##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiyaYüklə 2,84 Mb.
səhifə35/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

55. Məzmun xətləri və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 41

I – Maddə və maddi aləm 41

II – Kimyəvi hadisələr 41

III – Eksperiment və modelləşdirmə 41

IV – Kimya və həyat 41

1-maddələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri şərh edir. 41

2-reaksiya tənlikləri əsasında hesablamalar aparır 41

3- kimyəvi hadisələrə aid müşahidə və təcrübə aparır 41

4- maddənin tətbiq sahələrini şərh edir 41

5- kimya sahəsində görkəmli alimlərin kəşfləri barədə məlumata malik olduğunu nümayiş etdirir 41

A)I-2; II-1; III-3,4; IV-5 41

B)I-1; II-2; III-3,IV-4,5 41

C)I-5; II-3; III-4; IV-1,2 41

D)I-2; II-3, III-1; IV-5 41

E)I-1,4; II-3; III-2; IV-5 41

42

##num= 10// level= 1// sumtest=17 // name=Təlim strategiyaları.Təlimin təşkili prinsipləri. Yeni pedaqoji texnologiyalar. // 421. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır? 42

A)Təlimin forma və üsulları 42

B)Valideynin arzusu 42

C)Fəaliyyətin stimullaşdırılması 42

D)Fənnin məqsədləri 42

E)Şagirdlərin idrak fəallığı 42

2. Təlim strategiyalarına aid olmayanı göstərin. 42

A)Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblərin təsviri 42

B)Sinifdənkənar tədbirlərin təşkil edilməsi. 42

C)Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr 42

D)Planlaşdırmaya dair nümunələr 42

E)Dəstəkləyici mühütin yaradılması 42

3. Aşağıdakılardan biri təlimin təşkili prinsipinə aid deyil. 42

A)Yekun qiymətləndirmənin aparılması. 42

B)Pedaqoji prosesin tamlığı. 42

C)Təlimdə bərabər imkanların yaradılması. 42

D)Fəaliyyətin stimullaşdırılması. 42

E)Şagirdyönümlülük . 42

4. Təlim strategiyaların mahiyyətini nə təşkil edir? 42

A)Yalnız forma və üsullar 42

B)Təlim və tədris üsulları 42

C)Məzmun ,və iş forması 42

D)Forma, üsul , vasitə və yanaşmalar 42

E)Təlimin təşkilinə verilən tələblər 42

5. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? 42

A)Pedaqoji proses munasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir. 42

B)Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. 42

C)Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması 42

D)Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici (təhsil), inkişafetdirici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. 42

E)Pedaqoji proses şagirdləri potensial imkanlarının inkişafına yönəldir 42

6. Bütun şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkili prinsiplərindən verilən hansının şərhidir? 42

A)Təlimdə bərabər imkanların yaradılması 42

B)Pedaqoji prosesin tamlığı 42

C)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması 42

D)Şagirdyönümlülük 42

E)Fəaliyyətin stimullaşdırılması 42

7. Təlim strategiyalarina aid olanları seçin. 42

1 – Formalar 42

2 – Dərslik 42

3 – Üsullar 42

4 – Təhsilverənlər 42

5 – Vasitələr 43

6 – Təhsilalanlar 43

7 – Yanaşmalar 43

8 – Tədris vahidləri 43

A)2, 4, 6, 8 43

B)1, 2, 4. 6 43

C)3, 4, 6, 8 43

D)1, 3, 5, 7 43

E)2, 4, 6, 7 43

8. Təlim strategiyaları hansı məsələləri əhatə edir? 43

1 – Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 43

2 – Qiymətləndirmə növləri 43

3 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar 43

4 – Təlimin nəticələri 43

5 – Məzmun standartları 43

6 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər 43

A)1, 3, 6 43

B)2, 4, 5 43

C)2, 3, 4 43

D)1, 4, 5 43

E)2, 4, 6 43

43

9. Müasir dövrdə kimyanın tədrisi və təlimi zamanı hansı prinsiplərə əməl olunmalıdır? Düzgün cavabları seçin. 431 – Şagirdlərə azad təlim imkanı verilməlidir 43

2 – Müəllim daima öz elmi - metodiki səviyyəsini artırmağa çalışmalıdır 43

3 – Şagirdlərə maksimum bilik verilməlidir 43

4 – Təlim prosesi motivasiyayaradıcı olmalıdır 43

5 – Şagirdlərin maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır 43

6 – Dəstəkləyici təlim mühiti yaradılmalıdır 43

7 – Təlim prosesi şagirdyönümlü olmalıdır 43

8 – Təlim prosesi müəllimyönümlü olmalıdır 43

9 – Təlim və tədris inkişafetdirici olmalıdır 43

10 – Təlim və tədris stimullaşdırıcı olmalıdır 43

A)2, 3, 5, 8, 10 43

B)1, 4, 5, 8, 10 43

C)1, 4, 6, 7, 9 43

D)7, 2, 3, 8 43

E)6, 3, 5, 2 43

10. Pedaqoji texnologiyaların növlərini seçin. 43

1 – Elmi texnologiya 43

2 – Təlim texnologiyası 43

3 – Mikrotexnologiya 43

4 – İnkişaf texnologiyası 43

5 – Prosessual texnologiya 43

6 – Tərbiyə texnologiyası 43

7 – Təsviri texnologiya 43

8 – Diaqnostika texnologiyası 43

A)1, 3, 5, 7 43

B)2, 4, 6, 8 43

C)3, 5, 6, 8 43

D)2, 3, 5, 6 43

E)1, 2, 3, 4 43

11. Şəxsiyyətyönümlü təlim texnologiyalarını seçin. 43

1 – Problemli şərh üsulu ilə təlim 44

2 – Əməkdaşlıqla təlim 44

3 – Tədqiqatçılıq üsulu ilə təlim 44

4 – Müxtəlif səviyyələrin təlimi 44

5 – Modullarla təlim 44

6 – Evristik təlim 44

7 – Biliklərin tam mənimsənilməsi 44

8 – Yaradıcılıq 44

9 – Lahiyələr metodu 44

10 – İnkişafetdirici 44

A)1, 3, 6, 8, 9 44

B)7, 9, 1, 3, 6 44

C)5, 6, 8, 9 44

D)3, 6, 8 44

E)2, 4, 5, 7, 9 44

12. Pedaqoji texnologiyaların prinsiplərini seçin. 44

1 – Müvafiqlik prinsipi 44

2 – İnkişafetdirici təlim prinsipi 44

3 – Humanitarlaşdırma prinsipi 44

4 – Maksimum bilik əldəetmə prinsipi 44

5 – Optimal psixi gərginlik prinsipi 44

6 – Bütün şagirdlərlə əks - əlaqə prinsipi 44

7 – Müəllimin liderlik prinsipi 44

8 – Təlimdə yaxın inkişaf zonasın yönəltmə prinsipi 44

10 – Müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi 44

A)1, 3, 4, 7, 9 44

B)2, 4, 5, 7, 9 44

C)1, 5, 4, 7, 9 44

D)1, 2, 4, 7, 8 44

E)2, 5, 6, 8, 10 44

13. Kimya təliminin təşkilinə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün. 44

1 – Dəstəkləyici təlim mühitinin yaradılması 44

2 – Pedaqoji prosesin tamlığı 44

3 – Şagirdyönümlülük 44

4 – Təlimdə bərabər imkanların yaradılması 44

5 – İnkişafyönümlülük 44

6– Fəaliyyətin stimullaşdırılması 44

A)2, 4, 3, 5, 6, 1 44

B)1, 6, 5, 3, 4, 2 44

C)3, 5, 4, 6, 2, 1 44

D)6, 1, 3, 5, 2, 4 44

E)4, 3, 2, 1, 6, 5 44

14. Pedaqoji texnologiyaların növlərini məntiqi ardıcıllıqla düzün. 44

1 – Diaqnostika texnologiyası 44

2 – İnkişaf texnologiyası 44

3 – Təlim texnologiyası 44

4 – Tərbiyə texnologiyası 44

A)3, 4, 2, 1 44

B)1, 2, 4, 3 44

C)4, 2, 3, 1 44

D)2, 1, 4, 3 44

E)3, 1, 2, 4 44

15. Uyğunluğu müəyyən edin. 44

I – Təlimin təşkili prinsipləri 45

II – Pedaqoyi texnologiyaların prinsipləri 45

1-tərbiyəedici 45

2-şagiryönümlülük 45

3-bütün şagirdlərlə əks-əlaqə 45

4-dəstəkləyişi təlim mühitinin yaradılması 45

5-müntəzəm olaraq təkraretmə 45

6-fəaliyyətin stimullaşdırılması 45

7-təlimdə yaxın inkişaf zonasına yönəltmə 45

8-bərabər imkanların yaradılması 45

A)I-1,3,5,7; II-2,4,6,8 45

B) I-2,3,5,7; II-1,4,6,8 45

C)I-5,6,7,8; II-1,2,3,4 45

D)I-2,4,6,8; II-1,3,5,7 45

E) I-3,5,6,8; II-1,2,4,7 45

16. Texnoloji yanaşmanın strukturuna aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 45

I – Şaquli 45

II– Üfiqi 45

1 - elmi - nəzəri texnologiya 45

2 - formal - təsviri texnologiya 45

3 - metatexnologiya 45

4 - prosessual - aktv 45

5 - mezatexnologiya 45

6 - elmi - ptaktiki texnologiya 45

7 - makrotexnologiya 45

8 - mikrotexnologiya 45

A)I-1,2,4,5; II-3,5,6,8 45

B)I-3,5,7,8; II-1,2,4 45

C)I-2,4,5; II-1,3,8 45

D)I-3,4; II-1,7 45

E)I-2,4,7; II-1,5,8 45

17. Pedaqoji texnologiyaların növləri və səviyyələrinə aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 45

I - Pedaqoji texnologiyaların növləri 45

II - Pedaqoji texnologiyaların səviyyələri 45

1 – ümumipedaqoji texnologiya, 45

2 – təlim texnologiyası, 45

3 – inkişaf texnologiyası, 45

4 – xüsusi pedaqoji texnologiya, 45

5 – lokal pedaqoji texnologiya, 45

6 – tərbiyə texnologiyası, 45

7 – diaqnostika texnologiyası 45

A)I-1,2,4,7; II-3,5,6 45

B)I-1,4,5; II-2,3,6,7 45

C)I-2,3,6,7; II-1,4, 5 45

D)I-4,5,7; II-2,6 45

E)I-4,5,6; II-2,3,7 45

##num= 11// level= 1// sumtest=27 // name= Fəal/interaktiv təlim. // 45

1. "Beyin həmləsi” nədir? 45

A)Dərs nümunəsi 45

B)Təlim forması 45

C)Dərs forması 45

D)Təlim üsulu 45

E)Dərs mövzusu 46

2. Biri fəal dərsin mərhələsidir. 46

A)Qrup işinin təşkili 46

B)İş vərəqlərinin hazırlanması 46

C)Veb-resurslardan istifadə 46

D)Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması. 46

E)Məlumat mübadiləsi 46

3. Bu üsulda müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərinə dairə çəkilir və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz, onunla əlaqəli sözlər xəttlərlə birləşdirilir. Haqqında danışılan təlim üsulu hansıdır? 46

A)Ziqzaq 46

B)Klaster 46

C)Akvarium 46

D)Venn diaqramı 46

E)Auksion 46

4. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsul hansıdır? 46

A)Ziqzaq 46

B)Karusel 46

C)Venn diaqramı 46

D)BİBÖ 46

E)Akvarium 46

5. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi üçün real imkanlar yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir? 46

A)Fərdi iş 46

B)Karusel 46

C)Qruplarla iş 46

D)BİBÖ 46

E)Cütlərlə iş 46

6. Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Sizcə fəal təlimin hansı üsulundan söhbət gedir ? 46

A)Ziqzaq 46

B)Klaster 46

C)Karusel 46

D)Akvarium 46

E)Auksion 46

7. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir? 46

A)Karusel 46

B)Kollektivlə iş 46

C)Cütlərlə iş 46

D)Fərdi iş 46

E)BİBÖ 46

8. Aşağıdakılardan hansı təlimin formasıdır? 46

A)Sinifdən kənar iş 46

B)Valideynlə birlikdə iş 47

C)Cütlərlə iş 47

D)Məkdəbdən kənarda iş 47

E)Müəllimin köməkliyi ilə iş 47

9. Oksigen və ozonu müqayisə etdikdə fəal təlimin hansı üsulundan istifadə etmək olar? 47

A)Anlayışların çıxarılması 47

B)Venn diaqramı 47

C)Problemli vəziyyət 47

D)Diskusiya 47

E)Beyin həmləsi 47

10. Fəal təlimin üsullarını seçin 47

1 – Müzakirə 47

2 – Qeyri-standart dərs 47

3 – Beyin həmləsi 47

4 – Kiçik qruplarla iş 47

5 – Venn diaqramı 47

6 – Debatlar 47

7 – Kiçik qruplarla iş 47

8 – Şaxələndirmə 47

9 – Fərdi iş 47

A)1, 2, 4, 7, 9 47

B)1, 3, 5, 6, 8 47

C)1, 2, 4, 6, 7 47

D)2, 4, 5, 6, 9 47

E)2, 3, 4, 6, 8 47

11. Fəal təlimin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır? 47

1 – Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyasının yaradılması 47

2 – Müəllimin maksimum bilik verməsi 47

3 – Problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması 47

4 – Problemin həlli zamanı müəllimin mövqeyininin üstün olması 47

5 – Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin kəışfi üçün şəraitin yaradılması 47

6 – Şagirdlərin dərslikdəki matareialları dərindən mənimsəmələri üçün şəraitin yarıdılması 47

A)2, 4, 6 47

B)1, 3, 5 47

C)1, 4, 6 47

D)2, 3, 4 47

E)2 ,4, 5 47

12. Fəal təlimin iş formaları hansılardır? 47

1 – Müzakirə 47

2 – Kollektivlə 47

3 – Beyin həmləsi 47

4 – Kiçik qruplarla iş 47

5 – Debatlar 47

6 – Fərdi 47

7 – Şaxələndirmə 47

A)1, 3, 5, 7 47

B)3, 5, 7 47

C)1, 3, 5, 6 47

D)3, 4, 5, 7 47

E)2, 4, 6 47

13. Fəal təlimin iş formalarını seçin. 47

1 – BİBÖ 48

2 – Qruplarla iş 48

3 – Karusel 48

4 – Kollektivlə iş 48

5 – Auksion 48

6 – Müzakirə 48

7 – Cutlərlə iş 48

A)1, 3, 5, 6 48

B)3, 5, 7 48

C)1, 2, 5, 6 48

D)3, 5 ,6 48

E)2, 4, 7 48

14. Fəal təlimin üsullarını seçin 48

1 – Müzakirə 48

2 – Qeyri-standart dərs 48

3 – Beyin həmləsi 48

4 – Kiçik qruplarla iş 48

5 – Venn diaqramı 48

6 – Debatlar 48

7 – Motivasiya 48

8 – Tədqiqat sualı 48

A)1, 2, 4, 6 48

B)2, 3, 7, 8 48

C)3, 4, 5, 7 48

D)2, 4, 6, 8 48

E)1, 3, 5, 6 48

15. Fəal təlimin əsaslandığı amilləri seçin. 48

1 – əməkdaşlıq 48

2 – prinsipiallıq 48

3 –fəal dərketmə 48

4 – fəal davranma 48

5 – təfəkkürün müstəqilliyi 48

6 – müəllimin intensiv biliklər verməsi 48

7 – biliklərin müstəqil əldə edilməsi 48

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanması 48

A)1, 4, 6 48

B)2, 4, 6, 8 48

C)1, 5, 2, 4 48

D)1, 3, 5, 7 48

E)7, 8, 6 48

16. Fəal təlimin üsullarını seçin. 48

1 – Rollu oyunlar 48

2 – Venn diaqramı 48

3 – Müntəzəm təkraretmə 48

4 – Demonstrasiyalı müsahibə 48

5 – Beyin həmləsi 48

6 – Müsahibə 48

7 – Müzakirə 48

8 – Reproduktiv 48

A)3, 4, 6, 8 48

B)5, 6 48

C)7, 8 48

D)1, 2, 5, 7 48

E)2, 3, 6, 8 48

17. Fəal təlimdə nəzərdə tutulan təlim modelinin komponentlərini seçin. 49

1 – Təlimin priyomları 49

2 – Təlimin məzmunu 49

3 – Öyrədici mühit 49

4 – Təlimin planlaşdırılması 49

5 – Təlimin metodları 49

6 – Təlimin prinsipləri 49

7– Qiymətləndirmə 49

8 – Təlimin məqsədi 49

A)1, 4, 6, 8 49

B)2, 4, 5, 6 49

C)1, 3, 4 49

D)2, 3, 5, 7 49

E)3, 4, 6 49

18. Fəal dərsin mərhələlərinin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir? 49

1 - Tədqiqatın aparılması 49

2 - Motivasiya, problemin qoyuluşu 49

3 - İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 49

4 - Nəticə və ümumiləşdirmə 49

5 - Qiymətləndirmə və refleksiya 49

6 - Yaradıcı tətbiqetmə 49

7 - İnformasiya mübadiləsi 49

A)2, 1, 7, 3, 4, 6, 5 49

B)1, 2, 3, 5, 6, 4, 7 49

C)2, 1, 3, 5, 6, 7, 4 49

D)2, 3, 1, 5, 4, 7, 6 49

E)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 49

19. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması ardıcıllığını müəyyən edin. 49

1 – Problemin qoyuluşu 49

2 – Şagirdlərin fəallığı 49

3 – Təfəkkürün fəallaşması; 49

A)1, 3, 2, 49

B)3, 2, 1 49

C)1, 2, 3 49

D)2, 3, 1 49

E)3, 1, 2 49

20. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması və tədqiqi üçün vacib olan xüsusiyyətlərin ardıcıllığını müəyyən edin. 49

1 – Şagirdə öz bacarığını həyata keçirməyə imkan verən 49

2 – Müxtəlif fərziyyələr yaradan 49

3 – Şagirdin inamlarına müvafiq olan 49

4 – Diqqət cəlb edən və maraqlı 49

5 – Müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan 49

A)4, 2, 5, 3, 1 49

B)2, 5, 3, 1, 4 49

C)3, 1, 2, 5, 4 49

D)5, 1, 3, 4, 2 49

E)1, 3, 2, 5, 4 49

21. Təlim üsullarının dövrlər üzrə ardıcıllığını müəyyən edin. 49

1 – Problemli təlim 49

2 – Dialoji təlim 49

3 – İzahlı illüstrativ təlim 49

4 – Fəal təlim 49

A)3, 2, 4, 1 50

B)2, 3, 1, 4 50

C)1, 4, 3, 2 50

D)1, 2, 3, 4 50

E)4, 3, 2, 1 50

22. Fəal təlimin əsaslandığı amillərin ardıcıllığını müəyyən edin 50

1 – Şagirdlər tərəfindən biliklərin müstəqil əldə edilməsinə 50

2 – Şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə 50

3 – Problemli şəraitin yaradılmasına 50

4 – Təfəkkürün müstəqilliyinə 50

5 – Təfəkkürün sərbəstliyinə 50

6 – Şagirdlərin fikrlərini sübuta yetirməsinə 50

7 – Şagirdlərin sərbəst fikir söyləməsinə 50

8 – Şagirdlərin bilikləri yaradıcı tətbiq etməsinə 50

9 – Əməkdaşlığa 50

A)4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3, 9 50

B)3, 9, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6, 50

C)5, 2, 4, 1, 9, 8, 7, 6, 3 50

D)6, 3, 7, 9, 8, 4, 1, 5, 2 50

E)2, 1, 4, 3, 9, 6, 7, 5, 8 50

23. Ənənəvi və fəal təlimlə onlara aid olan səciyyəvi xüsusiyyətlər arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. 50

I – Fəal təlimin xüsusiyyətləri 50

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri 50

1- müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyanın yaradılması 50

2 - problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması 50

3 - biliklərin hazır şəkildə təqdim olunması 50

4 - yaddaşa üstünlük verilməsi 50

5 - şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi üçün şəraitin yaradılması 50

6 - şagirdlərin icraçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılması 50

7 - şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə şəraitin yaradılması 50

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanmaları üçün müəllimin fəaliyyətinin üstünlüyü 50

A)I - 3, 4, 8; II - 2, 5, 7 50

B)I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8 50

C)I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7 50

D)I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3 50

E)I - 1, 4, 8; II - 2, 3, 7 50

24. Fəal dərsin səmərəliliyini təmin edən psixoloji mexanizmlərlə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 50

I – Problemli vəziyyətin yaradılması 50

II – Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi 50

III – Psixoloji dəstək - hörmət və etibar 50

1 - müxtəlif fərziyələrin yaranması 50

2 - müəllimlə valideyinin əməkdaşlığı 50

3 - müəllim tədqiqatçı, şagird öyrənən 50

4 - ən zəif şagirdin belə yaradıcı prosesə qoşulması 50

5 - şagird tədqiqatçı 50

6 - şagird - şagird əməkdaşlığı 50

7 - şagirdlərdə inamsızlıq hissinin aradan qaldırılması 50

8 - optimal üsulun tapılması 50

A)I - 2, 6; II - 3, 4; III - 1, 5 50

B)I - 2; II - 8; III - 3 50

C)I - 1, 5; II - 6, 8; III - 4, 7 50

D)I - 1, 8; II - 6, 7; III - 4, 5 50

E)I - 1; II - 3; III - 2 51

25. Ənənəvi və fəal təlimlə onların xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin. 51

I – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri 51

II – Fəal təlimin xüsusiyyətləri 51

1 - məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma 51

2 - monoloji təlim 51

3 - reproduktivlik 51

4 - demokratik tədris üsulu 51

5 - dialoji təlim 51

6 - biliklərin hazır formada mənimsənilməsi 51

7 - biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi 51

8 - azadlıq və təşəbbüskarlığa geniş imkanların yaradılması 51

A)I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5, 8 51

B)I - 1, 4, 5, 8; II - 2, 3, 6, 7 51

C)I - 2, 3, 5, 8; II - 1, 4, 6, 7 51

D)I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 7 51

E)I - 2, 3, 4; II - 1, 6, 7 51

26. Fəal təlim, pedaqoji texnologiya və müasir təhsilin prinsiplərini uyğunlaşdırın. 51

I – Fəal təlimin prinsipləri 51

II – Müasir təhsilin prinsipləri 51

III – Pedaqoli texnologiyaların prinsipləri 51

1 - demokratikləşdirmə 51

2 - tərbiyəedici 51

3 - təlimdə müvəffəqiyyət əldə etnək 51

4 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim 51

5 - fərdiləşdirmə 51

6 - optimal psixi gərginlik 51

7 - fəal idrak 51

8 - qabaqlayıcı təlim 51

9 - inteqrasiya 51

A)I - 2, 3, 6; II - 4, 7, 8; III - 1, 5, 9 51

B)I - 2, 9; II - 3, 4; III - 1, 5 51

C)I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7; III - 6, 8, 9 51

D)I - 1, 4; II - 5, 8; III - 2, 9 51

E)I - 4, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 2, 3, 6 51

27. Kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işlər və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin. 51

I – Kollektivlə iş 51

II – Qrupla (kiçik qrupla) iş 51

III – Cütlərlə iş 51

IV – Fərdlərlə iş 51

1- şagirdlərdə ünsiyyətyaratma vərdişinin təşəkkülü və inkişafını təmin edir 51

2- şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkan yaradır 51

3- şagirdlərdə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır 51

4- müəllim-qrup-şagird ünsiyyətinin qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə tutur və hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir 51

A)I-2; II-1; III-4; IV-3 51

B)I-3; II-2; III-4; IV-1 51

C)I-1; II-4; III-3; IV-2 51

D)I-4; II-3; III-1; IV-2 51

E)I-1; II-2; III-4; IV-3 51

##num= 12// level= 1// sumtest=18 // name=Tam orta məktəblərdə kimya təliminin təşkilinin əsas formaları. // 52

##num= 13// level= 1// sumtest=9 // name=Kimya təliminin təşkilinin köməkçi 56

formaları. // 56

##num= 16// level= 1// sumtest=21 // name=İlk kimyəvi anlayışlar mövzusunun tədrisi Kimya dili kimyanın tədrisində idrak vasitəsi kimi. // 72

##num= 17// level= 1// sumtest=20 // name=Oksigen, hidrogen, su və məhlullar mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. // 76

##num= 18// level= 1// sumtest=18 // name=Qeyri - üzvi birləşmələrin əsas siniflərinin tədrisinin mühüm məsələləri. // 81

##num= 19// level= 1// sumtest=15 // name=Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. Kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlıq mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. // 84

##num= 20// level= 1// sumtest=17 // name=Dövri qanun, dövri sistem və atomun quruluşu mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. // 88

##num= 21// level= 1// sumtest=21 // name= Kimyəvi rabitə və maddənin quruluşu mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. // 92

##num= 22// level= 1// sumtest=20 // name=Elektrolitik dissosiasiya, hidroliz və elektroliz mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. // 95

##num= 23// level= 1// sumtest=17 // name= Metallar və onların ümumi xassələri. Dövri sistemin I - III qrupunun əsas yarımqrup metalları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. // 99

##num= 24// level= 1// sumtest=14 // name=Əlavə yarımqrup metalları. Metallurgiya mövzusunun tədrisinin mühüm məsələləri. // 102

##num= 25// level= 1// sumtest=17 // name=Halogenlər və oksigen yarımqrupupları mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. // 105

##num= 26// level= 1// sumtest=21 // name=Azot və karbon yarımqrupu mövzularının tədrisinin mühüm məsələləri. // 108

1. Hansı ifadə azota aid deyil? 108

A) Atmosferin əsas tərkib hissəsini təşkil edir 108

B) Havadan yüngül qazdır 108

C) Hidrogenlə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur 108

D) Xarici elektron təbəqəsində beş elektron var 108

E) Hidrogenli birləşməsi əsasi xassəlidir 108

##num= 27// level= 1// sumtest=16 // name=Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi və karbohidrogenlərə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. // 112

##num= 28// level= 1// sumtest=15 // name=Oksigenli üzvi birləşmələrə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. // 116

##num= 29// level= 1// sumtest=19 // name=Azotlu üzvi birləşmələr və yüksək molekullu birləşmələrə aid mövzuların tədrisinin mühüm məsələləri. // 119

##num= 30// level= 1// sumtest=13 // name=Qeyri - üzvi və üzvi kimyaya aid biliklərin ümumiləşdirilməsi və təkrarı. // 123MÜNDƏRİCAT 126

Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə