##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 6// level= 1// sumtest=18 // name=Ümumi təhsil məktəblərində kimya kursunun məzmunu və quruluşu. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə6/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

##num= 6// level= 1// sumtest=18 // name=Ümumi təhsil məktəblərində kimya kursunun məzmunu və quruluşu. //1. Müasir kimya dövrünün birinci mərhələsi necə adlandırılır?

A) Bir sıra nəzəriyyələrin yaranması

B) Qanunların kəşfi

C) Nüvə kimyası

D) Elektron təsəvvürləri

E) Lomonosovun yaraıcılıq dövrü

2. Rusiyada kimya bir tədris predmeti kimi məktəblərə neçənci əsrdə daxil edilmişdir?

A) XX əsrin əvvəllərində

B) XIX əsrin ortalarında

C) XVIII əsrin axırlarında

D) XVIII əsrın əvvəllərində

E) XIX əsrin əvvəllərində

3. Müasir dövrdə kimya proqramı əsasən hansı məqsədləri qarşıya qoyur?

A) Tədris, quruculuq, zehni inkişaf

B) Təlim, tərbiyə və inkişaf

C) Maddələri öyrətmək, onların tətbiqi sahələrini müəyyənləşdirmək

D) Dialektik materializm dünyagörüşü aşılamaq

E) Kimya elminin əsaslarının öyrətmək

4. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) XXI əsri nə əsri adlandırmışdır?

A) Tərbiyə

B) Elm

C) Təhsil

D) Məktəb quruculuğu

E) Təlim

5. Məktəb sistemində öyrətmənin həyata keçirilməsi hansı komponentlərdən asılıdır?

1 - Təhsildən

2 - Məktəbdən

3 - Təlimdən

4 - Bilikdən

5 - Tərbiyədən

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 4,

D) 2, 3, 5

E) 1, 4

6. 1962 - ci ildən 2002 - ci ilə qədər Ümumtəhsil məktəblərində istifadə edilən kimya fənnininə aid dərsliklərin müəllifləri kimlər olmuşdur

1 – P. P. Lebedev

2 – Y . V. Xodakov

3 – D. A. Epşteyn

4 – N. Q. Solovyov

5 – İ. N. Borisov

6 - L. A. Tsvetkov

7 – Q. Y. Rudzitis

8 – V. S. Polosin

9 – N. Y. Kuznetsova

10 – F. G. Feldman

A) 1, 3, 4, 6, 10

B) 1, 4, 5, 8, 9

C) 3, 4, 6, 7, 10

D) 2, 5, 7, 8, 9

E) 2, 3, 6, 7, 10

7. Tədris prosesində bilavasitə aidiyyəti olan şərtlər hansılardır?

1 - Tədris - maddi şərait

2 - Məktəb kollektivi

3 - Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri

4 - Məktəb gigiyenası

5 - Müəllimin şəxsi keyfiyyəti

6 - Əxlaqi - psixoloji

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 6

E) 3, 4, 6

8. Kimya kursu quruluşunun elmi - nəzəri əsasları hansılardır?

1 - İdrak nəzəriyyəsi

2 – Atom - molekul nəzəriyyəsi,

3 – İnikas nəzəriyyəsi

4 - Təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi

5 – Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi

6 – Metodika elmi

7 - Təlim və tərbiyənin psixoloji əsasları

8 - Kimya elmi

A) 2, 5, 6, 7

B) 2, 3, 5, 6

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 4, 7, 8

E) 3, 4, 5, 8

9. Məktəb kimya kursunun quruluşuna hansı mühüm faktorlar təsir edir?

1 - İdeyalar və yanaşmalar

2 - Kimya tədrisinin xüsusiyyətləri

3 – Kimya tədrisinin üsulları

4 - Kimya kursu quruluşunun tərkibi və məzmununun məntiqi

5 – Kimyanın tədrisində istifadə edilən təlimin texniki vasitələri

6 - Kimya təhsili inkişafının müasir meylləri

7 – Kimyanın tədrisində istifadı edilən prinsiplər

8 – Kimya dərsliklərinində verilən materialın həcmi

A) 1, 5, 2, 8

B) 2, 3, 5, 8

C) 1, 4, 6, 7

D) 4, 3, 5, 8

E) 6, 2, 3, 5

10. Məktəb kimya kursunun quruluşuna hansı tələblər verilir?

1 - Əsas nəzəri biliklər sisteminin dəqiq müəyyən edilməsi

2 – Maksimum biliklərin verilməsi

3 – Biliklərin şagirdlərin yaddaşında möhkəmləndirilməsi

4 - Tədris materialı ardıcıllığının didaktik cəhətdən əsaslandırılması

5 - Təcrübi biliklərin verilməsində müəllimin rolunun artırılması

6 – Bilik və bacarıqların şüurlu və sistemli mənimsəmilməsi üçün tədris materialının məzmunu və quruluşunun optimallığı

A) 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 4, 2

E) 1, 4, 6

11. Kimya elminin inkişaf dövrlərini ardıcıllıqla düzün.

1 – Təcrübi - nəzəri kimya dövrü

2 – Kimyada nəzəriyyələrin inkişafı dövrü

3 – Təsviri - kimya dövrü

4 – Müasir kimya dövrü

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 2, 1, 3

D) 2, 4, 3, 1

E) 1, 3, 2, 4

12. İnqilabdan əvvəlki Rusiya məktəblərinin fəaliyyətinin dövrlərə uyğun ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Ticarət məktəbləri

2 - Real təhsil

3 – Gimnaziya

4 – Sənaye məktəbləri

5 - İlahi qanunların tədrisi

A) 2, 3, 5, 4, 1

B) 3, 1, 5, 2, 4

C) 1, 2, 4, 5, 3

D) 3, 5, 2, 4, 1

E) 2, 4, 3, 1, 5

13. Məktəb kimya kursu quruluşunun elmi - nəzəri əsaslarının dərslikdə verilən ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Təlim və tərbiyənin psixoloji əsasları

2 – İdrak nəzəriyyəsi

3 – Tədris predmetinin məzmunu və quruluşunun müəyyənləşdirilməsinin elmi əsası

4 – Məktəb kimya kursu quruluşunun pedaqoji əsası

A) 2, 4, 1, 3

B) 1, 4, 3, 2

C) 4, 2, 3, 1

D) 1, 3, 4, 2

E) 3, 2, 1, 4

14. VIII sinifin ənənəvi kimya proqramında kimyanın əsas qanunları hansı ardıcıllıqla tədris edilir?

1 – Dövri qanun

2 - Tərkibin sabitlik qanunu

3 – Maddə kütlısinin saxlanması qanunu

4 – Avoqadro qanunu

A) 2, 4, 3, 1

B) 4, 3, 1, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 1, 2, 4, 3

E) 3, 2, 1, 4

15. Uyğunluğu müəyyən edin.

Kimyanın inkişaf dövrləri:

I - Təsviri kimya dövrü

II - Təcrübi - nəzəri kimya dövrü

III - Kimyada nəzəriyyələrin inkişafı dövrü

IV - Müasir kimya dövrü

Həmin dövrlərdə fəaliyyət göstərən alimlər:

1 - M. V. Lomonosov

2 - N. Lemerin

3 - D. İ. Mendeleyev, A. M. Butlerov

4 - N. Bor

A) I - 4, II - 3, III - 2, IV - 1

B) I - 1, II - 4, III - 2, IV - 3

C) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

D) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4

E) I - 3, II - 2, III - 1, IV - 4

16. Kimya elminin inkişaf dövrlərinin adları ilə müddətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Müasir kimya dövrü

II – Təcrübi - nəzəri kimya dövrü

III– Kimya nəzəriyyələrinin çiçəkləndiyi dövr

IV – Təsviri kimya dövrü

1 – XIX əsrin ortalarına kimi

2 – XVIII əsrin birinci yarısı

3 – XIX əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinə kimi

4 – XX əsrin birinci rübündən hazırkı dövrə kimi

A) I - 2, II - 1, III - 3, IV - 4

B) I - 2, II - 3, III - 1, IV - 4

C) I - 3, II - 2, III - 4, IV - 1

D) I - 1, II - 4, III - 2, IV - 3

E) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

17. Məktəb kimya kursu quruluşunun elmi - nəzəri əsasları ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – İdrak nəzəriyyəsi

II – Təlim - tərbiyə nəzəriyyəsi

III – Təlim və tərbiyənin psixoloji əsasları

IV – Kimya elmi

1 – kimyadan didaktik materialın şagirdlərin mənimsəməsi üçün gücü çatan çətinlik dərəcəsində olması

2 – məktəb kimya kursunun metodoloji əsası

3 – biliksizlikdən bilikliliyı doöru keçidin qanunauyğunluğu

4– məktəb kimya kursu quruluşunun pedaqoli əsası

5 – didaktik prinsiplər

6 – kimya elminin müasir vəziyyəti

7 – kimya elminə aid fundamental biliklər

A) I - 1, II - 7; III - 4, 5; IV - 3

B) I - 2, 3; II - 4, 5; III - 1; IV - 6

C) I - 5; II - 2; III - 4; IV - 7

D) I - 6; II - 3; III - 2; IV - 1

E) I - 3; II - 1, III - 5; IV - 6

18. Uyğunluğu müəyyən edin

I- Fənn proqramına aid olanlar

II- Fənn kurikulumuna aid olanlar

1-fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2-fənnin məqsədi və vəzifələri, ümumi nəticələr

3-bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

4- mövzuların tədrisi ardıcıllığı

5- siniflər üzrə məzmun standartları

6-təlim strategiyası

7-bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

8-fənnin məqsəd və vəzifələri

  1. I- 1,2,7,8; II- 3,4,5,6

  2. I- 3,4,7,8; II- 1,2,5,6

  3. I- 1,2,5,6; II- 3,4,7,8

  4. I- 5,6,7,8; II- 1,2,3,4

  5. I- 4,5,6,7; II- 1,2,3,8


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə