 2 - c; 3 - e

E) 1 - a, 2 - b; 3 - c


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə