##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 5// level= 1// sumtest=15 // name=Kimya tədrisinin ümumi və xüsusi metodiki prinsipləri. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə5/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

##num= 5// level= 1// sumtest=15 // name=Kimya tədrisinin ümumi və xüsusi metodiki prinsipləri. //1. Klassik didaktik prinsipləri yeni tələblərə uyğun olaraq sistemləşdirən görkəmli rus metodisti kim olmuşdur?

A) Y. Kuznetsova

B) R. Y. Əliyev

C) Y. K. Babanski N.

D) İ. N. Borisov

E) V. P. Qarkunov

2. Kimyanın tədrisndə ilk öncə hansı iki kimyəvi element ətraflı öyrənilir?

A) Kükürd və xlor

B) Azot və oksigen

C) Dəmir və hidrogen

D) Oksigen və hidrogen

E) azot və fosfor

3. Ümumi didaktik prinsiplərin kimya dərslərində tətbiqi üçün müəllim hansı yollardan istifadə etməlidir?

A) Müəllimin şifahi nitqi, şagirdlərin müşahidəsi və müstəqil işi

B) İllik və cari yoxlama yazı işlərinin aparılması

C) Şagirdlərin test vasitəsi ilə yoxlanılması, müəllimin sorğusu, ev tapşırıqlarının yoxlanılması

D) Rüblük və yoxlama yazı işləri

E) Müəllimin praktiki məşğələ dərslərində şagirdlərin biliyini yoxlaması

4. Biliklərin inkişafında kimya predmetinin quruluşu üçün əsas olan prinsipləri seçin.

1 - Sadədən mürəkkəbə

2 - Sistemlilik

3 - Predmetin vahidliyi

4 - Məntiqlilik

5 - Ardıcıllıq

6 - Məqsədə müvafiqlik

A) 1, 3, 4

B) 2, 5, 6

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 6

E) 3, 4, 5

5. Hər bir müsahibə üsulunun tətbiqində nəzərdə tutulan vaxta əməl etmək üçün kimya müəllimi qabaqcadan hansı şərtləri müəyyənləşdirməlidir?

1 - Şagirdlərə hansı suallar və hansı ardıcıllıq üzrə verilməlidir?

2 - Hansı nəticələr çıxarılmalıdır?

3 - Şagirdlərin özlərində müəllimə vermək üçün hansı suallar meydana çıxa bilər?

4 - Hansı qeydlər və necə aparılmalıdır?

5 - Müşahidənin gedişində hansı təcrübələr göstərilməlidir?

6 - Şagirdlərin fəallıqları necə təmin edilməlidir?

7 - Şagirdlərin suallara verdikləri cavabları necə qiymətləndirmək lazımdır?

8 - Hansı qeydlər aparılmalıdır?

9 - Hansı illüstrativ materialdan istifadə edilməlidir?

A) 2, 4, 6, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 3, 4, 7, 9

D) 1, 3, 5, 9

E) 1, 4, 5, 6

6. Kimya tədrisində tətbiq edilən ümumi metodik prinsiplər hansılardır?

1 - Şagirdlərə maddələri öyrətməyin prinsipləri

2 - Elmilik prinsipi

3 - Şagirdlərin kimyəvi terminologiya və simvolika ilə tanış edilməsi prinsipi

4 - Şagirdləri mühüm kimyəvi anlayışlarla tanış etməyin prinsipləri

5 - Kimyəvi hadisələrin mənasını dərk etmək prinsipi

6 - Şagirdləri kimyanın əsas nəzəriyyələri və qanunları ilə tanış etməyin prinsipləri

7 - Kimya dilinin öyrədilməsi ilə təfəkkür inkişafının bir - birindən asılılıq prinsipi

8 - Şagirdlərin kimya istehsalatı ilə tanış edilməsinin ümumi prinsipləri

9 - Şagirdlərə məsələ həlli ğyrətməyin prinsipləri

A) 3, 4, 5, 7, 8

B) 2, 5, 7, 9

C) 1, 6, 8, 9

D) 1, 3, 4, 6, 8

E) 2, 4, 6, 8, 9

7. Kimya təliminin metodik prinsiplərində hansı parametrlər əsas götürülür?

1 - Kimya fənninin spesifik xüsusiyyətləri

2 - Kimya kursunun məzmunu

3 - Kimya müəllimlərinin fəaliyyətləri

4 - Kimya təliminin məqsədi

5 - Kimya kursunun quruluşu və vəzifələri

6 - Kimya təliminin vəzifələri

A) 1, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 6

E) 3, 5, 6

8. Kimya istehsalatının elmi - texnoloji prinsipləri hansılardır?

1 - İstehsalatın mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması prinsipi

2 - Reaksiyaya girən maddələrin səthinin artırılması

3 - Qarşı - qarşıya axın prinsipi

4 - Şagirdlərin kimya istehsalatı ilə tanış edilməsi prinsipi

5 - Kimyəvi reaksiyaların surət və istiqamətinin dəyişdirilməsi prinsipi

6 - Reaksiyaya girən maddələrin sirkulyasiyası prinsipi

7 - İstehsalat prosesinin fasiləsizliyi və fazalara bölünməsi

8 - İstilikdəyişmə prinsipi

9 - Şagirdləri mühüm kimyəvi anlayışlarla tanış edilməsi prinsipi

A) 2, 5, 7, 8, 9

B) 1, 3, 4, 7, 9

C) 2, 4, 7, 8

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 5, 6, 8

9. Şagirdlərə kimyəvi anlayışların öyrədilməsinin mərhələlərini ardıcıllıqla düzün

1 – Maddə və proseslər üzərində müşahidə

2 – Ayrı - ayrı kimyəvi anlayışların qruplaşdırılması

3 – Didaktik materialın nəzəri cəhətdən izahı və ümumiləşdirilməsi

4 – Anlayışların sistemləşdirilməsi.

A) 3, 1, 4, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 2, 3, 1

D) 2, 4, 1, 3

E) 1, 3, 2, 4

10. Orta məktəb kimya kursunda nəzəriyyələrin tədrisi ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Atom - molekul nəzəriyyəsi

2 - Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi

3 – Məhlullar haqqında nəzəriyyə

4 – Kimyəvi rabitə nəzəriyyəsi

5 – Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi

A) 1, 3, 4, 2, 5

B) 2, 5, 3, 4, 1

C) 5, 2, 4, 3, 1

D) 2, 4, 3, 1, 5

E) 3, 1, 2, 4, 5

11. Kimya tədrisinin xüsusi metodiki prinsiplərini dərslikdə verilən ardıcıllıqla düzün

1 – Kimyəvi hadisələrin mənasını dərk etmək prinsipi

2 – Kimya kursunda bölmələrin bir - biri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi

3 – Kimya dilinin öyrənilməsi ilə təfəkkür inkişafının bir - birindən asılılığı prinsipi

4 – Kimya tədrisində şagirdlərin nitqinin düzgünlüyü və dəqiqliyinin gözlənilməsi prinsipi

5 – Kimya üzrə nəzəri biliklər əsasında bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması prinsipi

6 – Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanmaq prinsipi

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6,

B) 3, 1, 6, 2, 5, 4

C) 2, 5, 4, 3, 1, 6

D) 6, 2, 5, 4, 1, 3

E) 3, 4, 1, 5, 6, 2

12. Kimya tədrisinin ümumi metodik prinsiplərini dərslikdə verilən ardıcıllıqla düzün

1 – Şagirdləri mühüm kimyəvi anlayışlarla tanış etməyin ümumi prinsipləri

2 – Şagirdləri kimyanın əsas qanunları ilə tanış etməyin ümumi prinsipləri

3 - Şagirdlərin kimyəvi terminologiya və simvolika ilə tanış edilməsi prinsipi

4 – Şagirdlərə maddələri öyrətmətin ümumi prinsipləri

5– Şagirdləri kimyanın əsas nəzəriyyələri ilə tanış etməyin ümumi prinsipləri

6 – Şagirdlərə maddələrin təsnifatını öyrətməyin ümumi prinsipləri

7 – Şagirdlərin kimya istehsalatı ilə tanış edilməsinin ümumi prinsipləri

8 – Görkəmli kimyaçıların həyat və fəaliyyəti ilə şagirdləri tanış etməyin ümumi prinsipləri

9 – Kənd təsərrüfatı istehsalatının kimyalaşdırılması əsasları ilə şagirdlərin tanış edilməsi prinsipləri

A) 9, 5, 3, 7, 2, 6, 8, 4, 1

B) 4, 3, 1, 5, 2, 6, 7, 9, 8

C) 3, 2, 4, 6, 5, 9, 8, 1, 7

D) 7, 9, 8, 3, 5, 1, 6, 4, 2

E) 8, 7, 9, 1, 6, 3, 5, 2, 4

13. Kimya tədrisinin ümumi və xüsusi metodiki prinsiplərinə aid olanlarda uyğunluğu müəyyən edin.

I – KTM - in ümumi metodiki prinsipləri

II – KTM - in xüsusi metodiki ptinsipləri

1 - əyanilik

2 – şagirdlərə maddələri öyrətməyin prinsipi

3– kimyəvi hadisələrin mənasını dərk etmək prinsipi

4– kimya dilinin öyrənilməsi ilə təfəkkür inkişafının bir - birindən asılılığı prinsipi, kimya kursunda bölmələrin bir - biri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi

6 – kimyanın əsas nəzəriyyələri ilə tanış etməyk prinsipi

7 - maddələrin təsnifatının öyrədilməsi prinsipləri

8 – ardıcıllq prinsipi

A) I - 2, 6, 7; II - 3, 4,

B) I - 1, 2; II - 2, 6, 3

C) I - 3, 4; II - 2, 6, 7

D) I - 3, 7; II - 1, 2

E) I - 1, 6, 3; 2 - 7, 2

14. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Kimya istehsalatının səmərəli təşkii prinsipləri

II – Kimya istehsalatının elmi - texnoloji prinsipləri

1 - reaksiyaya girən maddələrin səthinin artırılması

2 – fasiləsizlik və fazalara bölünmə

3 - əks axın

4 – mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma

5 – məhsuldarlığın artırılması

6– sirkulyasiya

7 – istilikdəyişmə

8 - kombinə edilmə və lokalizasiya

9 – kimyəvi reaksiyaların sürət və istiqamətinin dəyişdirilməsi

A) I - 2, 4, 5, 8; II - 1, 3, 6, 7, 9

B) I - 3, 4, 5, 6, 7; II – 1, 2, 8, 9

C) I - 1, 3, 6, 7, 9; II - 2, 4, 5, 8

D) I - 5, 6, 7, 8; II - 1, 2, 3, 4

E) I - 3, 6, 7; II - 4, 5, 8

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Kimya tədrisinin ümumi metodik prinsiplərinə aid olanlar

II - Kimya tədrisinin didaktik prinsiplərinə aid olanlar

1 – elmilik prinsipi

2 - şagirdlərə maddələri öyrətməyin ümumi prinsipləri

3 - müvafiqlik prinsipi

4 – təlim üçün optimal şəraitin yaradılması prinsipi

5 - şagirdlərin kimyəvi terminologiya və simvolika ilə tanış edilməsi prinsipi

6 - şagirdləri mühüm anlayışlarla tanış etməyim ümumi prinsipləri

7 – şüurluluq və fəallıq prinsipi

8 - şagirdləri kimyanın əsas nəzəriyyələri ilə tanış etməyin ümumi prinsipləri

9 - əyanilik prinsipi

10 - şagirdlərə maddələrin təsnifatını öyrətməyin ümumi prinsipləri

A) I - 1, 3, 4, 7, 9; II - 2, 5, 6, 8, 10

B) I - 1, 3, 5, 6, 9; II - 2, 4, 7, 8, 10

C) I - 2, 5, 6, 8, 10; II - 1, 3, 4, 7, 9

D) I - 4, 7, 9; II - 6, 8, 10

E) I - 4, 8, 10; II - 2, 5, 9


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə