Bu kitabın yayınlanmasında T. C. Hükümetinin İmiyle verilen mikrofilmlerden faydalara imiş tırYüklə 168,07 Kb.
səhifə4/5
tarix03.01.2019
ölçüsü168,07 Kb.
#88907
1   2   3   4   5
yetişemezler ve onların sayıları Talûdjle nehri geçenler Jiadardır.

7.6 - İbni Cerir, Tehzib-i! Âsar'da şöyle tahric elli: Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorluklan gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir. O Mendi'dir ve ismi Muhammed b. Abdullah'dır. Şam


Ebdallan, ve doğunun ileri gelenleri O'na katılır ki, onların kalbleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece de âbidlerdir.
56
__

O Küfe, Yemen ve Şam ebdallan ile Cebrail ve Mikail (a.s.)'nı kendisinin yardımcılarından olacakları


1.17 - Naitnb. Hammad, Kâb'dan tahric eni, Buyurdu ki: Katâde'nin söylediği gibi Mehdi, (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır. O'nün yardımcılan ve O'na biat edenler, Küfe, Yemen ve Şam ebdallanndan olacaktır. Cebrail onların önünde, Mikail de arkalannda bulunur. O mahlukat arasında sevilir. Allah, kör fitneleri O'nün vasıtasiyle söndürür. Her yer emin bir hale gelir. Yanında bir adam olmadan, bir kadın beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah'dan başka kimseye güvenmeden rahatlıkla hacca gidebilecek, O'nun zamanında yer ve gök bereket yağdıracaktır.
D Küfe ehlinin mes'ud insanlardan olduğu
7.7 o-- İlmi Said ve İbni Ebi Şeybe, İbni Ömer'den tahrlc ettiler. O şöyle dedi: Ey Küfe ehli, siz Mehdi sebebiyle insanların en mes'udusunuz.
D Başlarında Kinde kabilesinden topal bîr adamın bulunduğu bayraklılar
7.13 - KezafN.b. Hammad) Kâab'dan tahricetti, Oşöyle dedi: Mehdi'nin çıkış alâmetlerinden birisi de Batı'dan başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayrakların çıkmasıdır.
D Afrika'dan gelecek esmer bir adamın da yardımcılarından olacağı
7.9 - Keza (N.b. Hammad) Ebu Kubeyl'den tahric etti. O şöyle dedi: Afrika'da bir emir on iki yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür. Ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer Ve sonra Mehdi çıktığında O'na biat ederek O'nun lehinde savaşır.

ü Şam'da görülecek küçük siyah bayraklı bir adam


7. 8 - Netim h. llamınad. Kâcıb'dan. tahrif, çili, O şövk-dedi: Bir adam Şam'a , bir adam da Mısır'a malik olduklarında, Şamlı ile Mısırlı savaşıp, Şam Ehli, Mısır kabilelerini esir ettiğinde ve yine Şam'dan küçük siyah bayraklı bir adam görüldüğünde işte O Mehdi'nin itaatına girer.
n Talikan (Afganistan'dan gelecek yardımcılar
7.14 - Elnı Ganenı Kfi/İ, l-ilen'dc llz. Ali h. Ebi Talib'den tahric cin. Oşiivle dedi: Talikan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Tealâ'mn orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.
a Ashab-ı Kehf in Yardımcılardan olacakları
7.15 - İbni Merdüye, Tefsirinde İbni A bha\ Inıdmni mcrfıı olarak tahric elli. O şöyle dedi: Ashabı Kehf, Mehdi'nin yardımcılan olacaktır.
1.42 - İmam Ebu İshak .Salebi Kur'aıı tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki: Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf'e gidib selâm verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar.
D İmam Suyutî ve İbni Hacer'in görüşleri
Imam-ı Suyuti diyor ki: Ashabı Kehf in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammede dahil olma şerefi kazanacaklardır.
İbni Hacer-i Mekki'de şöyle dedi: Mehdi'ye yardım edecek olanların doğu tarafından geleceği rivayeti ile, Irak tarafından geleceği rivayeti arasında bir zıtlık yoktur, zira , pek çok nakilden de açıkça anlaşıldığı gibi, onlar Şam' ehlinden olacaktır.
_

58

2 - DOĞUDAN GELECEK SİYAH BAYRAKLILAR


D Hz. Mehdi'ye yardım edecek Şark'tan bir cemaat çıkacağı
7.2 - Ibni Mâce ve Tabanını, Abdullah b. Haris b. Cüz Zebidi'den tahric eni, O şöyle dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Şark'tan bir cemaat çıkar ve Mehdi'nin saltanatına yardım ederler.
D Hz. Hasan evlâdından birisinin doğu tarafından çıkacağı
2.14 - Tanıman, Fevaid isimli eserinde ve İbni Asakir, Abdullah b. Amr'dan lahric etliler. Buyurdu ki: Hasan'ın evlâdından birisi doğu tarafından çıkacak, eğer O'na dağlar bile karşı gelse, onları ezecek, ve kendisine o dağlarda yollar edinecektir.
4.4 - Naim b. Hammad Uz. A li b. Ebi Talib'den tahric etti. Buyurdu: Mehdi'den önce O'nün ehli beytinden doğu'da bir zât çıkar , , hedefi Beytlil Makdis (Kudüs) olarak, O onsekiz ay omuzunda kılıç taşır, öldürür, yaralar, ancak oraya varamadan ölür.
D Maveraünnehir'den Haris ve Mansur isimli iki kimse Çıkacağı
7.1 - Ebu Davud Hz. Ali (r.a.)'dan tahric etti. Dedi ki Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Maveraünnehir'den bir adam çıkar, adına "Haris" denir, o çok savaşçıdır. Onun önünde ise, ismine "Mansur" denen birisi bulunur ve Kureyşliler Resulullah (s.a. v.)'e nasıl yardım etmişlerse, o da Âli Muhammed'e öyle yardım eder. Her mü'mine ona yardım etmek vâcib olur. Yahudda O'na icabet vacib olur dedi. o_

G Horasan'dan çıkacak siyah bayraklıların Kudüs'e gireceği


7.3 - Ahmed ve Tirmizi ve Naim h. Hammad Ebu Hurey-re'den tahric ettiler, O şöyle de.di- Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve îlya (Kudüs)'ya bayraklarını dikene kadar, onian kimse durduramaz.
ü Horasan'dan çıkacak siyah bayraklıların Kûfe'ye inecekleri
7,72 - Keza (Naim b. Hammad) Ebu Cafer'den tahric etti. O şöyle dedi: Horasan'dan çıkan siyah bayraklılar Kûfe'ye iner, ve Mehdi Mekke'de ortaya çıktıktan sonra, O'na biat için elçi gönderirler.
^p-'Horasan'dan çıkacak siyah bayraklılara katılma emri
7.4 - Naim b. Hammad Hâkim ve Ebu Naim Sevban'dan tahric ettiler, o şöyle dedi. Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Horasan tarafından siyah bayraklılar çıktığını gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de olsa onlara katılın, çünkü içlerinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır.
7.5 - Hasan b. Su/yan ve Ebu Naim, Sevban'dan tahric etliler. O şöyle dedi, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Doğu'dan siyah bayraklılar çıkar, onların yürekleri demir gibidir. Kim onları işitirse, kar üzerinde sürünerek de olsa, gitsin ve onlara biat etsin.
D Siyah bayraklı orduya destek olmak lüzumu
7.10 - Keza (Naim b. Hammad) îlaser'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) Eh/i Beytinin karşılaşacağı bir musibet/en bahsederek şöyle buyurdu: Bu musibet Doğu'dan siyah bayrakJı bir ordu çıkana kadar devam eder. Kim bu orduya destek olursa, Allah ona yardım eder, kim engellemeye kalkarsa da onu perişan eder. Sonunda onlar ismi
61

benim ismim olan birisine gelerek O'nu başa geçirirler. Allah da onları zafere ulaştırır.


G Doğu'dan gelecek siyah bayraklıların Hz. Mehdi'nin İtaatına girecekleri
7.77 -~ Keza (Naiın b. Hatıutuıd) Saih b . Mü.ıeyyeh'den tahrif etli. O şöyle dedi, Remlullah fs.a.v.) buyurdu: Doğu'dan Beni Abbas'a ait siyah bayraklar çıkar, onlar bir süre devam ettikten sonra, yine doğudan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar ve Ebu Süfyan'm soyundan bir adamla savaşarak Mehdi'nin itaatına girerler.
D İbni Kesir'in bu konuyla ilgili görüşü
Bu siyah bayraklılar Ebu Müslim-i Horasani'nin kendisi île Emevi devletini yıktığı siyah bayraklar değildir. Bu siyah bayraklar Hz. Mehdi'y&'jöncülük edeceklerdir.
D Hz. Mehdi zuhur ettiğinde ona katılma ve biat emri
4.23 - İbni Mâce ve Sahih diyerek Hâkim ve Ebu Naiın, Sevban'dan talıric etliler. ResuhıHalı fs.a.v.j buyurdu- Sizin hazinenizin yanında, hepsi: :de bir halifenin oğullan olan üç kişi öldürülür ve bu hazine hiçbirisine nasip olmaz. Sonra Doğu tarafından siyah bayraklar çıkarak hiçbir kavmin yapmadığı bîr şekilde savaş yapar ve ardından Allah'ın halifesi Mehdi gelir. Siz O'nun ismini işittiğinizde kar üzerinde sürünerek de olsa (yna gelin ve 0*na biat ediniz. Çünkü O Allah'ın halifesi Mehdi'dir.
62

3 -
SiYAH BAYRAKLILAR VE Hz. MEHDİ'NİN BAYRAKTARI


D Siyah bayraklıların öncü kumandanının, Şuayb b. Salih Temimi olacağı
7.20 - - ,\'aim b. Hammaıi, Eh" Cafer'den tahric etli, O şövle dedi: Beni Haşim'den sağ avucunda ben bulunan bir genç, siyah bayraklarla Horasan'dan çıkar, onun önünü*,1 Şuayb b. Salih bulunur ve Süryani ordusu ile savaşır onları hezimete uğratır.
7.22 - Keza (N.b. Hanvnad) Hz. Ali'den tahric elti, O şöyle dedi: Sol avucunda ben bulunan Haşimi bir gencin içinde bulunduğu, siyah bayraklı bir ordu çıkar, Onların önünde Şuayb b. SaJih Temimi adındaki şarus bulunur. liu ordu Süfyani ile savaşır ve O'nun ordusunu hezimete uğratır.
ı
Q Siyah bayraklıların Süryani ordusunu yenmeleri
7.26 - Keza (N.b, Ifammad) Hz. Ali'den tahric e/fi, O \ şöyle dedi: Süfyani'nin kuvveti Kûfe'ye girdiğinde, O Horasan ehlini aramak İçin ordu gönderir. Horasan ehli ise 1 Mehdi'yi arar. ve Haşimi gençle birlikte başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunduğu siyah bayraklarla birleşirler. Bu ordu Estahir kapısında Süfyani ile karşılaşır. Büyük bir savaş olur Neticede siyah bayraklılar galib gelir. Süfyani kuvvetleri kaçar. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni ederler ve ararlar.

63

D Şuayb b. Salih'in Hz. Mehdi'nin bayraktan olacağı


7.19 - Naim b. Hammad, Ammar b. Yasir'den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi'nin evvelinde Şuayb b. Salih olacaktır. 7.16 - Tabaranİ, Evsad'da, İbni Ömer (r.a.)'dan tahric etti, O şöyle dedi; Peygamber (s.a.v.) bir gün Hz. Ali (r.a.)'ın elinden tutarak şöyle buyurdu: Bunun soyundan bir genç çıkar ve arzı adaletle doldurur. Siz onu gördüğünüzde
Temimi genci arayın
nÇünkü o doğudan çıkacak ve Mehdi'nin bayraktan olacaktır.
7.23 - Keza (N. b. Hammad) Ammar b. Yasir'den tahric etti, O şöyle dedi: Süfyani Kûîe'ye ulaştığı ve Âli Muham-med'in yardımcılarını öldürdüğü zaman Mehdi çıkar ve (ynun bayraktan Şuayb b. Salih Temimi olur.
n Şuaybb. Salih'in vasıflan
7.18 - Naim b. Hammad, Hasan'dan tahric etti, O şöyle dedi: Şuayb b. Salih Temimi orta boylu, esmer, hafif sakallı olup, elbiseleri beyaz ve bayrakları siyah olan dört bin askerle çıkar. Bunlar Mehdi'nin önünde olurlar ve karşılarına çıkan herkesi hezimete uğratırlar.
'64

VII. BÖLÜM


Hz. MEHDİ'NİN SAVAŞLARI ve FETİHLERİ
l - KUDÜS'E GELMEDEN ÖNCEKi HAREKETLERİ
D Hz. Mehdi'nin beraberinde, Resulüllah (s.a.v.)'in bayrağının bulunacağı
724 - Keza (N.b.Hammad), Abdullah b. Şureyk'den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi'nin beraberinde, püskülleri olan, Resulüllah (s.a.v.)'in bayrağı bulunur.
n Hz. Mehdi'nin bayrağında "Biat Allah içindir" şeklinde yazı olduğu
7.25 - Keza (N.b. Hammad) ibra Strin'den tahric etti, O şöyle dedi: Mehdi'nin bayrağında "Biat Allah içindir"
yazılıdır.
D Bayraktarın vasıflan ve Kudüs'e ulaşacağı
7.2} - Keza (N. b. Hammad) Kâab b. Alkame'den tahric etti, O şöyle dedi: Yaşı küçük sakalı hafif ve sansın bir genç çıkar, Mehdi'nin bayrağını taşır ve karşısına dağlar bile çıksa onlan ezerek tlya (Kudüs)'ya kadar ulaşır.
D Hz. Mehdi'nin sünnet üzere çarpışacağı
2.27 - Keza (N. b. Hammad) Hz. Ali ve Hz. Ayşe'den tahric etti. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: Mehdi Benim ıtre-timden bir reculdur. Benim vahiy üzerine savaştığım gibi* O da Benim sünnetim üzere çarpışacaktır.
65
a Hz. Mehdi eli ile sünnetlerin ihya edileceği
4.71 -ibra Münavi, Melâhim'de Hz. Ali'den tahric elti, O dedi ki: Kıyamet yaklaştığı zaman ve mü'minlerin kalbi, ölüm, açlık fitneler, sünnetin kaybolması, bid'atlerin ortaya çıkması, emribil maruf ve nehyi anil münker imkânlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman, Benim evlâdımdan Muhammed b. Abdullah (Mehdi) ile Cenâb-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile mü'minlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arab milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra O vefat eder.
n Hz, Mehdi'nin Hazim kabilesi üstüne yürümesi
6.4 -o Keza (N.b. ffammad) îbııi Mes'ud'dan tahric etti, O şöyle dedi: Muhtelif beldelerden yedi âlim, birbirlerinden habersiz olarak gelip, Mekke'de buluşur ve Hz. Mehdî'ye biat ederler. Halbuki bunlardan her birine de üçyüz on küsur kişi biat etmiştir. Mekke'ye toplanan bu insanlar Mehdi'ye biat ederler. Allah Tealâ insanların kalplerine O'nun muhabbetini yerleştirir. O, başlarında Hazim Kabilesinden bir adamın bulunduğu ve Süryani'ye biat etmiş Mekke'li grublara karşı yürür.
Hz. Mehdi, yanındakileri arkasına alarak, üzerinde bir entari ve cübbe olduğu halde çıkar ve Hazim'e gelir. Burada da biatlan kabul eder. Ancak Kelp kabilesi, onların biatlanna'kızarak bir ordu hazırlar, fakat Hz. Mehdi onları yenerek yok eder ve Allah O'nun eliyle Rumları'da hezimete uğratır. Allah O'nun eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. D Hz, Mehdi'nin amcaoglu bir Hasanı ile görüşmesi
1.15 - Emini Mü'minin Hz. Ali bin Ebi Talih (r.a.)'dan. Buyurdu ki: Biri Batıda, biri Cezire de, birisi de Şam'da

olmak üzere üç grub bayrak dikilir. Fitne bunların arasında bir yıl devam ettikten sonra, Süfyani'nin çıkışı ve yaptığı zulüm ve fücuru anılır. Sonra Mehdi (a.s.)'m hurucu ve insanların Rükün ile Makam arasında O'na biatlan anılır. Ve Hz. Mehdi hazırladığı askeriyle yavaşça ve sekinetle kura vadisine kadar yürür. Burada kendisine on iki bin kişilik ordusuyla amcaoğlu bir Hasanı (Hz. Hasanın soyundan) yetişir ve ona şöyle der: "Ey amcaoğlu, bu ordunun başına ben daha layığım, çünkü Hasan (r.a.)'ın oğlu benim ve Mehdi benîm" Gerçek Mehdi'de "Hayır gerçek olan benim" der. Bunun üzerine Hasani, ona "O halde sendeki alâmetler nedir? Varsa biat ederim" cevabını verir. Bunun üzerine Mehdi (a.s.) bir kuşa işaret eder, kuş eline düşer, bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Bunun üzerine Hasani ona derki: "Ey amcaoğlu bu emirlik senindir."


1.14 -- Emiril Mü'minin Ali b. Ebi Talih (r.a.)'dan Buyurdu ki: Mehdi bir kuş'a işaret eder, kuş ellerine düşer. Bir yere kuru bir dal diker, dal yeşerir ve yapraklanır.
G Hz. Mehdi'nin önünde Cebrail (a.s.), arkasında ise Mikail (a.s.) ile birlikte Şam'a doğru yola çıkacağı
1.16 - Huzeyfe b. Yamani'den, Mehdi kıssası hakkında Resulüllah (s.a.v.)'den buyurur ki: Onun çıkışı ve O'na biatlaşma, Rükün ve Makam arasında olur ve Mehdi, önünde Cebrail ve arkasında Mikail olduğu halde Şam'a doğru yola çıkar, sema ve arz ehli, kuşlar ve vahşi hayvanlar, hatta denizdeki balıklar bile O'nun hilâfetiyle sevineceklerdir.
İmam Ebu Ömer ve Osman da, Saidi': el-Mukarri'nin Sünen isindi kitabında bu hadisi aynen rivayet etmişlerdir.

'66
67

a Hz. Mehdi ve arkadaşlarının her zalime karşı galib
gelecekleri
4.46 - Tabarani Evsad'da Ümmü Seleme'den tahric etti. Resulüllah fs.a.v.) toywrdw:Doğwun hâkimi Batı melikine gider ve O'nu Öldürür. Sonra Batı meliki de doğuya gider onu öldürür. Ondan sonra Batı meliki, Medine'ye bir ordu gönderir, ancak bu ordu yere batınlır. Sonra ikinci bir ordu gönderir. Bu arada Medine halkından bir kısım insanlar bir araya gelirler, Harem'den çıkan bir kimsenin etrafında, dağınık olarak, gelen kuşlar gibi toplanırlar. Öyle ki aralarında kadınlarında bulunduğu üç yüz ondort kişilik bir grub oluştururlar. Onlar her zalime ve Cebbar oğlu Cebbar'a galib gelir. O'nun devrinde, ölülerin dirilere imreneceği bir adalet görülür. O yedi yıl kalır. (Hz. İsa'nın kırk senelik döneminden) sonra ise yerin altı, üstünden daha hayırlı olur.
2 - Hz. MEHDİ'NÎN SÜFYANİ İLE SAVAŞI D Hz. Mehdi ile Süfyani ordusu karşılaştıklarında Semadan gelecek bir ses
4.46 - Keza (N.h. Hammad) Ztihri'den tahric etti, O dedi ki: Ordunun Beyda'da batmasından sonra, yanında Bedir, ehli sayısınca insanla Hz. Mehdi çıkar, û ve Süfyani ordusu karşı karşıya gelir. Mehdi'nin askerlerinin miğferleri zırh'dan olur. Ve O gün semadan bir ses "Ey insanlar, Allah'ın yer yüzündeki dostları Mehdi'ye tabi olanlardır" der. Süfyani ve ordusu hezimete uğrar. Ve kendilerinden savaşa girmeyen ancak küçük bir grub kalır. Bunlar kaçarak Süîyani'ye haber götürürler. Mehdi Şam'a geldi-ğinde Süfyani'de dahil pekçok insan biat etmek için ona gelirler. Yeryüzü de adaletle dolar.

1.12 - Keza (N. b. Hammad) Ziihri . den mhric etti. Buyurdu: Süfyani ve Mehdi savaş için karşı karşıya geldikleri günde semadan şöyle bir ses işitilir: "Allah'ın evliyası Falanın ashabıdır." (Yani Mehdi a.s,)'yi kast ediyor)


Esma binti Umeys dedi ki: O günün alâmeti Semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıb durduğu bir el'dir.
ü Süryani'nin esir alınıp, öldürülmesi
461 - Keza (Naim b. Hammad), VeM b. Müslim'den la/ıric etli. Velidşöyle dedi, Mııhatnmed b. . Ali'den şöyle duydum: Süfyani ve Kelp kabilesi ile Hz. Mehdi Beytül Makdis (Kudüs)'de savaşır ve Süfyani esir olarak getirilir Mehdi'nin emrite Rahmet kapısında öldürülür. Onların ganimetleri ve kadınları da Şam caddelerinde satılır.
D Hz. Mehdi ile Süfyani arasındaki savaşa ait çeşitli rivayetler Hz. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayet
4.43 - İbni Ebi Şeyhe, Ahmed ve Ebu Davud, Ebu Ya'la ve Tabarani, Ümmü Seleme'den tahric ettiler. Peygamber (s.û- v.) şöyle buyurdu: Bir halifenin ölümünde ihtilaf olur. Mekkeye gitmek üzere, Medine ehlinden bir Recul çıkar, ve Mekke halkından bîr kısım insanlar O'na gelerek, kendisi istemediği halde, O'nu meydana çıkarır ve Rükün ile Makam arasında O'na biat ederler. Şam'dan O'na karşı bir ordu gönderilir, ancak bu ordu Beyda'da toprağa batırılır. insanlar bunu görünce, Şam ebdallan ve Irak ehlinin önde gelenleri Ona gelip biat ederler. O zaman etrafında Kelb kabilesinden insanlar olan Kureyşli bir adam çıkar ve (Mehdi) onlann üzerine bir ordu gönderir ve bu ordu onlara galip gelir. Mağlup olan Kelb ordusudur. Cennet Kelb ganimetlerinde hazır olanlara olsun. Mehdi malı paylaştı-
69
nr, insanlar arasında Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine göre amel eder ve İslâmı hâkim kılar, yedi sene kalır, sonra vefat eder. Müslümanlar O'nun üzerine namaz
kılarlar.
Q Süfyani İle yapılacak savaşlar hakkında Hz. Huzeyfe
(r.a.)'dan gelen bir rivayet
4.66 -- Dâni, Huzeyfe'den tahric etti. O dedi ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Zevra'da bir savaş olur, Huzeyfe ise, "Ya Resulallah Zevra nedir?" dedi .Buyurdu; Zevra doğu'da nehirler arasında bulunan ve ümmetimin en şerlilerinin yaşadığı bir şehirdir. Zalimler hep orada otururlar. Onlara dört çeşit belâ musallat olur. Kılmçtan geçirilir, yere batınlır, tufana maruz kalır ve hayvan suretine değiştirilirler.
Sonra Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Habeşliler arablarla savaşmak isterler, ancak onlar korkup Ürdün toprağına sığınırlar. Bu arada Süfyani üçyüz altmış süvari ile Şam'a varır ve bir ay içinde otuz bin kişi onlara İltihak eder. Süfyani daha sonra ordusunu İrak'a gönderir ve Zevrada yüzbin kişiyi Öldürür. Nihayet Kûfe'ye varır ve onları esir ederek bir ordu daha hazırlar ve onu Medine'ye gönderir. Ancak bu arada Doğu'da başlarında Şuayb b. Salih Temimi'nin bulunduğu bir ordu toplanır ve düşmanlarını yok ederek Küf e'li esirleri kurtarır.
Süfyani'nin Medine'ye gönderdiği Ordu üç günlük bir işgalden sonra Mekke'ye yönelir, ancak Beyda'ya geldiğinde Allah Tealâ "Ya Cebrail onları cezalandır" emri ile Cebrail (a.s.)'ı gönderir ve Cebrail (a.s.) bir ayağını yere vurarak bu orduyu toprağa gömer. Sadece Süfyani'ye haber getirecek iki kişi sağ kalır. Bu iki kişi Süfyani'ye gelip durumu anlattığında o herhangi bir korku duymaz. Bu sırada Kureyş soyundan bir grup insan Konstaniyye'ye __

(Roma'ya) kaçar. Ancak Süfyani Rum büyüğüne haber göndererek bunları geri istetir. Bu kişiler ona iade edilir. Süfyani'de Şam kapısında onların boynunu vurdurur. Huzeyfe devam ederek, O gün o kadar çirkin olaylar olur ki, Şam kapısında gezdirilen bir kadın mihrap'da Süfyani-'nin dizlerine oturtulur, bunu gören müslümanlardan birisi "Yazıklar olsun size imandan sonra küfre mi düştünüz, bu helâl değildir" der. Ancak Süfyani tarafından boynu vurdurulur. Bu olayı yayan herkesin de boynu vurulur, îşte o zaman semadan şu ses duyulur: "Ey insanlar, Allah Tealâ size münafık ve zalimlere uymayı men etmiş ve Mekke'de bulunan yeryüzündeki insanların en hayırlısı ismi Ahmed babasının adı Abdullah olan Mehdi'yi reisiniz kılmıştır, O'na uyun ve emrini dinleyin."


Bu sırada Imran b. Hüseyin "Mehdi'nin nasıl bilineceğini" sordu. Resululiah (s.a.v.) şu cevabı verdi: O benim evlâdımdandır. Tavn beni israil ricali gibidir,; üstünde pamuktan (kutvani) iki cübbe bulunur.
Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. Kırk yaşındadır. Şam, Mısır ve Doğunun birçok yerinden ebdallar ve ileri gelen insanlar O'na gelir ve Rükün ile Makam arasında O'na biat ederler. Sonra Hz. Mehdîysönünde Cebrail arkasında Mikail ile Şam' >A DpGRU YOLA ÇIKAR VE O'nun hilâfetine yer, gök ehîi, yabani hayvanlar, kuşlar hattâ denizdeki balıklar bile sevinir. Zamanı bereketli olur, nehirler suyunu, yer verimini artırır, hazineler çıkarılıp Şam'a getirilir.
Süfyani dallan Hire ve Taberiye'ye doğru uzanan bir ağacın altında öldürülür. Kelp kabilesi de yok edilir. Orada imkânsızlık nedeni ile de olsa bulunamayan hüsrana uğramıştır. "Onlar tevhid ehli olduğu halde, onlarla savaşmak nasıl doğru olabilir?" şeklindeki sualini de Resu-
71
lüllah (s.a.v.) şöyle cevaplandırmıştır. Onlar miirted'dir-ler. Zira şarabı he\âl sayarlar ve namazı da kılmazlar,"
3 - Hz. MEHDİ'NİN KUDÜSTEN SONRAKİ SAVAŞ VE FETİHLERİ
D Pekçok kimsenin biat İçin Kudüs'e gelmeleri
4.63 -- Keza (Naim b. Hammad) Hz. All'tkn tahric etti. O dedi ki: Süfyani'nin Mehdi üzerine gönderdiği ordu Beyda-'da batınca, bu haberi duyan Şam ehli, Mehdi'nin çıktığını ve O'na biat edilmesi gerektiğini söyleyerek, kendi halifelerini ölümle tehdit ederler. Bunun üzerine halife, hazinelerini de yanına alarak Mehdi'ye biat için Beytül Makdis'e gelir. Arab ve Acem savaşçılar, Rum ehli ve onlann dışındaki pek çok insan da biat için Mehdi'ye gelirler. Hatta Hz. Mehdi, Konstaniyye ve diğer şehirlerde mescidler inşa
eder. Hz. Mehdi'den Önce onun yakınlarından bir adam doğu-
'dan çıkar ve hedefi Kufüs olarak onsekiz ay savaşır, ancak
oraya varamadan Ölür.
n Kuzeyden gelecek bir düşmanla savaş
1.47 - Naim, Kâab'dan tahric etli, Dedi ki: Mehdi, düzenlediği bir orduyu Türk'e (Türk tarafından gelen bir düşmana) gönderir, onları hezimete uğratır, esirleri ve mallarını alarak Şam'a getirir. Daha sonra köleleri azat ederek sahiplerine bedellerini öder.
D Melhame-v Kübra veya Amik Ovası Savaşı
8.10 - Naim b. Hammad, Kâab'diin tahric elti. Dedi ki: Mehdi, Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. O'nun fıkıh bilgisi on âliminkine bedeldir. O Tabut-u Sekine'yi de Antakya mağrasından çıkanr.

D Rumların gadri veya Amik Ovası savaşı


8.6- Hatip, Mütlefek ve Müfterek'inde Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki, Resulüllah (s.a.v.) buyurdu: Rumlar, Benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir Vali (Mehdi)'-ye gadr ettikten sonra Amak (Amik) denilen yerde sizinle savaşacaklardır. Burada müslümanlann üçte bir kadan öldürülür, sonra diğer bir gün yine o kadar insan öldürülür. 3. gün (seferde) ise savaş Rumlar aleyhine döner. Müslümanlar böylece savaşa devam eder ve Konstantiniyye (Roma)'yı feth eder ve oradaki mallan taksim ederler. Tam bu sırada ise "Deccal sîzin evinize girmiş ve çocuklarınızı esir almıştır." şeklinde bir ses duyacaklardır.
(Burada bahsi geçen savaş Amik ovasında Rumlarla (yani Hristiyan-larla) yapılacak savaş olup, diğer hadis kitaplarında "Melhame-i Kübra"
diye bahsi geçen savaştır.)
D Yedi Bayrak ehli ile savaş
4.12 - Naim b. Hammad ve Hâkim Sahih diyerek, Hz. Ali İbni Ebi Talih (r.a.)'dan tahric ettiler,'Buyurdu ki: Öyle bir fitne olacak ki, insan o fitneye, altının cevherde, bulunması gibi kanşmış olacaktır. Siz, zalimleri hariç Şam ehli hakkmda fena söz söylemeyin. Zira onların arasında ebdallar vardır. Atlah Tealâ, onlan daima dağın edecek olan şiddetli bir yağmuru semadan boşaltacak, öyleki savaşsalar tilkiler bile onlara galip gelecektir. Bu sırada Allah Resulüllah (s.a.v.)'m soyundan bir Reculü, az olurlarsa on iki, çok olurlarsa on beş binden müteşekkil üç bayrak üzere bir ordu arasında gönderir. Parolaları î'Emit Emit" (öldür, öldür î'dür. Ve bunlar yedi bayrak ehli ile savaşırlar. (Bu yedi bayraktan) her birinin sahibi, mülkün kendisinin olacağına tamah ederek çarpışırken, hezimete uğrayacaktır. Sonra Hasimi (Hz. Mehdi) Muzaffer olur ve

73
ı göre:


r
a Yahudilerden büyük bir cemaatın Müslüman oluşu
5.9 - Naİm, Selman b. İsa'dan tahric elti, o Dedi: Duyduğuma göre, Mehdi'nin elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis'de O'nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu müslüman olurlar.

Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 168,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə