##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 22// level= 1// sumtest=20 // name=Elektrolitik dissosiasiya, hidroliz və elektroliz mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə25/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

##num= 22// level= 1// sumtest=20 // name=Elektrolitik dissosiasiya, hidroliz və elektroliz mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. //1. Elektrolitik dissosiasiya prosesinin mahiyyətinin dəqiqləşdirilməsində hansı nəzəriyyə mühüm rol oynadı?

A) Atom-molekul nəzəriyyəsi

B) Quruluş nəzəriyyəsi

C) Hidrat nəzəriyyəsi

D) Proton nəzəriyyəsi

E) Elektron nəzəriyyəsi

2. Aşağıdakı anlayışlardan hansıları elektrolitik dissosiasiya mövzusunun tədrisində formalaşdırılır?

A) Dissosiasiya, kation, anion, assosiasiya, ion, elektrolit, qeyri - elektrolit

B) Atom, molekul,elektrolit, oksid, valentlik

C) Oksidləşmə, reduksiya, kation, anion, neytrallaşma

D) İonlaşma, reduksiya, ekvivalent, molyar kütlə

E) Qeyri - elektrolit, diffuzya, entalpiya, proton

3. Hansı kimyəvi tənlik kimyəvi reaksiyanın mahiyyətini tam ifadə edir?

A) İon –molekulyar

B) Parçalanma reaksiyasının tənliyi

C) Birləşmə reaksiyasının tənliyi

D) Oksidləşmə - reduksiya reaksiyasının tənliyi

E) Molekulyar tənlik

4. Məhlulların hidrat nəzəriyyəsi hansı alim tərəfindən verilmişdir?

A) V.A.Kistyakovski

B) D.İ.Mendeleyev

C) İ.A.Kablukov

D) S.Arrenius

E) A.Verner

5. Zn2 + + OH - → Zn(OH) 2 reaksiyasını aparmaq üçün hansı maddələr götürülməlidir?

A) ZnSO4, NaOH

B) ZnO, NaOH

C) Zn, NaOH

D) ZnO, H20

E) Zn(NO) 3, Cu(OH) 2

6. Hansı duzun suda məhlulu qələvi mühit yaradar?

A) Natrium-karbonat

B) Barium-xlorid

C) Ammonium-xlorid

D) Kalium-xlorid

E) Natrium-xlorid

7. Məhlulda aparılan CuCl2 + 2NaOH→ reaksiyası üçün doğru ifadələri seçin

1 – Cu2 + ionunun təyini reaksiyasıdır.

2 – Göy rəngli çöküntü alınır.

3 – Məhlulda Cu2 + ionlarının sayı artır.

4 – Məhlulda Cu2 + ionlarının sayı azalır.

5 – Məhlulda Na + ionlarının sayı azalır.

A) 1, 3, 5

B) 3, 5 , 2

C) 4, 2, 5

D) 1, 2 , 4

E) 2, 3 , 5

8. HCl + KOH→

Məhlulda aparılan bu reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur?

1 – Qısa ion tənliyində əmsallarının cəmi 3 - dür

2 – İonların sayı azalır

3 – İonların sayı artır

4 – Neytrallaşma reaksiyasıdır

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 3

9. Formulları aşağıda verilmiş duzların hansılarının həm ərintisi, həm də suda məhlullarının elektrolizi zamanı elektrodlarda həmişə eyni məhsullar alınır?

1 – NaCl

2 - CuCl2

3 – KBr

4 – CuBr2

A) 2, 4

B) 1, 2, 3,

C) 2, 3, 4,

D) 1, 3

E) 3, 4

10. X maddəsinin suda məhlulunun elektroliz məhsulları: Katodda H2, Anodda O2

X hansı maddələr ola bilər?

1 – NaNO3

2 – CuSO4

3 – Ca(NO3) 2

4 – KOH

A) 2, 3

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 4

11. Hansı ionlar cütünü eyni qabda saxlamaq olar, hansıları isə olmaz?

1 - SO2 - 4

2 - Zn2 -

3 - Ba2 +

4 - NO3 -

Olar olmaz

A) 2, 4 1, 3

B) 2, 3 1, 4

C) 1, 4 2, 3

D) 1, 3 2, 4

E) 1, 2 3, 4

12. Elektrolitləri dissosiasiya dərəcələrinin artması sırası ilə düzün

1 – Sulfat turşusu

2 – Karbonat turşusu

3 – Ortofosfat turşusu

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 3, 2

E) 2, 1, 3

13. Suda məhlulda elektroliz zamanı kationların reduksiyası ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Cu

2 – Pb

3 – Hg

4 – Ni

5 – Ag

6 - Fe

A) 2, 4, 6, 5, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

C) 6, 4, 2, 3, 5, 1

D) 5, 3, 1, 2, 4, 6

E) 1, 2, 3, 5, 6, 4

14. Suda məhlulda elektroliz zamanı OH - , J - , S2 - anionlarının anodda oksidləşmə ardıcıllığını göstərin

A) OH - , J - , S2 -

B) S2 - , J - , OH -

C) OH - , S2 - , J -

D) S2 - , OH - , J -

E) J - , S2 - , OH

15. Elektroliz prosesinin mahiyyətini şagirdlərəin öyrənmələri üçün aşağıda verilən anlayışları hansı ardıcıllıqla aktuallaşdırmaq lazımdır?

1 – Dissosiasiya

2 – Kation, anion

3 – Oksidləşmə

4 – Reduksiya

5 - Həllolma

6 – İon rabitəsi

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 6, 5, 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 1, 2, 5, 6

D) 2, 1, 3, 4, 5, 6

E) 5, 6, 4, 1, 3, 2

16. Al3 + , Zn2 + , Fe2 + kationlarının katodda reduksiya ardıcıllığını göstərin

A) Fe2 + , Al3 + , Zn2 +

B) Zn2 + , Fe2 + , Al3 +

C) Fe2 + , Zn2 + , Al3 +

D) Zn2 + , Al3 + , Fe2 +

E) Al3 + , Zn2 + , Fe2 +

17. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Qüvvətli elektrolitlər

II - Qeyri - elektrolitlər.

III - Orta qüvvətli elektrolitlər

1 – H2SiO3, AgCl, PbCl2

2 – HCl, CuSO4, H2SO4

3 – NaCl, Zn(NO3) , BaSO4

4 – Mg(OH)2, H3PO4, H2C2O4

5 – C6H12O6, C2H6, C4H10

6 – NaOH, CaCl2, K2SO4

7 – C3H8, C5H10O5, NaOH

A) I - 2, 6; II - 1, 5; III - 4

B) I - 7; II - 3; III - 2

C) I - 2, 6; II - 5, 7; III - 3, 4

D) I - 2, 4; II - 1, 6; III - 3, 5

E) I - 1; II - 6; III - 3

18. Uyğunluğu müəyyən edin

I - Qüvvətli elektrolitlər

II - Zəif elektrolitlər

III - Orta qüvvətli elektrolitlər

1 – Karbonat turşusu

2 – Nitrat turşusu

3 –Natrium - hidroksid

4 –Ammonium - hidroksid

5 – Kalium - hidroksid

6– Maqnezium - hidroksid

7– Ortofosfat turşusu

8– Sulfid turşusu

9– Oksalat turşusu

A) I - 6, 7, 8; II - 1, 2, 3; III - 4, 5, 9

B) I - 1, 4, 8; II - 6, 7, 9; III - 2, 3, 5

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 8; III - 6, 7, 9

D) I - 5, 8, 9; II - 2, 4, 6; III - 1, 3, 7

E) I - 1, 3, 7; II - 5, 8, 9; III - 2, 4, 6

19. Uyğunluğu müəyyən edin. Hidrolizin mühiti:

I – Turş

II – Qələvi

III – Neytral

1 - natrium - nitrat

2 – natrium - karbonat

3 – mis(II)sulfat

4 – kalium - xlorid

5 – natrium - sulfid

A) I - 3; II - 2, 5; III - 1, 4

B) I - 2, II - 1, 4; III - 3

C) I - 1, II - 2; III - 5

D) I - 1, 3; II - 4, 5; III - 2

E) I - 2; II - 1, 3; III - 5

20. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Elektrolitlər

II – Qeyri - elektrolitlər

1 – ion rabitəli maddələr

2 – güclü polyar rabitəli maddələr

3 – zəif polyar rabitəli maddələr

4 – qeyri - polyar rabitəli maddələr

5 – metal rabitəli maddələr

6 – suda həll olan bütün duzlar

7 - əksər üzvi maddələr

A) I - 3, 4, 7; II - 1, 2, 6

B) I - 5, 7; II - 1, 2, 6

C) I - 2, 5; II - 3, 4

D) I - 1, 2, 6; II - 3, 4, 7

E) I - 5, 6; II - 1, 7


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə