BüTÇe mevzuatiYüklə 1,55 Mb.
səhifə20/23
tarix13.08.2018
ölçüsü1,55 Mb.
#70581
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Çeşitli Hükümler
Uluslararası kuruluşlara üyelik

MADDE 25 ‒ (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz.

(2) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil) bu madde hükmü uygulanmaz.


Kamu idarelerince işletilen sosyal tesisler

MADDE 26 ‒ (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2012 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar

MADDE 27 ‒ (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve muhasebe kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 15 Türk Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir.
Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler

MADDE 28 ‒ (1) 4046 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki nakit fazlası tutar, Fon tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında öngörülen ödenek kayıtları yapılmaz. Ayrıca, 4046 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen özel gelir kayıtları yapılmaz. Bu gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir olarak kaydedilir.

(2) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için yapılan borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankasından yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz.

(3) 31/12/2011 tarihi itibarıyla, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesine ait Türk Lirası ve döviz cinsinden kasa ve banka bakiyelerinin yarısına tekabül eden Türk Lirası tutarı ile bunların sahip oldukları tahvil, bono ve diğer menkul kıymetlerinin değerinin yarısına tekabül eden Türk Lirası tutarı 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin her türlü tedbiri almaya ve sorunları gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Yürürlük

MADDE 29 ‒ (1) Bu Kanun 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 30 ‒ (1) Bu Kanunun;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,

ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı,

d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı,

e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi kurulları ve/veya kurum başkanları,

f) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, yürütür.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.06.12.390

Konu : 2012 Yılı Harcamaları

ve Bütçe Uygulamaları


2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

(Sıra No: 1)
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince; harcamaların kamu finansman dengesi de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, gelir ve giderlerin hesaplara alınmasında sağlanan standardın korunması ve bütçe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

A- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince kamu idarelerince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe girinceye kadar 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır.

1) Bakanlığımızca serbest bırakılan/bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden;

a) 01- Personel Giderlerinin yüzde 15’i,

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yüzde 15’i,

c) 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin yüzde 8’i,

d) 04- Faiz Giderlerinin yüzde 25’i,

e) 05- Cari Transferlerin yüzde 8’i,

serbest bırakılarak, e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

2) Önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da söz konusu harcamalar, serbest bırakılan ödenekler dahilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirilecektir.

3) 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar ile ilgili mevzuatı gereğince ödenek gönderme belgesi aranmaksızın ödeme yapılabilecek haller dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

B- Bütçe gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak ilgili dördüncü düzey ekonomik kodun belirlenmesinde, http://www.bumko.gov.tr web adresinde yer alan Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber açıklamaları esas alınacaktır. Yeni ekonomik kod tanımlanması ya da kod açıklamalarında değişiklik yapılması halinde, idarelere gerekli duyuru anılan web adresinde yapılacaktır.

C- Bütçe işlemlerine ilişkin olarak yeni esas ve usuller belirleninceye kadar söz konusu işlemler, (7) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Gereğini önemle rica ederim.
Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı
Not: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşra teşkilatlarına ve muhasebe yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından ivedilikle yapılacaktır.
(Web adresi: http://www.bumko.gov.tr)

Maliye Bakanlığından:2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN)

(SIRA NO: 1)
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe ödeneklerinin ve bütçe işlem yetkilerinin verimli ve etkin kullanılması, yıl içi gelişmeler de dikkate alınarak idari ve akademik birimlerin ödenek ihtiyacının bütçe imkanları dahilinde zamanında ve yeterli düzeyde karşılanabilmesi, mali istatistiklerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, uygulama birliğinin sağlanması ve ortaya çıkan sorunların giderilmesi bakımından bütçe ödeneklerinin dağılımı, gönderilmesi, kullanılması ve bütçe işlemlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) (Birim Detay): Bakanlıkça vize edilen AFP’nin, ödenek dağılımları esas alınarak harcama birimlerine dağıtılması sonucunda oluşan ayrıntılı finansman programını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Birimlere Ödenek Dağıtım Menüsü: Yükseköğretim kurumlarında ödeneklerin harcama birimlerine dağılımının yapılması aşamasında kullanılmak üzere, e-bütçe sisteminde Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü – Birim Düzeyinde oluşturulan bölümü,

ç) Harcama birimi: Ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve bölümlerden oluşan akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları gibi idari birimleri,

d) Ödenek değişikliği: Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmemek kaydıyla yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımlarında yapılan değişiklikleri,

e) Ödeneklerin dağılımı: Yükseköğretim kurumları bütçelerinin toplulaştırılmış tertiplerinde yer alan ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla yapılan yıllık planlamasını,

f) Toplulaştırılmış tertip: Yükseköğretim kurumlarının bütçelerinin “00.01 – Üst yönetim, akademik ve idari birimler” kurumsal kodu altında toplulaştırılan ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan her bir tertibi,

g) Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü: Yükseköğretim kurumlarının bütçe hazırlık sürecinde kurum teklifi oluşturmalarına ve toplulaştırılmış tertiplerdeki ödeneklerin birimlere dağıtılmasına imkan sağlamak üzere, e-bütçe sisteminde oluşturulan modülü,

ğ) Üniversiteler Bütçe Uygulama Modülü: Yükseköğretim kurumlarının bütçe uygulama sürecinde ödeneklerini harcama birimi düzeyinde planlayabilmelerine, izleyebilmelerine, raporlayabilmelerine ve gider gerçekleşmelerini takip edebilmelerine imkan sağlamak üzere, e-bütçe sisteminde oluşturulan ve harcama birimi düzeyinde bütçe uygulamalarını ve bütçe işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve takip edebilecekleri modülü,

h) Yönetim Kurulu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ı) Yükseköğretim kurumu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini, ifade eder.


Ödeneklerin dağılımı

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları, ödenek dağılımlarını yaparken öncelikle (2012-2014) Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen genel esaslara uyarlar.

(2) Ödenek dağılımları yapılırken birinci fıkrada belirtilen genel esaslarla birlikte aşağıdaki özel esaslara da uyulur.

a) Rektör, rektör yardımcıları, üniversite senatosunun giderleri ile araştırma projelerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem”de; genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının giderlerine ilişkin ödenekleri ise genel sekreterlik altındaki “Özel Kalem”de yer alır.

b) Yükseköğretim kurumu adına yurt dışına eğitime gönderilen araştırma görevlilerinin yurt içi maaşlarına ilgili harcama biriminde; bunların yurt dışı maaşları, yollukları ve diğer giderlerine ise rektörlük altındaki “Özel Kalem”de yer verilir.

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bulunan iç denetçilerin giderlerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem” de ve ilgili fonksiyonda yer alır.

ç) Toplu projelerden;

1) Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımlara, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

2) Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile bunlara ilişkin büyük onarımlara, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı harcama birimleri, altında yer verilir.

3) Diğer projeler ise ilgili harcama birimi altında izlenir.

d) Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlarda yer alan ödenekler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında, diğer giderler fonksiyonunda yer alan ödenekler ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı altında ve/veya harcamaların yapılacağı ilgili harcama birimlerinde izlenebilir.

(3) Bütçe ödeneklerinin etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla ödeneklerin dağılımında, harcama birimlerinin önceki yıllardaki ödenekleri, harcama kapasiteleri, yıl içi ihtiyaçları, öğrenci sayıları, meydana gelen hizmet veya fiziki mekan genişlemeleri, harcama birimlerinin performansları ve hizmetlerin yerindeliği gibi kriterler sas olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulabilecek diğer objektif kriterler dikkate alınır.

(4) Bütçe ödeneklerinin dağılımı yapılırken, yukarıda sayılan esaslarla birlikte ödeneğin gönderileceği harcama biriminin periyodik ödemeleri, ödeme bekleyen evrakları ile birim tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilecek ihaleli işlerin ödenek ihtiyacı, öncelikle dikkate alınır. Harcama yetkilileri, dağılımı yapılan ödeneklerle sınırlı olarak, harcama talimatı düzenleyebilir ve taahhüde girişebilir.

(5) Yükseköğretim kurumları, toplulaştırılmış tertiplerdeki ödeneklerin bu maddede belirtilen esaslar çerçevesindeki dağılımını, Üniversiteler Bütçe Hazırlık Modülü içinde yer alan Birimlere Ödenek Dağıtım Menüsü yardımı ile harcama birimleri bazında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlayarak e-bütçe sistemine girişini yaparlar.

(6) Yükseköğretim kurumları tarafından ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlanarak e-bütçe sistemine girişi yapılan ödeneklerin dağılımı, üst yönetici tarafından ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla yönetim kurulunun bilgisine sunulur. Üst yönetici, yapılan ödenek dağılımı konusunda, yönetim kurulunda temsil edilmeyen harcama birimlerinin en üst yöneticilerini de bilgilendirir. Üst yönetici tarafından onaylanan ödenek dağılımı 6/1/2012 tarihine kadar e-bütçe sisteminde onaylanır.

(7) Bütçe ödeneklerinin onaylanan dağılımı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından harcama birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(8) Öz gelirlere ilişkin ödeneklerin dağılımı ve kullanımında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslar dikkate alınır.

(9) Ödenek dağılımları, gerekli görülmesi halinde üst yönetici onayı ile değiştirilebilir. Yapılan bu değişiklik, ilgili harcama birimlerine yazılı olarak bildirilir. Ödenek dağılımı değişiklikleri, harcama birimlerinin harcama ve taahhüt durumları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(10) Harcama birimleri, ödenek dağılımı ile planlanan ödenekler kadar değil, kendilerine Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekler kadar harcama yapma yetkisine sahip olurlar.


Harcama birimlerine ödenek gönderme

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim kurumları, birim detayında kullanılabilir bütçe ödeneklerini, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ilgili harcama birimlerine gönderirler.

(2) Harcama birimlerine gönderilecek ödenekler, ödenek dağılımları ile uyumlu olur. Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderilen ödenekler, ödenek dağılımı ile belirlenen ödeneklerden daha fazla olamaz. Herhangi bir harcama birimine planlanan ödeneklerden daha fazla ödenek gönderilmesi ancak ödenek dağılımının değiştirilmesi suretiyle mümkün olabilir.

(3) 18/2/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine istinaden, üst yöneticinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından da Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenebilir.

Harcama birimleri ve harcama yetkililiği

MADDE 6 – (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hüküm uyarınca, yükseköğretim kurumları bütçelerinin toplulaştırılmış tertiplerinde yer alan ödeneklerden, Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimidir.

(2) Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.


Ödenek gönderme kuralları

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle harcama birimlerine ödeneklerin gönderilmesinde, 4 üncü maddede belirlenen hususlar ile genel esaslara uyarlar.
Ödeneklerin kullanılması

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumları, Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) nda yer alan oranlar dahilinde AFP (Birim Detay) hazırlarlar.

(2) Harcama birimleri, serbest bırakılan ödenekler ve gelir gerçekleşmelerini de dikkate alarak Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekleri kullanma yetkisine sahip olurlar.

(3) Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek Gönderme Belgelerindeki ödenekleri aşan ödeme emri düzenleyemez ve bu ödenekleri aşan bir harcama yapamazlar.

(4) Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödeneklerden harcanamayacağı anlaşılan ödenekleri tenkis etmeye ve ihtiyacı olan harcama birimlerine göndermeye, ilgili harcama yetkilisinin bilgisi üzerine üst yönetici yetkilidir.


Ödenek değişiklikleri

MADDE 9 – (1) Toplulaştırılmış tertip düzeyinde, yapılacak her türlü bütçe işlemi, 5018 sayılı Kanun ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan bütçe işlem yetkilerinin kullanılmasına ilişkin kurallara ve sınırlamalara tabidir. Bu itibarla, toplulaştırılmış tertiplere ödenek aktarma ve ödenek ekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, söz konusu kanunlardaki yasaklayıcı hükümlere uyulur. Ayrıca, aktarmayla ödenek eklenen toplulaştırılmış tertiplerden ödenek düşülemeyeceğinden, toplulaştırılmış tertiplere ödenek aktarma işlemlerinin söz konusu tertiplerin yıl sonu harcama tahminleri dikkate alınarak yapılması gerekir.

(2) Toplulaştırılmış tertipte yer alan ödenekleri ilgilendiren her türlü bütçe işlemi (AFP revize, aktarma, ekleme ve benzeri ), yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve AFP (Birim Detay) ye yansıtılır.

(3) Toplulaştırılmış tertipte yer alan ödenekleri ve ödeneklerin aylara dağılımını değiştirmemek kaydıyla birim düzeyinde ödenek dağılımlarında ve AFP (Birim Detay) de yapılacak her türlü değişiklik, üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim kurumları tarafından sonuçlandırılır.
Bütçe uygulaması ve bütçe işlemleri

MADDE 10 – (1) Herhangi bir idari ve akademik birimle ilgili olarak yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyacının karşılanmasında aşağıdaki sıralama takip edilir.

a) Ödenek ihtiyacının öncelikle toplulaştırılmış tertibin mevcut ödeneğinden karşılanması yoluna gidilir. Bu kapsamda, Ödenek Gönderme Belgesine bağlanarak diğer birimlere gönderilen ödeneklerden kullanılmayan ve kısa süre içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan tutarlar tenkis edilerek, AFP (Birim Detay)’nin değiştirilmesi ve/veya ödenek değişikliği yapılması suretiyle ödenek ihtiyacı karşılanır. Toplulaştırılmış tertipteki kullanılabilir ödeneğin yetersiz olduğu durumlarda ise AFP revize işlemi talebinde bulunularak, sağlanacak ilave serbest ödenek dahilinde ödenek ihtiyacı karşılanır.

b) Yıl sonu harcama tahmini yapılarak, diğer toplulaştırılmış tertiplerdeki kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden, ödenek aktarmaya ilişkin esaslar dahilinde kurum içi ödenek aktarma suretiyle ödenek ihtiyacı karşılanır.

c) Tenkis-ödenek gönderme ve kurum içi ödenek aktarma işlemleriyle karşılanamayan ödenek ihtiyaçları, ilgisine göre likit karşılığı veya gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemleriyle sağlanacak ödenek dahilinde karşılanır.

(2) Bütçe işlem yetkilerinin kullanılmasında, bu Tebliğde belirlenen esaslarla birlikte Bakanlıkça belirlenen bütçe işlemlerine ilişkin genel esaslara uyulur.

(3) 2012 yılında likit karşılığı ödenek kaydı yapılabilecek tutarın üst sınırı, Bakanlıkla mutabakat sağlanarak belirlenir. Önceki yıllarda ödeme emrine bağlanmakla birlikte nakdi gönderilmemiş hazine yardımı tutarının belirlenmesinde, Bakanlık kayıtları esas alınır.

(4) Ödenek aktarma, likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, toplulaştırılmış tertiplerin ödenek ihtiyaçlarının belirli varsayım ve hesaplamalara dayalı olarak doğru tespit edilmesine özen gösterilir. Söz konusu tertiplerde kullanılabilecek tutarın üzerinde ödenek artışına yol açabilecek bütçe işlemi gerçekleştirilemez.
Yükseköğretim Kurulunda harcama yetkilisi ve harcama yetkisi

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu bütçesinin “Genel Sekreterlik” kurumsal kodu altında tefrik edilen ödenekler, (2012-2014) Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen bütçeleme esaslarına uygun olarak, bu Tebliğin ödenek dağılımına ilişkin usul ve esaslarına tabi olmaksızın teşkilat yapısında yer alan daire başkanlıklarına ve diğer ilgili birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderilir.

(2) Ödenek Gönderme Belgesiyle ödenek gönderilen birim harcama birimi, birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisi ve gönderilen ödenek miktarı da harcama yetkisidir.

(3) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine istinaden, üst yöneticinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da Ödenek Gönderme Belgesi düzenlenebilir.

(4) Ödenek gönderme ve tenkis işlemleri, genel esaslara göre gerçekleştirilir.


Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

13 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28083 (Mükerrer)TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
2012-2014 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (2012-2014) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2012- 2014) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bütçe Çağrısının ekinde yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacaklardır. 2012- 2014 döneminde istikrarlı bir büyüme sürecinde istihdamı artırmak, cari açığı alınacak yapısal tedbirlerle azaltarak sürdürülebilir seviyelere çekmek, yurt içi tasarruf seviyesini artırmak ve mali disiplini güçlendirerek sürdürmek maliye politikasının temel önceliklerini oluşturmaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, yürütülmekte olan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması sağlanacaktır.

Mali yönetim ve iç kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecek, bu faaliyetlere yönelik teknik ve idari kapasite artırılacaktır. Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla kamu idarelerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları yaygınlaştırılacak ve diğer idari ve hukuki düzenlemelere devam

edilecektir.

Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak gider ve gelir tekliflerini sunacaklardır.

2012-2014 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə