##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 17// level= 1// sumtest=20 // name=Oksigen, hidrogen, su və məhlullar mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə20/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

##num= 17// level= 1// sumtest=20 // name=Oksigen, hidrogen, su və məhlullar mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //1. 1 litr suda neçə q oksigen vardır?

A) 509

B) 905

C) 889

D) 750

E) 845

2. 80 q natrium-hidroksidi suda həll etməklə 400 ml məhlul alınmışdır. Məhlulun molyar qatılığı neçədir?

A) 8

B) 10

C) 5

D) 4

E) 2

3. 500 q 8%-li məhlul hazırlamaq üçün nə qədər kalium-hidroksid lazımdır?

A) 40

B) 20

C) 30

D) 15

E) 25

4. “Oksigen” mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlərə hansı yeni anlayışların öyrədilməsi imkanı vardır?

1 – Oksid

2 – Reduksiya

3 – Oksidləşmə

4 – Elektroliz

5 – Katalizator

6 – Hidroliz

A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 2, 4, 5

5. Hidrogen mövzusunun tədrisində şagirdlər kimyəvi reaksiyanın hansı növləri ilə tanış olurlar?

1 – Birləşmə

2 – Əvəzetmə

3 – Reduksiya

4 – Parçalanma

5 – Mübadilə

6 – Oksidləşmə

A) 4, 5

B) 4, 6

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 2, 6

6. Hidrogen əsasən hansı maddələrlə reaksiyaya girir?

1 – oksigenlə

2 – bütün metallarla, oksidlərlə

3 – qələvi və qələvi - torpaq metallarla

4 – xlor və kükürdlə

5 – bəzi metallarla

6 – ağır metalların oksidləri və azotla

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 3, 6

D) 1, 3, 4, 6

E) 2, 3, 5, 6

7. Hansı sıradakı maddələrin parçalanmasından oksigen alınar?

1 - KClO3, KMnO4

2 - Hg(NO3)2, AgNO3

3 - NaHCO3, NH4NO2

4 - NH4NO2, Ca(HCO3) 2

A) 1, 4

B) 3, 4

C) 2, 3

D) 1, 3

E) 1, 2

8. Oksigen və hidrogen üçün ümumi olan nədir?

1 – Hər ikisi suda pis həll olur.

2 – Hər ikisi azot ilə reaksiyaya daxil olur.

3 – Havaya görə nisbi sıxlıqları eynidir.

4 – Hər ikisi fosfor ilə bir başa reaksiyaya daxil olur.

A) 2, 3

B) 3, 4

C) 1, 4

D) 2, 4

E) 1, 2

9. 2H2 + O2 → reaksiyası üçün hansı ifadələr doğru deyil?

1 – Hidrogen reduksiya olunur.

2– Həcmin dəyişməsi ilə gedir.

3 – Oksigen oksidləşir.

4 – Birləşmə reaksiyasıdır.

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 1, 4

E) 2, 4

10. Hansı sıradakı metallar su ilə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olar?

1 – Li, Na, K

2 – Ca, Sr, Ba

3 – Be, Mg, Al

4 – Zn, Fe, Ag

A) 2, 3

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 1, 4

E) 1, 3

11. Aşağıdakı maddələrdə oksigenin oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – O2

2 – H2O

3 - Na2O2

4 – OF2

A) 1, 4, 3, 2

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 3, 1, 4

D) 2, 4, 1, 3

E) 4, 1, 3, 2

12. Suyun təmizlənməsi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Distillə

2 – Durultma

3 – Zərərsizləşdirmə

4 – Süzmə

A) 1, 3, 4, 2

B) 3, 1, 4, 2

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 4, 3, 1

E) 4, 3, 2, 1

13. Aşağıdakı qazları havaya görə nisbi cıxlıqlarının artması ardıcıllığı ilə düzün

1 – H2

2 – O2

3 - N2

4 - CH4

5 – NO2

6 - SO2

7 - CO2

8 - NO

A) 6, 5, 7, 2, 8, 3, 4, 1

B) 7, 5, 6, 1, 2, 3, 8, 4

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 1, 4, 3, 8, 2, 7, 5, 6

E) 3, 8, 4, 2, 1, 6, 5, 7

14. Metalların suya münasbətinə görə fəallıqlarının artması ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Na

2 – Ca

3 – Fe

4 – Mg

5 – Zn

6 – Cu

7 – Al

8 – Ag

A) 8, 6, 3, 5, 7, 4, 2, 1

B) 4, 2, 1, 8, 6, 5, 7, 3

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, 8

E) 3, 5, 6, 8, 1, 2, 4, 7

15. Suya aid dərs materialını hansı ardıcıllıqla öyrənmək lazımdır?

1 – Suyun təmizlənməsi mərhələləri

2 – Suyun kimyəvi xassələri

3 – Suyun tərkibi

4 – Suyun fiziki xassələri

5 – Su hövzələrinin çirklənmədən qorunması

A) 5, 2, 4, 3, 1

B) 3, 4, 2, 5, 1

C) 2, 5, 3, 4, 1

D) 1, 3, 4, 2, 5

E) 2, 5, 1, 3, 4

16. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Hidrogenin laboratoriyada alınması üsulları

II – Hidrogenin sənayedə alınması üsulları

1 – CH4 + H2O (buxar) →

2 – H2O + C →

3 - 2Na + 2H2O →

4 – CH4

5 – Zn + 2HCl →

6
elektroliz
– 2NaCl +2H2O


7– Ca + 2H2O →

8 - Zn + H2SO4

A) I - 1, 2, 4, 8; II - 3, 5, 6, 7

B) I - 3, 5, 7, 8; II - 1, 2, 4, 6

C) I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

D) I - 2, 4, 6; II - 5, 7, 8

E) I - 1, 2, 3, 5; II - 4, 6, 7, 8

17. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Oksigen mövzusunun tədrisində kimyəvi reaksiyanın hansı tipləri öyrənilir

II – Hidrogen mövzusunun tədrisində kimyəvi reaksiyanın hansı tipləri öyrənilir

1 – oksidləşmə

2 – əvəzetmə

3 – birləşmə

4 – mübadilə

5 – reduksiya

6 - parçalanma

A) I - 3, 5; II - 1, 2, 6

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6

C) I - 2, 5; II - 1, 3, 6

D) I - 1, 3, 6; II - 2, 5

E) I - 4, 6; II - 1, 3, 5

18. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Hidrogen mövzusunun tədrisində hansı yeni anlayışlar formalaşdırılır

II - Oksigen mövzusunun tədrisində hansı yeni anlayışlar formalaşdırılır

1 – oksidləşmə

2 - reduksiya

3 – əsas

4 – katalizator

5 – turşu

6 - allotropiya

7 - duz

8 - oksid

A) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 7

B) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

C) I - 1, 4, 5, 7; II - 2, 3, 6, 8

D) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

E) I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

19. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Hidrogen

II – Oksigen

III – Su

1 – havadan ağır qazdır

2 – mürəkkəb mqddədir

3 – havadan yüngül qazdır

4 – allotropik şəkildəyişməsi var

5 – molekulları arasında hidrogen rabitəsi var

A) I - 4; II - 5; III - 3

B) I - 5; II - 1; III - 2

C) I - 1, 4; II - 3; III - 5

D) I - 3, 5; II - 1, 2; III - 4

E) I - 3; II - 1, 4; III - 2, 5

20. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Su ilə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olan metallar

II – Su ilə qızdırıldıqda realsiyaya daxil olan metallar

III – Su ilə reaksiyaya girməyən metallar

1 – Cu, Hg

2 – Na, K

3 – Zn, Fe

4 – Li, Ca

5 – Ag

A) I - 2, 4; II - 3; III - 1, 5

B) I - 4; II - 2; III - 3

C) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3

D) I - 3, 5; II - 1, 2; III - 4

E) I - 3, 5; II - 4; III - 2


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə