Caiet de sarciniYüklə 0,87 Mb.
səhifə1/22
tarix17.08.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#71385
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


SI IITOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC

RAPORT LA BILANŢUL DE MEDIU NIVEL I SI II PENTRU CAPTAREA TRATAREA SI DISTRIBUIREA APEI, RESPECTIV COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE IN ORASUL VLĂHIȚA JUD HARGHITA

ORIGINAL
Pagina 1
FIŞA CU RESPONSABILII LUCRĂRII

COLECTIVUL DE COORDONARE

DIRECTOR : ing. KASSAY GÁBOR _________________

ŞEF PROIECT : ing. KASSAY ERZSEBET _________________

COLECTIVUL DE SPECIALIŞTI

TEHNOLOGIE : Dr. ing. Török Ioan _________________

CONSTRUCŢII EDILITARE : ing. Török Árpád _________________

INSTALAŢII : ing. Kassay Erzsebet _________________

ECOLOGIE : ing. Szondi Erika _________________

DESEN TEHNIC : Balázs Mária _________________CUPRINS

9

1. INTRODUCERE 9

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI SI LOCALIZARE 10

2.1 LOCALIZARE ŞI TOPOGRAFIE 10

2.2 GEOLOGIE ŞI HIDROLOGIE 11

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE 14

3.1 Istoricul amplasamentului 14

3.2 Dezvoltări viitoare 14

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE AMPLASAMENT 16

4.1 DESCRIEREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTALATIILOR 17

4.1.1 CAPTAREA TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEI STATIA DE TRATARE, RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILĂ 17

4.1.1.1 ACTIVITATEA DESFĂŞURATA 17

4.1.1.2 DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE, CAPTAREA TRATAREA APEI 19

4.1.1.3 SISTEME DE CAPTARE 20

4.1.1.4 STAŢIA DE TRATARE APA POTABILĂ 21

4.1.1.5 DISTRIBUŢIA APEI POTABILE 24

4.1.1.6 DOTĂRI 25

4.1.1.7 BILANTUL DE MATERIALE 29

4.1.1.8 UTILITATI 30

4.1.2 COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE CANALIZAREA MENAJERA ORASENEASCA 31

4.1.2.1 COLECTAREA APELOR UZATE - CANALIZAREA MENAJERA ORAŞENEASCA 31

4.1.2.2 TRATAREA APELOR UZATE - STATIA DE EPURARE ORASENEASCA 39

4.1.2.3 DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE 40

4.1.2.4 DOTARI 43

4.1.2.5 BILANŢUL DE MATERIALE 46

4.1.2.6 MATERII PRIME SI MATERIALE FOLOSITE 46

4.1.2.7 UTILITATI 46

4.2 MATERIALE DE CONSTRUCŢII 47

4.3 STOCAREA DE MATERIALELOR – DEPOZITE DE MATERII PRIME, REZERVOARE SUBTERANE 47

4.3.1 REZERVOARE SUBTERANE AFLATE ÎN ZONĂ 47

4.4 EMISII IN ATMOSFERĂ, EMISII DE PROCESE TEHNOLOGICE, ALTE EMISII IN ATMOSFERĂ 48

4.4.1 LA OBIECTUL ALIMENTARE CU APA 48

4.4.2 LA OBIECTUL CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE 50

4.5 ALIMENTARE CU APĂ EFLUENTI TEHNOLOGICI ŞI MENAJERI, SISTEMUL DE CANALIZARE A APELOR UZATE 54

4.5.1 PROTECTIA CALITATII APELOR 54

4.5.1.1 Captarea si tratarea apelor uzate 54

4.5.1.2 Canalizarea si stația de epurare 55

4.6 Producerea si eliminarea deşeurilor 57

4.6.1 CAPTAREA, TRATAREA Alimentare cu apa 57

4.6.2 CANALIZARE, STATIE DE EPURARE 58

4.7 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ASIGURAREA ENERGIEI TERMICE 59

4.8 Protecţia muncii si igiena locului de muncă 59

4.9 Prevenirea si stingerea incendiilor 60

4.10 ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE 61

4.11 Securitatea zonei 61

4.12 PROXIMITATEA CABLURILOR ELECTRICE 61

4.13 SURSE DE INFORMARE 61

5. CALITATEA SOLULUI 61

5.1 EFECTE POTENŢIALE ALE ACTIVITĂŢII DE PE AMPLASAMENTUL ANALIZAT 61

5.2 EFECTE POTENŢIALE ALE ACTIVITĂŢILOR ÎNVECINATE 62

6. DESCRIEREA SI REZULTATELE INVESTIGATIILOR 67

6.1 INVENTARIEREA SI EVALUAREA SURSELOR DE EMISII 67

6.1.1 Poluarea apelor de suprafata si subterane 67

6.1.2 DESCRIEREA SI REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR 69

6.2 POLUAREA SOLULUI 75

6.2.1 SURSE DE POLARE A SOLULUI 75

6.2.2 REZULTATELE DETERMINARII REALIZATE 76

6.3 POLUAREA AERULUI 79

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI 80

8. PROPUNERI PENTRU PROGRAME DE CONFORMARE 82

8.1 PROPUNERI PT MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE 82

8.2 PROPUNERI PT GOSPODARIREA DESEURILOR 85

8.3 PROPUNERI PT MONITORIZAREA TEHNOLOGICA 86

9. SCURT REFERAT NETEHNIC 86


B. ANEXE LA PIESE SCRISE

 • Certificat de înregistrare nr 24499588 SC Harviz SA

 • Certificat constatator pt unitatea SC Harviz Sa

 • Contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare încheiat cu Oraşul Vlăhița nr 34/01.09.2009

 • Autorizaţie de gospodărire a apelor 274/31.01.20012 pt alimentare cu apa potabila si evacuarea apelor uzate pentru orașul Vlăhița

 • Hotărârea nr 37/2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare vatre SC Harviz Sa

 • Proces Verbal de predare –preluare s bunurilor necesare realizării serviciilor delegate

 • Protocol de predare primire

 • Ordin nr 547/03.10.2011 pentru modificarea Ordinului președintelui Autoritarii Naționale de Reglementare pt Serviciile Comunitare de Unitati Publice nr 305/22.06.2010

 • Licenţa nr 1005/2010pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare

 • Monitorizarea funcționarii stației de epurare din Vlăhița anul 2011

 • Îndrumar nr 6155/2011 emis de APM Harghita

 • Breviare de calcule nr. 1, 2a, 2b

 • Propunere de program de conformare corespunzător obligaţiilor de mediu.

 • Raport de incercare nr 122153/12.11.2012 realizat de Laboratorul Wessling Romania SRL

C. PIESE DESENATE

Plan de încadrare în zonă 1:100 000 Planşa nr. 01.

Plan de încadrare în zonă 2 1:100 000 Planşa nr. 02.

Plan incinta tratarea apei 1: 25 000 Planşa nr. 03.

Plan retea de distributie a apei : 1000

Plan canalizare

Plan Statie de epurare

Plan modernizare statie de epurareELEMENTE DE COORDONARE

Bilanțul de mediu s-a întocmit în conformitate cu reglementările specifice din domeniul protecţiei mediului, respectiv:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordin MAPPM nr 184 /1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu

Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea 310 din 2004.si Legea 112 din 2006.

Ordinul M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

O.M. nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea a Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Ordin MAPM nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate , conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice cu modificările si completările ulterioare .

HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie avifaunistica CA PARTE INTEGRANTA A RETELEI ECOLOGICE Natura 2000 in Romania.

Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitară ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 modificat prin Ordinul Ministrul si Pădurilor nr. 2387/29.09.2011.

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologice modificat si completat prin Ordin 1278/2011 .

Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările şi completările ulterioare.

HGR nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic , modificata si completat prin HG 352/2005 ( cu anexele NTPA 001 , NTPA 002 , NTPA 0011 ).

HG 351/2005 privind programul de eliminare treptata a evacuări emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase , modificata si completata prin HG &*#/2006.

Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

HGR nr. 349 /2005 privind depozitarea deşeurilor.

Ordinul nr. 757/26.11.2004. Normativ tehnic privind depozitarea deşeurilor.

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

HGR nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

HGR nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase.

Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitarea şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

HGR nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

HGR nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Lege nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

HGR nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Ordinul comun M.M.G.A. nr. 344/2004 si M.A.P.D.R. nr 708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si inspecial a solurilor cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

STAS 10009/1998 –Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot. STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale – limite admisibile şi parametrii de izolare acustică.

Ordinele Ministrului Transporturilor nr.537/1997 şi nr. 251/1999 cu privire la aprobarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a fi admise în circulaţia pe drumurile din România.

RAPORT
LA BILANŢUL DE MEDIU NIVEL I
DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I ŞI NIVEL II AFERENT STAŢIEI DE EPURARE ŞI REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAŞULUI VLAHIŢA JUDEŢUL HARGHITA

AMPLASAMENTUL

ORASUL VLĂHIȚA SI SATUL MINELE LUETA JUDEŢUL HARGHITA COD CADASTRAL VIII.1.67

CAPTAREA VÂRGHIS ZMEURIŞ INSTALATIA DE TRATARE SI REŢEA DE DISTRIBUŢIE APA POTABILA VLĂHIȚA INTRAVILAN. COLECTAREA SI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE, STATIA DE EPURARE VLĂHIŢA

PROPRIETAR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VLĂHIȚA STR TURNATORILOR Nr 20 JUDEŢUL HARGHITA

TEL /FAX 0266-246635, 0266-246634
OPERATOR: S.C. HARVIZ S.A. MIERCUREA CIUC STR SALCÂM NR 1 JUD. HARGHITA

TEL 0266-313636, CUI RO 24499588 NR INREG J19/917/2008

PROFILUL DE ACTIVITATE

CAPTAREA, TRATAREA ŞI DISTRIBUŢIA APEI COD CAEN 4100

COLECTAREA ŞI TRATAREA APELOR UZATE COD CAEN 9100

REGIM DE LUCRU

365 zile/an, 24 ore/ziELABORATOR BILANŢ

S.C. TOTAL PROIECT SRL ODORHEIU SECUIESC STR KOSSUTH LAJOS NR 13 JUDEŢUL HARGHITA COD 535600, TEL/FAX 0266-218.447 E-mail, office @totalproiect. ro

PROIECT NR 2710 /2012
   Yüklə 0,87 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə