##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


- müəllim tədqiqatçı, şagird öyrənənYüklə 2,84 Mb.
səhifə17/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

3 - müəllim tədqiqatçı, şagird öyrənən

4 - ən zəif şagirdin belə yaradıcı prosesə qoşulması

5 - şagird tədqiqatçı

6 - şagird - şagird əməkdaşlığı

7 - şagirdlərdə inamsızlıq hissinin aradan qaldırılması

8 - optimal üsulun tapılması

 1. I - 2, 6; II - 3, 4; III - 1, 5

 2. I - 2; II - 8; III - 3

 3. I - 1, 5; II - 6, 8; III - 4, 7

 4. I - 1, 8; II - 6, 7; III - 4, 5

 5. I - 1; II - 3; III - 2


25. Ənənəvi və fəal təlimlə onların xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

II – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

1 - məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

2 - monoloji təlim

3 - reproduktivlik

4 - demokratik tədris üsulu

5 - dialoji təlim

6 - biliklərin hazır formada mənimsənilməsi

7 - biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

8 - azadlıq və təşəbbüskarlığa geniş imkanların yaradılması

 1. I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5, 8

 2. I - 1, 4, 5, 8; II - 2, 3, 6, 7

 3. I - 2, 3, 5, 8; II - 1, 4, 6, 7

 4. I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 7

 5. I - 2, 3, 4; II - 1, 6, 7


26. Fəal təlim, pedaqoji texnologiya və müasir təhsilin prinsiplərini uyğunlaşdırın.

I – Fəal təlimin prinsipləri

II – Müasir təhsilin prinsipləri

III – Pedaqoli texnologiyaların prinsipləri

1 - demokratikləşdirmə

2 - tərbiyəedici

3 - təlimdə müvəffəqiyyət əldə etnək

4 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

5 - fərdiləşdirmə

6 - optimal psixi gərginlik

7 - fəal idrak

8 - qabaqlayıcı təlim

9 - inteqrasiya

 1. I - 2, 3, 6; II - 4, 7, 8; III - 1, 5, 9

 2. I - 2, 9; II - 3, 4; III - 1, 5

 3. I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7; III - 6, 8, 9

 4. I - 1, 4; II - 5, 8; III - 2, 9

 5. I - 4, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 2, 3, 6


27. Kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işlər və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Kollektivlə iş

II – Qrupla (kiçik qrupla) iş

III – Cütlərlə iş

IV – Fərdlərlə iş

1- şagirdlərdə ünsiyyətyaratma vərdişinin təşəkkülü və inkişafını təmin edir

2- şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkan yaradır

3- şagirdlərdə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır

4- müəllim-qrup-şagird ünsiyyətinin qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə tutur və hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir

 1. I-2; II-1; III-4; IV-3

 2. I-3; II-2; III-4; IV-1

 3. I-1; II-4; III-3; IV-2

 4. I-4; II-3; III-1; IV-2

 5. I-1; II-2; III-4; IV-3##num= 12// level= 1// sumtest=18 // name=Tam orta məktəblərdə kimya təliminin təşkilinin əsas formaları. //


1. Kimya təliminin əsas təşkilat forması nədir?

A) Dərs

B) Fakültativ məşğələ

C) Təlim ekskursiyaları

D) Dərsdənkənar işlər

E) Məktəbdən kənar tədbirlər

2. Əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi dərsində əsas məqsəd nədir?

A) Müəyyən müddətdə öyrənilmiş tədris materialına aid şagirdlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanılıb qiymətləndirilməsi

B) Bir fəslə aid materialların öyrənilməsindən sonra qiymətləndirilmə

C) Öyrənilən materialın tətbiqi bacarığının qiymətləndirilməsi

D) Təlim materialının öyrənilməsinə nail olmaq

E) Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

3. Yeni materialın öyrədilməsi dərsi tipində əsas məqsəd nədir?

A) Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi

B) Yeni öyrənilən biliklərin möhkəmləndirilməsi

C) Öyrənilən biliklərin sistemləşdirilməsi

D) Şagirdlərin təlim materialını öyrənmələrinə nail olmaq

E) Öyrənilən materialın yenidən təkrarı

4. Müasir kimya dərsində birinci hansı tələbə əməl edilməlidir?

A) İnkişafetdirici vəzifə yerinə yetirilməlidir

B) Tədris prosesində yüksək elmi səviyyə təmin edilməlidir

C) Tərbiyəedici təlim həyata keçirilməlidir

D) Təlim - tərbiyə prosesinin yüksək ideya - siyasi səviyyəsi təmin edilməlidir

E) Əyani vəsaitlərdən istifadə edilməlidir

5. Ümumiləşdirici müsahibə dərs prosesinin hansı hissəsində keçirilməlidir və nəyə xidmət edir?

A) Aparılan təcrübədən sonra, biliyi möhkəmləndirir

B) Keçmiş dərsin sorğusunda, keçmiş dərsi möhkəmlənidirir

C) Yeni dərslə əlaqə yaradanda, ümumiləşdirir

D) Praktiki məşğələ zamanı, işi ümumiləşdirir

E) Dərsin sonuna yaxın, biliyi möhkəmləndirir

6. Kimya kursunda qarşıya qoyulan didaktik məqsəddən və təlim materialının məzmunundan asılı olaraq dərsin tipləri hansılardır? Düzgün cavabları seçin.

1 – Yeni bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

2 – Biliklərin təkrar edilməsi

3 – Məsələ həlli dərsi

4 – Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi

5 – Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

6 – Müəllimin əlavə materiallardan istifadə etməklə yeni biliklər verməsi

7 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması

8 – Kombinə edilmiş dərslər

9 – Laboratoriya məşğələsi

10 – Tədqiqat xarakterli dərs

A) 2, 3, 6, 9, 10

B) 1, 4, 5, 7, 8

C) 3, 5, 7, 8, 10

D) 1, 2, 5, 7, 9

E) 3, 4, 6, 8, 10

7. Müasir (ənənəvi) dərs tipləri hansılardır?

1 - Yeni biliklərin və bacarıqların mənimsənilməsi dərsləri

2 - Nəzəri biliklərin və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi dərsləri

3 - Mühazirə dərsləri

4 - Biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi dərsləri,

5 - Praktiki məşğələ dərsləri

6 - Ekskursiya dərsləri

7 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və hesaba alınması dərsləri

8 - Biliklərin təkrarlanması dərsləri

9 - Qarışıq (mürəkkəb) və ya kombinə edilmiş dərslər

A) 4, 5, 6, 7

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4, 7, 9

D) 2, 3, 5, 6, 8

E) 1, 5, 6, 7, 9

8. Kimya təliminin köməkçi təşkilat formaları hansılardır?

1 - Dərs

2 - Təlim ekskursiyaları

3 - Fakültativ məşğələlər

4 - Yoxlama yazı işləri

5 - Laboratoriya məşğələləri

6 - Dərsdənxaric məşğələlər

7 - Praktiki işlər

8 - Geridə qalan şagirdlərlə aparılan əlavə məşğələlər

9 - Müəllimin şagirdlərin fəaliyyətinə nəzarəti

10 - Müəllimin hazırladığı test nümunələri

11 - Fərdi və qrup şəklində verilən məsləhətlər

12 - Şagirdlərin dərsdə apardıqları eksperimental təcrübələr

13 - Müəllimin tapşırığı üzrə şagirdlərin evdə həyata keçirdiyi məşğələ

A) 2, 3, 6, 8, 11, 13

B) 1, 4, 5, 7, 8, 9,

C) 2, 6, 8, 12

D) 1, 3, 4, 5, 7, 10

E) 2, 3, 5, 7, 8

9. Ənənəvi dərsdə təlim işinin hansı formalarından istifadə olunur? Düzğün cavabı seçin

1 – Frontal

2 – Cütlük

3 – Ümumi

4 – Qrup

5 – Bütöv siniflə

6 – Kollektiv

7 – Fərdi

8– Nizamlı

A) 4, 3, 5, 8

B) 2, 3, 5, 8

C) 1, 3, 5, 6

D) 6, 7, 3, 5

E) 1, 4, 6, 7

10. Müasir dövrdə kimyanın tədrisi və təlimi zamanı hansı prinsiplərə əməl olunmalıdır? Düzgün cavabları seçin

1 – Şagirdlərə azad təlim imkanı verilməlidir

2 – Müəllim daima öz elmi - metodiki səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır

3 – Şagirdlərə maksimum bilik verilməlidir

4 – Təlim prosesi motivasiyayaradıcı olmalıdır

5 – Şagirdlərin maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır

6 – Dəstəkləyici təlim mühiti yaradılmalıdır

7 – Təlim prosesi şagirdyönümlü olmalıdır

8 – Təlim prosesi müəllimyönümlü olmalıdır

9 – Təlim və tədris inkişafetdirici olmalıdır

10 – Təlim və tədris stimullaşdırıcı olmalıdır

A) 6, 3, 5, 2

B) 2, 3, 5, 8, 10

C) 1, 4, 5, 8, 10

D) 7, 2, 3, 8

E) 1, 4, 6, 7, 9

11. Fəal dərsin planında ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

2 – Dərsin məqsədlərini müəyyən emək

3 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

4 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlaşdırmaq

5 – Standartları konkretləşdirmək

6 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini planlaşdırmaq

7 – Dərs üçün lazım olan resursları müəyyən etmək

8 – Dərsin hər bir mərhələsi üçün sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

9 - İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

10 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 3, 5, 2, 4, 1, 6, 10, 9, 8, 11, 7

B) 4, 6, 8, 2, 1, 9, 5, 7, 11, 10, 3

C) 6, 10, 1, 9, 4, 8, 2, 11, 5, 7, 3

D) 3, 5, 7, 2, 1, 8, 4, 11, 10, 6, 9

E) 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 11

12. Fəal dərsin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu

2 – İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

3 – Tədqiqatın aparılması

4 – İnformasiya mübadiləsi

5 - Qiymətlləndirmə və refleksiya

6 - Yaradıcı tətbiqetmə

7 – Nəticə və ümumiləşdirmə

A) 1, 3, 4, 2, 7, 6, 5

B) 5, 1, 6, 3, 2, 4, 7

C) 6, 7, 2, 4, 3, 5, 1

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 2, 4, 6, 3, 5, 7, 1

13. Fəal dərsin planında nəzərdə tutulanları ardıcıllıqla düzün

1 – Müzakirə üçün suallar hazırlamaq

2 – Mövzunu müəyyənləşdirmək

3 – Dərsin məqsədini müəyyən etmək

4 – Tədqiqat sualını müəyyənləşdirmək

5 – Dərsin motivasiyasını işləyib hazırlamaq

6 – Standartı konkretləşdirmək

7 – İdeyaları və alınacaq nəticələri qısaca ifadə etmək

8 – Aparılacaq tədqiqatın mərhələlərini müəyyənləşdirmək

9 – Dərsin hər bir mərhələsinə sərf olunacaq vaxtı müəyyənləşdirmək

10 – Dərs üçün lazım olan resusları (təchizatı) müəyyən etmək

11 – Qiymətləndirmə standartlarına əsasən vasitələr hazırlamaq

A) 10, 11, 7, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 6, 3

B) 2, 10, 6, 11, 3, 7, 5, 1, 4, 8, 9

C) 2, 6, 3, 5, 4, 8, 1, 7, 9, 11, 10

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

E) 8, 1, 7, 3, 5, 9, 2, 6, 11, 10, 4

14. Ənənəvi dərsin tipləri ilə onlara aid olan fəaliyyət növləri arasında uyğunluğu müəyyən edin

I - Yeni materialn öyrədilməsi

II – Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi

III - Bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

IV - Bilik bacarıq və vərdişlərin səviyəsinin qiymətlədirilməsi

1 – dialoji şərh

2 – praktiki işlər, seminar dərsi, ekskursiya

3 - nəzəri və praktiki xarakterli müstəqil işlər

4 – şifahi və yazılı sorğu

5 – məsələ və çalışmalar

6 – öyrənilənlərin təkrarı və dərinləşdirilməsi

7 - yoxlama yazı işi

8 - müsahibə

9 - müstəqil işlər, laboratoriya təcrübələri

A) I - 2, 9; II - 1, 3; III - 4, 7; IV - 3, 8

B) I - 4, 7; II - 5, 6; III - 1, 8; IV - 2, 9

C) I - 1, 3, 8; II - 2, 9; III - 5, 6; IV - 4, 7

D) I - 5, 7; II - 1, 4; III - 8, 9; IV - 2, 3

E) I - 2, 3; II - 1, 8, 9; III - 4, 7; IV - 5, 6

15. Təlim məqsədləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Müəllimin fəaliyyətinin xarakteri üzrə

II – İdrak sahəsində əldə olunan nəticələrin səviyyəsi üzrə

III – İdrak proseslərinin səviyyəsi üzrə

1 – öyrədici

2 – hafizə

3 - bilmə

4 – inkişafetdirici

5 – anlama

6 – təfəkkürün müxtəlif növləri

7 - tətbiq

8 – tərbiyəedici

9 – analiz

10 – qiymətləndirmə

11 - sintez

A) I - 2, 6; II - 1, 4, 8; III - 3, 5, 7, 9, 10, 11

B) I - 1, 4, 8; II - 3, 5, 7, 9, 10, 11; III - 2, 6

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6; III - 9, 10, 11

D) I - 2, 3, 5, 6; II - 1, 4, 8, 10; III - 7, 10, 11

E) I - 1, 2, 4, 6; II - 7, 10, 11; III - 3, 5, 7, 8

16. Fəal/interaktiv təlim və ənənəvi təlimə aid olanlar hansılardır? Uyğunluğu müəyyən edin

I – Fəal/interaktiv təlimin xüsusiyyətləri

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

1 – hafizəyə əsaslanma

2 – məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

3 – dialoji təlim

4 – monoloji təlim

5 – tədrisdə avtoriter üslüb (müəllim “reproduktiv”)

6 - tədrisin forma və metodlarının çevikliyi , bilik mənbələrinin müxtəlifliyi

7 – demokratik tədris üslubu (müəllim “bələdçi”)

8 – tədrisin forma və metodlarının sərtliyi, müəllim və dərsliyin biliyin əsas mənbə olması

9– biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

10 - biliklərin yeni şəraitdə yaradıcı tətbiqi

A) I - 2, 3, 6, 7, 10; II - 1, 4, 5, 8, 9

B) I - 2, 3, 5, 8, 9; II - 1, 4, 6, 7

C) I - 1, 4, 5, 8, 9; II - 2, 3, 6, 7, 10

D) I - 4, 5, 8, 9; II - 3, 7, 6, 10

E) I - 1, 4, 5, 6; II - 2, 3, 7, 9

17. Müasir dövrdə kimya dərslərinin effektli keçilməsi üçün vacib olan şərtlər və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Sosial - pedaqoji şərtlər

II– Psixoloji - didaktik şərtlər

1 – ixtisasını, ən mühüm pedaqoji və psixoloji qaydaları bilən səriştəli, yaradıcı müəllimin olması

2 – konkret təlim mərhələsində şagirdlərin müvafiq bilik və bacarıqlarının olması

3 – oxumağa və öyrənməyə həvəsi olan şagird kollektivinin olması

4 – qüsursuz dərsliyin, kimya laboratoriyalarının olması

5 – təlim - tərbiyə prosesinin təşkilində didaktik prinsip və qaydaların gözlənilməsi

6– müəllim və şagirdlər arasında əlverişli ünsiyyət mühitinin olması

7 – dərsdə fəal təlimin metodlarının tədbiqi

8 – təlim almaq üçün şagirdlərdə formalaşmış motivasiyanın olması

A) I - 2, 4, 5, 6; II - 1, 3, 7, 8

B) I - 2, 5, 7, 8; II - 1, 3, 4, 6

C) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6

D) I - 1, 3, 4, 6; II - 2, 5, 7, 8

E) I - 4, 5, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4
18. Müasir dərsin tipləri ilə onlara aid olan fəaliyyət növləri arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Yeni materialn öyrədilməsi

II – Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi

III – Bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi

IV – Bilik bacarıq və vərdişlərin səviyəsinin qiymətlədirilməsi

1 - dialoji şərh

2 - praktiki işlər, seminar dərsi, ekskursiya

3 - nəzəri və praktiki xarakterli müstəqil işlər

4 - şifahi və yazılı sorğu

5 - məsələ və çalışmalar

6 - öyrənilənlərin təkrarı və dərinləşdirilməsi

7 - yoxlama yazı işi

8 - müsahibə

9 - müstəqil işlər, laboratoriya təcrübələri

 1. I-1,3,8; II-2,9; III-5,6; IV-4,7

 2. I-4,7; II-5,6; III-1,8; IV-2,9

 3. I-2,9; II-1,3; III-4,7; IV-5,8

 4. I-5,7; II-1,4; III-8,9; IV-2,3

 5. I-2,3; II-1,8,9; III- 4,7; IV-5,6


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə