##book id=682//book name=Kimyanın tədrisi metodikası // ##fk=103//ks=03//fn=682// sumalltest= 500 // ##Fakültənin adı: Kimya və biologiya


##num= 7// level= 1// sumtest=17 // name=Kimyanın tədrisi üsullarının ümumi təsnifatı. //Yüklə 2,84 Mb.
səhifə7/35
tarix05.02.2020
ölçüsü2,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

##num= 7// level= 1// sumtest=17 // name=Kimyanın tədrisi üsullarının ümumi təsnifatı. //1. Kimya eksperimenti hansı təlim üsulluna aiddir?

A) Şagirdlərin müstəqil iş üsullarına

B) Dialoji təlimə

C) Evristik təlim üsuluna

D) Monoloji təlimə

E) Reproduktiv təlim üsuluna

2. Laborator işləri ilə praktiki məşğələnin əsas fərqi hansıdır?

A) Qısa müddətli və uzun müddətli olması ilə

B) Şagirdlərin iş prinsipinə görə

C) Praktiki məşğələ nəzəri biliyi möhkəmləndirir

D) Laborator işləri şagirdlərin müstəqilliyini artırır

E) Hər iksində şagirdlər yeni bilik əldə edirlər

3. İllüstrasiya nədir?

A) Sxem və şəkillər üzərində izah

B) Şagirdlər tərəfindən aparılan təcrübələr

C) Laborator məşğələlərində aparılan təcrübələr

D) Müəllim tərəfindən aparılan müsahibə

E) Praktiki məşğələdə aparılan təcrübələr

4. Kimya məsələlərinin növləri hansılardır?

1 - Məntiqi məsələlər

2 - Eksperimental məsələlər

3 - Əyləncəli məsələlər

4 - Hesablama məsələləri

5 – Praktiki məsələlər

6 - Yaradıcı məsələlər

A) 3, 5, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 5, 6

D) 4, 3, 5

E) 2, 5, 6

5. Təlim metodu anlayışına pedaqoq və metodistlərin yanaşmaları hansılardır? Uyğun olanları seçin

1 – Məqsədin başa düşülməsi, ona nail olmaq üçün fəaliyyət qaydasını bilmək

2 – Təlim üsullarını təsnif etməyin qaydasını bilmək

3 – Dərsdə faydalı əks əlaqəni təmin etmək

4 – Müəllim və şagirdin təhsil vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş idraki, nəzəri və praktik fəaliyyətin yoludur

5 – Müəllimin dərsə hazırlaşarkən yazdığı planın tərtibi qaydasıdır

6 – Təlim metodları, məqsədlərə nail olmaq, təhsil vəzifələrini həll etmək yollarının məcmusudur

7 – Təlim metodları dərsin mərhələlərini düzgün yerinə yetirmək, inkişafetdirici vəzifələri həll etmək yollarının məcmusudur

8 – Təlim metodları şagirdə bilik, bacarıq və vərdişlər sistemini aşılamaq üçün istifadə olunan yollardır

A) 2, 3, 5, 7

B) 1, 4, 6, 8

C) 6, 8, 3, 5

D) 1, 2, 7

E) 4, 3, 5

6. Təlim metodlarının ilk təsnifatına hansılar aiddir? Düzgün cavabları seçin

1 – Proqramlaşdırılmış təlim

2 – Tədqiqatçılıq üsulu

3 – Doğmatik üsul

4 – Evristik üsul

5 – İnkişafetdirici təlim üsulu

6 – İllüstrativ

A) 1, 2, 5

B) 3, 4, 6

C) 3, 2, 5

D) 1, 2

E) 3, 5

7. Kimya məsələlərinin növlərini seçin

1 - Əyləncəli məsələlər

2 - Məsələ - suallar və məntiqi məsələlər

3 - Nəzəri məsələlər

4 - Düşündürücü məsələlər

5 - Eksperimental məsələlər

6 - Hesablama məsələləri

7 - Çalışma məsələləri

8 - Yaradıcı məsələlər

9 - elmi - tədqiqat xarakterli məsələləri

10 - eksperimental - hesablama məsələləri

A) 2, 3, 6, 7, 8

B) 1, 3, 7, 8, 9

C) 2, 5, 6, 7, 9, 10

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

E) 2, 3, 4, 6, 8, 10

8. Kimya metodikası fənninin tədrisi zamanı hansı təlim formaları və vasitələrinin tətbiqi prosesində tələbələrdə müəllim şəxsiyyəti formalaşır və onlar kamil kimya müəllimi kimi hazırlanır?

1 - Mühazirə və praktiki məşğələlərin aparılmasında

2 - Seminar məşğələlərinin aparılmasında

3 - Xüsusi kurs və praktikumların aparılmasında

4 - İmtahanların keçirilməsidə

5 - Sinifdən kənar məşğələlərdə

6 - Pedaqoji praktikanın təşkili və keçirilməsində

7 - Ədəbiyyat materiallarının araşdırılmasında

8 - Kurs və buraxılış işlərinin yazılıb müdafiə edilməsində

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 5, 7

C) 1, 3, 6, 8

D) 3, 5, 6, 8

E) 4, 5, 7, 8

9. Şagirdlərin müstəqil iş üsulları hansılardır?

1 - Müsahibə

2 - Laborator təcrübələri

3 - Praktiki məşğələlər

4 - Dərnək məşğələləri

5 - Praktikumlar

6 - Mühazirə

7 - Dərslik və digər ədəbiyyat üzərində iş

8 - Şagirdlərin qrafik savadı və yazı işləri

9 - Seminar məşğələsi

10 - Kimya məsələlərinin növləri və həlli üsulları

A) 2, 3, 4, 7, 9, 10

B) 1, 3, 5, 6, 9

C) 2, 3, 5, 7, 8, 10

D) 1, 4, 6, 8, 9

E) 1, 4, 6, 7, 9

10. Praktiki məşğələdə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün təmin edilməli olan şərtlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Kimya eksperimentinin texnikasına diqqətlə əməl etməli

2 – Kimyəvi prosesə aid aparılan təcrübi əməliyyatı və müşahidəni düzgün izah etməyi bacarmalı

3 – Şagirdlər məşğələyə ciddi hazırlaşmalı

4 – Konkret faktlardan ümumi cəhətə keçmək - nəticə çıxarmaq bacarığına malik olmalı

5 – Təlimatda və dərslikdə nəzərdə tutulmaş bütün təcrübələri şüurlu surətdə yerinə yetirməli

A) 4, 2, 1, 5, 3

B) 5, 1, 3, 2, 4

C) 1, 2, 5, 4, 3

D) 3, 5, 1, 2, 4

E) 2, 5, 3, 4, 1

11. Aşağıda verilən maddələrə aid reaksiyaları hansı ardıcıllıqla aparsanız yenidən başlanğıc maddəni ala bilərsiniz?

1 – Mis(II) oksid

2 – Mis(II) hidroksid

3 – Mis

4 – Mis(II) xlorid

A) 4, 2, 3, 2, 1, 4

B) 1, 4, 3, 2, 4, 1

C) 2, 1, 3, 1, 4, 2

D) 3, 1, 4, 2, 1, 3

E) 3, 2, 4, 2, 1, 3

12. Əsasi mis 2 - karbonat duzunun parçalanmasına aid laboratoriya təcrübəsinin aparılması ardısıllığını müəyyən edin

1 – sınaq şüşəsinə bir qədər əsasi mis 2 - karbonat duzu tökməli

2 – sınaq şüşəsini ştativin pəncəsinə bərkitməli

3 – sinaq şüşəsinin ağzını qazaparan borusu olan tıxacla bağlamalı

4 – ştativə bərkidilmiş sınaq şüşəsinin maddə olan yerini tədricən qızdırmalı

5 – qazaparan borunun ucunu içərisində əhəng suyu olan digər sınaq şüşəsinə salmalı

A) 1, 2, 4, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 1, 4, 3, 5

D) 1, 3, 2, 5, 4

E) 1, 5, 3, 2, 4

13. Laboratoriya işi üçün aşağıdakı maddələr verilərsə hansı ardıcıllıqla təcrübə aparıb duz ala bilərsiniz?

1 - əsasi oksid

2 - əsas

3 - metal

4 - duz

A) 3, 2, 1, 4

B) 2, 1, 3, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 3, 1, 2, 4

14. Müxtəlif əlamətlərə görə təlim üsullarının təsnifatı ilə onları aparan alimlər arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Biliklərin alınma mənbəinə görə

II – Tədris prosesinin didaktik nəqsədinə görə

III – Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin səviyyələrinə əsasən

1 – İ. Y. Qoland, S. Q. Şapovalenko,

2 – M. A. Danilov, M. M. Levina

3 – İ. N. Borisov, Ə. Ö. Əbdürrəhimov

4 – M. İ. Laxmetkin, K. İ. Şelinski

5 – D. M. Kiryuşkin, V. S. Polosin

6 – N. N. Skatkin, İ. V. Lerner

7 – R. Y. Əliyev, V. P. Qarkunov, N. Y. Kuznetsova

A) I - 5; II - 2; III - 1

B) I - 4, 6; II - 1, 3; III - 2, 5

C) I - 2, 5; II - 1, 7; III - 3, 4

D) I - 1; II - 7; III - 3

E) I - 1, 3; II - 2, 5; III - 4, 6, 7

15. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Monoloji təlim üsullarına aid olanlar

II – Dialoji təlim üsuluna aid olanlar

1 – müsahibə

2 – təsvir

3 – mühazirə

4 – İzah

5 - hekayə

6 – seminar

7 – nağıl

8 – məsələ həlli

A) I – 6, 7; II – 2, 4, 5

B) I – 1, 6, 7; II – 2, 3, 4, 8

C) I – 4, 5, 6; II – 2, 8

D) I – 3, 4, 6; II – 7, 8

E) I - 2, 3, 4, 5; II – 1, 6

16. Klassik təlim üsulları və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Müəllimin tədris materialını şifahi şərh etməsi üsulları

II – Şagirdlərin müstəqil işləri

1 – təsvir

2 – praktiki məşğələ

3 – kitab üzərində iş

4 – izah

5 – paylama materialı üzərində iş

6 – hekayə

7 – müsahibə

8 – kimya məsələlərinin həlli üsulu

9 – laborator işləri

A) I - 1, 4, 6, 7; II - 2, 3, 5, 8, 9

B) I - 1, 3, 4, 5, 8; II - 6, 7, 9

C) I - 5, 8, 9; II - 1, 6, 7

D) I - 2, 3, 5, 8, 9; II - 1, 4, 6, 7

E) I - 2, 3, 7; II - 1, 4, 5

17. Uyğunluğu müəyyən edin

I – azot kimyəvi elementdir

II – azot bəsit maddədir

1 – havanın tərkibində azot qazı vardır

2 – azot havadan azca yüngüldür

3 – ammonyak azot və hidrogendən ibarətdir

4 – nitrat turşusunda azotun oksidləşmə dərəcəsi + 5 - dir

5 – azot litiumla adi şəraidə reaksiyaya girir

6 – ammonyak almaq üçün bir həcm azot, iki həcm hidrogen götürmək lazımdır

7 – azot suda pis həll olur

8 – ammonyakda azotun oksidləşmə dərəcəsi - 3 - dür

A) I - 3, 4, 8; II - 1, 2, 5, 6, 7

B) I - 1, 2, 5, 8, II - 3, 4, 6

C) I - 1, 2, 5, 6, 7; II - 3, 4, 8

D) I - 2, 5, 7; II - 1, 4, 8

E) I - 5, 6, 7; II - 1, 2, 3, 4


Yüklə 2,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə