##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə34/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


MÜNDƏRİCAT

##num= 1// level= 1// sumtest=11 // name=KTM - in predmeti, vəzifələri və başqa elmlərlə əlaqəsi. // 1

##num= 2// level= 1// sumtest=11 // name=KTM - in məzmunu, quruluşu və tədqiqat üsulları. // 3

##num= 3// level= 1// sumtest=18 // name=Rusiyada və Azərbaycanda KTM - in yaranması və inkişafı. // 6

##num= 4// level= 1// sumtest=12 // name=Kimya tədrisi prosesinin ümumi əsasları. // 9

##num= 5// level= 1// sumtest=15 // name=Kimya tədrisinin ümumi və xüsusi metodiki prinsipləri. // 12

##num= 6// level= 1// sumtest=18 // name=Ümumi təhsil məktəblərində kimya kursunun məzmunu və quruluşu. // 15

##num= 7// level= 1// sumtest=17 // name=Kimyanın tədrisi üsullarının ümumi təsnifatı. // 19

##num= 8// level= 1// sumtest=28 // name=Ənənəvi təlim üsulları və idrak fəaliyyətinin növləri. Müasir didaktik priyomlar// 23

##num= 9// level= 1// sumtest=55 // name= Kurikulum islahatı. Fənn kurikulumları // 30

1. "Kurikulum” sözünün lüğəti mənası nədir? 30

A) Fənn, təhsil 30

B) Sənəd, məcmuə 30

C) Yol, istiqamət 30

D) Konsepsiya, əmr 30

E) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları 30

2. Kurikulum nədir? 30

A) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu 30

B) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətlənd­irmə nümunələri toplusu 30

C) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu 30

D) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəddir 30

E) Təlimin metod və formaları 30

3. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır? 30

A) İnteqrativlik 30

B) Tələbyönümlük 30

C) Nəticəyönümlük 31

D) Şəxsiyyətyönümlük 31

E) Subyektivlik 31

4. “Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur? 31

A) Тəhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir. 31

B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. 31

C) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir. 31

D) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və təlabatlarının ödənilməsinə,istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir. 31

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır. 31

5. Fənn kurikulumunun strukturuna aid olmayan hansıdır? 31

A) Təlim strategiyaları 31

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri 31

C) Tədris planı 31

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 31

E) Məzmun standartlarının şərhi 31

6. Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinə uyğun olanı göstərin. 31

A) Nəticəyönümlüdür 31

B) Bilikyönümlüdür 31

C) Müəllimyönümlüdür 31

D) Fənyönümlüdür 31

E) Subyektivlidir 31

7. Tələbyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur? 31

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması 31

B) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması 31

C) Şagirdin tələbatının nəzərə alınması 31

D) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması 31

E) Dövlətin tələbatının nəzərə alınması 31

8. Nəticəyönümlülük dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur? 31

A) Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi 31

B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması 31

C) Fəaliyyətin təhsilalanın potensial imkanlarının inkişafına yönəldilməsi 31

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 31

E) Təhsilalanın həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması 31

9. Biri alt standartın funksiyası deyil. 31

A) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir 31

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq muəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır 31

C) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır 31

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. 31

E) Fənlər uzrə muəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri uzrə umumi şəkildə ifadə edir 31

11. Aşağıdakılardan biri səhvdir. 32

A) Dərsin məqsədi alt standarta əsasən müəyyənləşdirilir 32

B) Məzmun xətti dəyişməzdir 32

C) Əsas standart qismən dəyişir 32

D) Alt-standart daim dəyişir 32

E) Alt-standart dəyişməzdir 32

12. Təhsil standartı nədir? 32

A) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır. 32

B) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur. 32

C) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir. 32

D) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin 32

səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. 32

E) Təlim prosesində istifadə olunan metod və 32

üsulların məcmusudur. 32

13. Metal və onun birləşmələrinin quruluşunu ,fiziki xassələrini şərh edir. Bu standart hansı bilik və fəaliyyət növünə aiddir. 32

A) Deklorativ bilik - affektiv fəaliyyət 32

B) Kontekstual bilik – psixomator fəaliyyət 32

C) Prosedural bilik – idraki fəaliyyət 32

D) Deklorativ bilik - idraki fəaliyyət 32

E) Kontekstual bilik - affektiv fəaliyyət 32

14. Şagirdlər apardıqları təcrübə əsasında oksigen alaraq onun fiziki xassələrini öyrənməklə yeni bilik əldə etmişlər. Bu, biliyin hansı komponentinə uyğundur? 32

A)Affektiv 32

B)Prosedural 32

C)Deklorativ 32

D)Kontekstual 32

E)Psixomotor 32

15.Məzmun standartının tərkib hissələri hansılardır? 32

A) İdrak, təfəkkür 32

B) Bilik, fəaliyyət,vərdiş. 32

C) Bacarıq, vərdiş. 32

D) Bilik, fəaliyyət. 32

E) Fəaliyyət, vərdiş. 32

16. Məzmun standartlarının bilik komponentləri hansılardır? 32

A) Təlim, bacarıq, vərdiş. 32

B) Deklarativ, prosedural , kontekstual. 32

C) Məntiqi, yaradıcı, tənqidi. 32

D) Motivasiya, inteqrasiya, karusel 32

E) İdraki, affektiv, psixomotor 32

17. Şagird hidrogenin alınmasına aid təcrübələr nümayiş etdirir ifadəsi hansı məzmun xəttinə aiddir? 32

A) Kimya və həyat 32

B) Eksperiment və modelləşdirmə 32

C) Maddə 32

D) Kimyəvi hadisələr 32

E) Maddi aləm 32

18. Şagird azotu bəsit maddə kimi xarakterizə edir ifadəsi hansı məzmun xəttinə aiddir? 32

A) Maddə və maddi aləm 32

B) Kimyəvi hadisələr 33

C) Kimyəvi proseslər 33

D) Eksperiment və modelləşdirmə 33

E) Kimya və həyat 33

19. Kimyəvi hadisələr məzmun xəttinə uyğun olan ifadəni göstərin. 33

A) Hidrogenin tətbiqi barədə məlumat verir 33

B) Hidrogen atomları arasında kimyəvi rabitənin təbiətini şərh edir 33

C) Hidrogenin alınması reaksiyalarının tənliklərini tərtib edir 33

D) Hidrogenin kimyəvi xassəsinə aid təcrübə aparır 33

E) Hidrogendən ekoloji cəhətdən təmiz yanacaq kimi istifadə edilə biləcəyi barədə məlumat verir 33

20. Kurikulumun xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin. 33

1 – Şəxsiyyətyönümlü 33

2 – Nəticəyönümlü 33

3 – Təklifyönümlü 33

4 – İnteqrativlik 33

5 – Tələbyönümlü 33

6 – Fənyönümlü 33

7 – Bilikyönümlü 33

8 – Müəllimyönümlü 33

A) 1, 2, 3, 4 33

B) 2, 5, 6, 8 33

C) 1, 2, 3, 7 33

D) 2, 3, 4, 5 33

E) 1, 2, 4, 5 33

21. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır? 33

1 – Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması 33

2 – Ölkədə iqtisadiyyətinin sürətlə inkişaf etməsi 33

3 – Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid 33

4 – Dünya təhsil sistemindən keyfiyyətcə geridə qalma 33

5 – Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 33

6 – Ali məktəblərin sayının artması 33

7 – Özəl məktəblərinin sayının artması 33

8 – İnformasiya əsrinin tələbləri 33

9 – Təhsilin məqsəd və vəzifələrində yeni baxış və yanaşmaların formalaşması 33

10 – Şagirdlərin dərsdən yayınma hallarının artması və əlavə hazırlıqlara cəlb olunması 33

11 – Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi 33

12 – Mövcud proqramlarda bəzi fənnlərin tədrisinə ayrılan saatların sayının həddindən artıq olması 33

A) 1, 3, 4, 6, 7, 10 33

B) 2, 4, 6, 7, 10, 12 33

C) 4, 6, 9, 10, 11, 12 33

D) 3, 5, 6, 9, 10, 11 33

E) 1, 3, 5, 8, 9, 11 33

22. Milli Kurikulum hansı prinsiplərə istinad olunmaqla hazırlanmışdır? 33

1 – Tələbyönümlülük 33

2 – Təklifyönümlülük 33

3 – Fənyönümlülük 33

4 – Nəticəyönümlülük 33

5 – Şagirdyönümlülük 33

6 – İnteraktivlik 33

7 – İnteqrativlik 33

A) 2, 3, 4, 6 33

B) 2, 3, 6 33

C) 1, 2, 3, 6 34

D) 3, 4, 6 34

E) 1, 4, 5, 7 34

23. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin. 34

1 – Bilikyönümlü 34

2 – Şəxsiyyətyönumlu 34

3 – Müəllimyönümlü 34

4 – Təklifyönümlü 34

5 – Tələbyönümlü 34

6 – Şagirdyönümlü 34

A) 2, 5, 6 34

B) 1, 3, 4 34

C) 3, 4, 5 34

D) 3, 5, 6 34

E) 1, 2, 4 34

24. Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 34

1 – Nəticəyönümlü 34

2 – Bilikyönümlü 34

3 – Şagirdyönümlü 34

4 – Müəllimyönümlü 34

5 – İnteqrativlik 34

6 – Təklifyönümlü 34

7 – Tələbyönümlü 34

8 – Fənyönümlü 34

A)1, 3, 5, 7 34

B)2, 4, 6, 8 34

C)1, 3, 6, 8 34

D)2, 4, 5, 7 34

E)3, 4, 6, 8 34

25.Aşağıdakı funksiyalardan hansıları alt standartlara aid deyil. 34

1 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişir 34

2 – Alt standartlarda mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür 34

3 – Şagirdlərin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirir 34

4 – Sinifdən- sinfə keçdikcə dəyişmir. 34

A) 3, 4 34

B) 1, 3 34

C) 2, 4 34

D) 1, 2 34

E) 2, 3 34

26.Standartın məqsədi hansılardır ? 34

1 - Vətəndaşların təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verməmək 34

2 - Təlim strategiyalarını düzgün seçmək 34

3 - Şagirdlərin bilik,bacarıq və vərdişlərinə verilən standart tələbləri müəyyənləşdirmək 34

4 - Təhsil alanlar üçün bərabər şərait yaratmaq 34

5 - Məzmun xətlərini muəyyən etmək 34

A) 2, 4, 5 34

B) 1, 2, 3 34

C) 1, 3, 4 34

D) 1, 2, 4 34

E) 3, 4, 5 34

27. Aşağıdakılardan hansılar alt standarta aiddir? 34

1 – Mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür 34

2 – Sadə fikirlər ümumiləşdirilir 35

3 – Təlim məqsədlərinin müəyyən olunması üçün zəmin olan komponentləi əks etdirir 35

4 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişmir 35

5 – Sinifdən-sinfə keçdikcə dəyişir 35

6– şagirdlərdə oxumağa həvəs yaradır 35

A)2, 4, 6 35

B)3, 4, 6 35

C)2, 4, 5 35

D)1, 3, 5 35

E)1, 2, 3 35

28. Məzmun standartları özündə nələri əks etdirir? Düzgün cavabları seçin. 35

1 – Biliyi 35

2 – Dərketməni 35

3 – Qavramanı 35

4 – Fəaliyyəti 35

5 – Qiymətləndirməni 35

6 – Strategiyanı 35

A)1, 4 35

B)2, 4 35

C)3, 5 35

D)2, 6 35

E)1, 3 35

29. Kimya fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır? 35

1 – Maddə və maddi aləm 35

2 – Maddənin quruluşu 35

3 – Kimyəvi hadisələr 35

4 – Eksperiment və modelləşdirmə 35

5 – Kimya sənayəsi 35

6 – Kimya və həyat 35

7 – Əlaqələndirmə 35

A)1, 2, 3, 7 35

B)2, 3, 4, 5 35

C)1, 2, 3, 4 35

D)1, 3, 4, 6 35

E)1, 2, 6, 7 35

30. Bu fikirlərdən hansılar kimya və həyat məzmun xəttinə aiddir. 35

1 – Maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir. 35

2 – Mühüm qeyri-üzvi birləşmələrə aid müşahidə və təcrübələr aparır,nəticələrə münasibət bildirir. 35

3 – Ətraf mühütin kimyəvi maddələrlə çirklənməsinə dair məlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir 35

4 – Maddənin tətbiq sahələrini şərh edir 35

A)1, 2 35

B)3, 4 35

C)1, 4 35

D)1, 3 35

E)2, 3 35

31. Aşağıdakılardan hansılar maddə və maddi aləm məzmun xəttinə aiddir. 35

1 – Metallar və onun birləşmələrinə aid məsələlər tərtib edir və həll edir 35

2 – Kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır 35

3 – Maddələri tərkibinə görə təsnif edir 35

4 – Metalların tətbiq sahələrini və həyatda rolunu şərh edir 35

5 – Metalların quruluşunu və fiziki xassələrini izah edir 35

A)1, 4 36

B)1, 2 36

C)3, 5 36

D)4, 5 36

E)3, 4 36

32. Aşağıdakılardan hansılar kimya fənni kurikulumunun fəaliyyət xəttinə aiddir? 36

1 – Maddələrin adlandırılması 36

2 – Maddələrin təmizlənməsi 36

3 – Mətnlərin dinlənilməsi 36

4 – Problemlərin həlli 36

5 – Ünsiyyətqurma və əlaqələndirmə 36

6 – Oxuma 36

A) 1, 3, 6 B) 2, 3, 6 C) 1, 4, 5 D) 2, 4, 6 36

E) 1, 2, 3 36

33. Kimya fənni kurikulumunda hansı məsələlər əhatə olunur? 36

1 – Kimya təliminin məzmunu 36

2 – Siniflər üzrə fənnin tədrisinə ayrılan saatlar 36

3 – Təlim strategiyaları 36

4 – Tədris vahidlərinə aid testlər 36

5 – Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi 36

6 – Tədris vahidlərinə uyğun praktiki məşğələlərin sayı 36

A)2, 4, 6 36

B)1, 3, 5 36

C)1, 4, 6 36

D)2, 3, 6 36

E)2, 4, 5 36

34. Kimya fənni kurikulumunda kimya təliminin məzmununa hansılar aiddir? 36

1 – Ümumi təlim nəticələri 36

2 – Kimya təliminin təşkilinə verilən tələblər 36

3 – Məzmun xətləri 36

4 – Kimya fənninin məzmun standartlarının şərhi 36

5 – Fəaliyyət xətləri 36

6 – Planlaşdırma nümunələri 36

7 – İnteqrasiya 36

8 – Məzmun standartlarının şərhi 36

A)1, 3, 5, 7 36

B)2, 4, 6, 8 36

C)1, 3, 6, 8 36

D)2, 4, 5, 7 36

E)2, 3, 4, 5 36

35. Dövlət standartlarında əhatə olunanları ardıcıllıqla düzün. 36

1 – Ümumi təhsilin məzmunu 36

2 – Ümumi təhsilin maddi-texniki və tədtis bazası 36

3 – Ümimi təhsilin infrastrukturu 36

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması 36

A)1, 2, 3, 4 36

B)1, 2, 4, 3 36

C)2, 3, 4, 1 36

D)1, 4, 3, 2 36

E)3, 2, 1, 4 36

36. Fənnin məzmununa aid olanları ardıcıllıqla düzün. 37

1 – Ümumi təlim nəticələri 37

2 – Fəaliyyət xətləri 37

3 – Məzmun xətləri 37

4 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya 37

5 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri 37

6 – Məzmun standartları 37

A) 4, 6, 2, 3, 1, 5 B) 1, 3, 5, 2, 6, 4 C) 3, 5, 4, 2, 1, 6 D) 2, 4, 6, 1, 5, 3 E) 5, 3, 1, 4, 6, 2 37

37. Təlim strategiyalarına aid olanların ardıcıllığını müəyyən edin. 37

1 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar 37

2 – Fənnin məzmun standartlarının şərhi 37

3 – Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr 37

4 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər 37

A) 3, 2, 4,1 B) 1, 2, 4, 3 37

C) 2, 3, 1, 4 D) 1, 3, 2, 4 E) 4, 1, 3, 2 37

38. Fənn kurikulumunun strukturunun ardıcıllığını müəyyən edin. 37

1 – Təlim strategiyaları 37

2 – Qiymətləndirmə 37

3 – Fənnin məzmunu 37

A) 2, 1, 3 B) 1, 2, 3 C) 3, 2, 1 D) 3, 1, 2 E) 1, 3, 2 37

39. Məzmun standartlarının yerinə yetirilmə ardıcıllığını təyin edin. 37

1 – Məzmun xətti 37

2 – Əsas standart 37

3 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri 37

4 – Təlim nəticələri 37

5 – Alt standart 37

A)4, 1, 3, 2, 5 37

B)1, 3, 4, 2, 5 37

C)1, 4, 3, 5, 2 37

D)2, 5, 1, 3, 4 37

E)4, 3, 1, 2, 5 37

40. Amerika psixoloqu B. Blumun verdiyi idrak fəaliyyətinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün olan taksonomiyalarının ardıcıllığını müəyyən edin. 37

1 – Bilik əldəetmə 37

2 – Analiz və sintezetmə, qiymətləndirmə 37

3 – Anlama 37

4 – Tətbiqetmə 37

A)1, 3, 4, 2 37

B)2, 3, 4, 1 37

C)3, 4, 2, 1 37

D)4, 2, 1, 3 37

E)2, 4, 1, 3 38

41. B.Blum taksonomiyasının mərhələlərinin aşağıdan yuxarıya doğru ardıcıl sırası necədir. 38

1 - Bilmə 38

2 - Tətbiqetmə 38

3 - Anlama 38

4 - Sintez 38

5 - Analiz 38

6 - Qiymətləndirmə 38

A)1, 3, 2, 5, 4, 6 38

B)3, 1, 2, 4, 5, 6 38

C)6, 4, 5, 2, 3, 1 38

D)5, 3, 2, 1, 4, 6 38

E)1, 2, 3, 4, 5, 6 38

42. Kimya fənni kurikulumunda məzmun xəttlərinin ardıcıllığını müəyyən edin. 38

1 – Kimyəvi hadisələr 38

2 – Kimya və həyat 38

3 – Maddə və maddi aləm 38

4 – Eksperiment və modelləşdirmə 38

A)1, 2, 3, 4 38

B)2, 1, 3, 4 38

C)4, 2, 3, 1 38

D)3, 1, 4, 2 38

E)3, 4, 1, 2 38

43. Kimya fənni kurikulumunun məzmun xətləri və standartlarının ardıcıllığını müəyyən edin. 38

1 – Əsas standart 38

2 – Məzmun xətti 38

3 – Alt standart 38

A)1, 2, 3 38

B)3, 1, 2 38

C)2, 3, 1 38

D)2, 1, 3 38

E)3, 2, 1 38

44. Kimya fənni kurikulumunun fəaliyyət xətlərini ardıcıllıqla düzün. 38

1 – Ünsiyyətqurmq və əlaqələndirmə 38

2 – Məsələ və çalışma həlli 38

3 – Təqdimetmə 38

4 – Kimyəvi təcrübələrin yerinə yetirilməsi 38

5 – Problemlərin həlli 38

6 - Maddələrin adlandırılması 38

A) 6, 5, 4, 2, 1, 3 38

B) 4, 2, 5, 1, 6, 3 38

C) 2, 1, 3, 4, 6, 5 38

D) 1, 3, 4, 2, 5, 6 38

E) 5, 3, 2, 4, 6, 1 38

45. Uyğunluğu müəyyən edin. 38

I – Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarına aid olanlar 38

II – Ümumi təhsil üzrə təhsil proqramına aid olanlar 38

1-ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər 38

2-ümumi təhsilin məzmunu 38

3-təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi 38

4-ümumi təhsilin infrastrukturu 39

5-təlim nəticələri və məzmun standartları ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri 39

6-ümumi təhsilin idarə olunması 39

A)I-1,3,5; II-2,4,6 39

B)I-2,3,5; II-1,4,6 39

C)I-2,4,6; II-1,3,5 39

D)I-1,3; II-2,4 39

E)I-2,5; II-3,4 39

46. Şəxsiyyətyönümlü və fənyönümlü kurikulumlara aid olanlarda uyğunluğu müəyyən edin. 39

I – Şəxsiyyətyönümlü 39

II – Fənyönümlü 39

1-biliklərin həcmi və miqdarının əsas rol oynaması 39

2-həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi 39

3-əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşmasının ön plana çəkilməsi 39

4-biliklərin möhkəmliyini və davamlılığını artırmaq 39

5-fənnin elmi potensialının artması və məlumatlılıq səviyyəsinin çoxalması 39

6- inteqrativlik 39

7-həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsi 39

8-məzmunca yaxın fənlərin sintez edilməsi 39

A) I - 4, 5, 8; II - 1, 2, 3, 7 39

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 7, 8 39

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7 39

D) I - 1, 5, 8; II - 2, 3, 4, 7 39

E) I - 2, 3, 6, 7, 8 ; II - 1, 4, 5 39

47. Uyğunluğu müəyyən edin. 39

I – Dövlət standartlarının müəyən etdiyi məsələlər 39

II – Təhsil proqramında əks olunanlar 39

1-Ümumi təhsilin məzmunu 39

2-Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri 39

3-Ümumi təhsilin infrastrukturu 39

4-Ümumi təhsilin idarə olunması 39

5-Məzmun standartları 39

6-Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi 39

A) I-1,3,4; II-2,5,6 B) I-2,5,6; II-1,3,4 39

C) I-2,5; II-3,4 39

D) I-3,6; II-2,4 39

E) I-4,5,6; II-1,2,3 39

48. Uyğunluğu müəyən edin. 39

I – Ənənəvi kurikulumun səciyyəvi cəhətləri 39

II – Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri 39

1-nəticəyönümlü 39

2-bilikyönümlü 39

3-şagirdyönümlü 39

4-tələbyönümlü 39

5-fənyönümlü 39

6-təklifyönümlü 39

A) I-2,5,6; II-1,3,4 39

B) I-1,3,4; II-2,5,6 39

C) I-3,4; II-5,6 39

D) I-3,5,6; II-1,2,4 39

E) I-1,2,5; II-3,4,6 39

49. Uyğunluğu müəyyən edin. 40

I – Fənnin məzmununa aid olanlar 40

II – Təlim strategiyalarına aid olanlar 40

1-təlimin təşkilinə verilən əsas tələbləır 40

2-ümumi təlim nəticələri 40

3-məzmun xətləri 40

4-təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar 40

5-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr 40

6-məzmun standartları 40

7-fənnin məzmun standartlarının şərhi 40

8-inteqrasiya 40

A) I-1,4,7; II-3,6,8 B) I-2,3,6,8; II-1,4,5,7 C) I-1,4,5,7; II-2,3,6,8 D) I-4,5,6,8; II-2,3,5,7 E) I-1,3,5; II-2,4,6 40

50. Uyğunluğu müəyyən edin. 40

I – Fənn proqramında əks olunanlar 40

II – Fənn kurikulumunda əks olunanlar 40

1-fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması 40

2-təlim strategiyaları 40

3-fənnin məqsədi və və vəzifələri 40

4-bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi 40

5-ümumi tələblər 40

6-bölmə və mövzulara ayrılan saatlar 40

7-inteqrasiya 40

8-mövzuların tədrisi ardıcıllığı 40

A)I-1,2,3,4; II-5,6,7,8 40

B)I-3,4,6,8; II-1,2,5,7 40

C)I-1,2,5,7; II-3,4,6,8 40

D)I-2,5,7; II-3,4,8 40

E)I-2,3,5; II-6,7,8 40

51. Uyğunluğu müəyyən edin. 40

I - Bu biliklərə anlayışlar, təriflər və faktlar daxildir 40

II - Problemlərin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir 40

III - Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir 40

1-Kontekstual 40

2-Prosedural 40

3-Deklorativ 40

A)I-1, II-3, III-2 40

B)I-2, II-3, III-1 40

C)I-3, II-2, III-1 40

D)I-3, II-1, III-2 40

E)I-2, II-1, III-3 40

52. Uyğunluğu müəyyən edin. 40

I – Anlama və ona aid olan fellər 40

II – Tətbiqetmə və ona aid fellər 40

1-kimyəvi formul üzrə hesablama aparır 40

2-tərkibin sabitliyi qanunu izah edur 40

3-hesablama zamanı sıxlığa aid düsturdan istifadə edir 40

4-oksidlərə aid nümunələr gətirir 40

5-oksigenin alınmasına aid təcrübə nümayiş etdirir 40

6-turşuları əsaslılığına görə fərqləndirir 40

A)I-1,3,5; II-2,4,6 41

B)I-2,3,5; II-1,4,6 41

C)I-3,4,5; I-1,2,6 41

D)I-2,4,6; II-1,3,5 41

E)I-3,5,6; II-1,2,4 41

53. Biliyin kateqoriyaları və fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyğun olanları müəyyən edin. 41

I – Biliyin kateqoriyaları 41

II – Fəaliyyətin xüsusiyyətləri 41

1 - deklorativ 41

2 - idraki 41

3 - emosional 41

4 - prosedural 41

5 - psixomotor 41

6 - kontekstual 41

7 - informatik 41

8 - həyati 41

A)I - 2, 6, 7; II - 1, 4, 8 41

B)I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6 41

C)I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5 41

D)I - 1, 8; II - 2, 7 41

E)I - 3, 5; II - 4, 6 41

54. Kimya fənni kurikulumunun məzmun və fəaliyyət xətləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 41

I – Məzmun xətti 41

II – Fəaliyyət xətləri 41

1 - maddə və maddi aləm 41

2 - ünsiyyətqurma 41

3 - əlaqələndirmə 41

4 - kimyəvi hadisələr 41

5 - təqdimetmə 41

6 - eksperiment və modelləşdirmə 41

7 - kimya və həyat 41

8 - kimyəvi hesablama 41

A)I-2,3, 5, 8; II-1,4, 6,7 41

B)I-2,3; II- 6,7 41

C)I-1,4, 6,7; II-2,3,5,8 41

D)I-1,2,3; II-6,7,8 41

E)I-1,4,5,8; II-2,3,6,7 41Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə