Boşanmanin çocuklar üzerindeki etkiSİYüklə 53,37 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü53,37 Kb.
#30448

BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Elifnur MOKAN

Seray KAYHAN

Melike ÖZSÜZER

Saba KAYALAR

İSTANBUL

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

22.03.2017
İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ……………………………………………………………………1

  1. Problem…………………………………………………………1

  2. Amaç……………………………………………………………1

  3. Araştırma Sorusu………………………………………………..1

  4. Önem……………………………………………………………1

  5. Varsayımlar……………………………………………………..1

  6. Sınırlılıklar………………………………………………………1

  7. Tanımlar…………………………………………………………1

2. YÖNTEM……………………………………………………………….2

  1. Araştırma modeli………………………………………………2

  2. Evren ve Örneklem…………………………………………….2

  3. Verilerin toplanması…………………………………………...2

  4. Verilerin Çözümü ve Yorumu………………………………….2

  5. Süre ve Maliyet………………………………………………...2

3. BULGULAR VE YORUM……………………………………………3

3.1 Makale 1………………………………………………………3

3.2 Makale 2………………………………………………………3

3.3 Makale 3………………………………………………………3

3.4 Makale 4………………………………………………………3

4.ÖZET,YARGIVE ÖNERİLER………………………………………..4
4.1 Özet…………………………………………………………...4

4.2 Yargı………………………………………………………….4

4.3 Öneriler……………………………………………………….4

KAYNAKÇA………………………………………………………….4


1.GİRİŞ
1.1. Problem
Boşanan ailelerin çocuklarının yaşadığı psikolojik sorunlar,geçen süreç,alınması gereken önlemlerin ebeveynler tarafından yeteri kadar bilinmemesi sonucunda ortaya çıkan problemlerin araştırılması bu arastırmanın problemidir(Tarhan,2012).
1.2.Amaç
Bu araştırmanın amacı,boşanan ailelerdeki çocukların yaşadığı problemleri belirleyip hangi çözüm yollarından gidilmesi hakkında bilgilendirme yapmaktır.
1.3.Araştırma Sorusu
Boşanan ailelerin çocuklarının psikolojik sorunları nelerdir?
1.4.Önem
Aslında boşanan anne baba değil eşlerdir.Boşanma ile anne babalık rolü değil,eş olma rolü sona erer.Her ne kadar planlanarak alınmış bir karar olsa da bu durum en çok çocukları etkilemektedir.Odak nokta çocuk olmuştur.Bu yüzden boşanan aileleri bilgilendirmek amaçlanarak oluşturulmuş bir araştırmadır.
1.5.Varsayım
Araştırmanın varsayımı derleme çalışmasında ulaşılan makale örneklerinin doğru olduğu varsayılmıştır.
1.6.Sınırlılıklar
Bu araştırma 6makale, 2 internet sayfasıyla sınırlıdır.
1.7.Tanımlar
Boşanma: Eşlerden birinin boşanma belgesi almasıyla evlilik birliğinin son bulması.
Çocuk: Anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan.
Ebeveyn: Anne ve baba.Bir insanı doğuran veya yetiştirip büyüten aile büyüklerine verilen ad.

Psikoloji: İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalı.

2.Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli,çalışma grubu veri toplama araçları ve analizi ile ilgili çalışmalar açıklanmıştır.
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma bir derleme ve tarama çalışmasıdır.

Derleme:Belli bir kişi ya da konu hakkında yazılmış eserlerin(yazıların)belli bir amaçla seçilerek , bir araya getirilmesiyle elde edilen yeni esere derleme denir.(Karasar,2014).

Tarama: Varolan durumu aynen resmetmektir.(Karasar,2014).

2.2.Evren ve Örneklem


Araştırması yapılan konu ile ilgili google akademik sayfasında 4.470 kaynak bulundu.Bu kaynaklardan sekiz tanesi örnekleme dahil oldu.
2.3.Veriler toplanması
Araştırmada google akademik kullanılmıştır. Bülent Ecevit Kütüphanesinden kaynak toplanmıştır.
2.4.Verilerin çözümü ve yorumlanması
Araştırmada toplanan kaynaklar özetlenmiş ve yorumlanmıştır.
2.5.Süre ve Maliyet

Bu çalışma dört ayda hazırlanmıştır ve hiçbir maliyeti yoktur.

Tablo 1


SÜRE


YAPILAN İŞŞubat


Konuların belirlenmesi ve kaynak taraması

Mart


Araştıralan makale ve kaynakların özetlenmesi

Nisan

Özetlerden de yola çıkılarak gereken tablo ve çizelgelerin oluşturulması özetlerle beraber rapora eklenmesi

Mayıs

Yapılan çalışmada taranan kaynaklar sonucu kendi öneri ve yargılarımızın eklenmesi ve son olarak geniş bir kaynakça oluşturulup raporun teslim edilmesi

3.BULGULAR VE YÖNTEM


Tablo 2. Boşanan Ailelerin Çocukları ile ilgili Kaynakların Özellikleri


Makale veya kaynak No

Kaynağın Başlığı

Yazar /Yazarlar

Yıl

1.Makale

Çocuk ve Disiplin

Weilburger,L.S.

2009

2.Makale

Evlilik ve Aile Terapisi

Özgüven,İ.E.

2000

3.Makale

Boşanmış Ailelerde Çocuk

Öztürk,M.

2008

4.Makale

Çocuk,Genç,Ana Babalar

Ekşi,A.

1990

1.Makale: Boşanmanın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerin üzerinde durulan konular arasındadır.Literatürde boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri açısından çok çelişkili bulgular olmakla birlikte genellikle kısa süreli etkilerin olumsuz olduğundan bahsedilmektedir.Birçok çalışmada boşanmanın çocuk üzerindeki uzun süreli etkilerinin oldukça uzun süre olumsuz olarak devam ettiği bulunmuştur (Ekşi,1990).


2.Makale: Çocukların boşanmaya uyum sağlamasında en önemli etmenlerden birisi de boşanma sonrasında hem annenin hem de babanın çocuklarıyla kurduğu ilişkinin kalitesidir.Çocukların yaşamında ebeveyn ilişkisi son derece önemlidir.Boşanmanın getireceği belirsizler,güvensizlik,endişe ve kaygılarla başetmeye çalışan çocuk için anne ve babasının sergileyeceği tutarlık önemli olacaktır(Öztürk,2008).
3. Makale: Boşanma, günümüz toplumlarında sıkça yaşanılan toplumsal bir olaydır. Çocuklu eşlerin evlilik birliğini sona erdirmeleri, ailede en fazla çocukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, çocukların problemli bir aile ortamında yaşamayı anne-babalarının boşanmasına tercih ettiklerini göstermektedir. Eşlerin boşanması kaçınılmaz ise, çocuklarının bu durumdan en az zararla çıkmalarını sağlamak için ebeveynlerin bilinçli ve birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Boşanma öncesinde konu basit bir dille onlara anlatılmalı ve duruma alışmaları sağlanmalıdır. Ebeveynlerinin boşanmasından birçok çocuk kendini sorumlu hissetmektedir. Bundan başka korku, üzüntü, gerileme, okul başarısında düşme, ebeveynlerini barıştırma arzusu, yalnızlık, reddetme, uyku sorunları gibi birtakım olumsuz duygular da çocuklarda sıkça rastlanılan sorunlar arasındadır. Onların bu duygularıyla baş etmede her iki ebeveynin de desteğine ihtiyaçları vardır. Boşanma ile birlikte çocukların yaşayabileceği problemlerin üstesinden gelmek için ailelerin uygulaması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulması halinde bile çocukların olumsuz etkilenmesi önlenemeyebilir. Bazen de çok dikkatsiz davranılır ama çocuklar fazla etkilenmez. Bunun iki sebebi vardır; birincisi her çocuk her olaydan aynı oranda etkilenmez, ikincisi olayın etkileri eşit olsa bile tepkiler ve tepkinin zamanı farklı olabilir (Weilburger,2009).

4. Makale: Yapılmış çalışmalarda, anne ve babası boşanmış çocukların, anne-babası birlikte olan çocuklara göre psikolojik sorunlar açısından daha fazla risk altında olduğu konusunda genellikle fikir birliği olduğu görülmektedir. Boşanma, psikolojik, sosyal ve ekonomik açılardan çok ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Ayrıca ebeveynleri boşanan çocukların, boşanma sonrasındaki kısa ve uzun dönem içinde, akademik,  sosyal ve psikolojik açılardan birçok olumsuz sonuçlara maruz kaldıkları gösterilmiştir. Boşanmanın uzun süreli etkilerini araştırıldığında, çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun  yaşadıkları; hatta, ebeveynleri boşanmış çocukların, kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı bildirilmektedir. Çocukluk dönemlerinde ebeveynleri boşanmış bireylerin, yetişkinlik dönemlerinde yaşadıkları bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozulma gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları, bu bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Bulgular, boşanmanın ebeveyn- çocuk ilişkilerinde bozulma, duygusal desteği kaybetme, ekonomik zorluklar, gibi birçok stresli yaşam olayına neden olduğunu göstermektedir.(Özgüven,2000).4. ÖZET ÖNERİ VE YARGILAR

Yapılmış çalışmalarda, anne ve babası boşanmış çocukların birlikte olan çocuklara göre psikolojik sorunları açısından daha fazla risk altında olduğu konusunda fikir birliği olduğu görülmektedir. Boşanma psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan çok ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Ayrıca ebeveynleri boşanan çocukların, boşanma sonrasındaki kısa ve uzun dönem içinde akademik, sosyal ve psikolojik açıdan birçok olumsuz sonuçlara maruz kaldıklarını göstermiştir. Boşanmanın uzun süreli etkileri araştırıldığında çocukluk döneminde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun yaşadıkları hatta ebeveynleri boşanmış çocukların kendi evliliklerinde de yüksek oranda boşanmayla karşılaşılmıştır. Yetişkinlik döneminde bağlanma sorunları ve yaşam kalitesinde bozukluk gibi boşanmanın uzun süreli sonuçları bu bireyin çocukluk dönemlerinde yaşadığı boşanmanın kısa süreli sonuçları olan duygusal ve sosyal sorunlara kıyasla daha ciddidir. Bulgular boşanmış ebeveyn çocuk ilişkilerinin bozulmasında duygusal desteği kaybetme, akademik zorluklar gibi birçok stresli yaşam olayına neden olduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA
Arabacı Pişken, G. (2008). Boşanmanın Çocuklar Bakımından Sonuçları.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Konya.


Cüceloğlu, D. (1998). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Yayınevi.
Dirim, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Esin Yayınevi.
Ekşi, A. (1990). Çocuk, Genç, Ana Babalar. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
Karakuş, S. (2003). Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Çocukların

Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi ve Okul Başarısına Yansıması.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Enstitüsü, İzmir.
Karasar, Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 2014.
Öztürk, M. (2008). 99 Sayfada Boşanmış Ailelerde Çocuk. İstanbul: Türkiye İş

Bankası Kültür Yayınları


Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi. Ankara: Pdrem Yayınları.
Tarhan, N. (2012). Ben ve Çocuklarımız. (2. Baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.
Seven, S. (2008). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Pegem A Akademi.
Walczak, Y. ve Burns, S. (2004). Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. (2. Basım).

(Çev. İ. Ersevim). İstanbul: Özgür Yayınları.


Weilburger, L. S. (2009). Çocuk ve Disiplin. (Çev. İ. Özbaş). İstanbul: Ekinoks

Yayıncılık.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 53,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə