##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə19/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35


##num= 16// level= 1// sumtest=21 // name=İlk kimyəvi anlayışlar mövzusunun tədrisi Kimya dili kimyanın tədrisində idrak vasitəsi kimi. //1. Anlayışlar dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Kimya dərslərində keçilən mövzuların qısa məzmunu

B) Təlim prosesində şagirdlərin öyrəndikləri biliklərin müxtəlif formaları

C) Şagirdlərin praktik məşğələlər zamanı ümumi nəticələr çıxarmalı

D) Dərs prosesində müəllimin izahından sonra şagirdlərin qazandıqları ümumi biliklər

E) Kimya kursunun mənimsənilməsi prosesində şagirdlərin yiyələndiyi ümumiləşmiş bilik növü və təfəkkür forması

2. Birvalentli metalın sulfat duzunun molyar kütləsi 174 q/mol-a bərabərdir. Metalın nisbi atom kütləsi neçədir?

A) 78

B) 23

C) 39

D) 64

E) 7

3. 49 q Bertole duzunun tamamilə parçalanmasından 14,2 q oksigen alınmışdır. KClO3-ün tərkibində neçə faiz oksigen vardır?

A) 32

B) 16

C) 8

D) 25

E) 29

4. Qazın havaya görə sıxlığı 2,21-dir. Həmin qazın molekul kütləsini təyin edin.

A) 32,18

B) 64,09

C) 58

D) 16

E) 28,46

5. 2 mol sink-sulfiddən neçə litr kükürd (IV) oksid (n.ş) almaq olar?

A) 22,4

B) 89,6

C) 11,2

D) 44,8

E) 112

6. Konkret anlayışlara aid olanları seçin

1 - proton

2 - ion

3 – turşu

4 – elektron

5 – atom kütləsi

6 – nüvə

7 – duz

8– neytron

9 – valentlik

10 – oksidləşmə dərəcəsi

A) 1, 2, 4, 6, 7

B) 3, 5, 9, 10, 7

C) 1, 7, 3, 5, 9

D) 2, 3, 5, 7, 10

E) 4, 9, 10, 5, 7

7. Anlayışlar təsnifata görə necə ifadə olunurlar? Düzgün cavabları seçin

1 - Konkret anlayışlar

2 - Inkişafetdirici anlayışlar

3 - Ümumiləşdirilmiş anlayışlar

4 - Mürəkkəb anlayışlar

5 - Sadə anlayışlar

6 - Abstraklaşdırılmış fikri ifadə edən anlayışlar

7 - Düşündürücü anlayışlar

A) 3, 2, 5

B) 2, 5, 7

C) 1, 5, 7

D) 1, 3, 6

E) 6, 5, 7

8. Hansı proseslər əsasən kimyəvi hadisə nəticəsində baş verir?

1 – Karbon → karbon qazı

2 – Buz → su

3 – Su → hidrogen

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 2, 3

D) yalnız 1

E) yalnız 3

9. Maddələrin havada və oksigendə yandırılması prosesinin öyrənilməsində şagirdlərdə hansı yeni anlayışları formalaşdırmaq mümkündür?

1 - Fotosintez

2 – Ekzotermik reaksiyalar

3 - Oksidləşmə

4 – Entotermik reaksiyalar

5 – Reduksiya

6 – İstilik effekti

7– Allotropiya

8 - Əmələgəlmə istiliyi

9– Termokimyəvi tənliklər

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 3, 5, 8

C) 2, 4, 6, 8, 9

D) 1, 3, 5, 9

E) 2, 3, 5, 7, 9

10. Kimyanın dilinə əsasən nələr daxildir? Düzgün cavabları seşin

1 – Kimyəvi işarə

2 – Parçalanma

3 – Elektromənfilik

4 – Kimyəvi formul

5 – Oksid

6 – Kimyəvi tənlik

7 – Elektroliz

8 – Hidroliz

9 – Allotropiya

A) 1, 4, 6

B) 2, 5, 7

C) 3, 8, 9

D) 2, 5, 9

E) 1, 3, 8

11. Kimyəvi işarə nəyi xarakterizə edir? Düzgün cavabları seçin

1 – Elementin adını

2 – Elementin xassəsini

3 – Sıxlığını

4 – Elementin nisbi atom kütləsini

5– Elementin bir atomunu

6 – Elementin valentliyini

7 – Molyar kütləsini

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 3, 7, 5

D) 4, 5, 6

E) 1, 2, 5

12. Kimya dili hansı mühüm nəzəriyyəni, kimyəvi anlayışları və qanunları ifadə edir? Düzgün cavabları seçin

1 - Atom - molekul nəzəriyyəsini

2 – Elektroliz qanunlarını

3 - Kimyəvi element, maddə, bəsit maddə anlayışlarını

4 - Kütlələrin təsiri qanunu

5 - Mürəkkəb maddə, nisbi atom kütləsi, nisbi molekul kütləsini

6 - Allotropiya, izomerlik, oksidləşmə dərəcəsi anlayışlarını

7 - Kimyəvi reaksiya, mol anlayışlarını

8 – Avoqadro qanununu

9 – Maddə kütləsinin saxlanması və tərkibin sabitliyi qanunlarını

10 – Məhlullar nəzəriyyəsini

A) 2, 4, 5, 7, 10

B) 2, 4, 6, 8, 10

C) 1, 3, 6, 8, 10

D) 1, 3, 5, 7, 9

E) 5, 6, 7, 8, 10

13. Kimyəvi formul əsasən nələri ifadə edir? Düzgün cavabları seçin

1 – Maddənin adını

2 – Maddənin sıxlığını

3 – Onun bir molekulunu

4 – Maddənin aqreqat halını

5 – Maddənin keyfiyyət tərkibini – hansı elementlərdən ibarət olmasını

6 – Maddənin xassəsini

7 – Maddənin kəmiyyət tərkibini – molekulun tərkibində hər elementdən neçə atom olmasını

8 – Maddənin quruluşunu

9 – Maddənin nisbi molekul kütləsini və maddə miqdarını (mol ilə)

10 – Maddənin molyar kütləsini, maddə qaz halında olduqda onun bir molunun həcmini

A) 5, 1, 3, 8, 6

B) 2, 3, 4, 6, 8

C) 1, 3, 4, 5, 6

D) 7, 9, 2, 3, 4

E) 1, 5, 7, 9, 10

14. Kimya diliniə aid olanların tədrisi ardıcılğını müəyyən edin

1 – Kimyəvi formul

2 – Kimyəvi işarə

3 – Kimyəvi tənlik

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 1, 3, 2

15. Maddələrin öyrədilməsi ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Alınması üsulları

2 –Fiziki xassələri

3 –Tətbiq sahələri

4 - Kəşfləri

5 – Kimyəvi xassələri

6 - Təbiətdə yayılması

A) 4, 6, 1, 2, 5, 3

B) 3, 5, 2, 4, 1, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 3, 5, 2, 1, 6, 4

E) 6, 2, 4, 5, 3, 1

16. Kimyəvi anlayışların şagirdlərin şüurunda tam formalaşması üçün vacib olan şərtləri ardıcıllıqla düzün

1 – Anlayışların məzmunu dərinləşdirilməlidir

2 – Anlayışlar dəqiqləşdirilməlidir

3 – Anlayışlar sistemləşdirilməlidir

4 – Anlayışların məzmunu konkretləşdirilməlidir

5 – Anlayışlara aid təfəkkür təkmilləşdirilməlidir

6 – Anlayışlar möhkəmləndirilməlidir

7– Anlayışlar ümumiləşdirilməlidir

A) 7, 3, 1, 2, 4, 5, 6

B) 1, 7, 4, 3, 6, 5, 2

C) 4, 1, 7, 3, 2, 6, 5

D) 4, 6, 1, 3, 2, 5, 7

E) 3, 5, 1, 6, 7, 2, 4

17. İlk kimyəvi anlayışların tədrisi adıcıllığını müəyyən edin

1 – Kimyəvi element

2 – Maddə

3 – Mol

4 – Atom

5 – Valentlik

6 – Nisbi atom kütləsi

7 – Molyar kütlə

8 - Molekul

A) 3, 2, 7, 4, 5, 8, 6, 1

B) 1, 8, 7, 2, 4, 3, 5, 6

C) 2, 7, 3, 5, 6, 1, 4, 8

D) 1, 6, 8, 4, 7, 5, 3, 2

E) 2, 4, 8, 1, 6, 5, 3, 7

18. Anlayışların təsnifatı və onlara aid olanlar arasında uyğunlunğu müəyyən edin

I – Konkret anlayışlar

II – Ümumiləşdirilmiş anlayışlar

III – Abstraktlaşdırılmış fikri ifadə edən anlayışlar

1 – valentlik, oksidləşmə dərəcəsi

2 – elektron, neytron

3 – oksid, əsas

4 – proton, ion

5 – molekul kütləsi, ekvivalent

6 – duz, məhlul

A) I - 3, 4; II - 2, 6; III - 1, 5

B) I - 2, 5; II - 1, 3; III - 4, 6

C) I - 3, 6; II - 1, 5; III - 2, 4

D) I – 2, 4; II - 3, 6; III - 1, 5

E) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6

19. Kimya dilinin öyrənilməsi mərhələləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I - Birinci mərhələ

II – İkinci mərhələ

III – Üçüncü mərhələ

1 - kimyəvi formul

2 - kimyəvi işarə

3 - kimyəvi tənlik

4 - nisbi atom və molekul kütlələri

5 - maddə kütləsinin saxlanması qanunu

6 - tərkibin sabitliyi qanunu

7 - valentlik

A) I - 2, 4, 6; II - 1, 5, 7; III - 3

B) I - 3; II - 2, 4, 6: III - 1, 5, 7

C) I - 2, 3; II - 4, 6; III - 1, 5

D) I - 1, 5, 6; II - 3; III - 2, 4, 7

E) I - 3, 7; II - 4, 6; III - 1, 5

20. Kimyanın əsas qanunları, nəzəriyyələri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Kimyanın əsas qanunları

II – Kimyanın əsas nəzəriyyələri

1 - Maddə kütləsinin saxlanması

2 - Atom - molekul

3 – Avoqadro

4 - Tərkibin sabitliyi

5 – Kimyəvi quruluş

6 – Elektrolitik dissosiasiya

7 – Həcm nisbətlər

8 – Məhlullar

A) I - 2, 5, 7; II - 3, 4, 6

B) I - 2, 5, 6, 8; II - 1, 3, 4, 7

C) I - 1, 3, 6, 8; II - 2, 4, 5, 7

D) I - 1, 3, 4, 7; II - 2, 5, 6, 8

E) I - 5, 6, 8; II - 3, 4, 7

21. Kimyanın əsas qanunları ilə kimya dilinin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Tərkibin sabitliyi qanunu

II – Maddə kütləsinin saxlanması qanunu

1 – kimyəvi tənlik

2 – kimyəvi element

3 – kimyəvi formul

4 – valentlik

5 – bəsit maddə

A) I - 3; II - 1

B) I - 2; II - 5

C) I - 1; II - 3

D) I - 5; II - 2

E) I - 4; II - 2


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə