##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 13// level= 1// sumtest=9 // name=Kimya təliminin təşkilinin köməkçiYüklə 2,84 Mb.
səhifə18/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
#101990
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

##num= 13// level= 1// sumtest=9 // name=Kimya təliminin təşkilinin köməkçi

formaları. //1. Dərsdənxaric işlərin əsas formaları hansılardır?

A) Kimya axşamları, kimya olimpiadaları

B) Kimya dərnəkləri, kimya axşamları

C) Kimya axşamları, kimya bülleteinin çıxarılması

D) Kimya dərnəkləri, kimya viktorinaları, praktiki məşğələlər, laboratoriya təcrübələri

E) Kimya dərnəkləri, kimya axşamları, kimya viktorinaları, kimya olimpiadaları

2. Dərs ilə fakultativ məşğələlərin oxşar cəhəti hansılardır?

A) Hər ikisini proqram əsasında, dərs cədvəli üzrə sinifdə müəllim keçir

B) Hər ikisi dərs cədvəli üzrə keçirilir

C) Müəllim tərəfindən dərs formasında keçirilir

D) Bütün mövzuları əhatə etməklə keçirilir

E) Bütöv sinif halında müəllim tərəfindən tədris edilir

3. Kimyadan sinifdən xaric işlərin məzmununa verilən tələblər hansılardır?

1 - Müasirlik

2 - Elmilik

3 - Düzgünlük

4 - Şüurluluq

5 - Məqsədəmüvafiqlik

6 - Aktuallıq və praktiki əhəmiyyət

7 - Dolğunluq

8 - Həyatla əlaqə

9 - Möhkəmlik

10 - Əyləncəlik

A) 1, 3, 4, 7, 9

B) 2, 5, 6, 8, 10

C) 1, 3, 4, 5, 6

D) 4, 5, 7, 8, 10

E) 2, 4, 6, 7, 8

4. Ekskursiyaların hansı növləri vardır? Düzgün cavabları seçin

1 – İlkin və ya hazırlıq üçün olan ekskursiya,

2 – Yekunlaşdırıcı ekskursiya

3 – Yoxlayıcı ekskursiya

4 – Cari ekskursiya

5 – Uzun müddətli ekskursiya

6 – Rübün sonunda olan ekskursiya

7 – Qısa müddətli ekskursiya

8 – Sadə ekskursiya

9 – Məqsədli ekskursiya

10 – Planlaşdırılmış ekskursiya

11 – Kompleks ekskursiya

12 – Mürəkkəb ekskursiya

A) 1, 5, 10, 9, 12

B) 3, 6, 9, 10, 12

C) 5, 7, 3, 6, 12, 11, 9

D) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11

E) 9, 6, 4, 3, 5, 2

5. Kimyadan hansı mövzuların tədrisi zamanı təlim ekskursiyaları təşkil etmək olar? Düzgün cavabları seçin

1 – Kükürd və onun birləşmələri

2 – Kimyəvi rabitə və maddənin quruluşu

3 – Azot və fosfor, birləşmələri

4 – Dövri qanun və dövri sistem

5 – Doymuş karbohidrogenlər

6 – Kimyəvi reaksiyaların tipləri

7 – Dien karbohidrogenləri

8 – Silisium və onun birləşmələri

A) 1, 4, 5, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 7, 8

D) 3, 2, 4, 5

E) 7, 4, 5, 6

6. Şagirdlərin kimya istehsalatına ekskursiyaya aparılması prosesinin sxeminin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – İstehsalatda həyata keçirilən kimyəvi proseslərin mahiyyəti

2 – İstehsalatdakı kimyəvi proseslər texnoloji cəhətdən necə həyata keçirilir?

3 – İstehsalatın bütünlüklə qısa xarakteristikası

4 – İstehsalatda işləyən peçlərn doldurulması

5 – İstehsalatda nə kimi xammal işlədilir və o haradan gətirilir?

6 – İstehsalat prosesinin əsas mərhələləri

7 – İstehsalatda hərəkətetdirmə və daşınma üsulları

8 – İstehsalatda istifadə olunan xammalın adı, keyfiyyət xarakteristikası, kimyəvi tərkibi və əsas istehsalat prosesi üçün bu xammalın hazırlanması üsulları

9 – İstehsalatda məhsulun istehsalının əsasını təşkil edən kimyəvi reaksiyalar və bu reaksiyalrın getməsi üçün lazım olan şərait

10 – İstehsalatın əsasını təşkil edən elmi - texnoloji və səmərəli təşkili prinsipləri və onların mahiyyəti

11 – Aparılan iş prinsipi ilə tanışlıq

12 – İstehsalatda istifadə olunan ayrı - ayrı ən xarakterik aparatların adları və onların hissələri ilə tanışlıq

A) 3, 1, 2, 5, 8, 4, 9, 6, 12, 11, 10, 7

B) 4, 9, 8, 6, 5, 12, 2, 11, 1, 10, 7, 3

C) 12, 3, 5, 11, 6, 1, 8, 10, 9, 7, 2, 4

D) 10, 7, 12, 11, 9, 6, 8, 4, 2, 5, 1, 3

E) 11, 1, 10, 7, 3, 12, 2, 6, 5, 4, 9, 8

7. Şüşə zavoduna ekskursiya zamanı hansı ardıcıllığla hərəkət etmək lazımdır?

1 – Şüşə istehsalı üçün şixta (qarışıq) hazırlanan yerə getmək

2 – Şüşə istehsalı üçün lazım olan xammalın haradan və necə gətirilməsini öyrənmək

3 – Şüşə istehsalı üçün xammal yığılan yerə getmək və oradan nümunə götürmək

4 – Şagirdləri peçin yanına aparmaq

5 – Qarışığın necə aparıldığını aydınlaşdırmaq

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 1, 5, 4, 3, 2

C) 2, 1, 5, 4, 3

D) 4, 3, 2, 1, 5

E) 3, 2, 1, 5, 4

8. Təlimin təşkilinin formaları ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I - Əsas forma

II – Köməkçi formalar

1 - yeni bilik və bacarıqların mənimsənilməsi dərsi

2 – fakultətiv məşğələlər

3 – dərsdən xaric işlər

4 – kompleks dərslər

5 –ekskursuyalar

6– dərs

A) I - 3, 5; II - 4, 6

B) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

C) I - 2, 6; II - 1, 3

D) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5

E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

9. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Kimya dərslərinə aid olanlar

II – Sinifdənxaric işlərə aid olanlar

1 – şagirdlərin kimya fənninə marağını daha da artırır

2 – dəqiq və uzun müddət üçün tərtib edilmiş cədvələ daxil edilir

3 – şagirdlərin kimya biliklərini, eksperimental bacarıqlarını dərinləşdirir və təkmilləşdirir

4 – təlimin daimi formasıdır

5 – kimya elminin bu və ya digər sahəsinə marağı olan şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətləri inkişaf etdirilir

6 – şagirdlər kimyanın məişətdə sənayedə və kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə əhatəli şəkildə tanış edilir

7 – şagirdlər üçün məcburidir, onların hamısı müəyyən məntiqi ardıcıllıq əsasında kimyadan biliklər sistemini öyrənirlər

8 – təlimin təşkilinin çevik formasıdır

9 – kimyaya xüsusi marağı olan şagirdlərin nəzəri və praktiki məşğələlərlə əlaqədar tələbləri təmin edilir

10 – şagirdlərdə şəxsiyyətin qiymətli dərketmə xassələrini formalaşdırmağa imkan verir, onların zehni cəhətdən inkişaf etməsinə köməklik edir

A) I - 2, 4, 7, 8, 10; II - 1, 3, 5, 6, 9

B) I - 1, 3, 5, 6, 9; II - 2, 4, 7, 8, 10

C) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8, 9, 10

D) I - 5, 6, 8, 9, 10; II - 1, 2, 3, 4, 7

E) I - 3, 4, 8, 9, 7, 10 ; II - 1, 2, 5, 6

##num= 14// level= 1// sumtest=31 // name= Ümumi təhsildə təlimin planlaşdırılması. Kimya müəlliminin funksiya və vəzifələri. //1. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü vardır?

 1. 6

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 5


2. Hansı illik planlaşdırmaya aid deyil

 1. İnteqrasiya

 2. Standart

 3. Dərsin planı

 4. Resurslar

 5. Tədris vahidi


3. Cari planlaşdırmada ən çox buraxılan səhv hansıdır?

 1. Dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartları müəyyənləşdirmək

 2. Dərslikdəki materialı mənimsətmək.

 3. İş vərəqlərini hazırlamaq.

 4. Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.

 5. Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.


4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

 1. Məntiqi

 2. Əks-əlaqə

 3. Xronoloji

 4. Psixoloji

 5. Tematik


5. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 1. Resurslar

 2. Mövzu

 3. İnteqrasiya

 4. Tədris vahidi

 5. Təlim usulları


6. Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

 1. Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuları müəyyənləşdirmək.

 2. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

 3. Resurslar seçmək.

 4. Tədqiqatın aparılması

 5. Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirmək


7. Müasir təhsildə illik planlaşdırmada əvvəlcə nə nəzərdən keçirilir?

 1. Sinif üzrə standartlar

 2. Tədris vahidlərinin ardıcıllığı

 3. Təlim strategiyaları

 4. Tədris vahidləri

 5. Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü


8. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün kimya muəllimi hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

1 – Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirmək

2 – Tədris vahidinə aid olan mövzuların həcmini müəyyənləşdirmək

3 – Tədqiqat xarakterli eksperiment aparmaq baçarığına

4 – Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq

5 – Məzmun ardıcıllığında sadədən mürəkkəbə getmək prinsipinə düzgün əməl etmək

6 – Əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etmək

7 – Mövzuların ardıcıllığında asandan çətinə doğru getməyi bacarmaq

8 – Kompütürdə işləməyi bacarmaq

9 – Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

 1. 2, 3, 6, 8

 2. 1, 3, 4, 9

 3. 1, 2, 4,5

 4. 3, 4, 5, 6

 5. 1, 4, 5, 7


9. Kimya müəllimi tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən nələri nəzərə almalıdır?

1 – Fəndaxili inteqrasiyanı

2 – Xarici əks-əlaqənin yaradılması prinsipini

3 – Ardıcıllığın qurulması prinsipini

4 – Tədris vahidlərinin sayını

5 – Fənlərarası inteqrasiyanı

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 2, 4


10. Cari plamlaşdırmada məzmunun müəyyənləşdirən zaman nələr edilir?

1 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

2 – Dərslikdəki mövzulara nəzər salınır

3 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

4 – Əlavə ədəbiyyatlar müəyyənləşdirilir

5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

6 – Praktiki məşğələlərin sayı müəyyənləşdirilir

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 4, 6

 4. 2, 3, 4

 5. 4, 5, 6


11. Cari planlaşdırmada məqsədlərin müəyyən olunması zamanı nələr edilir?

1 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

2 – Müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını nəzərdən küçirir.

3 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

4 – Məzmun standartlarının alt standartları nəzərdən keçirilir

5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

6 – Dərsin məqsədləri müəyyənləşdirilir

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 3, 5

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 4, 6

 5. 3, 5, 6


12. Cari planlaşdırmada strategiyaların hazırlıanması zamanı nələr edilir?

1 – Məqsədlərin reallaşdırılmasına yararlı təlim forması seçilir

2 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

3 – Didaktik materiallar müəyyənləşdirilir

4 – Standartlar əsasında dərsin məqsədləri müəyyən olunur

5– Məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim üsulları seçilir

6 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 1. 2, 4, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 1, 2, 4

 4. 2, 4, 5

 5. 3, 4, 6


13. Kimya dərslərində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müəllim tədris prosesinin hansı komponentlərini əsas götürməlidir?

1 – Kimya təliminin köməkçi formalarını

2 – Tədrisin məqsədini

3 – Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini

4 – Kimya tədrisi prosesinin məzmununu

5 – Təlimin üsul, priyom və vasitələrini

6 – Tədris prosesinin modelini

7 – Tədrisi (kimya müəlliminin fəaliyyətini)

8 – Didaktik materialın həcmini

9 – Öyrənməni (kimyanı öyrənən şagirdlərin) fəaliyyətini

 1. 1, 3, 6, 8,

 2. 2, 4, 5, 7, 9

 3. 2, 3, 5, 7, 8

 4. 4, 5, 7, 8

 5. 1, 2, 3, 5, 7


14. Tədrisin inkişafetdirici funksiyasını həyata keçirmək üçün hansı üsullardan istifadə edilməlidir?

1 – Şagirdlərə yüksək bilik vemək

2 – Dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə tərbiyəvi işləri pedaqoji baxımdan düzgün təşkil etmək

3 – Dərsdə məntiqi və eksperimental məsələlər həll etdirmək

4 – Uşaqları yaradıcı əmək prosesinə qoşmaq

5 – Şagirdlərin təxəyyülünü və digər qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək

6 – Dərsdə əldə edilən bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlatmaq

 1. 1, 4, 6

 2. 1, 3, 6

 3. 1, 2, 4

 4. 2, 3, 5

 5. 2, 4, 5


15. Müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinə nələr daxildir?

1 – Şagirdlər arasında,müəllimlə şagirdlər arasında ünsiyyət yaratmaq

2 – Problem xarakterli suallardan, yaradıcı tapşırıqlardan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin maksimum aktivləşməsinə fəaliyyət göstərmək

3 – Şagirdlər üzərində müşahidə aparmaq

4 – Şagirdləri müxtəlif fəaliyyət növlərinə və ictimai işlərə cəlb etmək

5 – Təlim - tərbiyə materiallarını şagirdlərin bilik və yaş səviyyələırinə , həmçinin dərsin məqsədində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə uyğun şəkildə seçə bilməsi

6 – Şagirdlər arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

7 – Kütləvi siyasi tədbirlərdə, hökumətin qərar və göstərişlərini geniş xalq kütləsi içərisində yaymaqda fəal iştirak eymək

8 – Şagirdlərin dərsdənkənar vaxtlarını və işlərini düzgün planlaşdırmaq

 1. 1, 3, 5, 7

 2. 2, 4, 5, 7

 3. 2, 4, 6, 8

 4. 1, 3, 6, 8

 5. 1, 2, 3, 4


16. Şagirdlərin kimya elminin əsaslarmı mənimsəməkdən ibarət olan öyrənmə prosesinin quruluşuna hansı elementlər daxildir?

1 – Kimyaya aid maksimum bilik əldə etməsi

2 – Müəllimdən və təlim vasitələrindən verilən kimyəvi informasiyaları qavraması

3 – Kimyaya aid bilikləri əzbərləməsi və yaddaşa köçürməsi

4 – Kimyanın əsaslarının tədrisi ilə əlaqədar materialın məzmununu dərk etməsi və onu yaradıcı tətbiq etməsi

5 – Kimyaya aid bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlaması və əzbərləməsi

6 – Fənnin məzmununu mənimsəməsi, tədris - idrak probleminin həlli üçün kimyəvi bilik və bacarıqları tətbiq etməsi

7 – Kimyəvi informasiyaları şifahi və terminoloji ifadə etməyi bacarması

8 – Kimyəvi biliklərin ardıcıllığını müəyyən etməsi

 1. 1, 3, 5, 8

 2. 1, 4, 3, 5

 3. 2, 6, 7, 8

 4. 2, 4, 6, 7

 5. 1, 2, 3, 4


17. Kimya müəlliminin dərsə hazırlaşması hansı yollarla həyata keçirilməlidir?

1 – Müəllim özünün ümumi elmi, siyasi, pedaqoji, psixoloji və metodik hazırlığını daim artırmağa çalışmalı

2 – Müəllim öz üzərində müntəzəm surətdə məqsədyönlü şəkildə ciddi işləməli

3 – Kimya müəllimi şagirdlərin tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı

4 – Şagirdlərin ev tapşırıqlarını dəqiqliklə yoxlamalı

5 – Kimya fənninin əhatə etdiyi didaktik materiallar üzərində sistematik və ardıcıl surətdə işləməli

6 – Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsində obyektiv olmalı

7 – Kimya dərslərinin təşkili və keçirilməsinə aid dövlət proqramı (kutikulumu), dərsliklər, elmi - kütləvi və metodik ədəbiyyatlar ilə yaxından tanış olmalı

 1. 2, 4, 6, 7

 2. 3, 4

 3. 1, 4, 6

 4. 1, 2, 5, 7

 5. 1, 4, 6, 7


18. Müasir təhsildə hansı planlaşdırmadan istifadə edilir? Düzgün cavabları seçin

1 – İllik

2 – gündəlik

4 – rüblük

5 – cari

6 – həftəlik

 1. 2, 3

 2. 5, 6

 3. 1, 5

 4. 1, 4

 5. 2, 6


19. Perspektiv planlaşdırma hansı ardıcıllıqla aparılır?

1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

2 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

4 – Resurslar seçilir

5 – İnteqrasiya imkanları müəyyənləşdirilir

6 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

7 – Qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

8 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

 1. 3, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 7

 2. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5

 3. 2, 6, 7, 1, 8, 4, 5, 3

 4. 7, 2, 1 ,4, 3, 5, 6, 8

 5. 4, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 5


20. Cari planlaşdırmanın aparılması ardıcıllığı hansı halda düzgündür?

1 – Standartlara əsasən məqsədlər müəyyən olunur

2 – Dərsin planı hazırlanır

3 – İllik planlaşdırmadan istifadə edərək məzmun müəyyənləşdirir

4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

5 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

6 – Resurslar seçilir

7 – Strategiya hazırlanır

 1. 3, 1, 7, 5, 6, 4, 2

 2. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3

 3. 1, 3, 5, 6, 7, 4, 2

 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 5. 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1


21. Dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Dərsin məqsədləri

2 – Təlim üsulları

3 – Standartlar

4 – Sinifdə iş forması

5 – Dərsin mərhələlərinin gedişinin təsviri

6 – İstifadə ediləcək resurslar

7 – Dərsin mövzusu

8 - İnteqrasiya

 1. 7, 3, 1, 8, 4, 2, 6, 5

 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 3. 5, 6, 4, 2, 8, 7, 3, 1

 4. 3, 5, 8, 6, 1, 2, 4, 7

 5. 1, 2, 7, 6, 3, 4, 5, 8


22. Perspektiv planlaşdırmanın ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Standartlar

2 – Tədris vahidləri

3 – Resurslar

4 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı

5 – Vaxt bölgüsü

6 – Qiymətləndirmə texnologiyası

7 – Təlim strategiyaları

A) 6, 2, 3, 5, 4, 7, 1

B) 7, 5, 3, 4, 1, 2, 6

C) 2, 7, 6, 1, 3, 5, 4

D) 1, 4, 6, 2, 3, 7, 5

E) 1, 2, 4, 5, 7, 3, 6
23. Müasir təhsildə perspektiv (illik) planlaşdırılmada ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

2 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

4 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

5 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

6 - Qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

7– Resurslar seçilir

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 2. 7, 5, 3, 4, 1, 2, 6

 3. 3, 1, 4, 2, 5, 7, 6

 4. 3, 6, 7, 5, 4, 2, 1

 5. 4, 7, 1, 5, 3, 6, 2


24. Müasir təhsildə cari planlaşdırmada ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Strategiya hazırlanır

2 – Standartlar əsasında məqsədlər müəyyən olunur

3 – Məzmun müəyyənləşdirilir

4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

5 – Resuslar seçilir

6 – Dərsin planı hazırlanr

 1. 5, 4, 6, 3, 2, 1

 2. 3, 6, 2, 4, 1, 5

 3. 2, 6, 5, 4, 1, 3

 4. 3, 2, 1, 5, 4, 6

 5. 1, 5, 2, 6, 3, 4


25. Müasir dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Təlim üsulları

2 – Dərsin məqsədləri

3 – Standartlar

4 – Dərsin mövzusu

5 – Dərsin mərhələlərlə gedişinin təsviri

6 – İstifadə ediləcək resurslar

7 – Sinifdə iş formaları

8 - İnteqrasiya

 1. 3, 5, 4, 6, 2, 7, 1, 8

 2. 8, 2, 3, 7, 1, 5, 6, 4

 3. 1, 7, 8, 6, 5, 3, 4, 2

 4. 2, 1, 8, 4, 6, 3, 7, 5

 5. 4, 3, 2, 8, 7, 1, 6, 5


26. Kimya müəllimi dərsə hansı ardıcıllıqla hazırlaşmalıdır?

1 – həm dərslikdə olan, həm də əlavə materialları dərindən öyrənməli

2 – dərsin mövzusunu, məqsədini, necə təşkil edəcəyini müəyyənləşdirməlidir

3 – təcrübələri əvvəlcədən diqqətlə yoxlamalı və onları nümayiş etdirmək üçün hazırlamalı

4 – keçən dərsin nəticələrini təhlil etməli

5 – dərsə müvafiq demonstrasiya və ya illüstrasiya materialını, laborator təcrübələrini və praktik məşğələ üçün lazım olan materialı hazırlamalı

 1. 2, 4, 5, 1, 3

 2. 1, 2, 3, 4, 5

 3. 5, 1, 4, 3, 2

 4. 1, 3, 2, 5, 4

 5. 4, 2, 5, 3, 1


27. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Perspektiv planlaşdırmada nələr edilir

II – Cari planlaşdırmada nələr edilir

1 - məzmun müəyyənləşdirilir

2 - standartlar nəzərdən keçirilir

3 - tədris vahidləri müəyyən edilir

4 - dərsin planı hazırlanır

5 - tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

6 - məqsədlər müəyyən olunur

7- qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

8 - qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

 1. I-2,3,5,7; II-1,4,6,8

 2. I-1,4,6,8; II-2,3,5,7

 3. I-2,3,6,8; II-1,4,5,7

 4. I-4,5,6,8; II-1,2,3,7

 5. I-3,4,5,6; II-1,2,7,8


28. Kimya müəlliminin həyata keçirdiyi təlim prosesinin istiqamətləri ilə anlara aid olanlar arasında uyğuluğu müəyyən edin

I – Şagirdlərin idrak prosesləri

II – Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

1 - təxəyyül

2 - sosial - psixoloji

3 - təfəkkür

4 - emosional - iradi

5 - hafizə

6 - diqqət

 1. I-2,4; II-1,3,5,6

 2. I-1,3,5,6; II-2,4

 3. I-5,6; II-1,2,3,4

 4. I-2,4; II-1,3

 5. I-3,2,4; II-1,5,6


29. Cari planlaşdırmada uyğunluğu müəyyən edin

I – Strategiyaların hazırlanması zamanı nələrə baxılır

II – Məzmunun müəyyənləşdirilməsi zamanı nələrə baxılır

1 - illik planlaşdırma

2 - didaktik materiallar

3 - həftəlik tədris vahidi

4 - təlim üsulları

5 - təlim forması

6 – dərsin mövzusu

 1. I-1,3,6; II-2,4,5

 2. I-2,3,6: II-1,4,5

 3. I-4,5; II-2,3,6

 4. I-2,4,5; II-1,3,6

 5. I-2,6; II-1,4,5


30. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Məzmun müəyyənləşdirilən zaman

II – Məqsədlərin müəyyən olunması zamanı

III – Strategiyaların hazırlanması zamanı

1 - məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim forması və üsulları seçilir

2 - illik planlaşdırılma nəzərdən keçirilir

3 - müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını və onun alt standartlarını nəzərdən keçirir

4 - həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

5 - strategiyaların həyata keçirilməsi üçün uyğun didaktik materiallar müəyyənləşdirilir

6 - tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 1. I-1,5; II-2,4; III-3,6

 2. I-2,5; II-3,4,6; III-1

 3. I-2,4, 6; II-3; III-1,5

 4. I-3; II-6; III-4

 5. I-1; II-5; III-2


31. Kimya müəlliminin funksiya və vəzifələri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Öyrədici

II – Tərbiyəedici

III – İnkişafetdirici

IV – Konstruktiv

V – Kommunikativ

1 - şagirdlər və şagirdlərlə müəllim arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq

2 - elmi - dünyagörüş

3 - ideya - siyasi əqidə

4 - hafizənin, təxəyyülün inkişafı

5 - kimya elmi və sənayesinə, kimya proqramında müəyyən edilmiş mövzulara aid bilikləri mənimsətmək

6 - müəllimin əməli fəaliyyəfi

7 - ünsiyyət yaratmaq

 1. I-4; II-5; III-2; IV-1,7; V-6

 2. I-2; II-6; III-1; IV-3; V-4

 3. I-7; II-1; III-6; IV-2; V-3

 4. I-3,7; II-6; III-2,4; V-5

 5. I-5; II- 2,3; III-4; IV-6, V-1,7

##num= 15// level= 1// sumtest=26 // name= Şagirdlərin kimyadan bilik və bacarıqlarının yoxlanılması və qiymətləndirilməsi. //


1.Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

 1. Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi

 2. Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi

 3. Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

 4. Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir

 5. Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsidir


2.Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə həyata keçirilir?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 2

 5. 7


3. Aşağıdakılardan hansı təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir?

 1. Təlim strategiyaları

 2. Məzmun xətti

 3. Qiymətləndirmə standartı

 4. Məzmun standartı

 5. Alt-standart


4. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

 1. Milli qiymətləndirmə

 2. Diaqnostik qiymətləndirmə

 3. Formativ qiymətləndirmə

 4. Böyük summativ qiymətləndirmə

 5. Kiçik summativ qiymətləndirmə


5. “Portfolio” nədir?

 1. Şagirdin təlim nailiyyətləri və inkişaf göstəricilərindən, pedaqoji heyətin rəy və tövsiyələrindən ibarət sənədlər toplusu.

 2. Şagirdin yazı işləri və qiymətləri haqqında məlumat

 3. Şagirdin davranışı barədə məlumatlar

 4. Müəllimlərin şagird haqqında rəyləri

 5. Şagirdin sağlamlıq göstəriciləri


6. Diaqnostik qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

 1. Hər ayın əvvəlində

 2. Hər dərsdə

 3. Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.

 4. Tədris ilinin sonunda.

 5. Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində


7. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növu var?

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. 2

 5. 6


8. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

 1. Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.

 2. Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.

 3. Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.

 4. Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.

 5. Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərini və bacarıqlarını qiymətləndirmək


9. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

 1. Siniflər uzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.

 2. Təhsilin muəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dovlət tələbidir.

 3. Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir.

 4. Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.

 5. Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir


10. Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri hansılardır?

1 - Milli

2 - Beynəlxalq

3 - Sinifdaxili

4 - Məktəbdaxili

 1. 3,4

 2. 2,3,4

 3. 1,2,4

 4. 1,3

 5. 2,4


11. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

1 - Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2 - Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi

tərəfindən hazırlanır.

3 - KSQ bir dərs müddətində keçirilir.

4 -Yarımilin sonunda keçirilir.

5 - Yarımillik qiymətə təsir etmir.

 1. 2, 4, 5

 2. 1, 2, 3

 3. 1, 3

 4. 3, 4

 5. 1, 4


12. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərinə aid olanları seçin.

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.

2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.

4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.

5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda)şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.

 1. 1, 3, 5

 2. 2, 3, 5

 3. 2, 4, 5

 4. 1, 4, 5

 5. 1, 2, 3


13. Qiymətləndirmə standartlarına aid olanları seçin.

1– Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.

2 – Təlim fəaliyyəti və onun nəticələrinə qoyulan tələb

3 – Qiymətləndirmə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir

4 – Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb

5 – Məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqla baş vermiş dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən edir

6 – Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir

7 – Birbaşa fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə yönəlir

8 – Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb

9 – Təlim prosesində meyarlara əsaslanan qiymətləndirir

10 – Məktəbin nailiyyətlərinə qoyulan tələbdir

 1. 2, 4, 6, 8, 10

 2. 1, 3, 6, 7, 8

 3. 2, 4, 5, 9

 4. 1, 3, 5, 7, 9

 5. 4, 6, 7, 10


14. Aşağıdakılardan hansılar məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləridir?

1 – Epizodik

2 – Diaqnostik

3 – Kəmiyyətcə qiymətləndirmə

4 – Summativ

5 – Şəxsi qiymətləndirmə

6 - Formativ

 1. 1, 3, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 2, 3, 5

 4. 3, 4, 5

 5. 2, 4, 6


15. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

1 – Təlim prosesinin əvvəlində

2 – Təlim prosesinin sonunda

3 – Hər hansı bir bölmənin tədrisinə başlamazdan əvvəl

4 – Tədris vahidinin sonunda

5 – Müntəzəm olaraq hər dərsdə

6 – Tədris vahidlərinin əvvəlində

7 – Təhsil səviyyəsinin əvvəlində

8 – Yarım ilin sonunda

 1. 1, 3, 6, 7

 2. 2, 4, 5, 8

 3. 1, 3, 5, 8

 4. 3, 4, 5, 8

 5. 4, 5, 6, 7


16. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

1 – Şagirdin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləmək məqsədilə

2 - Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

3 - Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.

4 – Şagirdlərin məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlarının mənimsənilməsinin yoxlanılması zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq məqsədilə

5 - Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.

6 – Yoxlama zamanı qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq üçün təhsilalanı istiqamətləndirmək məqsədilə

7 - Şagirdlərin təlim-tərbiyyəsi haqqında məlumat almaq məqsədilə

 1. 3, 5, 7

 2. 1, 3, 4

 3. 1, 2, 4, 6

 4. 2, 3, 5, 7

 5. 3, 4, 5, 7


17. Qiymətləndirmə sxemlərinin funksiyaları hansılardır?

1– Şagirdlərdən tələb olunan bacarıqları və onların qiymətləndirilməsi mexanizmini təsvir edir.

2 – Şagirdlərin əqli inkişafının qiymətləndirilməsinə xidmət edir

3 – Şagirdlərin aldıqları qiymətləri kəmiyyətcə xarakterizə edir

4 – Şagird irəliləyişlərinin qiymətləndirilməsi üçün etibarlı məlumat bazası rolunu oynayır

5 – Təlim nailiyyətləri barədə şagirdlərə, valideynlərə və maraqlı tərəflrə məlumat verilməsi təmin olunur

6 – Şagirdlərin dərsə davamiyyəti barədə maraqlı tərəflərə məlumat verilməsi təmin olunur

 1. 1, 4, 5

 2. 2, 3, 6

 3. 1, 3, 6

 4. 2, 3, 5

 5. 2, 4 ,6


18. Şagirdlərin kimyadan bacarıq və vərdişləri hansılardır?

1 – Kimya dilindən, kimyəvi proseslərin model, sxem və qrafiklərindən istifadə etmək

2 – Kimyəvi anlayışların mahiyyətini dərindən öyrənmək

3 – Kimyadan hər hansı bir dərsin məzmununu yaxşı mənimcəmək

4 – Kimyəvi avadanlıqlardan istifadə edə bilmək və mühüm kimyəvi əməliyyatları aparmaq

5 – İstehsalat məzmunlu və eksperimental məsələləri həll etmək

6 – Kimyanın əsas nəzəriyyələrinin mahiyyətini dərindən mənimsəmək

7 – Mürəkkəb olmayan praktiki (həyati) məsələləri həll etmək üçün kimya eksperimentindən istifadə etmək, qoyulan təcrübədən düzgün nəticə çıxara bilmək

8 – Kimyaya aid qanunların kəşfi tarixlərini mükəmməl bilmək

 1. 2, 3, 6, 8

 2. 1, 3, 6, 8

 3. 3, 4, 6, 7

 4. 1, 4, 5, 7

 5. 2, 3, 5, 6


19. Şagirdlərin kimya biliyinə düzgün qiymət verilməsi üçün hansı göstəricilər nəzərə alınmalıdır?

1 – Bilik və bacarıqların keyfiyyəti

2 – Bilik və bacarıqların kəmiyyəti

3 – Biliyin və praktiki bacarığın həcmi (əgər bu və ya digər təcrübənin nümayiş etdirilməsi və ya məsələ həlli şagirddən tələb olunursa)

4 –Əldə etdiyi biliyin dərslikdə olduğu kimi ifadə etməsi

5 –Şagirdin öz bilik və bacarığını göstərə bilmək qabiliyəti

6 – Dərslikdən öyrəndiyi mətni olduğu kimi əzbərdən deyə bilməsi

 1. 2, 4, 6

 2. 1, 4, 6

 3. 2, 3, 4

 4. 4, 5, 6

 5. 1, 3, 5


20. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin.

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.

2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.

3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.

4. Yarımilin və dərs ilinin sonunda keçirilir.

5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.

 1. 2, 4

 2. 1, 3, 5

 3. 1, 2, 3

 4. 3, 5

 5. 3, 4


21. Kimyanın tədrisində şagirdlərin müasir qiymətləndirilməsinə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün.

1 – Şagirdə verilən yekun qiymət onun bilik və bacarıqlarının səviyyəsini və kimya fınninin ümumi konsepsiyasını necə dərk etdiyini əks etdirməlidir

2 – Qiymətləndirmənin açıq və şəffaf olmasına riayət edilməlidir

3 – Qiymətləndirmə mövcud kurikuluma və normativ sənədlərə uyğun olmalıdır

4 – Qiymətləındirmə təkanverici, öyrədici və inkişafetdirici olmalı, təlim keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə xidmət etməlidir

5 – Qiymətləndirmədə obyektivlik təmin olunmalıdır, ədalətlilik prinsipi gözlənilməlidir

6 – Qiymətləndirmə təlimin nəticələri, şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlər barədə düzgün qərar çıxarmağa təminat verməlidir

 1. 1, 4, 5, 2, 6, 3

 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 3. 3, 6, 2, 5, 4, 1

 4. 4, 3, 1, 5, 2, 6

 5. 6, 3, 1, 4, 5, 2


22. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsulları məntiqi ardıcıllıqla düzün.

1 - Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

2 - Tapşırıqvermə

3 – Müşahidə

4 - Müsahibə

 1. 1, 2, 3, 4

 2. 4, 1, 3, 2

 3. 3, 2, 1, 4

 4. 4, 2, 3, 1

 5. 4, 3, 2, 1


23. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ənənəvi qiymətləndirmə

II – Müasir qiymətləndirmə

1-qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu

2-müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanır

3-qiymətləndirmə təhsili idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır

4-tədris prosesinin yalnız bir hissəsində tətbiq edilir

5-qiymətləndirmə standartları vardır

6-əsasən bilik səviyyəsini qiymətləndirir

7-tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir

8-şagirdlərin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir

9-şagird qiymət almaq xatirinə oxuyur

 1. I-3,5,7,8; II-1,2,4,6,9

 2. I-1,2,4,6,9; II-3,5,7,8

 3. I-3,5,7; II-4,6,9

 4. I-4,6,7,8; II-1,2,5,9

 5. I-1,3,5,7,8; II-2,4,6,9


24. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Holistik qiymətləndirmə sxemləri

II – Analitik qiymətləndirmə sxemləri

1-bu qiymətləndirmə surətli aparılır

2-şagirdlər üçün nəzərdə tutulan konkret bacarıqların müəyyən olunmuş uzun müddət ərzində ardıcıl izlənilməsi və qiymətləndirilməsidir

3-şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir

4- qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir

5- şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında daha ətraflı informasiya verilir

6-şagirdin inkişaf səviyyəsini qısa müddətdə ümumi şəkildə dəyərləndirir

7-qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt tələb olunur

8-şagirdin işi ilə bağlı ümumi təəssürat yaradır

 1. I-2,3,4,5,7; II-1,4,6,8

 2. I-2,3,5; II-4,6,8

 3. I-1,4,6,8; II-2,3,4,5,7

 4. I-2,3,5,7; II-1,4,6,8

 5. I-4,5,7; II-1,2,3


25. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Qiymətləndirmə forması

II – Qiymətləındirmə üsulu

III – Qiymətləndirmə vasitəsi

1-qiymətləndirmənin keçirilmə mexanizmi

2- qiymətləndirmə prosesində istifadə edilən alətlər

3-qiymətləndirmə prosesini necə həyata keçirmək

4-məktəbdaxili qiymətləndirmə

5-layihə

6-test tapşırıqları

7-mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan buraxılış imtahanları

8-testləşdirmə

9-valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq

10-imla, məsələ həlli

 1. I-1,4,7; II-3,5,8,9; III-2,6,10

 2. I-2,6,10; II-1,4,7; III-3,5,8,9

 3. I-1,8,10; I-5,6,7; III-3,4,5

 4. I-3,5,8,9; II-2,6,10; III-1,4,7

 5. I-5,6,10; II-4,7,6; III-1,2,3


26. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Diaqnostik qiymətləndirmə

II – Formativ qiymətləndirmə

III – Summativ qiymətləndirmə

1 - ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi

2 - tapşırıqvermə, müsahibə və s. üsullardan istifadə etmə

3 - yekun qiymətləndirilmə

4 - buraxılış siniflərində attestasiya şəklində aparılan qiymətləndirilmə

 1. I-2; II-1;III-4

 2. I-1; II-2 ; III-3,4

 3. I-4; II-1; III-3

 4. I-3; II-1,2; III-4

 5. I-1; II-4; III-3;


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə